Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗастосування технології веб-квест у навчанні говоріння учнів старших класів на сучасному уроці англійської мови

Скачати 97.11 Kb.

Застосування технології веб-квест у навчанні говоріння учнів старших класів на сучасному уроці англійської мови
Скачати 97.11 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір97.11 Kb.

Застосування технології веб-квест у навчанні говоріння учнів старших класів на сучасному уроці англійської мови

Веб-квест як освітня технологія використовує такий підхід до навчання, у процесі якого відбувається конструювання нового.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Веб-квести розвивають критичне мислення, тому що робота над ними розвиває такі уміння, як уміння порівнювати, аналізувати, класифікувати, мислити абстрактно.
Критичне мислення Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
Учні не лише збирають інформацію, але й трансформують її, щоб виконати завдання, вирішити поставлену проблему. В учнів підвищується мотивація, вони сприймають завдання як щось реальне, що веде до підвищення ефективності діяльності. Змінюється також роль учителя на уроці. Він стає консультантом, наставником, старшим партнером, організатором та координатором проблемно-орієнтованої, дослідницької, навчально-пізнавальної діяльності учнів. Учитель створює умови для самостійної розумової та творчої діяльності учнів, підтримує їхню ініціативу. У свою чергу, учні стають рівноправними «співучасниками» процесу навчання, розділяючи зі своїм учителем відповідальність за процес та результати навчання [13].

Проблему  створення  та  використання  веб-квестів у навчальному процесі активно вивчають зарубіжні  та  вітчизняні  науковці:  Б.Додж,  Т.Марч,  М.Андрєєва, О.Гапеєва, М.Гриневич, Г.Шаматонова, В.Шмідт.

Отже, Web Quest (дослівно з англійської «пошук у мережі Інтернет») – це проектна дидактична модель, що передбачає самостійну пошукову роботу учнів на веб-сайтах всесвітньої павутини з метою вирішення навчальної проблеми.

Всесвітнє павутиння Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Результатом діяльності є презентація отриманих даних в Інтернет мережі. Багато в чому Web Quest-метод базується на теорії конструктивізму в навчанні, де важливо не відтворення об’єктивної енциклопедичної реальності, а формування власного уявлення про неї [15]. У даному випадку, інтернет виступає не метою, а засобом навчання.Розрізняють два типи веб-квестів:

 • для короткочасної роботи (мета: поглиблення знань та їх інтеграція, розраховані на одно-три заняття);

 • для тривалої роботи (мета: поглиблення і перетворення знань, розраховані на тривалий термін, може бути на семестр або навчальний рік).

Метою короткострокових проектів є поглиблення знань та здійснення їх інтеграції у свою систему знань. Після закінчення роботи над довгостроковим веб-квестом учень повинен уміти вести глибокий аналіз отриманих знань, уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи з теми. Робота над довгостроковим веб-квестом може тривати від одного тижня до місяця, деякі розраховані на тривалий термін, можливо, на семестр або навчальний рік.

Розробниками веб-квеста, як навчального завдання є Берні Додж та Том Марч, професори освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США). Ними визначено такі види завдань для веб-квестів: • переказ – демонстрація розуміння теми, на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання;

 • планування та проектування – розробка плану або проекту, на основі заданих умов;

 • самопізнання – будь-які аспекти дослідження особистості;

 • компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел (створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури та ін.
  Цей термін має також інші значення. Докладніше - у статті Рецепт (значення).
  );

 • творче завдання – творча робота в певному жанрі – створення п’єси, вірші, пісні, відеоролика;

 • аналітична задача – пошук і систематизація інформації;

 • детектив, головоломка, таємнича історія – висновки на основі суперечливих фактів;

 • досягнення консенсусу – винесення рішення з гострої проблеми;.

 • оцінка – обґрунтування певної точки зору;

 • журналістське розслідування – об’єктивний виклад інформації (поділ думок і фактів);

 • переконання – схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб;

 • наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Дизайн веб-квесту припускає раціональне планування учнів, сконцентрованого не на пошуку інформації, а на її використанні.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Основна відмінність веб-квеста від простого пошуку інформації полягає в наступному: • наявність проблеми;

 • пошук інформації з проблеми здійснюють в Інтернеті;

 • рішення проблеми ухвалюють усією групою.


Веб-квест дозволяє:

 • у кожній конкретній ситуації засвоїти відповідні конкретні дидактичні цілі та задачі;

 • формувати в учнів на кожному етапі необхідний обсяг та рівень компетентності для вирішення пізнавальних задач;

 • виробити в учнів психологічну установку на самостійне систематичне поповнення своїх знань та умінь орієнтуватися в потоці наукової та суспільної інформації під час вирішення нових задач.

