Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗастосування learningapps. Org майбутніми вихователями для створення інтерактивних вправ

Скачати 95.19 Kb.

Застосування learningapps. Org майбутніми вихователями для створення інтерактивних вправ
Скачати 95.19 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір95.19 Kb.

УДК 004:371.133 (043) Таран І.Б.

аспірант Інституту проблем

виховання НАПН України,

м. Київ


ЗАСТОСУВАННЯ LEARNINGAPPS.ORG

МАЙБУТНІМИ ВИХОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ

ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ

Сучасна наука України, незважаючи на важку економічну та політичну обстановку в країні, проводить рішучу трансформацію до влиття в Світовий інформаційний простір, обираючи пріоритет – інформатизацію освіти, як основу підготовки майбутнього компетентного фахівця.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Інформатизація освіти – забезпечення сфери освіти методологією, практикою розробки й оптимального використання інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання та виховання [4, c. 12].

Провідні напрямки та принципи ефективності професійної підготовки майбутніх вихователів наголошується в Законах України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про вищу освіту», Коментарі до Базового компонента дошкільної освіти в Україні та ін.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Так, в Законі України ”Про вищу освіту” від 01.07.2014 зазначається основна мета наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, а саме: здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу [6].

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

В науковій та науково-методичній літературі сучасні науковці І. Бех, В. Загвязинський, В. Волгов, І. Яковлєв працюють якраз над проблемою інтеграції в освіті.

Ми погоджуємось, з думкою Н. Гагаріної, що педагогічна діагностика професійного становлення майбутнього вихователя є сукупністю діагностичних задач, органічно включених у освітній процес із врахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності [5, c.

Педагогі́чна діагно́стика - це підрозділ педагогіки, що вивчає принципи і методи розпізнавання та встановлення ознак, що характеризують нормальний (або з відхилом від норм) перебіг педагогічного процесу та розглядає процедури встановлення діагнозу.

Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.

10], саме поєднання ефективного управління пізнавальним процесом і систематичним тестуванням рівня навченості (забезпеченням оперативного зворотного зв’язку) і досягається суттєве підвищення якості дидактичного процесу [5, c.12].

Як зазначає Т. Чепель, сучасні інформаційно-комунікаційні технології за допомогою комп’ютера ведуть до інституалізації нових організаційних форм, нових освітніх інститутів інтенсивного утворення, в яких можливо і будуть успішно працювати випускники педагогічних університетів через кілька років в ролі тьюторів, керівників телекомунікаційних проектів, розробників сучасних педагогічних засобів для дистанційного навчання, віртуальних вчителів [8], не оминає застосування нових методів навчання і підготовка майбутніх вихователів.

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Вивчаючи дисципліну «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в дошкільній освіті» студенти Маріупольського державного університету виконують практичні завдання з використанням інтерактивних технологій. Застосовуючи інтерактивні завдання автор намагається залучити особисто самих студентів у процес навчання, акцентуючи на пізнавальному напрямку процесу, робить його більш яскравим і наочним, стимулюючу інтерес і допитливість майбутніх вихователів.

Інтерактивний (англ. „interact”, де „inter” – взаємний, „act” – діяти) означає здатний до взаємодії, діалогу. Вчені вважать, що інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання [10].

Інтерактивними або діалоговими називають групу завдань, в яких соціальні взаємодії розглядаються як найважливіший освітній ресурс, що дозволяє інтенсифікувати процес навчання, тобто значно підвищити його розвиваючий потенціал, поглибити і розширити освоюваний зміст освіти.

Соціа́льна взаємоді́я - це форма соціальних зв'язків, що реалізуються в обміні діяльністю, інформацією, досвідом, здібностями, уміннями, навичками та у взаємному впливі людей, соціальних спільнот; система взаємообумовлених соціальних дій, зв'язаних циклічною залежністю, при якій дія одного суб'єкта є одночасно причиною і наслідком у відповідь дій інших суб'єктів.

До інтерактивних відносять лише ті, які будуються на психологічних механізмах посилення впливу групи на процес освоєння кожним учасником досвіду взаємодії і взаємонавчання [3, с.7].

Інформатизація навчально-виховного процесу передбачає широке використання у процесі вивчення навчальних предметів інформаційно-орієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп’ютерів і телекомунікаційних мереж.

