Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконукраїни про альтернативні види палива { Назва Закону в редакції Закону n 1391-vi ( 1391-17 )

Скачати 174.18 Kb.

Законукраїни про альтернативні види палива { Назва Закону в редакції Закону n 1391-vi ( 1391-17 )
Скачати 174.18 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.06.2017
Розмір174.18 Kb.
ТипЗакон
  1   2

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про альтернативні види палива
{ Назва Закону в редакції Закону

N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 12, ст.
Па́ливо альтернати́вне (рос. топливо альтернативное, англ. alternative fuel, нім. alternativer Brennstoff m) - це паливо, що є альтернативою (заміною) відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.
Відомості Верховної Ради України Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
94 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 40, ст.577 }


Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні,

екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і

використання альтернативних видів палива, а також стимулювання

збільшення частки їх використання до 20 відсотків від загального

обсягу споживання палива в Україні до 2020 року.

{ Преамбула в редакції Закону N 1391-VI ( 1391-17 ) від

21.05.2009 }


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому

значенні:


альтернативні види палива - тверде, рідке та газове паливо,

яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке

виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів

енергетичної сировини; { Абзац другий статті 1 в редакції Закону

N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
відходи - шлаки та відходи промисловості, сільського

господарства, комунально-побутових та інших підприємств, які

можуть бути джерелом або сировиною для видобутку чи виробництва

альтернативних видів палива;


нетрадиційні джерела та види енергетичної сировини - сировина

рослинного походження, відходи, тверді горючі речовини, інші

природні і штучні джерела та види енергетичної сировини, у тому

числі нафтові, газові, газоконденсатні і нафтогазоконденсатні

вичерпані, непромислового значення та техногенні родовища, важкі

сорти нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо,

виробництво (видобуток) і переробка яких потребує застосування

новітніх технологій і які не використовуються для виробництва

(видобутку) традиційних видів палива;

Техноге́нні родо́вища кори́сних копа́лин (рос. техногенные местородения, англ. technogenous deposits; нім. technogene Lagerstätten f pl) - це місця, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення.

споживачі альтернативних видів палива - фізичні та юридичні

особи, які використовують технічні засоби, у тому числі двигуни

внутрішнього згоряння, котельні агрегати, печі, інші енергетичні

агрегати, установки та машини, що працюють повністю або частково

на альтернативних видах палива;
сфера альтернативних видів палива - сфера діяльності,

пов'язана з виробництвом (видобутком), транспортуванням,

зберіганням та споживанням альтернативних видів палива;
біологічні види палива (біопаливо) - тверде, рідке та газове

паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної сировини

(біомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент

інших видів палива; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом

N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
біокомпонент - біопаливо, що використовується як компонент

інших видів палива; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом

N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
біомаса - біологічно відновлювальна речовина органічного

походження, що зазнає біологічного розкладу (відходи сільського

господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства

та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також

органічна частина промислових та побутових відходів; { Статтю 1

доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від

21.05.2009 }
біоетанол - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з

біомаси або спирту етилового-сирцю для використання як біопалива;

Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.
Етано́л (ети́ловий спирт, ви́нний спирт) - органічна сполука, представник ряду одноатомних спиртів складу С2Н5ОН (скорочено EtOH). За звичайних умов є безбарвною, легкозаймистою рідиною. Згідно Національного стандарту України ДСТУ 4221:2003 етанол - це токсична речовина з наркотичною дією, за ступенем впливу на організм людини належить до четвертого класу небезпечних речовин.

{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI

( 1391-17 ) від 21.05.2009 }


біобутанол - спирт бутиловий, виготовлений з біомаси, що

використовується як біопаливо або біокомпонент; { Статтю 1

доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від

21.05.2009 }


біодизельне паливо (біодизель) - метилові та/або етилові

етери вищих органічних кислот, отриманих з рослинних олій або

тваринних жирів, що використовуються як біопаливо або

біокомпонент;

Органічні кислоти (англ. organic acids) - органічні речовини з кислотними властивостями. Найзвичайніші органічні кислоти - карбонові кислоти, кислотність яких викликається наявністью у них карбоксильної групи -COOH.
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом

N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
біогаз - газ, отриманий з біомаси, що використовується як

паливо; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI

( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
біоводень - водень, отриманий з біомаси і є одним з видів

біогазу; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI

( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
виробник біопалива - суб'єкт господарської діяльності, що

безпосередньо виробляє біопаливо з біомаси; { Статтю 1 доповнено

абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
добавки на основі біоетанолу - біокомпоненти моторного

палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або

змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом,

одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу

відповідає вимогам нормативних документів та які належать до

біопалива;

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Органі́чні сполу́ки - клас сполук, в склад яких входить хімічний елемент Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Окрім Карбону, вони майже завжди містять Гідроген, досить часто - Оксиген, Нітроген та галогени, рідше Фосфор, Сульфур та інші елементи.
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом

