Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗатверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11. 12. 2012 №2677, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27. 12. 2012 за №2206/22518

Скачати 46.83 Kb.

Затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11. 12. 2012 №2677, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27. 12. 2012 за №2206/22518
Скачати 46.83 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір46.83 Kb.
ЗВІТ

про базове відстеження результативності Порядку та умов ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.12.2012 № 2677, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.12.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2012 за № 2206/22518


 1. Цілі державного регулювання

Порядок та умови ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.12.2012 № 2677, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.12.2012 за № 2206/22518 (далі – Порядок та умови) розроблено відповідно до підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Підготовка Порядку та умов зумовлена необхідністю забезпечення реалізації Закону України „Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, яким внесено зміни до Закону України „Про страхування”, що передбачають визначення Нацкомфінпослуг спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику, порядку та умов ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою для страховиків, які здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері. 1. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі статистичних методів шляхом аналізу інформації щодо основних показників здійснення діяльності у сфері страхування сільськогосподарської продукції, а саме: кількості страховиків, які є членами Аграрного страхового пулу, страховиків, які отримали ліцензії на провадження страхування сільськогосподарської продукції, та кількості укладених договорів страхування з цього виду страхування.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.


 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Інформацією та її джерелами, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, є дані, що надходять до Нацкомфінпослуг, та інформація щодо показників діяльності у сфері сільськогосподарської продукції.

Показниками результативності даного акта є кількість страхових компаній, які є членами Аграрного страхового пулу (далі – Пул) та/або отримали ліцензію на провадження страхової діяльності щодо добровільного страхування сільськогосподарської продукції. 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

На початок 2014 року до складу Об’єднання страховиків „Аграрний страховий Пул” входило 4 страхові компанії (Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Брокбізнес”; Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Страхові гарантії”;
Страхування Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Приватне акціонерне товариство „Українська аграрно-страхова компанія”; Товариство з додатковою відповідальністю „Страхове товариство „Домінанта”). Всі компанії - члени Пулу постійно надають якісні послуги з агрострахування виробникам сільськогосподарської продукції в Україні.


Станом на 01.01.2014 ліцензії на провадження страхування сільськогосподарської продукції отримали 16 страхових компаній.

У період осінь 2012 р. — весна 2013 р. страхові компанії — члени Аграрного страхового Пулу уклали 982 договори страхування врожаю зернових і технічних культур.
Техні́чні росли́ни (технічні культури) - сільськогосподарські рослини, що їх використовують в основному як сировину для різних галузей промисловості (харчової, текстильної, миловарної, лакофарбової, фармацевтичної та інші.).
Сума відповідальності страховиків становила 3,2 мільярда гривень, при цьому сума зібраних страхових премій становила більше 100 мільйонів гривень. Урожай сільськогосподарських культур був застрахований на загальній площі понад 486 тисяч гектарів. Станом на 01.09.2013 страхові компанії вже виплатили відшкодування на загальну суму в 7,9 мільйона гривень. Причиною незначних виплат у 2013 році стали досить сприятливі погодні умови.


Поінформованість суб’єктів господарювання є високою, оскільки регуляторний акт оприлюднювався на офіційному сайті Нацкомфінпослуг.
Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.
Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.
Сільськогосподарські культури Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняттям регуляторного акта було дотримано принципи державної регуляторної політики відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та вдосконалено державне регулювання страхової діяльності.

Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Порядок та умови забезпечать реєстрацію, обробку, накопичення та зберігання відомостей за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Протягом дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня підготовки цього документа від страховиків, учасників ринків фінансових послуг, державне регулювання яких здійснюється Нацкомфінпослуг, споживачів фінансових послуг не надходило. На підставі базового відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що в цілому, шляхом впровадження цього нормативно-правового акта вдалося досягти визначених цілей.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Остаточний висновок з приводу результативності дії регуляторного акта буде зроблено за результатами повторного відстеження, яке буде здійснено відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, коли можна буде повною мірою проаналізувати практику застосування норм цього документа.Строк виконання заходів з відстеження
Базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 08.01.2014 та закінчено 24.01.2014 відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 1. Виконавець заходів з відстеження

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта підготовлено відділом нормативно-правового регулювання діяльності на ринку страхування департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 234-89-63).

Голова Нацкомфінпослуг Б. Візіров


Скачати 46.83 Kb.

 • затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.12.2012 № 2677, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
 • Цілі державного регулювання
 • Закону України
 • Методи одержання результатів відстеження Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі статистичних методів
 • Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
 • Кількісні та якісні значення показників результативності акта На початок 2014 року до складу Об’єднання страховиків „Аграрний страховий Пул” входило 4 страхові компанії
 • Приватне акціонерне товариство
 • Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
 • Строк виконання заходів з відстеження
 • Виконавець заходів з відстеження
 • Голова Нацкомфінпослуг Б. Візіров