Нині є велика кількість програм і сервісів, за допомогою яких можна створювати освітні ресурси, багато з них вимагають знання основ програмування, що для звичайного педагога викликає ряд сумнівів та побоювань. Але існують програми та сервіси, які може освоїти самостійно і звичайний вихователь. Прикладами є «Hot Potatoes» і Classtools.net. Багато інтерактивних програмних засобів дозволяють звернутися до джерел, через мережу Інтернет, що допомагає студентам глибше зрозуміти й засвоїти досліджуваний матеріал.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Крім того, надзвичайно поширене тестування як метод підсумкової або проміжної перевірки. Пропонується пройти тестування на роздрукованих бланках, на персональних комп’ютерах або в мережі Інтернет

Додатки - прикладні програми для комп’ютера, планшетних ПК, нетбуків або смартфону - це невід’ємна частина життєвого світу студентів.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Цей новаторський вид діяльності студента безпосередньо використовуваного для всіх рівнів навчання. Багато з представлених комп’ютерних додатків можна використовувати на планшеті і смартфоні.

Так під час виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в дошкільній освіті» майбутні вихователі застосовують додаток Web 2.0 LearningApps.org для створення електронних наочних посібників для дітей дошкільного віку.

Самі розробники сервісу - Центр Педагогічного коледжу інформатики освіти PH Bern у співпраці з університетом міста Майнц та Університетом міста Ціттау/Герліц - характеризують цей сервіс так: LearningApps.org є додатком Web 2.0 для підтримки навчання та процесу викладання за допомогою інтерактивних модулів. Існуючі модулі можуть бути безпосередньо включені у зміст навчання, а також їх можна змінювати або створювати в оперативному режимі. Метою є також збори інтерактивних блоків і можливість зробити їх загальнодоступним. Такі блоки (так звані програми або вправи) не включені з цієї причини ні в які програми або конкретні сценарії [2].

Рідна мова LearningApps.org - німецька, але на сайті реалізована багатомовна підтримка. Розібратися з функціоналом і навігацією дуже просто. Для цього достатньо натиснути Показати роз’яснення на головній сторінці та потім кликати в діалоговому вікні Далі або Назад. За кліками вікно буде переміщатися по пунктах меню і розділам сайту, пояснюючи можливості кожного з них.

Студентами у сервісі LearningApps.org використовуються наступні інструменти, що дозволяють готувати якісні електронні наочні посібники, аудіо або відеоматеріали, а також пропонується можливість дистанційно спілкуватися з колегами:

1. Notebook (Блокнот) - найпростіший текстовий редактор.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

2. Pinboard («Пробкова дошка») - інструмент записи текстових заміток і завантаження файлів з імітацією прикріплення канцелярськими кнопками до пробкової дошці. Працює просто, всі матеріали перетягуються мишею і закріплюються на віртуальній дошці в будь-якому порядку.

3. Etherpad - онлайн-редактор, в якому може спільно працювати кілька інтернет-користувачів.

4. Аудіо / відеоконтент - інструмент, що дозволяє не тільки завантажувати аудіо / відеофайли, але вбудовувати їх у додатку. Наприклад, на LearningApps можна створити додатки, в яких треба відгадати музичний інструмент за звучанням, географічний об'єкт по відеофрагменту і т.д.

Завантаження файлів (стягування; англ. download) - перенесення (отримання) файлів або інформації іншого вигляду з віддаленого комп'ютера (веб-сайту, ftp-сайту, серверу пошти тощо) на комп'ютер користувача.

Канцелярська кнопка - металевий виріб для прикріплення якогось предмета до чого-небудь (наприклад, папір до дошки оголошень). Названо так, тому що їх часто використовують у канцеляріях.

Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.

Можна також додати до відеоролика питання, на які діти повинні відповісти після перегляду.

6. Чат для спілкування в мережі.

На сторінці у полі Пошук кожен з користувачів може задати термін або пошукове слово, щоб почати пошук в додатку. Всі існуючі інтерактивні вправи, які вже розроблені і є додатками, то натиснувши на кнопку списку, використовуємо розгорнутий список. Кожна програма буде представлена картинкою. Обрати можливо категорію для напрямку або виду навчальної дисципліни, додатків в галузі знань.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Пропонується сортування всіх показаних додатків. Показ фільтру допомагає студентам обрати підходящу ступінь школи та мову. Для зручного застосування додатки розміщують у своєму аккаунті.

Майбутнім вихователям ДНЗ дуже часто необхідно застосовувати під час професійної діяльності різні види вправ з дітьми дошкільного віку. Сервіс LearningApps.org є безкоштовним і дозволяє зберегти створені додатки. Пропонується за допомогою готових шаблонів створити власні наробки та опублікувати для інших користувачів. Потрібно зареєструватися на LearningApps для того, щоб мати можливість створювати інтерактивні завдання. Далі використовуючи кнопку Подати заяву, створюється аккаунт (називають ще обліковий запис), заповнюється форма для реєстрації.

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

Далі, студенти змінюють свій профіль на сайті, вставивши фото та інформацію про освітню установу (якщо студент вже працює він вказує ДНЗ), натиснувши на кнопку Редагувати профіль. Перед встановленням програми створені додатки перевіряються на предмет вандалізму, таким чином LearningApps.org не несе ніякої відповідальності за зміст окремих вправ.