N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
рідке паливо з біомаси - біопаливо дизельне, біоетанол,

біобутанол, чиста олія та інші синтетичні палива, виготовлені з

біомаси;

Синтетичне паливо - це рідке паливо для двигунів внутрішнього згоряння, отримане шляхом хімічного синтезу, може бути альтернативою бензину або дизельного палива.
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI

( 1391-17 ) від 21.05.2009 }


синтетичні біопалива - синтетичні вуглеводні та суміші

синтетичних вуглеводнів, виготовлені з біомаси; { Статтю 1

доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від

21.05.2009 }


тверде біопаливо - тверда біомаса, що використовується як

котельно-пічне паливо, у тому числі дрова, торф, тирса, тріска,

солома, інші сільськогосподарські відходи, гранули та брикети,

вироблені з біомаси, деревне вугілля та вуглиста речовина.

Деревне́ вугі́лля - мікропористий високовуглецевий продукт, що утворюється при піролізі деревини без доступу повітря.

{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI

( 1391-17 ) від 21.05.2009 }


Стаття 2. Основні принципи державної політики у сфері

альтернативних видів палива


Основними принципами державної політики у сфері

альтернативних видів палива є:


сприяння розробці та раціональному використанню нетрадиційних

джерел та видів енергетичної сировини для виробництва (видобутку)

альтернативних видів палива з метою економії паливно-енергетичних

ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту;


поетапне збільшення нормативно визначеної частки виробництва

та застосування біопалива та сумішевого палива моторного; { Статтю

2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1391-VI ( 1391-17 ) від

21.05.2009 }


зменшення негативного впливу на стан довкілля за рахунок

використання як сировини для виробництва альтернативних видів

палива відходів різного роду діяльності, додержання екологічної

безпеки виробництва (видобутку), транспортування, зберігання та

споживання альтернативних видів палива;
підтримка розвитку науково-технічної бази виробництва

(видобутку) альтернативних видів палива, пропаганда

науково-технічних досягнень у цій сфері;
підтримка підприємництва у сфері альтернативних видів палива

на основі державного захисту інтересів підприємця;


пропаганда серед населення економічних, екологічних,

соціальних та інших переваг виробництва (видобутку) і споживання

альтернативних видів палива;
розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва,

широке використання можливостей світової науки і техніки у сфері

альтернативних видів палива;
запобігання штучному створенню монополій на ринку

альтернативних видів палива, а у разі визнання в установленому

законодавством порядку природних монополій здійснення контролю за

їх діяльністю, недопущення зловживань монопольним становищем та

обмеження монополізму, якщо необхідність такого обмеження не

встановлена законодавством.

Монопо́лія (від грецьких слів «mono» - один, «poleo» - продаю) - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.


Розділ II. ОЗНАКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА,

ЙОГО СПОЖИВАЧІВ, ПОРЯДОК ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття 3. Ознаки альтернативних видів палива
Паливо визначається альтернативним, якщо воно:
повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних та

поновлювальних джерел і видів енергетичної сировини (включаючи

біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, вміст

якого має відповідати технічним нормативам моторного палива;

{ Абзац другий статті 3 в редакції Закону N 1391-VI ( 1391-17 )

від 21.05.2009 }


виготовлене (видобуте) з нафтових, газових,

нафтогазоконденсатних родовищ непромислового значення, вичерпаних

родовищ, з важких сортів нафти тощо і за своїми ознаками

відрізняється від вимог до традиційного виду палива. Якщо таке

паливо за своїми ознаками відповідає вимогам до традиційного виду

палива, дія цього Закону поширюється тільки на його виробництво

(видобуток) і не поширюється на споживачів палива;
нормативи екологічної безпеки і наслідки застосування

альтернативних видів палива для довкілля і здоров'я людини

відповідають вимогам, встановленим законодавством України для

традиційних видів палива.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


Стаття 4. Альтернативні види рідкого палива
До альтернативних видів рідкого палива належать:
горючі рідини, одержані під час переробки твердих видів

палива (вугілля, торфу, сланців);


спирти (біоетанол, біобутанол) та отримані на їх основі

синтетичні продукти, що можуть використовуватись як паливо або

компоненти палива (добавки на основі біоетанолу та біобутанолу),

олії, інші види рідкого палива з біомаси (у тому числі біодизель);

{ Абзац третій статті 4 в редакції Закону N 1391-VI ( 1391-17 )

від 21.05.2009 }


горючі рідини, одержані з промислових відходів, у тому числі

газових викидів, стічних вод, виливів та інших відходів

промислового виробництва;
паливо, одержане з нафти і газового конденсату нафтових,

газових та газоконденсатних родовищ непромислового значення та

вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти та природних бітумів,

якщо це паливо не належить до традиційного виду.

Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)
Газоконденсатне родовище (рос.газоконденсатное месторождение, англ. gas condensate field; нім. Gaskondensatlagerstätte f) - один або декілька газоконденсатних покладів, приурочених до єдиної пастки. Може містити і нафтові поклади, причому останні є самостійними скупченнями або великими облямівками промислового значення.
Га́зовий конденса́т (рос. газовый конденсат, англ. gas condensate; Gaskondensat n, Erdgasflüssigkeit f) - Суміш рідких вуглеводнів (С5Н12 і вищі), що виділяється з природних газів при експлуатації газоконденсатних покладів в результаті зниження температури і пластового тиску (нижче за тиск початку конденсації).


Стаття 5. Альтернативні види газового палива
До альтернативних видів газового палива належать:
газ (метан) вугільних родовищ, а також газ, одержаний у

процесі підземної газифікації та підземного спалювання вугільних

пластів;
газ, одержаний під час переробки твердого палива (кам'яне та

буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів, важкої

нафти;

Вугі́льне родо́вище (рос. угольное месторождение, англ. coalfield, coal deposit; нім. Kohlenlagerstätte) - просторово відокремлена площа поширення вугленосної формації, що містить вугільні пласти, розробка яких економічно доцільна.
Тверде паливо - горючі речовини, основною складовою частиною яких є вуглець. До твердого палива належать кам'яне вугілля, буре вугілля, горючі сланці, торф і деревина.
Горю́чі сла́нці (рос. горючие сланцы, англ. petroliferous shale; oil (bituminous) shale, нім. Brennschiefer, Ölschiefer) - тверді горючі корисні копалини, осадові породи, що містять в основному аквагенну органічну речовину (вимерлих морських і озерних тварин, альгу тощо), що ріднить їх з нафтою.

газ, що міститься у водоносних пластах нафтогазових басейнів

з аномально високим пластовим тиском, в інших підземних

газонасичених водах, а також у газонасичених водоймищах і болотах;
газ, одержаний з природних газових гідратів, та підгідратний

газ;
біогаз, звалищний, генераторний газ у будь-якому стані,

біоводень, інше газове паливо, одержане з біомаси; газ у

будь-якому стані, одержаний під час переробки твердого палива

(кам'яне та буре вугілля, горючі сланці, торф), природних бітумів,

важкої нафти, нафтової сировини;

Гідрат метану - скупчення метану у формі його гідратів в океанах, морях і на суші.
Бу́ре вугі́лля (чорний лігні́т) (рос. уголь бурый, англ. brown coal, нім. Braunkohle) - вугілля з низьким ступенем вуглефікації, що зберігає анатомічну структуру рослинної речовини, з якої воно утворилося, з вищою теплотою згоряння менше 5 700 ккал/кг (23 860 кДж/кг), розрахованою для беззольної та вологої маси з коефіцієнтом відбиття вітриніту менше 0.6.
{ Абзац шостий статті 5 в

редакції Закону N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
газ, одержаний з промислових відходів (газових викидів,

стічних вод промислової каналізації, вентиляційних викидів,

відходів вугільних збагачувальних фабрик тощо);

Збага́чувальна фа́брика (рос. обогатительная фабрика, англ. concentrating mill, dressing mill, preparation plant; нім. Aufbereitungsanlage f, Aufbereitungsbetrieb m, Aufbereitungsfabrik f) - гірниче підприємство для первинної переробки твердих корисних копалин з метою отримання технічно цінних продуктів, придатних для промислового використання.

стиснений та зріджений природний газ, зріджений нафтовий газ,

супутній нафтовий газ, вільний газ метан, якщо вони одержані з

газових, газоконденсатних та нафтових родовищ непромислового

значення та вичерпаних родовищ і не належать до традиційних видів

палива.
Стаття 5-1. Альтернативні види твердого палива
До альтернативних видів твердого палива належать:
продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і

тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з

ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне

вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та

відходів, що використовуються як паливо;
органічна частина промислових та побутових відходів, а також

гранули та брикети, вироблені з них;


торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.

{ Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 1391-VI

( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Стаття 6. Порядок визначення палива альтернативним
Належність палива до альтернативного підтверджується

документом про ідентифікацію палива, що видається уповноваженим

органом виконавчої влади в порядку, визначеному Кабінетом

Міністрів України.


Біологічні види палива, призначені для реалізації як товарна

продукція, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до

законодавства. { Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом

N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }


Виробниками альтернативних видів палива вважаються суб'єкти

господарювання всіх форм власності, що виготовляють тверде, рідке

та газове паливо з нетрадиційних джерел та видів енергетичної

сировини. { Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом

N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 }
Відмова органу виконавчої влади у видачі документа про

ідентифікацію палива або порушення ним порядку видачі можуть бути

оскаржені в судовому порядку.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Суб'єкти господарської діяльності, які реалізують свою

продукцію, на вимогу покупця надають документ, що підтверджує

якість палива та його належність до альтернативних видів палива.

