Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗатверджую декан факультету біомедичної кібернетики

Затверджую декан факультету біомедичної кібернетики
Сторінка1/3
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

біомедичної кібернетики

Максименко В.Б.

« 28 » листопада 2016 р.

ЗВІТ


ПРО НАУКОВУ РОБОТУ

ФАКУЛЬТЕТУ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

у 2016 році


Ухвалено на засіданні Вченої ради ФБМІ


Протокол № _______ від ___________

Голова Вченої ради ФБМІ ___________________ Максименко В.Б.

Біомедична інженерія (англ. biomedical engineering) - галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.


Заступник декана з наукової роботи _______________ Шликов В.В.

Київ - 2016


ВСТУП. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.
Загальна кількість співробітників професорсько-викладацького складу: 147 осіб з них 13доктори наук, 32кандидати наук.
Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

Кафедра біомедичної інженерії (БМІ) веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями:

Бакалаври – 163 «Біомедична інженерія», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Спеціалісти - 7.05100307 «Медичні прилади та системи». Магістри – «Клінічна інженерія», «Біомедичні прилади та інформаційні системи».Кафедра біобезпеки і здоров’я людини (ББіЗЛ) веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями:

Бакалаври – 127 «Фізична реабілітація». Спеціалісти – 7.01020302 «Фізична реабілітація». Магістри – «Реабілітаційна інженерія».Кафедра біомедичної кібернетики (БМК) веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями:

Бакалаври – 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Спеціалісти – 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології». Магістри - «Інформаційні технології в біології та медицині».Кафедра фізичного виховання (ФВ) є загально-університетською кафедрою яка проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами усіх факультетів НТУУ «КПІ» перших та других курсів загальною чисельністю понад 6,5 тис.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.
осіб.

Кафедра спортивного вдосконалення (CВ) є загальним університетським навчальним підрозділом, що забезпечує навчальний процес зі студентами секції фізичного виховання та проведення секційної роботи зі студентами секції спортивного виховання.


 1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

 1. Підготовка кандидатів та докторів наук

У 2016 р. на факультеті не було проведено захистів кандидатських і докторських дисертацій.
Приклади підготовки наукових кадрів:


 1. Аспіранти 1-го року підготовки, що зараховані у 2016 році: Радагуз А.В. (науковий керівник – д.б.н., к.т.н., проф. каф. БМК Є.А. Настенко), Коновал О.О. (науковий керівник – к.т.н., доц. В.А. Павлов), Чорний К.В. (науковий керівник – д.м.н., проф. І.Ю. Худецький), Стасюк Ю.П. (науковий керівник – д.м.н., проф. В.Б. Максименко), Тищенко Ю.І. (науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.А. Попадюха).
 1. Підготовлена і подана до спеціалізованої ради 1 кандидатська дисертація наукового співробітника Делавар-Касмаі Мохаммада. Науковий керівник – доцент кафедри БМІ, к.т.н. В.В.
  Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
  Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
  Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.
  Шликов.


Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на ФБМІ:


 1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі БМІ:

ПІБ

Назва роботи


Науковий керівник

Дата

захисту


1

2

3

4

Висоцька С.І.

«Композиційні матеріали на основі біогенного гідроксиапатиту»

д.м.н., проф. І.В.Уварова

2013 - 2017

Лиса Я.П.

«Дослідження технології ліофільної сушки»

к.т.н., с.н.с., доцент каф. О.Я. Беспалова

в декретній відпустці з 2016 р.

Отиченко О.М.

«Розробка композиційних матеріалів на основі біогенного гідроксиапатиту модульованого магнітними добавками»

д.м.н., проф. І.В.Уварова

2014 – 2018

Астапенков В.А.

«Пристрій для локальної внутрішньо-судинної редукції та оклюзії кровотоку»

к.т.н. В.В. Козяр

2014 – 2018

Юр’єва К.О.

«Динамічна візуалізація просторово-часових характеристик шкіри»

д.м.н., проф. В.Б. Максименко

2015 – 2019

Гаупт А.Ф.

