Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗатверджено міністр освіти І науки України Гриневич Л. М. 20 р. Погоджено

Скачати 473.85 Kb.

Затверджено міністр освіти І науки України Гриневич Л. М. 20 р. Погоджено
Скачати 473.85 Kb.
Сторінка 1/4
Дата конвертації 16.03.2017
Розмір 473.85 Kb.
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр освіти і науки України


____________ Гриневич Л.М.

«____»________________20__ р.ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

____________ Волосовець О.П.

«____»________________20_ р.СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ_____Перший (бакалаврський)_рівень_________

(назва рівня вищої освіти)
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ____Бакалавр_____________________________

(назва ступеня вищої освіти)
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ____12 Інформаційні технології_______________________

(шифр та назва галузі знань)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ__122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології_

(код та найменування спеціальності)
Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київ

2016

І Преамбула


Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказом Міністерства освіти і науки України

від ___________ ________ р. № _____
РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ
Ковалюк Тетяна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», голова підкомісії

Михальов Олександр Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем Національної металургійної академії України

Новожилова Марина Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Харківського національного університету будівництва та архітектури

Субач Ігор Юрійович, доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри бойового застосування математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем управління Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

Дмитрієва Ольга Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформатики Донецького національного технічного університету

Глибовець Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету інформатики Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Крак Юрій Васильович , доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Медиковський Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Ярошко Сергій Адамович, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

Науково-методичною підкомісією 122-1 Комп’ютерні науки та інформаційні системи (комп’ютерні науки)

від _________________ р. № _____


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

Науково-методичною комісією 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій

від _________________ р. № _____
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

Асоціація «ІТ України»

від _________________ р. № _____
ПОГОДЖЕНО

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти,

від _________________ р. № _____

Зміст


І Преамбула 2

ІІ Загальна характеристика 5

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 6

ІV Перелік компетентностей випускника 7

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 7

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 7

3.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 7

4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 7

5.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 7

6.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 7

7.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 7

8.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 7

9.Здатність працювати в команді. 7

10.Здатність бути критичним і самокритичним. 7

11.Здатність розробляти та управляти проектами. 7

12.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 7

13.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 7

14.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 7

15.Здатність діяти на основі етичних міркувань 7

1.Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів. 7

2.Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу. 7

3.Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем. 7

4.Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням похибок наближеного чисельного розв’язання професійних задач. 7

5.Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні рішення, будувати моделі оптимального вибору управління з урахуванням змін параметрів економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії. 8

6.Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язанні системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики. 8

7.Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити експерименти за програмою моделювання з обробкою й аналізом результатів. 8

8.Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління. 8

9.Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази знань, для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах. 8

10.Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 8

11.Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 8

12.Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення. 8

13.Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж. 8

14.Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 8

15.Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на засадах використання її комп’ютерної моделі. 9

16.Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці та експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації. 9

9

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 10Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 10

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 10

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 10

3.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 11

4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 11

5.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 11

6.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 11

7.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 12

8.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 12

9.Здатність працювати в команді. 13

10.Здатність бути критичним і самокритичним. 13

11.Здатність розробляти та управляти проектами. 14

12.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 14

13.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 14

14.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 14

15.Здатність діяти на основі етичних міркувань 15

1. Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів. 15

2.Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу. 15

3.Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем. 16

4.Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням похибок наближеного чисельного розв’язання професійних задач. 16

5.Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні рішення, будувати моделі оптимального вибору управління з урахуванням змін параметрів економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії. 17

6.Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язанні системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики. 18

7.Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити експерименти за програмою моделювання з обробкою й аналізом результатів. 18

8.Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління. 19

9.Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази знань, для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах. 19

10.Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 20

11.Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 21

12.Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення. 21

13.Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж. 21

14.Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 22

15.Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на засадах використання її комп’ютерної моделі. 22

16.Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці та експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації. 22

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 24

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 24

VIII Вимоги професійних стандартів 25

IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти 25

1.ESG. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 25

2.ISCED (МСКО) 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf. 25

3.ISCED-F (МСКО-Г) 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf. 25

4.Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18-п. 25

5.Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 25

6.Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.11 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 26

7.Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 26

8.TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/ 26

9.Національний глосарій 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf. 26

10.Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти. 26

11.Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf. 26

12.Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf. 26

13.CWA 16624-1:2013 e-Competence Framework for ICT Users- Part 1:Framework Content 26

14.CWA 16624-2:2013 e-Competence Framework for ICT Users- Part 2: User Gudelines 26

15.CWA 16624-3:2013 e-Competence Framework for ICT Users- Part 3: Development Guidelines 26

16.CWA 16052-2:2013 ICT Certification in Action (revised CWA 16052 :2009) 26

17.Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - Довідник користувача – 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html 26

18.The UK Quality Code for Higher Education, Subject Benchmark Statements. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements 26

19.Computer Science 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in Computer Science. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf 26

20. Computing Curricula 2009: Guidelines for Associate-Degree Transfer Curriculum in Computer Science. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ccecc.acm.org/files/publications/2009ComputerScienceTransferGuidelines.pdf 26

21.Knuth D. E. Computer Science and its relation to Mathematics. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ww.amc12.org/sites/default/files/pdf/upload_library/22/Ford/ DonaldKnuth.pdf 26

22.Matthíasdóttir A. Usefulness of learning objects in Computer Science learning. The Codewitz project. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.codewitz.net/papers/MMT_27-31_Asrun_Matthiasdottir.pdf 27

23.Ключевые ориентиры для разработки и реализации образовательных программ в предметной области информационно-коммуникационные технологи [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/RefICT_TuRu_RU.pdf 27

24.Біжан І.В. та ін. Організація навчально-виховного процесу, методичної і наукової роботи у вищій військовій школі. Підручник – Харків, ХВУ, 2001– 410 с. 27

  1   2   3   4


Скачати 473.85 Kb.

2021