Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗапропонований зміст Національної стратегії поводження з відходами

Запропонований зміст Національної стратегії поводження з відходами
Сторінка3/8
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.2Розділ Б: Наше бачення


Орієнтовний обсяг: 3 сторінки


 1. Зміна нашої поведінки: Стратегія поводження з твердими побутовими відходами для України

Цей розділ / глава формуватиметься на основі ключових проблем, викладених в розділі А, і окреслюватиме загальне бачення, цілі і пов'язані з ними завдання щодо ключових компонентів поводження з ТПВ, які представлені в розділі В.

У Стратегії поводження з ТПВ буде сформульовано загальне бачення поводження з ТПВ в Україні протягом наступних 15 років із застосуванням макрорівневого підходу.
Загальне бачення включатиме в себе наступні елементи:


 • Комплексна система поводження з твердими побутовими відходами (КСПТПВ) має бути створена в середньо- і довгостроковій перспективі на рівні кращих стандартів держав-членів ЄС, що дозволить забезпечити належний захист здоров'я людини і навколишнього середовища;
  Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.


 • Система, яка використовує цінні ресурси з непридатної продукції та відходів;

 • Належним чином функціонуючий і конкурентний ринок ТПВ, де постачальники надають населенню послуги у співвідношенні ціна/якість, і де послуги поводження з ТПВ є загальнодоступними;

 • Умови діяльності, в яких приватний сектор заохочується до участі як в якості операторів, так і інвесторів;
  Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
  Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
  Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
  Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.
  Насе́лення - сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї земної кулі тощо). Наука, яка вивчає розмір, структури, динаміку руху і розвиток населення, зветься демографією.
  Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.

Консультанти пропонують наступний заголовок і ідею для бачення стратегії: “Зміна нашої поведінки: стратегія поводження з твердими побутовими відходами для України”.


Включення ідейного посилу в назву стратегії відповідає практиці більшості країн ЄС. Наприклад, Данія обрала в якості основного бачення гасло «Данія без відходів: більше перероблення, менше спалювання». Ірландія сформулювала свою ідею як «зміна нашого шляху» в своїй Заяві щодо політики 1998 року і зовсім недавно уточнила формулювання як «втілення змін» в 2002 році.
Обираючи гасло «Зміна нашої поведінки» консультанти хотіли б пропагувати необхідність зміни ставлення як з боку української влади, так і з боку суспільства в цілому.

Розділ В: Компоненти поводження з ТПВ


Орієнтовний обсяг: 30 сторінок
Стратегія буде міцно ґрунтуватися на міжнародно визнаній ієрархії варіантів поводження з відходами, яка встановлює, відповідно, таку пріоритетність:


 • запобігання і мінімізація;

 • підготовка до повторного використання;

 • перероблення;

 • інші види утилізації;

 • екологічно безпечне видалення.

Ця ієрархія відходів відображена у відповідному порядку глав розділу В. Консультанти вважають за доцільне включити главу про збирання та транспортування після запобігання та мінімізації.

Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Таким чином, читач буде стежити за потоком відходів починаючи від його "неутворення" (запобігання), утворення в домогосподарстві, збирання і транспортування, повторного використання, перероблення, утилізації і остаточного видалення.


Рис.2 Потік відходів і відповідні компоненти поводження


Стосовно кожного з компонентів поводження з ТПВ консультант опише ключові проблеми і запропонує конкретні завдання і ключові ініціативи, необхідні заходи або засоби. За необхідності, кожна глава міститиме керівництво або інструкцію щодо економії за рахунок масштабу для пропонованих об'єктів.
Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Відповідно, де це доречно, для кожної з наступних глав необхідно застосовувати настпні підзаголовки:

 • Ключові проблеми (сформульовані в главі 2);

 • Конкретні цілі та завдання;

 • (де це необхідно) Критерії для прийняття рішень / рамки для прийняття рішень;

 • Запропоновані заходи (наприклад, заходи політики, заходи, що стосуються інфраструктури і т.д.)

