Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗавдання третьої контрольної роботи з української мови для учасників Всеукраїнської очно-заочної лінгвістичної школи ман україни Контрольна робота №1

Скачати 37.83 Kb.

Завдання третьої контрольної роботи з української мови для учасників Всеукраїнської очно-заочної лінгвістичної школи ман україни Контрольна робота №1
Скачати 37.83 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір37.83 Kb.

Завдання третьої контрольної роботи з української мови

для учасників Всеукраїнської очно-заочної

лінгвістичної школи МАН України
Контрольна робота № 1
Завдання контрольної роботи мають на меті перевірку базових знань з тем «Фонетика», «Орфоепія», «Орфографія», «Лексикологія», «Фразеологія», «Словотвір» та умінь застосовувати їх до розв’язання практичних завдань і проблемних питань. Більшість завдань мають пошуковий характер, що дає змогу перевірити уміння здійснювати лінгвістичний пошук, робити узагальнення та формулювати висновки, а також оформляти результати дослідження.

Роботу необхідно виконати в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman з інтервалом 1,5;

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.
Сино́німи (грец. synonymos - «однойменний») - це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, що мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.
Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
розмір шрифту – 14.


Завдання 1. З’ясуйте спільну особливість літературної вимови кожної групи наведених слів.
Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).
Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Для кожної групи сформулюйте відповідне правило української орфоепії:
Лікар, кобзар, тягар, звір, пузир.

Мовби, ковтати, мовчати, вовк, мовлення.

Чашка, чекати, човен, гучний, гущавина.

Аналіз, дуб, Буг, вигляд, мітоз.

Загадка, галузка, ланцюжки, знижка.

Легкий, сумний, новий, рідкий, твердий.

Крапки, казки, лапки, дужки, зірки.

У річці, у книжці, на доріжці.

Смієшся, збираєшся, вітаєшся.
Завдання 2. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий).
Іме́нник - самостійна частина мови, що має значення предметності, вираженої у формах роду, числа і відмінка, відповідає на питання хто? або що?. В українській мові, яка належить до флективних синтетичних мов, іменник є змінною частиною мови, загалом, в інших мовах іменник може не змінюватися.
Прикме́тник - самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?
Запишіть висновок щодо правопису орфограм у похідних словах.
Право́пис - сукупність загальновизнаних і загальнообов'язкових правил, що встановлюють способи передання мови на письмі. Правопис охоплює орфографію та пунктуацію. Інколи терміни «орфографія» і «правопис» уживаються як тотожні.

Зразок: Тернопіль – тернопільський.
Акрополь, Аргентина, Ашхабад, Балхаш, Берлін, Бориспіль, Буковина, Бухарест, Венесуела, Відень, Волинь, Гватемала, Гетеборг, Іран, Іртиш, Ісландія, Йорданія, Калуш, Кембридж, Кіровоград, Ковель, Македонія, Монреаль, Мюнхен, Нідерланди, Ніл, Оксфорд, Пакистан, Париж, Познань, Рига, Сенегал, Флорида, Хорватія, Хотин, Яготин.
Завдання 3. Поміркуйте, чому абстрактні назви можуть мати суфікс -изм або -ізм. Яким правилом регулюється правопис цієї орфограми? Висновок запишіть.


 1. Фразеологізм, полонізм, фонізм, формалізм, комізм, кубізм, неологізм, лаконізм, латинізм, компаративізм.

