Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗасоби реалізації відкритої освіти андрющенко Яна Едуардівна

Скачати 38.09 Kb.

Засоби реалізації відкритої освіти андрющенко Яна Едуардівна
Скачати 38.09 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір38.09 Kb.

ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ

Андрющенко Яна Едуардівна

Україна, м. Миколаїв, співробітник Лабораторії систем відкритої освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

Демократизація суспільства, інформатизація і доступність знань є стратегією розвитку сучасної освіти.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Відкрита освіта є одним з принципів реалізації нових реформ вищої освіти України. Розвиток інформаційних технологій та впровадження їх у всі сфери життя суспільства призводить до обов’язкового їх залучення в освіту.
Відкрита освіта - це складна соціальна система, здатна до швидкого реагування у зв'язку з мінливими соціально-економічними ситуаціями, індивідуальними та груповими освітніми потребами і запитами. Вона базується на світоглядних і методологічних засадах відкритості та безперервності процесу пізнання.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Відкрита освіта стає закономірністю в розвитку освіти України. У зв’язку з цим, виникає потреба детального дослідження засобів реалізації відкритої освіти.

Засоби реалізації відкритої освіти включають способи, за допомогою яких здійснюється поєднання інформаційно-комунікаційних технологій та процес отримання знань. До засобів відкритої освіти належать дидактичні матеріали, що використовуються в умовах відкритої освіти.

Відкриті освітні ресурси є одним з основних засобів відкритої освіти. До них належать матеріали, розміщені в мережі інтернет з безкоштовним доступом. Відкриті освітні ресурси відрізняються від традиційних засобів навчання завдяки наступним особливостям [1;

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Відкри́ті осві́тні ресу́рси (англ. Open Educational Resources - OER) - загальна назва для усіх освітніх засобів, до яких є повністю відкритий доступ завдяки безкоштовній ліцензії або переведення їх у суспільне надбання та створення доступу до таких ресурсів за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій.
4]:

 • вільний доступ до високоякісної навчальної інформації;

 • використання закордонного досвіду у навчальному процесі;
  Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


 • відкритість та прозорість результатів оцінювання;

 • залучення різних рецепторів сприйняття навчальної інформації;

 • навчання відбувається завдяки постійній комунікації та співпраці між викладачами та студентами-слухачами;

 • реалізація принципу навчання протягом всього життя.

Засоби відкритої освіти [2] представлені у вигляді підручників, онлайн-курсів, тестових завдань, мультимедійних матеріалів, тощо. Відкрита освіта реалізується за допомогою засобів, які можна поділити на такі групи:

 1. Забезпечення доступу до навчальних матеріалів;

 2. Візуалізації, тобто представлення навчальних матеріалів;

 3. Колективної роботи з навчальним контентом;

 4. Аудіо- і відеозв’язку [3].

Хмарні технології є одним з засобів реалізації відкритої освіти. Основними їхніми характеристиками є простота використання, поширеність, постійне оновлення, надійність зберігання дидактичних матеріалів. В вищій освіті України набуває поширення навчання на основі платформ Moodle, E-Learning, Прометеус. Використання нового хмарного продукту Microsoft Office 365 є прикладом впровадження ідей відкритої освіти в навчальний процес України.

Електронні бібліотечні системи є однією з груп засобів реалізації відкритої освіти на основі інформаційних технологій. Сучасні користувачі бібліотек надають перевагу роботі з електронними документами ніж з традиційними. Веб-сайти бібліотек створюють інформаційні центри та зберігають опубліковані документи у мережі Інтернет. Електронні бібліотеки дозволяють здійснювати швидкий пошук інформації, інформують користувачів про інформацію, яка створюється в процесі діяльності наукових закладів.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)
За допомогою онлайн-довідки можна отримати допомогу в пошуку необхідної інформації. Електронні бібліотеки забезпечують доступ до повнотекстової нормативно-правової, методичної, наукової літератури, тощо.

Мобільне навчання, як засіб реалізації відкритої освіти, пов'язане з використанням портативних технологій. Мобільне навчання зменшує обмеження зі здобуття вищої освіти. Використовуючи мобільні телефони та кишенькові комп'ютери можна повноцінно проводити навчальний процес та забезпечити якісну співпрацю викладача та студентів. Завдяки аудіо та відео підтримці є можливість підвищити рівень навчання.

Масові відкриті онлайн-курси є поєднанням відеолекцій викладачів, інтерактивних завдань та форумів для обговорення навчальних матеріалів. Такі курси надають можливість одночасному навчанню великій кількості слухачів з різних країн. Масові відкриті онлайн-курси допомагають організувати як колективну так і індивідуальну роботу з навчальним контентом.

Масові відкриті онлайн-курси, (МООС) (з англ. англ. Massive open online course - масивні, масові, широкодоступні, публічні, відкриті дистанційні онлайн курси) - це інтернет-курс з великомасштабною інтерактивною участю та відкритим доступом через інтернет.
Вони вдало поєднують традиційну та онлайн-освіту.

Таким чином, відриту освіту можна реалізувати за допомогою засобів, серед яких можна виділити: хмарні технології, електронні бібліотеки, мобільне навчання, масові відкриті онлайн-курси, тощо.

Хмарні технології (англ. Сloud Technology) - це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.
Вони забезпечують підготовку студентів, слухачів до ефективної участі у суспільному житті та майбутній професійній діяльності в умовах інформаційного та телекомунікаційного суспільства.

Література:

1. Биков В.Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем // Личность в Едином образовательном пространстве: сб. науч. статей І Международного образовательного форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 г.) / под науч. ред. проф. К.Л. Крутий. – Часть 2. –Запорожье: ООО "ЛИПС" ЛТД, 2010. – С. 234-243.

2. Биков В.Ю. Інноваційний розвиток суспільства і сучасні мережні технології систем відкритої освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / за ред.. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 23-24 (27-28). –Харків: НТУ "ХПІ", 2009. – C. 24-49.3. Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324с.

4. Кремень В.Г. Людина перед викликом цивілізації: творчість, людина, освіта // Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура / за ред. В.Г. Кременя. – К.: Педагогічна думка – 2008 – С. 9-48.


Скачати 38.09 Kb.

 • Відкрита освіта
 • Microsoft Office
 • Електронні бібліотеки
 • Масові відкриті онлайн-курси