Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗавдання для самоперевірки

Скачати 41.59 Kb.

Завдання для самоперевірки
Скачати 41.59 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір41.59 Kb.

Завдання для самоперевірки
1. Які основні властивості рідини ви знаєте?

2. Що розуміють під в’язкістю рідини?

3. Що називається стисканням рідини?

4. Які одиниці виміру мають коефіцієнти динамічної та кінематичної в’язкості?

5. Що таке ідеальна рідина?

6. Що вивчає гідростатика?

7. Які властивості має гідравлічний тиск?

8. Яка суть закону Паскаля і як він використовується у техніці?

9. Які прибори використовуються для виміру тиску рідини?

10. У чому суть гідростатичного парадоксу?

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Ідеа́льна рідина́ - уявна рідина (або газ), позбавлена в'язкості і теплопровідності та процесів, пов'язаних з ними. У ідеальної рідини відсутнє внутрішнє тертя, тобто немає дотичних напружень між двома сусідніми шарами, вона неперервна і не має структури.
Закон Паскаля Закон Паскаля (основне рівняння гідростатики) - тиск на рідину в стані теплової рівноваги передається в усіх напрямках однаково.
Гідростати́чний парадо́кс (парадо́кс Паска́ля) - явище непропорційності тиску на дно посудини вазі, налитої в неї рідини.

11. Що вивчає гідродинаміка?

12. Що розуміють під гідродинамічним тиском?

13. Як визначити режим руху рідини?

Гідродина́міка - розділ гідромеханіки про рух нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічну взаємодію між рідиною й тілами при їх відносному русі.

14. Що називається коефіцієнтом стиснення струминки?

15. Як визначається витрата рідини при витіканні рідини у атмосферу?

16. Які види насадок Вам відомі?

17. Які типи насосів Ви знаєте?

18. За яким принципом працюють відцентрові насоси?

Насос відцентровий (рос. насос центробежный; англ. centrifugal pump; нім. Zentrifugalpumpe f, Kreiselpumpe f, Schleuderpumpe f) - підклас динамічних поглинаючих турбомашин осесимметричної роботи .. Відцентрові насоси використовуються для транспортування рідин шляхом перетворення кінетичної енергії обертання в гідродинамічну енергію потоку рідини.

19. За яким принципом працюють поршневі насоси?

20. У чому відмінність поршневих насосів від відцентрових?

21. За яким принципом працюють відцентрові вентилятори?

22. Чому термодинаміка обирає у якості робочого тіла ідеальний газ?

23. У чому полягає закон Бойля-Меріотто, Гей-Люссака, Шарля?

24. Який фізичний сенс питомої і універсальної газової сталої?

25. Як можна вирахувати значення питомої газової сталої?

26. Який об’єм займає 1 кмоль будь якого ідеального газу при нормальних фізичних умовах?

27. Що розуміється у термодинаміці під терміном внутрішня енергія?

Вн́утрішня ене́ргія тіла (позначається як E або U) - повна енергія термодинамічної системи за винятком її кінетичної енергії як цілого і потенціальної енергії тіла в полі зовнішніх сил.

28. За яким параметром стану можна визначити, що внутрішня енергія ідеального газу змінилась?

29. Як формулюється перший закон термодинаміки?

30. Як математично зображується перший закон термодинаміки?

31. Які види теплоємності існують?

32. Яка залежність існує між масовою і мольною теплоємністю?

33. Яка залежність і снує між об’ємною і мольною теплоємністю?

34. Від яких параметрів залежить теплоємність?

35. Які термодинамічні процеси Вам відомі?

36. На що витрачається теплота у ізобарному процесі?

37. Чому не змінюється внутрішня енергія у ізотермічному процесі?

38. Чому адіабатне розширення є одним із способів отримання низьких температур?

39. Який вид має перший закон термодинаміки для ізотермічного

процесу?


40. У чому полягає другий закон термодинаміки?
Ізобарний проце́с (від грец. ísos - рівний, báros - вага) - термодинамічний процес, який відбувається при сталому тиску. Прикладом ізобаричного процесу може бути нагрівання води у відкритій посудині, або розширення газу у циліндрі з поршнем, який може вільно пересуватися.
Термодинамі́чний проце́с - це сукупність послідовних станів, через які проходить термодинамічна система при взаємодії її з навколишнім середовищем. При цьому усі чи частина параметрів зазнають змін. Ці зміни параметрів відбуваються таким чином, щоб система прямувала до стану рівноваги.
Ізотермічний проце́с - фізичний процес, під час якого температура не змінюється.
Друге начало термодинаміки виникло як робоча гіпотеза теплового двигуна, що встановлює умови перетворення теплоти в роботу з метою досягнення максимального ефекту такого перетворення. Аналіз другого начала термодинаміки показує, що мала величина цього ефекту - коефіцієнта корисної дії - є наслідком не технічної недосконалості теплових двигунів, а особливістю теплоти, яка ставить певні обмеження відносно його величини. Уперше робота теплових двигунів була теоретично розглянута французським інженером Саді Карно. Він прийшов до висновку, який у сучасній термодинамічній теорії теплових двигунів називають теоремою Карно: ККД теплового двигуна не залежить від термодинамічного циклу і природи робочої речовини і цілком визначається в залежністі від температур зовнішніх джерел ─ нагрівника і холодильника. Робота Карно була написана до відкриття принципу еквівалентності теплоти і роботи і до загального визнання закону збереження енергії. В своєму доказі Карно, розлядаючи зворотні цикли теплових машин - теплового двигуна A і механічно зв’язанної з ним холодильної машини B - спирався на пануючу в той час теплородну теорію, яка була незабаром відкинута. Пізніше Р. Клаузіус і В. Томсон-Кельвін майже одночасно узгодили теорему Карно з законом збереження енергії і поклали основу тому, що тепер входить в зміст другого начала термодинаміки. Для обґрунтування теореми Карно і для подальших побудов другого начала термодинаміки необхідно було ввести новий постулат.