«Автоматизація управління зварювання живих тканин»

д.т.н., доц. каф. БМІ А.В. Лебедєв

2015 – 2019

Стасюк Ю.П.

«Методи радіочастотного коагуляційного впливу при операціях на відкритому серці»

д.м.н., проф. В.Б. Максименко

2016 – 2020

Шликов В.В.

Докторська – «Технологія неінвазивного контролю і ефективного регулювання температури тіла при штучному кровообігу»

д.м.н., проф. В.Б. Максименко

2015 – 2018
 1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі БМК:

ПІБ

Назва роботи

Науковий керівник

Дата

захисту


Білошицька О.

Характеристика режимів з загостренням у мережевих структурах організму людини

д.б.н., с.н.с., Настенко Є. А.

2017

Зибіна Т.В.

Автоматизована система керування показниками штучного та допоміжного кровообігу в операціях на серці

д.б.н., с.н.с., Настенко Є. А.

в декретній відпустці з 06.2016 р.

Коновал О.О.

Технології розробки інформаційних систем підтримки прийняття рішень в задачах визначення та діагностики станів біологічних об'єктів

к.т.н., доцент, Павлов В.А.

2020

Радагуз А.В.

Моделювання динаміки системи кровообігу за допомоги клітинних автоматів

к.т.н., доцент, Павлов В.А.

2020
 1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі БЗЛ:

ПІБ

Назва роботи


Науковий керівник

Дата

захисту


1

2

3

4

Захарчук Н.В.

«Векторний аналіз просторової послідовності збудження на механіці серця»

к.т.н., доц., доцент каф. В.І. Зубчук

2016

Шалда С.В.

«Фізична реабілітація після травм у спортсменів силових видів спорту»

д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.

2016

Степанюк Н.В.

«Комплексна фізична реабілітація при пошкодженнях та захворюваннях колінного суглоба»

д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.

2016

Коваленко М.І.

«Фізична реабілітація осіб працездатного віку при пошкодженнях сухожилків згиначів пальців кисті»

д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.

2016

Солодовнік Д.О.

«Інформаційна технологія контролю та керування процесом фізичної реабілітації при відновленні руху людини»

д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.

2013 - 2015

Мкртчан С.С.

«Особливості методики застосування у фізичній реабілітації осіб з пошкодженнями поперекового відділу хребта»

доц., к.п.н. Бочкова Н.Л.

2014 - 2015

Пономарьова Е.Е.

«Фізична реабілітація хворих на ДЦП з використанням традиційних методів і засобів музикотерапії»

д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.

2013 - 2016

Демиденко М.О.

«Фізична реабілітація при характерних травмах у жіночому триатлоні»

д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.

2018 - 2019

Полтавець Ж.С.

«Програма профілактики пошкоджень поперекового відділу хребта спортсменок з художньої гімнастики засобами фізичної реабілітації»

д.т.н., проф. Попадюха Ю.А.

2015 - 2019

Чорний К.В.

«Система аналізу та обробки сигналів електроміограм»

д.м.н., проф.
Худецький І.Ю.

2016 - 2020
 1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі СВ:

ПІБ

Назва роботи


Науковий керівник

Дата

захисту


1

2

3

4

Новицький Ю.В.

Докторська – «Спряженість особистісних проявів в формуванні набуття компетенцій майбутніх фахівців»

д.м.н., проф. В.П. Яценко


2009-2020

Лозенко Н.М.

«Залежності технічного виконання елементів в складі композиції від соматичних характеристик в спортивній аеробіці»

к.т.н., доц. Ю.В. Новицький

2010-2019
 1. Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі ФВ:

ПІБ

Назва роботи


Науковий керівник

Дата

захисту


1

2

3

4

Бойко Г. Л., доцент

Докторська – «Інформаційні технології для оцінки та вибору засобів корекції і контролю стану студентів»

д.б.н., доцент Настенко Є. А.

2019

Твердохліб О. Ф., доцент

Докторська – «Історія, теорія і методика психосоматичних практик»

проф.

