Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконукраїни про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу

Скачати 143.31 Kb.

Законукраїни про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу
Скачати 143.31 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір143.31 Kb.
ТипЗакон
  1   2

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про комбіноване виробництво теплової

та електричної енергії (когенерацію)

та використання скидного енергопотенціалу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 20, ст.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Відомості Верховної Ради України Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
278 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63

Кодексом

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112

Законами

N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272

N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53 }


{ У тексті Закону слова "Національна комісія регулювання

електроенергетики України" в усіх відмінках замінено

словами "національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку

згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні

засади діяльності суб'єктів відносин у сфері енергозбереження щодо

використання когенераційних установок, регулює відносини,

пов'язані з особливостями виробництва, передачі і постачання

електричної та теплової енергії від когенераційних установок.

Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).


Метою цього Закону є створення правових засад для підвищення

ефективності використання палива в процесах виробництва енергії

або інших технологічних процесах, розвитку та застосування

технологій комбінованого виробництва електричної і теплової

енергії, підвищення надійності та безпеки енергопостачання на

регіональному рівні, залучення інвестицій на створення

когенераційних установок.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Енерге́тика - сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
відпущена енергія - електрична або теплова енергія, що

постачається споживачам від когенераційної установки;

Когенераці́йна установка (когенераційна уста́ва) - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.


додаткове паливо - паливо, що спалюється постійно або

тимчасово в продуктах згорання основного палива з метою підвищення

електричної і/або теплової потужності когенераційної установки;
ефективність використання додаткового палива - відношення

приросту обсягу відпущеної протягом року електричної і/або

теплової енергії від когенераційної установки, обумовленого

спаленням додаткового палива протягом вказаного строку, до енергії

цього додаткового палива;
кваліфікація когенераційної установки - встановлення

центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження

відповідності умов та показників експлуатації когенераційної

установки вимогам (кваліфікаційним показникам) цього Закону;


кваліфікована когенераційна установка - когенераційна

установка, умови і показники експлуатації якої відповідають

вимогам цього Закону;
когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за

способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних

процесів в електричну та теплову енергію;


комбіноване виробництво електричної та теплової енергії

(когенерація) - спосіб одночасного виробництва електричної та

теплової енергії в межах одного технологічного процесу у

результаті спалення палива;

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


основне паливо - паливо, що забезпечує роботоздатність

когенераційної установки, у тому числі скидний енергетичний

потенціал технологічних процесів;
скидний енергетичний потенціал технологічних процесів -

вторинні енергетичні ресурси, які можуть бути використані для

виробництва електричної та теплової енергії в когенераційних

установках. Перелік цих вторинних енергетичних ресурсів

встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері

енергозбереження.

Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.


Стаття 2. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері

енергозбереження між власниками когенераційних установок і

енергопостачальними організаціями, які здійснюють діяльність з

передачі або постачання електричної енергії, незалежно від форми

власності.

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

Дія цього Закону в частині стимулювання використання

когенераційних установок поширюється на установки, що введені в

експлуатацію після набрання чинності цим Законом.
Стаття 3. Законодавство про комбіноване виробництво теплової

і електричної енергії (когенерацію) та використання

скидного енергетичного потенціалу
Відносини у сфері комбінованого виробництва теплової і

електричної енергії регулюються законами України "Про

енергозбереження" ( 74/94-ВР ), "Про електроенергетику"

( 575/97-ВР ), цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.


Стаття 4. Особливості використання і експлуатації

когенераційних установок


Використання когенераційних установок має особливості, що

обумовлені такими факторами:


споживанням традиційних органічних видів палива або

використанням скидного енергетичного потенціалу технологічних

процесів;
можливістю застосування додаткового палива;
можливістю відпуску електричної енергії від когенераційної

установки в місцеві (локальні) електричні мережі або споживанням

її для власних потреб об'єкта, на якому використовується

когенераційна установка;


різноманітністю енергетичних об'єктів, на базі яких

споруджуються когенераційні установки;


наявністю суттєво відмінних вимог до співвідношення обсягів

електричної і теплової енергії, що виробляються когенераційною

установкою.
Експлуатація когенераційних установок провадиться за умов:
підтримки необхідного балансу потужності та якості

електричної енергії, виробленої когенераційними установками, для

забезпечення надійного функціонування енергетичної системи;
запобігання неправомірному втручанню в роботу системи

протиаварійної автоматики.