{ Частина п'ята статті 6 в редакції Закону N 1391-VI ( 1391-17 )

від 21.05.2009 }
Стаття 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних

видах палива, та порядок підтвердження здатності

технічного засобу працювати на альтернативних

видах палива


До технічних засобів, що працюють на альтернативних видах

палива, належать засоби, призначені або переобладнані для роботи

принаймні на одному з видів альтернативного палива або на суміші

традиційного палива з альтернативним, в яких вміст біоетанолу

відповідає вимогам нормативних документів, що здатні працювати на

такому паливі без погіршення безпечності, надійності та

відповідності їх екологічних показників вимогам нормативних

документів.


Призначення технічного засобу для роботи на альтернативному

виді палива підтверджується документом підприємства-виробника

цього засобу. Переобладнання технічного засобу для роботи на

альтернативному виді палива погоджується з

підприємством-виробником технічного засобу або центральним органом

виконавчої влади з питань технічного регулювання у сфері, що

стосується конструкції відповідного технічного засобу.
Підтвердження відповідності призначеного або переобладнаного

для роботи на альтернативному виді палива технічного засобу

здійснюється згідно з вимогами законодавства, що поширюється на

технічні засоби, які працюють на традиційних паливах.


До техніки, обладнання, устаткування, що використовуються для

реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з

виробництва біопалив та таких, що використовуються для

виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з

метою споживання біопалив, відносяться товари, які класифікуються

за кодами УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8416,

8417, 8419, 8422 40 00, 8423 20 00 00, 8423 30 00 00, 8423 81,

8423 82, 8423 89 00 00, 8423 90 00 00, 8514.

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.


До технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних

сільськогосподарських машин, що працюють на біопаливі, відносяться

товари, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ) 8701,

8702, 8704, 8705, 8709.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

{ Стаття 7 в редакції Закону N 1391-VI ( 1391-17 ) від

21.05.2009 }


Стаття 8. Особливості відносин у сфері виробництва

та використання біологічних видів палива


Діяльність у сфері виробництва та використання біологічних

видів палива може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх

форм власності відповідно до законодавства України.

Вид (англ. species) - одна з головних одиниць біологічної класифікації, таксономічна категорія. Зазвичай вид є якісно відокремленою формою живих істот, основною одиницею еволюційного процесу. У випадку організмів, що розмножуються статевим шляхом, вид зазвичай визначається як група організмів, що здатні до продукування життєздатного і плодючого потомства при схрещуванні.

Суб'єкти господарювання, що використовують різні технології

виробництва біологічних видів палива, мають рівні права на доступ

до ринку біологічних видів палива.
Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську

діяльність у сфері виробництва, зберігання та введення в обіг

рідких біологічних видів палива та біогазів, підлягають внесенню

до державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива

та біогазів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Ведення державного реєстру виробників рідких біологічних

видів палива та біогазів здійснюється органом, уповноваженим

Кабінетом Міністрів України.
Біомаса, що утворюється внаслідок діяльності суб'єктів

господарювання, може використовуватись як біопаливо або для

виробництва біопалива чи біокомпонентів, крім тієї частини

біомаси, яка використовується зазначеними суб'єктами для потреб

власного виробництва, не пов'язаних з виробництвом біопалива чи

біокомпонентів.


Суб'єкти господарювання, внаслідок діяльності яких

утворюється біомаса, що використовується для виготовлення

біопалива та біокомпонентів, зобов'язані вести облік такої біомаси

в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Виробники біопалива зобов'язані вести облік виробленого ними

біопалива та біокомпонентів у порядку, встановленому

законодавством.
Виробництво біоетанолу здійснюється суб'єктами господарювання

за наявності відповідної ліцензії.


Забороняються виробництво та зберігання спирту етилового на

підприємствах з виробництва біоетанолу.


Забороняються зберігання та транспортування біоетанолу без

його денатурації від 1-10 відсотків бензину або у разі його

використання на експорт та виготовлення етил-трет-бутилового етеру

(ЕТБЕ) - денатурація здійснюється згідно з умовами укладених

договорів.

{ Стаття 8 в редакції Закону N 1391-VI ( 1391-17 ) від

21.05.2009 }

Розділ III. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА
Стаття 9. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання

виробництва (видобутку) та споживання

альтернативних видів палива
Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва

(видобутку) та споживання альтернативних видів палива включають:


визначення джерел і напрямів фінансування заходів у сфері

альтернативних видів палива;


створення системи
  1   2


Скачати 174.18 Kb.

  • Кабінетом Міністрів України