Семенова І.А.
2017

Назимок В. В., ст. викладач

«Формування спеціальних рухових навичок студентів в процесі фізичного виховання засобами боксу»

д.б.н., професор Ткачук В.Г.

2017

Саламаха О. Э., ст. викладач

«Формування осанки та покращення здоров’я студентів засобами фізичного виховання»

д.б.н., професор Приймаков О. О.

2020

У 2016 р. на ФБМІ підготовлено до захисту 5 кандидатських дисертації (в тому числі на кафедрі БМІ – 1, ББіЗЛ – 3, ФВ – 1).
 1. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

За звітний період на ФБМІ розроблено 8 нових курсів, 21 практикумів та 3 лабораторних робіт.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
 1. На кафедрі БМІ розроблено 3 нові лабораторні роботи.

Вагомі приклади впровадження результатів розробок у навчальний процес:№ п/п

Кіль-сть наукових фрагментів

Навчальний процесс

(новий курс, практикум, лабораторна робота, тощо)Назва дисципліни

Дата впровадження

1

2

3

4

5
1

Методика проведення штучного кровообігу

(Максименко В.Б.)«Штучний кровообіг та штучні органи»

впровадж. 10.2016 р.
4

Неінвазивний контроль температури та обробка термографічних зображень

(Шликов В.В., Данілова В.А.)«Медичні мікропроцесорні системи»

впровадж. 10.2016 р.
1

Стандарти та протоколи обслуговування медичної техніки

(Лебедєв А.В., Дубко А.Г.)«Інженерний супровід технологій охорони здоров’я»

впровадж. 11.2016 р. 1. На кафедрі БМК розроблено 3 нових курсів, 6 практикумів та 0 лабораторних робіт.

Вагомі приклади впровадження результатів розробок у навчальний процес:№ п/п

Тема наукового дослідження

Назва дисципліни

Дата впровадження

1

Комп’ютеризована система класифікації біомедичних зображень на основі лінійного асоціатора

«Методи та технології обчислювального інтелекту»

№17 від 13.06.2016 р.

2

Проектування системи вирівнювання біологічних послідовностей методом динамічного програмування з афінною штрафною функцією

«Біоінформатика» (розділ «Алгоритми біонформатики»)

№17 від 13.06.2016 р.

3

Програмне забезпечення для побудови адитивних філогенетичних дерев

«Біоінформатика» (розділ «Аналіз біологічних послідовностей»)

№17 від 13.06.2016 р.

4

Комп'ютеризована система для оцінки результатів психологічного тестування когнітивних функцій мозку

«Нечіткі моделі в медицині»

№17 від 13.06.2016 р.

5

Навчальна інформаційна система визначення вторинної структури РНК

«Біоінформатика» (розділ «Алгоритми біонформатики», тема «Методи структурної біоінформатики»)

№17 від 13.06.2016 р.

6

Навчальна інформаційна система для визначення редакційної відстані між біологічними послідовностями

«Біоінформатика» (розділ «Алгоритми біонформатики», тема «Біоінформатика послідовностей»

№17 від 13.06.2016 р.
 1. На кафедрі БЗЛ розроблено 3 нових курсів, 11 практикумів – за напрямами «Комп’ютерні науки», «Приладобудування», «Біомедична інженерія», «Здоров’я людини», спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології», « Фізична реабілітація».

Вагомі приклади впровадження результатів розробок у навчальний процес:№ п/п

Кіль-сть наукових фрагментів

Навчальний процесс

(новий курс, практикум, лабораторна робота, тощо)Назва дисципліни

Дата впровадження

1

2

3

4

5

1

6

Комп’ютерний практикум

«Спеціалізоване програмне забезпечення в діагностиці та терапії -1. Застосування професійного програмного забезпечення в біомедичній інженерії»

впровадж. 09.2016 р.

2

8

Комп’ютерний практикум

«Системи відображення біомедичної інформації»

впровадж. 09.2016 р.
 1. На кафедрі СВ запропоновані та впроваджені в навчальний процес методичні рекомендації з дисципліни “Фізичне виховання”

Вагомі приклади впровадження результатів розробок у навчальний процес:№ п/п

Тема наукового дослідження

Назва дисципліни

Дата впровадження

1

Методичні рекомендації з фізичного виховання для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі боротьби дзюдо).