Можна виділити такі причини для використання веб-квестів у школі:

 • запропонована технологія — легкий спосіб включення Інтернету в навчальний процес;

 • веб-квест може виконуватися індивідуально, але якнайкраще він виконується в групі. При цьому досягаються дві основні цілі навчання— комунікація та обмін інформацією.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Під час роботи в групі сильніші учні можуть допомагати іншим, у такий спосіб кожен може використовувати свої здібності.

У науково-методичній літературі виділяють такі основні вимоги до освітнього веб-квесту, призначеного для самостійної роботи учнів з ним. Веб-квест обов'язково повинен мати:

 • Чіткий вступ (тема та обґрунтування цінності проекту), де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квеста, попередній план роботи, огляд всього квеста. Цей етап надає основну інформацію, запроваджує ключові поняття, а також містить питання, над якими будуть розмірковувати учні.

 • Центральне завдання (мета, умови, проблема та шляхи її розв'язання), яке зрозуміле, цікаве та здійсниме. Чітко визначений підсумковий результат самостійної роботи учня (наприклад, поставлена серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка має бути захищена, а також указана інша діяльність, яка спрямована на переробку та представлення результатів, виходячи із зібраної інформації). Це найбільш важлива частина веб-квесту. Завдання спрямовує учнів до конкретних дій для вирішення проблеми.

 • Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учню під час самостійного виконання завдання (поетапний опис ходу роботи, розподіл ролей, обов'язків кожного учасника, посилання на інтернет-ресурси, кінцевий продукт). У цьому розділі містяться вказівки, як саме учні виконуватимуть завдання (порядок виконання).

 • Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді — на компакт-дисках, відео- та аудіоносіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів з теми), необхідних для виконання учнями завдання. Цей список має бути анотованим. Завдяки гіперпосиланням, учні працюють в єдиному інформаційному просторі глобальної комп'ютерної мережі, для якого не є суттєвим фактором точне місцезнаходження тієї або іншої навчальної інформації.
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.


 • Керівництво до дій (як організувати та представити зібрану інформацію), яке може бути представлене у вигляді скерованих питань для організації навчальної роботи (наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями з використання електронних джерел, представленням «заготівок» веб-сторінок — для уникнення технічних труднощів при створенні ними самостійних сторінок як результату вивченого ними матеріалу та ін.).

 • Оцінка. Завершальним етапом є оцінювання, однак обов’язковим для веб-квесту є попереднє (до початку роботи) оголошення його принципів. Критерії оцінки можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та інше).

 • Висновок (узагальнення результатів, підбиття підсумків – чого навчилися, які навички набули), у якому підсумовується досвід, який буде отриманий учнями під час виконання самостійної роботи над веб-квестом. Іноді корисно включити на закінчення риторичні питання або питання, що мотивують та стимулюють активність учнів на подальше дослідження теми. Тут підбивають підсумок та заохочують рефлексію.

Особливу увагу важливо приділити заключному етапу, на якому проходить презентація проекту. Доцільно організувати обговорення з подальшою оцінкою дослідження, визначення критеріїв, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму представлення результату. За результатами дослідження проблеми сформулюються висновки та пропозиції.

 • Сторінки для вчителя (додатково). У них міститься інформація для допомоги іншим викладачам, які використовуватимуть веб-квест.

Можливий сценарій організації діяльності по створенню веб-квестів.

На початку роботи з веб-квестом весь клас ознайомлюється із загальними відомостями за темою, тобто заглиблюється в проблему майбутнього проекту. Потім учні об’єднуються в групи, яким надається один аспект теми для вивчення та обговорення. Учителю слід для кожної групи підібрати ресурси мережі Інтернет залежно від аспекту, який вивчають.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Після вивчення, обговорення та повного розуміння конкретної проблеми учні перегруповуються так, щоб у новостворених групах було по одному представнику від первинних груп.
Грýпа перв́инна - група, в якій відбувається первинна соціалізація індивідів і відносини носять інтимний, особовий, неформальний характер. Основною метою членів групи є взаємне спілкування.

У процесі обговорення всі учні дізнаються один від одного всі аспекти проблеми, яку обговорюють. Вони мають висловити власну думку, зробити висновки, спрогнозувати можливий подальший перебіг подій. У результаті, через вивчення матеріалу та його обговорення, учні мають дати відповідь на одне загальне запитання дискусійного характеру.

Веб-квест розвиває в учнів такі вміння:


 • здійснювати пошук інформації;

 • виділяти ключові слова;
  Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.


