Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗапрошення міжнародна науково-практична конференція

Скачати 68.41 Kb.

Запрошення міжнародна науково-практична конференція
Скачати 68.41 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір68.41 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Інститут вищої освіти НАПН України

Маріупольський державний університетЗАПРОШЕННЯ
Міжнародна науково-практична конференція

«Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету»
25-26 травня 2017 року

лого мду1

Україна – Маріуполь – МДУ

Шановні колеги!

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.


Запрошуємо Вас взяти участь
у міжнародній

науково-практичній конференції
«Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету»,
яка відбудеться 25-26 травня 2017 р.

на базі Маріупольського державного університету

(м. Маріуполь, Україна)

Напрями роботи конференції:


 1. Конкурентоспроможність сучасного університету в умовах глобалізації.
 1. Інтернаціоналізація вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 1. Академічна мобільність як чинник інтеграції України у міжнародний освітній простір.
 1. Розвиток лідерського потенціалу університетів в умовах інтернаціоналізації.
 1. Забезпечення якості вищої освіти: сучасний стан та перспективи.
Для участі в роботі конференції Вам необхідно надіслати на адресу оргкомітету у електронному вигляді до 20.04.2017 р.:

 • матеріали тез обсягом 1-3 сторінки (у електронному вигляді у форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF);
  Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».


 • заявку на участь та розміщення матеріалів у збірнику конференції (у електронному вигляді у форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF);

 • квитанцію про оплату участі у конференції (сканований варіант у форматі PDF).


За підсумками проведення конференції буде створено електронну версію видання у PDF-форматі.
Організаційний внесок:

 • за умови очної участі з отриманням паперового варіанту збірника тез – 200 грн.;

 • за умови заочної участі без отримання паперового варіанту збірника тез – 75 грн.


Реквізити для оплати участі у конференції:

р/р 31254234108203 ДКСУ м. Київ,

МФО 820172, ЄДРПОУ 26593428

Адреса: 87500, м.Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а

Маріупольський державний університет

E-mail: confMDU2017@i.ua


Звертаємо Вашу увагу на можливість, окрім тез, подати до друку наукову статтю, що буде надрукована у наукових виданнях «Вісник Маріупольського державного університету» за відповідними серіями, «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», які входять до Переліку наукових фахових видань України та включені до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International».
Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
В Україні наукове фахове видання - це періодичне або продовжуване видання (у тому числі - електронне), внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.
  Вимоги до статей, терміни та вартість друку подано за посиланнями:
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка

http://visnyk-ekonomics.mdu.in.ua/


Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія

http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/


Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія 

http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право 

http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/


Науковий журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика»

http://npo.kubg.edu.ua/information.html
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ


(0629) 532252 – Трофименко Микола Валерійович – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) 

(0629) 532251 – Проценко Олена Борисівна, проректор з науково-педагогічної роботи

(0629) 532269 – Чередніченко Інна Віталіївна, завідувач відділу аспірантури

(0629) 532256 – Найдьонова Лідія Андріївна, начальник відділу міжнародних зв’язків


Запрошуємо до співпраці!
З повагою,

організаційний комітет

Вимоги щодо оформлення матеріалів конференції
 1. Авторські оригінали тез доповіді повинні мати обсяг 1-3 сторінки разом з малюнками, таблицями та списком літератури. Сторінки не нумерувати.

 2. Тези подаються у електронному вигляді, у форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF. Основний текст статті – шрифт Times New Roman, розмір 12 формули Times New Roman, Symbol.

 3. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20мм. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см.
  Абза́цний ві́дступ - відступ у початковому рядку друкованого чи рукописного тексту; у цьому ж значенні вживається термін «новий рядок».