41. Які цикли називаються прямими, а які зворотними?

42. Які машини працюють за зворотними циклами?

43. Яке значення має цикл Карно у термодинаміці.

Цикл Карно Цикл Карно́ - термодинамічний цикл, який складається з двох ізотермічних процесів і двох адіабатних процесів, що поперемінно чергуються між собою. Названий за ім'ям Н. Л. С. Карно, французького вченого та інженера, котрий вперше його описав у своїй праці «Про рушійну силу вогню та про машини, що здатні розвивати цю силу» у 1824 році.

44. Яке призначення компресора?

45. Чим відрізняється реальний компресор від теоретичного?

46. Як зображується робота теоретичного компресора в p v – діаграмі?

47. Які причини переходу до багатоступінчатого стискання?

48. Які існують види пари?

49. Що називається критичною точкою?

50. Які області розділяють ліва і права пограничні криві.?

51. Як визначити параметри пари за таблицями і діаграмами?

52. Які існують способи передачі теплоти?

53. Що називається теплопровідністю?

54. Яка розмірність коефіцієнта теплопровідності?

Критична точка Крити́чна то́чка - точка на фазовій діаграмі в координатах (p, T), в якій лінія співіснування фаз обривається.
Теплопрові́дність - здатність речовини переносити теплову енергію, а також кількісна оцінка цієї здатності: фізична величина, що характеризує інтенсивність теплообміну в речовині, яка дорівнює відношенню густини теплового потоку до градієнта температури.

55. Як підрахувати тепловий потік для одношарової багатошарової стінки?

56. У чому полягає сутність теплообміну випромінюванням?

57. Що характеризує ступінь чорноти?

58. Що розуміють під висловом «абсолютно чорним» і «абсолютно сірим» тілом?

59. Що називають «абсолютно білим» тілом?

60. Що називається коефіцієнтом теплопередачі?

61. Які фактори впливають на коефіцієнт теплопередачі?

62. Як записати формулу для коефіцієнта теплопередачі для багатошарової стінки?

63. У чому різниця між рекуперативним, регенеративним і змішувальними апаратами?

64. Які схеми руху середовищ використовуються у теплообмінних апаратах?

65. Як визначається середній температурний напір між середовищами?

66. Які види палива Ви знаєте?

67. Що називається теплотою згорання палива?

68. Які існують засоби спалення палива?

69. Які складові частини котельного апарата?

70. Якого типу паровий котельний агрегат використовують на вашому підприємстві?

71. Який принцип дії активної парової турбіни?

Теплообмі́нні апара́ти - пристрої, в яких здійснюється теплообмін між двома або декількома теплоносіями або між теплоносіями і твердими тілами (стінкою, насадкою). Використовуються у багатьох галузях промисловості.
Парова турбіна – паровий двигун безперервної дії, що перетворює теплову енергію водяної пари в механічну роботу обертання ротора. Парова турбіна використовує не потенційну енергію, а кінетичну енергію пари.

72. Яке перетворення енергії у активних турбінах зі ступенями швидкості?

73. У чому переваги багатоступінчатої парової турбіни зі ступенями тиску?

74. Яким чином компенсується навантаження на вісь у реактивній турбіні?

75. Що називається ДВЗ?

76. Чому термодинамічні цикли ДВЗ називаються ідеальними?

Термодинамі́чний ци́кл (англ. thermodynamic cycle) - замкнений круговий процес, який здійснює термодинамічна система, тобто такий процес, у якому початкові й кінцеві параметри, що визначають стан робочого тіла системи (тиск, об'єм, температура, ентропія), збігаються.

77. Які існують цикли ДВЗ у залежності від засобу підводу теплоти?

78. Що розуміють під ступеню підвищення тиску?

79. Що поєднує фізичну природу тепла і холоду?

80. Які одиниці виміру теплоти в системі СІ?

81. У чому особливості процесів фазового перетворення: кипіння, плавлення, сублімації речовини?

82. Які існують способи отримання низьких температур?

83. Які основні властивості має аміак

84. Які основні властивості характеризують хладони?

85. Дати порівняльну характеристику аміаку і хладонів?

86. Які вимоги до холодоносіїв?

87. Як класифікуються поршневі компресори?

Поршневий компресор - тип компресора, принцип роботи якого базується на використанні механічного пристрою поршневого типу для збільшення тиску газу шляхом компресії (зменшення об'єму). Компресори даного типу широко застосовуються в машинобудуванні, енергетичному обладнанні, автомобілебудуванні, хімічній промисловості, холодильній та кріогенній техніці.

88. З яких основних вузлів і деталей складається поршневий компресор?

89. Які системи змащування використовуються в компресорах?

90. Що таке холодопродуктивність компресора і у чому вона полягає?

91. Як класифікуються конденсатори?

92. Чому на даний час перевага надається випарним конденсаторам?

93. На які групи поділяють випарні апарати?

94. Який порядок розрахунку і вибору теплообмінного апарату?

95. Які способи і системи охолодження камер використовуються на холодильниках?

96. Чому у морозильних камерах використовують повітряну систему охолодження?

97. У чому переваги повітроохолоджувачів перед батареями?98. Які переваги насосних схем у порівнянні з без насосними?

99. Чим відрізняються схеми установок з використанням хладону і аміаку?


Скачати 41.59 Kb.