 • визначати тему (проблему);

 • відділяти основну інформацію від другорядної;

 • фіксувати необхідну інформацію з прочитаного;

 • детально (або скорочено) викладати зміст прочитаного;

 • узагальнювати інформацію з тексту;

 • детально або стисло передавати зміст прослуханого (або побаченого);

 • фіксувати необхідну інформацію з прослуханого (побаченого);

 • виділяти факти (приклади, аргументи) відповідно до поставлених питань (проблем);

 • робити висновки;

 • висловлювати й аргументувати свою точку зору;

 • визначати причинно-наслідковий зв'язок подій, оцінювати вчинки й давати характеристику персонажів, фактів та подій;

 • брати участь у бесіді (обговоренні);

 • запрошувати та обмінюватись інформацією;

 • уточнювати та деталізувати інформацію;

 • прогнозувати розвиток перебігу поді.

Переваги даної технології в тому, що її можна застосувати для будь-якого шкільного предмету, для організації як урочної індивідуальної або групової роботи, так і позакласної.

Web-Quest Christmas party for childrenIntroduction

Attention!

MacDonald’s administration decided to arrange a Christmas party for children. Students of different age can take part in the contest for the best organized Christmas party and Christmas decorations.

They are going to organize a web-quest to find out who knows English Christmas dishes and traditions best.

Time to compete: for two weeksTask

Rules for participants 1. Pupils of grades 6-11 can take part.

 2. To do tasks use the Internet.

 3. To complete each task you have three days.

 4. A Power Point presentation will be as a result of your work

The Christmas party idea must include the followings: • Christmas party food;
  Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.


 • 10 commandments of Christmas party;

 • Christmas meal invitations;

 • Christmas meal menu cards;

 • Christmas party favours;

 • Christmas table decorations.

http://www.kidspot.com.au/christmas/subsection 663 Christmas-ideas-Christmas-party-ideas.htm

Process

Step 1

Look through the sites and answer the questions. 1. What is the origin of now traditional Christmas celebration?

 2. How do the English spend the Twelve Days of Christmas?

 3. What do they eat for Christmas?

 4. What are images of Christmas?

http://www.learnenglish.de/culture/christmas.html#Dinner

http://www.whychristmas.com/cultures/uk.shtml

http://people.howstuffworks.com/culture-traditions/holidays-christmas/christmas-traditions-around-the-world-ga1.htm

http://www.bbcamerica.com/anglophenia/2012/12/british-up-your-christmas-holiday

https://www.timeanddate.com/holidays/uk/christmas-day

Step 2

Find receipts of a Christmas pudding. Choose one you like best and make a poster.http://www.bbcgoodfood.com/recipes/1159/classic-christmas-pudding

www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/christmas-pudding

Step 3

Choose some Ukrainian dishes and persuade us to cook them.


Step 4

Cook the dish you liked best, invite your friends and take photos.Step 5

Search for different games to entertain childrenhttp://www.beau-coup.com/christmas-party-games.htm

http://www.activityvillage.co.uk/christmas-party-games

https://www.thebalance.com/christmas-party-games-for-kids-1356272
Evaluation

Your team will be evaluated on a scale of 1-3 for different criteria.

1 = Unsatisfied

2 = Satisfied

3 = Excellent

1

2

3

Following Directions

I did not follow directions and had a difficult time understanding what to do.


I followed directions, but had a difficult time staying on task and had to be reminded at times.

I followed all directions and was always on task.

Working in Your Group

I was unable to work well with my group. I did not help my group.

I had difficulties with my group, but I helped my group somewhat.

I had no problems working with my group.

Use of Resources

I did not use the resources.

I used some resources well.

I used all the resources I had to finish my reports.

Your presentations.

It was sloppy and missing parts.

It was okay, but something was missing.

The report was neat and all parts were included.

Individual Written Report

It was sloppy and missing parts.

It was okay, but something was missing.

The report was neat and all parts were included.


Conclusion

The reflective exercise “Complete the sentences”

I have learned …

Now I can …

I have realized that I can …

I liked …

For me it was new …

I was surprised …

I would like to …

I have received …

I was inspired …

Список використаних джерел 1. Быховский Я. С. Образовательные веб­квесты. [Электронный ресурс]. 

http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015. html 

 1. Ільченко О. В. Використання web­квестів у навчально­виховному процесі. [Електронний ресурс]. - Режим доступу-http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_ technology/30113/ - Назва з екрану.

 2. Каспин І. В., Сегаль М. М.. Нові технології в навчанні іноземним мовам. [Електронний ресурс].- Режим доступу. - http://linguact.hyperlink.ru/articles/ kaspinandsegal.html. - Назва з екрану.

 3. Тeaching English British Council BBC [Электронный ресурс].
  Британська рада (англ. British Council) - неміністерський департамент уряду Великої Британії, що займається поширенням британської культури за межами Великої Британії. Є позавідомчим державним органом, який створений королівською милістю і зареєстрований як благодійна організація в Англії.
  – Режим доступу: http://www.teachingenglish.org.uk/


Скачати 97.11 Kb.

 • Список інформаційних ресурсів
 • Introduction Attention!
 • Process Step 1
 • Step 3