Нижче наведено кілька прикладів можливих ініціатив, які будуть запропоновані і отримають подальший розвиток у цьому розділі. Кожна з глав матиме обсяг приблизно 5 сторінок.


 1. Запобігання

 • Планування попередження утворення відходів
 1. Операції збирання і вивезення ТПВ

 • Участь приватного і державного сектора.

 • Цільові показники, яких необхідно досягти.

 • Центри збирання/приймання відходів.

 • Cистема збирання великогабаритних відходів, небезпечних відходів у складі побутових, відходів електричного та електронного обладнання, батарейок й акумуляторів, відходів упаковки.
  Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
  Батаре́я, Електри́чна батаре́я (для невеликих компонентів частіше Батаре́йка, також Елеме́нт жи́влення) - електричний або електронний компонент, джерело живлення, яке містить запас енергії і робить доступною її в електричній формі для пристроїв, підключених до нього.

 1. Повторне використання і підготовка до повторного використання

 • Схеми «Розширеної відповідальності виробника», наприклад, для відходів упаковки

 • Об’єкти утилізації матеріалів - ОУМ / Лінії сортування відходів - ЛСВ.
 1. Перероблення - в тому числі біологічне оброблення

 • Покращення охоплення роздільним збиранням відходів у джерела їх утворення для паперу, пластику, скла і металу.
  Охо́плення - це вид маневру який здійснюється у тактичній і вогневій взаємодії з військами, що діють з фронту. З'єднання, військові частини та підрозділи, які здійснюють охоплення, підтримуються з фронту вогневими засобами, що знаходяться у розпорядженні командувача (командира).


 • Об’єкти компостування.

 • Мінімальні цільові показники з перероблення. 1. Інші види утилізації

 • Різні технології енергетичної утилізації.
 1. Остаточне видалення

 • Санітарні полігони ТПВ на «регіональному» рівні.

 • Зменшення обсягів спрямування на полігони відходів, що біологічно розкладаються.

 • Рекультивація старих звалищ / полігонів.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Зва́лище - полігон (спеціально обладнане місце) для поховання промислових і побутових відходів.


 • Роль приватного сектора.Розділ Г: Горизонтальні аспекти


Орієнтовний обсяг: 12 сторінок
У цьому розділі буде розглянуто всі аспекти, які є спільними для різних тем, викладених в главах 5-10 в попередньому розділі. Нижче наведені деякі з тем, які будуть розглянуті в цих главах.


 1. Планування поводження з відходами

 • Необхідність розроблення п’ятирічних Регіональних планів поводження з відходами (РППВ) на обласному рівні.

 • Необхідність розроблення муніципальних планів поводження з відходами (МППВ), що будуть розроблені протягом 2-х років після впровадження Національної стратегії поводження з відходами.
 1. Інституційні аспекти

 • Функції та обов'язки (наприклад, на рівні міністерств, областей, муніципалітетів, організацій відповідальності виробників (ОВВ) і т.д.)

 • Міжмуніципальні домовленості.

 • Діяльність щодо зміцнення потенціалу органів державного сектора і компаній приватного сектора

 • Відшкодування вартості послуг із поводження з ТПВ з метою забезпечення довгострокової комерційної життєздатності інвестицій приватного сектора в сфері поводження з ТПВ.
  Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
  Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

 1. Політичні інструменти

 • Схеми розширеної відповідальності виробника (PBB) і інструменти економічної політики
 1. Комунікація, освіта і підвищення рівня обізнаності

 • Підвищення обізнаності широкої громадськості та інших зацікавлених сторін щодо питань поводження з ТПВ.
  Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.

 1. Фінансові аспекти

 • Принципи: облік витрат по повній собівартості, відшкодування витрат на послуги із поводження з ТПВ, забезпечення довгострокової життєздатності інвестицій приватного сектора в сферу поводження з ТПВ;

 • Джерела фінансування.
 1. Управління системою даних стосовно відходів

 • Буде впроваджено національну систему даних стосовно відходів.
1   2   3   4   5   6   7   8 • Розділ В: Компоненти поводження з ТПВ
 • Розділ Г: Горизонтальні аспекти