Розділ II

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОМБІНОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Стаття 5. Принципи державної політики у сфері використання

когенераційних установок


Державна політика у сфері використання когенераційних

установок ґрунтується на засадах:


розвитку та збалансованого використання когенераційних

установок у національній економіці;

Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.


сприяння перебудові діючих теплогенеруючих об'єктів в

установки комбінованого виробництва електричної та теплової

енергії з метою зростання ефективності використання палива та

підвищення екологічної безпеки;


створення розподілених (місцевих) електрогенеруючих

потужностей як умови підвищення надійності та безпеки

енергопостачання на регіональному рівні;
державного регулювання відносин у цій сфері;
економічного стимулювання використання когенераційних

установок на підприємствах незалежно від форми власності та

галузевої належності;

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

забезпечення вільного доступу органів, що здійснюють

державний контроль, до інформації про стан когенераційних

установок та обсяги виробництва електричної і теплової енергії.
Стаття 6. Фінансування створення когенераційних установок
Фінансування розробки проектів, закупівлі технологічного

обладнання та будівництва когенераційних установок здійснюється за

рахунок власних і запозичених коштів підприємств, часткового

використання коштів спеціальних рахунків технопарків, фізичних

осіб, у тому числі іноземних інвесторів, кредитів енергосервісних

компаній, а також за рахунок коштів відповідних бюджетів.


Стаття 7. Відносини власності при створенні і використанні

когенераційних установок


При створенні когенераційних установок, у тому числі на базі

діючих енергетичних об'єктів у промисловості або у комунальному

теплопостачанні, із залученням коштів інвестора такий інвестор

може набувати права власника (співвласника) когенераційної

установки на умовах, визначених інвестиційною угодою.
Уповноваженим особам власника (співвласника), інвестора

когенераційної установки надається право доступу на територію, до

приміщень і обладнання (устаткування) енергетичних об'єктів для

спорудження та технічного обслуговування когенераційної установки

на умовах, визначених інвестиційною угодою.

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

Власникам (співвласникам), інвесторам когенераційної

установки надається відповідно до Земельного кодексу України

( 2768-14 ) право користування земельною ділянкою, на якій

розташовується когенераційна установка, у тому числі в охоронній

зоні з обмеженнями (обтяженнями) відповідно до закону або

договору.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).


Власник когенераційної установки вирішує питання використання

когенераційної установки на власний розсуд, а співвласники - за

відповідною угодою, з урахуванням обмежень, передбачених законом.
Розділ III

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК
Стаття 8. Державне регулювання у сфері використання

когенераційних установок


Державне регулювання у сфері використання когенераційних

установок здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері

енергозбереження, національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики, та уповноважені Президентом

України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах

діяльності в порядку, визначеному законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

{ Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, N 3610-VI ( 3610-17 ) від

07.07.2011 }
Державне регулювання у сфері використання когенераційних

установок здійснюється шляхом:


проведення кваліфікації когенераційних установок;
ліцензування господарської діяльності з комбінованого

виробництва теплової і електричної енергії;


встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що

виробляються когенераційними установками;


надання дозволів на встановлення або спорудження

когенераційних установок на базі існуючих енергетичних об'єктів;


нагляду та контролю за безпечним виконанням робіт при

будівництві чи реконструкції когенераційних установок.


Видачу ліцензій і встановлення тарифів на електричну та

теплову енергію, що виробляються когенераційними установками,

здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері енергетики.