 4. Тези доповіді починаються з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки. Текст повинен відповідати структурній схемі: назва (по центру сторінки великими літерами, жирний), наступний рядок: прізвище, ініціали автора (маленькими літерами).
  Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
  Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.
  Далі подається анотація до 6 речень (стислий виклад основного змісту) мовою публікації, потім – основний текст. Список використаної літератури подається загальним списком в кінці тез в порядку посилань у тексті (а не в алфавітному порядку) мовою оригіналу відповідно з діючим ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на джерело подається в квадратних дужках. Після переліку літературних джерел подаються ПІБ автора, назва тез та текст резюме англійською мовою, а також українською мовою для публікацій іншими мовами. Транслітерація з української на англійську прізвища та імені має бути надана згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р.
  Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
  Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
  Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
  N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

 5. Мова матеріалів тез: українська, російська, англійська, грецька, італійська.

 6. Текст вирівнюється на ширину аркуша.

 7. УДК, прізвище(а) автора(ів), назва статті, рядки тексту анотації, номера джерел вирівнюються по лівому краю сторінки, без абзацу.

 8. Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул у кінці рядка. Малюнки повинні бути вставлені в текст.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
УДК 321.02:321:8
Вінникова Н.А.
ГЛОБАЛЬНІ РІШЕННЯ «JUS MANUARIUM»?
У тезах розглядаються нормативно-регуляторний та політикопрактичний аспекти ухвалення рішень на глобальному рівні управління. За допомогою корелятивного аналізу процедурних моделей вироблення рішень та фактичного позиціювання держав у міжнародних організаціях і глобальних клубах з’ясовано, що політичні процеси на транснаціональному рівні урядування обумовлені консенсусними формами взаємодії найбільш потужних акторів світової політики.
Політи́чний проце́с - це форма функціонування політичної системи суспільства, що змінюється у просторі і часі; сукупна діяльність суб'єктів політики, завдяки якій забезпечується функціонування та розвиток політичної системи.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.


Ключові слова: політичні рішення, міжнародні організації, глобальні клуби, консенсус.
Текст статті …………………………………………………………………..…………… ……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………..….………………………….…
Список використаної літератури

 1. Рябека О. Світова держава як продукт глобалізованого організаційного

розвитку / О.Рябека // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – 2014. – Вип.3. – С.114–126.

2.……………………………………………………………………………………….………

3. ………………………………………………………………………………………………
N. Vinnykova

GLOBAL DECISIONS: «JUS MANUARIUM»?

The article examines the procedural and political aspects of the global decision-making. A central issue in this paper is the power balance in procedural frame of the transnational decision-making. We assume that global actors by using procedural tools in international organisations maintain domestic purposes. Analysing the models of decision-making in international structures i.e. unanimity, the veto procedure, weighted voting, majority principle, consensus and actual state-positioning we found that global policy-making is determined by consensus of the most powerful actors in world politics.

Світова політика - щоквартальний рецензований науковий журнал, який охоплює політологію і міжнародні відносини. Публікується Cambridge University Press від імені Принстонського інституту міжнародних і регіональних справах.Keywords: political decisions, international organizations, global clubs, consensus.
ЗАЯВКА

на участь та розміщення матеріалів у збірнику

міжнародної науково-практичної конференції
«Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету»
25-26 травня 2017 р.

Україна, Маріуполь, МДУ


Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_________________________________________________________

Науковий ступінь___________________________________________________

Вчене звання_______________________________________________________

Посада (кафедра, факультет)__________________________________________

__________________________________________________________________

Назва ВНЗ (організації)______________________________________________

__________________________________________________________________

Країна, адреса______________________________________________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон служб./моб./факс, е-mail:_____________________________________

__________________________________________________________________

(дуже важливо для оперативного спілкування)

Назва тез доповіді___________________________________________________

__________________________________________________________________
Назва наукової секції (напряму) ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ПІДПИС __________________Інформація про оплату:

Організаційний внесок перераховано платіжним дорученням №_____ від «___»____________20__


Скачати 68.41 Kb.

 • КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ
 • Вимоги щодо оформлення матеріалів конференції