(Новицький Ю.В., Агеєв П.М., Запольський Д.П.)Фізичне виховання

Вч. Рада №9; отрим. грифу 30.05.2016

2

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи.

(Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К.)Фізичне виховання

Вч. Рада №7; отрим. грифу 21.03.2016

3

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями сечовивідної системи.

(к.п.н., доц. Карпюк І.Ю.)Фізичне виховання

Вч. Рада №6; отрим. грифу 26.02.2016

4

«Методичні рекомендації до застосування Аеро Фанку як складової оздоровчого та спортивного тренування студентів» для студентів що займаються фізичним вихованням.

(Пасічна Т.В., Лозенко Н.М.)Фізичне виховання

Вч. Рада №2; отрим. грифу 26.10.2015

5

«Стренфлекс як загальна фізична підготовка спортивної аеробіки» для студентів що займаються фізичним вихованням.

(Пасічна Т.В., Чеховська Г.Ю.)Фізичне виховання

Вч. Рада №2; отрим. грифу 26.10.2015
 1. На кафедрі ФВ впроваджені нові розробки за напрямом «Фізичне виховання»

№ п/п

Навчальний процесс

(новий курс, практикум, лабораторна робота, тощо)Назва дисципліни

Дата впровадження

1

3

4

5

1

Система контролю фізичного стану студентів НТУУ «КПІ» (доц. Бойко Г. Л., ст. викл. Бітко С.М .)

Фізичне виховання

02. 2016 р.

2

Система самоконтролю студентів – «Щоденник самоконтролю студента» (доц. Бойко Г. Л. та ст. викладачами Бітко С.М ., Анікеєнко Л.В., Міщук Д.М.)

Фізичне виховання

02. 2016 р.

3

Методика оцінювання фізичного стану студентів за функціональними патернами системи кровообігу (доц. Бойко Г. Л.)

Фізичне виховання

01. 2016 р.

4

Проект нової рейтингової системи оцінювання результатів навчання для студентів І-ІІ курсів (за динамікою показників фізичного стану та кількістю відвідувань практичних занять).

(доц. Бойко Г. Л., ст. викл. Анікеєнко Л. В.)Фізичне виховання

09. 2016 р.

Удосконалення навчального процесу за напрямом «Фізичне виховання» (приклади):№ п/п

Навчальний процесс

(новий курс, практикум, лабораторна робота, тощо)Назва дисципліни

Дата впровадження

1

3

4

5

1

Навчально-тренувальна програма для плавців-розрядників.


Фізичне виховання

02.2016

2

Навчально-тренувальна програма для початківців, в яких не сформоване вміння триматися на воді. (Дакал Н.А., Смірнов К.М., Хіміч І.Ю., Щеглов Є.М.)

Фізичне виховання

02.2016

3

Методика проведення самостійних занять для студентів, які займаються аеробікою (ст. викл. Толмачов С. Є., та інші)

Фізичне виховання

04.2016

4

Система організації та проведення змагань з волейболу у ВНЗ за спрощеними правилами (ст. викл. Міщук Д. М.)

Фізичне виховання

04.2016


Приклади використання наукових розробок:
Результати наукових досліджень докторської дисертації «Технології неінвазивного контролю і ефективного регулювання температури тіла при штучному кровообігу» (д.м.н., проф. В.Б. Максименко, к.т.н., доц. В.В. Шликов) впроваджені у науково-дослідну роботу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.
Температура тіла - комплексний показник теплового стану організму людини, тварин.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова АМН України - це високоспеціалізований науково-практичний заклад з надання медичної допомоги населенню з вадами серця, що розташований у Києві.
Амосова» НАМН України за темою «Вдосконалення інтраопераційного захисту серця і мозку на основі аналізу температурних полів».
В рамках дисципліни «Фізичне виховання» (ст. викл. Толмачова С. Є., Іванюта Н. В., Кузьменко Н. В., Градусова Н. В., Чеховська А. Ю Міщук Д. М.) підготовлено та видано методичні рекомендації:

