Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗапрошуємо Вас узяти участь у роботі ХХIV міжнародної

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХХIV міжнародної
Дата конвертації13.06.2017
Розмір55.6 Kb.

Запрошуємо Вас узяти участь

у роботі ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ

імені Михайла Остроградського

Актуальні проблеми життєдіяльностісуспільства”

Мета конференції:

― залучення студентства до наукової діяльності;

Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

― обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи;

Наукова школа (рос. научная школа, англ. scientific school, нім. wissenschaftliche Schule f, Richtung f) - форма організації колективної наукової праці співробітників НДІ, ВНЗ, наукового центру тощо під керівництвом лідера школи, як правило, відомого вченого.

― стимулювання творчої діяльності молодих науковців;

― ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці.
Тематичні напрями роботи

конференції

Геометричне моделювання технічних процесів.


– Геотехнічна механіка.

– Інженерне матеріалознавство.


Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.

Проблеми створення нових машин і технологій.


– Транспорт. Дорожні та будівельні машини.

– Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання.

– Геодезія, землевпорядкування та кадастр.

Екологічна безпека.


– Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.

– Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.

– Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки.

– Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика.

Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг.

Грошови́й о́біг - це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук.


– Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов.

– Біотехнологія та здоров’я людини.
Робочі мови конференції:


Українська, російська, англійська.
Контрольні дати

12.04.2017 – кінцевий термін подання матеріалів для участі в конференції;

20.04.2017 900-1000 реєстрація учасників – вестибюль навчального корпусу № 5 (б-р Пушкіна, 3, перший поверх);

1000-1200 ― відкриття конференції, пленарне засідання ― ауд.
Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.
1121 навчального корпусу № 1;

1200-1700 ― робота секцій.
21.04.2017 1000-1300 ― робота секцій;

1330-1400пленарне засідання, підбиття підсумків конференції, обговорення та прийняття рішення, закриття конференції – конференц-зала навчального корпусу № 1.
Програмний комітет:

Голова:

ЗАГІРНЯК М.В. ― ректор КрНУ імені Михайла Остроградського.
Члени програмного комітету:
НИКИФОРОВ В.В. – перший проректор КрНУ імені Михайла Остроградського;

МАРЕК ДРИМАЛ ― завідувач кафедри природничих наук університету Матея Бела, Словацька Республіка;

Словаччина (словац. Slovensko), офіційна назва Словацька Республіка (словац. Slovenská republika (SR)) - держава на сході центральної Європи, межує на північному заході з Чехією, на півночі з - Польщею, на сході - з Україною, на півдні - з Угорщиною та на заході - з Австрією.
Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Університет Матея Бела (словац. Univerzita Mateja Bela) - університет у центрі словацького міста Банська Бистриця, названий на честь Матея Бела, видатного словацько-угорського науковця 18 століття.


Організаційний комітет:

Голова:Солошич І.О. ― керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених.
Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.Члени організаційного комітету:
ТРОЦКО О.В. ― начальник науково-дослідної частини;

воробйов в.в. ― директор навчально-наукового інституту механіки і транспорту;

Мосьпан В.О. ― декан факультету електроніки та комп’ютерної інженерії;

Почтовюк А.Б. ― декан факультету економіки і управління;

БАХАРЄВ В.С. ― декан факультету природничих наук;

ПОЯСОК Т.Б. ― декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук.
Організаційний секретар:
зБИРАННИК О.М. голова ради молодих учених університету;
Порядок оформлення участі

в конференції
До участі в конференції запрошуються студенти та молоді вчені (віком до 35 років).

Голова (як посада) - особа, найчастіше обрана, що керує засіданням, зборами. У поєднанні з назвою установи чи органу - офіційне найменування очільника, головної посадової особи цієї установи чи органу, наприклад: голова комісії, голова уряду, голова ради директорів тощо.
Суспільні науки (соціальні науки, суспільствознавство) - широка група наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство - як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи.
Науко́вець - знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.