( Стаття 9 набирає чинності з 1 січня 2006 року )

Стаття 9. Державне стимулювання створення і використання

когенераційних установок
Власникам когенераційних установок незалежно від встановленої

електричної потужності надається право безперешкодного доступу до

місцевих (локальних) електричних мереж та продажу виробленої

електричної енергії окремим споживачам за договорами, включаючи

право постачати споживачу електричну енергію в години доби

найбільшого або середнього навантаження електричної мережі (пікові

та напівпікові періоди доби) одночасно (додатково) з основним

постачальником електричної енергії.

Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.


Власникам кваліфікованих когенераційних установок у

встановленому законодавством України порядку нарівні з іншими

суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва та постачання

електричної енергії надається право продажу всього обсягу або

частини виробленої ними електричної енергії в Оптовий ринок

електричної енергії України, місцевим енергопостачальним

організаціям, до електричних мереж яких приєднані когенераційні

установки, а також за договорами зі споживачами по всій території

України незалежно від електричної потужності когенераційної

установки за тарифами, встановленими національною комісією, що

здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
До тарифів на електричну і теплову енергію, вироблену

кваліфікованими когенераційними установками, не включається на

період до 2015 року цільова надбавка, встановлена статтею 17

Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), а також

іншими нормативно-правовими актами.

{ Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
Стаття 10. Когенерація в комунальному теплопостачанні
Умови господарювання підприємств комунального

теплопостачання, визначені нормативно-правовими актами,

зберігаються у разі модернізації цих підприємств на основі

використання когенераційних установок та поширюються на суб'єктів

господарювання, які забезпечують тепловою енергією населення та

об'єкти соціальної сфери від окремо споруджених когенераційних

установок.
Розділ IV

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК
Стаття 11. Кваліфікація когенераційних установок
Когенераційні установки, які відпускають частину або весь

обсяг виробленої електричної енергії споживачам, крім потреб

власного споживання, можуть бути визнані як кваліфіковані, якщо

вони відповідають кваліфікаційним показникам однієї з двох таких

умов:
1) як основне паливо використовується скидний енергетичний

потенціал технологічних процесів; для таких установок виробництво

теплової енергії не є обов'язковим.
Якщо застосовується додаткове паливо, то ефективність

використання додаткового палива протягом одного року з дня

введення в експлуатацію цієї установки і кожних наступних

12 місяців повинна бути не меншою 42 відсотків.


У разі, якщо спалення додаткового палива застосовується для

підтримання проектної електричної потужності когенераційної

установки при тимчасовому зменшенні теплової потужності скидного

енергетичного потенціалу стосовно його значення, прийнятого у

технічному проекті когенераційної установки, обсяг витрат

додаткового палива повинен бути узгоджений з центральним органом

виконавчої влади у сфері енергозбереження;
2) як основне паливо використовується традиційне (органічне)

паливо, при цьому обсяг відпущеної теплової енергії повинен бути

не менше 10 відсотків від загального виробництва електричної і

теплової енергії протягом одного року з дня її введення в

експлуатацію і протягом кожних наступних 12 місяців; протягом

вказаного строку обсяг відпущеної електричної та теплової енергії

по відношенню до енергії основного та додаткового палива повинен

становити не менше 42 відсотків.


Кваліфікацію когенераційних установок здійснює центральний

орган виконавчої влади у сфері енергозбереження у порядку

( 1670-2006-п ), затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Строк

дії кваліфікації становить один рік. Кваліфікація когенераційної

установки, яка вперше введена в експлуатацію, провадиться за

проектними даними та результатами випробувань когенераційної

установки на експлуатаційних режимах. Кваліфікація когенераційної

установки на кожний наступний рік після спливу строку її

попередньої кваліфікації здійснюється за фактичними показниками

експлуатації когенераційної установки за попередні 12 місяців.


Стаття 12. Особливості приєднання когенераційних установок до

електричних та

  1   2


Скачати 143.31 Kb.

  • Земельного кодексу України
  • Кабінетом Міністрів України