 1. Іванюта Н. В., Толмачова С. Є., Кузьменко Н. В., Градусова Н. В., Чеховська А. Ю. Методичні рекомендації для самостійних занять з фізичного виховання для студентів навчального відділення аеробіки НТУУ "КПІ" [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації для самостійних занять з фізичного виховання для студентів навчального відділення аеробіки НТУУ "КПІ". Методичні рекомендіції для студентів, які займаються аеробікою / НТУУ "КПІ"; уклад. Н. В. Іванюта, С. Є. Толмачова, Н. В. Кузьменко, Н. В. Градусова, А. Ю. Чеховська [та ін.]. - Київ: НТУУ "КПІ", 2016. - 137 с. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15480

 2. Пасічна Т. В., Чеховська А. Ю. Стренфлекс як загальна фізична підготовка спортивної аеробіки / Методичні рекомендації для викладачів та тренерів / НТУУ «КПІ», уклад. Т. В. Пасічна, А. Ю. Чеховська – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 77 с.

 3. Міщук Д. М. Особливості організації та проведення змагань з волейболу у вищих навчальних закладах за спрощеними правилами // [Електронний ресурс]: методичні рекомендації / НТУУ "КПІ";
  Фізи́чна підгото́вка - один з предметів бойової підготовки, важливою і невід’ємною частиною військового навчання і виховання особового складу Збройних сил країн.
  Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
  уклад. Д. М. Міщук. – Київ, 2016. - 29 с. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15477

Запропоновані та впроваджені в навчальний процес методичні рекомендації з дисципліни “Фізичне виховання”: 1. Новицький Ю.В.,Агеєв П.М.,Запольський Д.П. Методичні рекомендації з фізичного виховання для самостійної роботи студентів на розвиток загальнофізичної підготовленості (на прикладі боротьби дзюдо); гриф факультету (інституту); № протокол Ради 9; дата отримання грифу 30.05.2016

 2. Карпюк І.Ю., Обезюк Т.К. Фізичне виховання. " Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями серцево-судинної системи.
  Серцево-судинна система головним чином здійснює транспорт крові в замкненій трубчастій системі - кров'яній. До якої відноситься серце-артерії-капіляри-вени-серце. По ній циркулює рідка сполучна тканина - кров.
  "; гриф факультету (інституту); № протокол Ради 7; дата отримання грифу 21.03.2016

 3. Карпюк І.Ю. Фізичне виховання "Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальних медичних груп із захворюваннями сечовивідної системи"; гриф факультету (інституту); № протокол Ради 6; дата отримання грифу 26.02.2016

 4. Пасічна Т.В.,Лозенко Н.М."Методичні рекомендації до застосування Аеро Фанку як складової оздоровчого та спортивного тренування студентів" для студентів що займаються фізичним вихованням ; гриф факультету (інституту); № протокол Ради 2; дата отримання грифу 26.10.2015

 5. Пасічна Т.В.,Чеховська Г.Ю."Стренфлекс як загальна фізична підготовка спортивної аеробики" для студентів що займаються фізичним вихованням; гриф факультету (інституту); № протокол Ради 2; дата отримання грифу 26.10.2015  1   2   3 • ФАКУЛЬТЕТУ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
 • Кафедра біомедичної інженерії (БМІ) веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями
 • Кафедра біобезпеки і здоров’я людини (ББіЗЛ) веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями
 • Кафедра біомедичної кібернетики (БМК) веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями
 • Кафедра фізичного виховання
 • Кафедра спортивного вдосконалення (CВ)
 • Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом. Підготовка кандидатів та докторів наук
 • Приклади підготовки наукових кадрів: Аспіранти 1-го року підготовки, що зараховані у 2016 році
 • Теми кандидатських дисертацій
 • Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом За звітний період
 • Приклади використання наукових розробок: Результати наукових досліджень