Нажаль, послуги LearningApps.org надаються без будь-яких гарантій. Також немає жодних гарантій на ступінь доступності, надійності, повноти та безпеки обслуговування.

Види інтерактивних вправ, які створюють студенти в системі LearningApps.org: категорія Вибір (Вікторина, Вікторина з вибором правильної відповіді, Виділити слова, Хто хоче стати мільйонером? Слова з букв); категорія Розподіл (Гра «Парочки», Класифікація, Знайди пару, Пазл «Впізнай-ко», Сортування, Співвідношення) та інші.

На офіційній сторінці сервісу LEARNINGAPPS.ОRG .http://learningapps.org/tutorial.php розробники пояснюють основні функції сайту [7]. Можна подивитися та використати приклади, які були зроблені за шаблоном, демонструючи їх у вигляді маленької іконки (див.рис.1). Кожен додаток має інші налаштування, які студенти змінюють відповідно завданню та віковим особливостям дітей дошкільного віку.Рис.1 Головна сторінка сервісу LearningApps.org:


Охарактеризуємо позитивні якості роботи з сервісом LearningApps.org:

 • безкоштовний сервіс [1];

 • доброзичливий російськомовний інтерфейс (треба тільки вибрати відповідний прапорець у правому верхньому куті), при роботі з сервісом можна переключитися на різні мови, нажаль української мови не запропоновано, але створювати вправи для дітей можна і державною мовою;

 • можливість обміну інтерактивними завданнями;

 • завдання можна створювати і редагувати в режимі он-лайн, використовуючи різні шаблони [1];

 • багато шаблонів підтримують роботу з картинками, звуком та відео;

 • моментальна перевірка правильності виконання завдання;

 • на сайті можна вибрати категорію: "Людина і навколишнє середовище", "Мистецтво", "Біологія" та інші, а також "Все категорії";

 • можна отримати посилання для відправки по електронній пошті або код для вбудовування в блог або сайт, і на Вікі-сторінку.

  Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

  Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).Було б не правильно, не розкрити негативні якості роботи сервісу, хоча їх і не так багато:

 • частина шаблонів не підтримує кирилицю;

 • підключення ДНЗ до Інтернету (якщо використовуються вправи студентами під час проходження педагогічної практики);

 • в шаблонах зустрічаються окремі помилки, які неможливо виправити вручну;

 • деякі шаблони вправ змінюються або їх вилучають з сайту.

Студенти за допомогою шаблонів сервісу створюють і практичну і контрольну частини навчального модуля, що дозволяє діагностувати рівень сформованості спеціальних здібностей дітей дошкільного віку. Використовують для створення різних інтерактивних наочних вправ в іграх, конкурсах, занять.

Рис. 2 Приклад інтерактивної вправи

Отже, можна зробити висновок, що застосування сервісу LearningApps.org для створення інтерактивних вправ під час вивчення дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в дошкільній освіті» майбутніми вихователями, відкриває перед освітянами нові можливості й перспективи. З’явилася технологічна можливість створювати веб-сайти і вносити свої дописи і мультимедійні додатки до існуючих сайтів швидко, не знаючи мов програмування, не маючи спеціальних знань. LearningApps.org дозволяє формувати, інформаційно-комунікаційну компетентність студентів та розвиває їх комп’ютерну грамотність.

Список використаних джерел 1. Learningapps: больше чем просто игры. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/shperk/learningapps-16334056?related=3

 2. LearningApps.org - создание мультимедийных интерактивных упражнений. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Источник http://learningapps.org/about.php

 3. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологи: Учеб.--метод, пособие для преподават. и аспирантов вузов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.- 304 с.

 4. Воронкін О.С. Основи використання інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній вищій школі : навч. посіб. з дисципліни «Комп'ютерні технології в науці й освіті» / Олексій Сергійович Воронкін ; Луган. держ. ін-т культури і мистецтв. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. – 156 с. : іл. 48, табл. 8, бібліогр. 160 назв.

 5. Гагаріна Н. П. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (діагностичний аспект): навчально-методичний посібник / Н. П. Гагаріна. – Кіровоград: КЗ «КОІППО освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 68 с.

 6. Закон України «Про вищу освіту» - Вища освіта.

  Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.

  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

 7. Инструкция_по_работе_с_LearningApps. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kamipkpk.ru/index.php/Инструкция_по_работе_с_LearningApps

 8. Интерактивные методы в высшем педагогическом образовании как условие его интенсификации. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.concord.websib.ru/page.php?article=88&item=2

 9. Поддержка обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных заданий (на примере learningapss.org). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elearn.irro.ru/upload/files/personal-folders/4/LA.pdf

 10. Сутність інтерактивного навчання – історичний аспект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/30063.doc.htm


Скачати 95.19 Kb.

 • Законі України
 • Список використаних джерел