Перелік матеріалів, що надсилаються:

― заявка на участь у конференції відповідно до наведеної форми;

― тези доповіді (обсяг тез ― до двох сторінок формату ― А4, поля зліва, справа, зверху, знизу по 2 см, міжрядковий інтервал ― одинарний).
Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний курсив, усі літери великі, без відступу, вирівнювання по центру, інтервал перед 6 pt, після 10 pt.
Стиль АВТОРІВ: розташування через рядок після назви тез, шрифт Times New Roman, 10 pt, напівжирний курсив, без відступу, вирівнювання з лівого боку. Ліворуч прізвище, потім ― ініціали. За необхідності допускається розташовувати по два прізвища в одному рядку. Повна назва організації з нового рядка з вирівнюванням ліворуч.
Стиль ТЕКСТУ ТЕЗ: через рядок після назви організації, шрифт Times New Roman, 10 pt, звичайний, абзац 1,25 см, вирівнювання по ширині, заборона переносів.
Стиль РИСУНКІВ: рисунки виконують у програмах Visio або Corol, вирівнювання по центру.
Стиль ФОРМУЛ: шрифт Times New Roman 10 pt, звичайний, вирівнювання по центру. Для редактора формул наступні параметри: великі, малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші Times New Roman Cyr.
Стиль ТАБЛИЦЬ: великі таблиці розташовують подібно до рисунків.
Список ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: розташування через рядок після тексту тез.

Матеріали надсилаються на Е-mail: conferenceyoung2017@gmail.com


39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, науково-дослідна частина.

Кременчу́цький націона́льний університе́т ім. Михайла Остроградського (до 21 серпня 2010 року - Кременчу́цький держа́вний університе́т, до 5 серпня 2009 - Кременчу́цький держа́вний політехні́чний університе́т) - єдиний класичний університет у Полтавській області, у якому навчається понад 7 000 студентів.


Отримати необхідну інформацію про проведення конференції, завантажити інструкції щодо оформлення матеріалів конференції, зареєструватись та подати на розгляд до Оргкомітету тези доповіді Ви можете на сайті конференції http://apgs.kdu.edu.ua/

Видання матеріалів конференції


За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники. Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.


Контактні телефони


зБИРАННИК Оксана Миколаївна: 067-1130911,

099-9832796.

Для отримання матеріалів конференції необхідно сплатити кошти: 100 грн. (без ПДВ) ― для отримання збірника тез конференції; друкування тез у збірнику – (одна сторінка формату А4) – 40 грн. (без ПДВ). Поштові витрати на відправку збірника тез доповідей сплачуються додатково.


Відшкодування витрат сплачувати за такими реквізитами:
Отримувач: ФОП Щербатих О.В.

Банк: ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 331401

Р/р 26005054618523

Код ЄДРПОУ  2405209715 


Призначення платежу: відшкодування витрат за видання тез доповідей за публікацію в ЗМК «Актуальні проблеми» (ПІБ учасника, ВНЗ).

Витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюються за власний рахунок учасників конференції.Заявка

учасника Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _______________________________________

Факультет, курс (посада, кафедра) ____________

Назва секції _______________________________

Назва доповіді ____________________________

Підпис учасника конференції ________________Дата заповнення __________________________

Міністерство освіти і науки України,

Кременчуцький національний

університет

імені Михайла Остроградського,

Університет Матея Бела

(Словацька республіка),

Технічний Державний університет шляхів сполучення

(Китайська народна республіка),

Народна академія ім.
Матей Бел (словац. Matej Bel z Očovej, угор. Bél Mátyás, нім. Matthias Bel, лат. Matthias Belius; *22 березня 1684, Очова - †29 серпня 1749, Братислава) - словацький науковець, поет, енциклопедист, історик, філософ, просвітитель, зачинатель модерної учительської справи.
Яна Гуса


(Чеська республіка),

Вітебський державний університет

ім. П.М. Машерова (Білорусь)

gerb_

ХХIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

СУСПІЛЬСТВА»

Запрошення

на конференцію
20 – 21 квітня 2017 р.
Наукова конференція Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.


м. Кременчук  • – Геометричне моделювання технічних процесів.
  • – Проблеми створення нових машин і технологій.
  • – Екологічна безпека.
  • – Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук.
  • Робочі мови конференції
  • Матеріали надсилаються на Е-mail: conferenceyoung2017@gmail.com
  • Видання матеріалів конференції
  • Контактні телефони
  • Заявка