 2. Русизм, діалектизм, центризм, футуризм, догматизм, драматизм, екзотизм, буддизм, консонантизм, класицизм.
  Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.
  Неологі́зм (від грец. νέος - молодий, новий і λογισμός - судження, вислів) - новостворений термін, авторське слово або фраза, що перебуває в процесі входження в загальне використання і ще не включена до державної та загальновживаної мови.
  Класици́зм (англ. classicism, від лат. classicus - зразковий) - напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI-го ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.).Завдання 4. Визначте та підкресліть орфограми в поданих словах. Згрупуйте слова за однотипними орфограмами. До кожної групи слів сформулюйте правило й доберіть ще по 3-4 приклади. Запишіть слова групами, поряд подайте правило і приклади.
Акомодація, асиміляція, астматичний, бароко, буквений, вишеньці, відповіддю, галуззю, годинний, двох’ярусний, деталлю, екстрений, зсунути, кав’ярня, капусняк, картинний, м’який, незліченний, неоціненний, обласний, павутинці, папороттю, пів’яблука, повістю, пов’язати, прикріпити, приєднати, пристрасний, пришити, пов’язаний, скласти, скриньці, совістю, ствердіти, стеблинці, сформувати, супер’ядро, спотворювати, численний, щілинний.
Папоротеподі́бні або просто папороті (Filicopsida або Pteridophyta) - група судинних рослин, належить до групи Moniliformopses. Папороті з'явилися на Землі близько 300 млн років тому, протягом кам'яновугільного періоду (карбону) палеозойської ери.
Пристрасть - це сильне, стійке, довготривале почуття, яке захоплює людину, володіє нею і виявляються в орієнтації всіх прагнень особистості в одному напрямі, в зосередженні їх на одній меті. Пристрасть - це суттєва сила людини, що енергійно прагне до свого предмета.

Завдання 5. Напишіть подані слова правильно: разом, окремо або через дефіс.

Багато/функціональний, важко/засвоюваний, взаємо/замінний, взаємо/перехід, двадцяти/трьох/кілограмовий, дво/видовий, допустово/протиставний, екстра/темпоральний, жанрово/композиційний, квазі/частинка, логіко/лінгвістичний, макро/лінгвістика, максимально/короткий, мало/продуктивний, мікро/топонім, мова/посередник, мово/творчість, об’єктивно/зумовлений, об’єктно/суб’єктний, одно/компонентний, пів/столітній, псевдо/науковий, психо/лінгвістика, різно/стильовий, семантико/синтаксичний, складно/сурядний, слова/синоніми, слово/зміна, слово/твірний, соціо/лінгвістика, спів/автор, стилістично/забарвлений, супер/ознака, терміно/творення, технічно/правильний, франко/пруський.
Завдання 6. Розгляньте похідні слова та з’ясуйте, від яких слів вони утворилися. Поряд з кожним словом запишіть твірну основу (слово) та спосіб словотворення.
Словотвір (також деривація) - розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх творення. (лексичні одиниці за структурою і способом творення їх). Зміст 1 Способи словотвору 2 Словотвір в українському мовознавстві 3 Основні поняття словотвору.
Позначте словотворчий засіб.
Босоніж, веснянка, вечірній, витвір, гірчиця, жовтуватий, журба, капустина, краплинка, лютневий, переліт, підземний, по-моєму, прадавній, приєднати, солодко, сонечко, студентство, США, хитрувати, широко, школяр.

Завдання 7. Користуючись фразеологічними словниками, визначте і запишіть значення фразеологізмів.
Студентство - загальна назва осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах (студенти). Б. Г. Ананьєв визначає студентство як особливу професійно-виробничу групу, здоров'я якої залежить від вікових особливостей розвитку, специфічних особливостей праці та умов життя
Фразеологізм - семантично пов'язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції.
Словник Словни́к - упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих.
З’ясуйте, між якими з поданих фразеологічних одиниць існують синонімічні та антонімічні відношення.
Анто́німи (грец. αντι - «проти», ονομα - «ім'я») - пари слів, протилежних за значенням. Наприклад: іменники (хоробрість - боягузтво), прикметники (коханий - остогидлий), дієслова (дружити - ворогувати), прислівники (мирно - войовничо).
Утворіть та запишіть синонімічні ряди і антонімічні пари фразеологізмів.
Лежати на подушках; їсти біду; збирати сметанку; ледве зводити кінці з кінцями; спіймати облизня; і в вус не дути; вхопити Бога за бороду; гострити сокиру; тримати камінь за пазухою; залишитися без сорочки; годувати блошиці; міряти мірками гроші; розкривати карти; крутитися як білка в колесі; пальцем не поворушити.
Завдання 8. Запишіть тему свого мовознавчого дослідження. Коротко обґрунтуйте її актуальність. Сформулюйте мету і завдання. Визначте предмет і об’єкт дослідження.


Скачати 37.83 Kb.

 • Завдання 1.
 • Завдання 2.
 • Завдання 3.
 • Завдання 6.