Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗавідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки апн україни, доктор технічних наук, професор

Скачати 195.62 Kb.

Завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки апн україни, доктор технічних наук, професор
Скачати 195.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір195.62 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Юрій Дорошенко,

завідувач лабораторії навчання інформатики

Інституту педагогіки АПН України,

доктор технічних наук, професор
Ігор Завадський,

асистент Київського національного

університету імені Тараса Шевченка,

кандидат фізико-математичних наук
Наталія Прокопенко,

головний спеціаліст Департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти МОН України
ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ

«ОСНОВИ ІНТЕРНЕТУ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою курсу за вибором (електив­ного курсу) «Основи Інтернету» є формування важливої складової інфор­маційної культури учнів — знань та вмінь, необхідних для повноцінного та ефектив­ного використання ресурсів світового інформаційного простору.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Завданнями курсу є формування й розвиток в учнів уміння знаходити й систематизувати не­обхідну інформацію, спілкуватися за до­помогою електронних засобів обміну інформацією, використовувати й само­стійно освоювати сучасні програмні за­соби, формування в учнів теоретичної бази, необхідної для подальшого само­стійного освоєння Інтернет-простору, та розширення світогляду учнів.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Мета курсу досягається через практич­не оволодіння учнями навичками роботи в світовому інформаційному веб-просторі, використання сучасних програмних за­собів роботи в Інтернеті, виконання зав­дань, що вимагають активного спілку­вання за допомогою електронних засобів обміну інформацією.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Програма складається з:

пояснювальної записки, в якій виз­начено мету і завдання курсу, знання, уміння та навички, яких мають набути учні, особливості організації навчально­го процесу, перелік програмно-технічних засобів, необхідних для успішної реалі­зації курсу та критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів;

змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

списку рекомендованої літератури.

Курс розрахований на 17 навчаль­них годин і може викладатися в стар­ших класах загальноосвітніх навчальних закладів будь-якого профілю.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Вивчен­ня курсу може відбуватися протягом одного півріччя по одній годині на тиж­день, або ж протягом 8—9 тижнів по дві години на тиждень.

Особливістю курсу є те, що він потре­бує наявності швидкісного інтернет-з'єднання (від 64 Кбіт/с, якщо використо­вується 10—15 учнівських комп'ютерів), але може бути успішно проведений і за наявності повільного з'єднання в режимі віддаленого доступу — в цьому разі вчи­телю слід попередньо завантажувати деякі інтернет-ресурси або ж організо­вувати роботу учнів у групах так, щоб в онлайновому режимі одночасно працю­вало не більше трьох учнів.

Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.

У разі відсут­ності швидкісного з'єднання робота за програмою курсу може бути подовжена на 3—4 год. Крім того, окремі питання можна вивчати лише в режимі ознайом­лення.

Курс орієнтований на практичну ро­боту учнів: протягом 17 навчальних го­дин заплановано проведення 9 практич­них робіт, які є найважливішою складовою курсу. Слід також зазначити, що для ви­конання вправ і практичних завдань уч­ням має бути відведено не менше поло­вини загального навчального часу, на виконання кожної з практичних робіт 2— 6, 8, 10 - не менше 30 хв, а практичні роботи 7 і 9 мають виконуватися в два етапи, кожний тривалістю 20—25 хв. Прак­тичні роботи 1—3, 6, 8, 10 учні можуть виконувати індивідуально, а роботи 2—5, 7 і 9 — тільки колективно.

Для навчально-методичного забезпе­чення курсу, крім відповідних підручників і навчальних посібників, потрібні такі технічні й програмні засоби:

1.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Комп'ютерний клас з локальною мережею Windows та доступом до Інтернету з усіх учнівських комп'ютерів.

2. Веб-браузер, установлений на всіх комп'ютерах.

3. Програма для роботи з електрон­ною поштою.

4. Програма для обміну миттєвими повідомлення.

5. FTP-клієнт.

6. Програма для завантаження файлів і сайтів.

Завантаження файлів (стягування; англ. download) - перенесення (отримання) файлів або інформації іншого вигляду з віддаленого комп'ютера (веб-сайту, ftp-сайту, серверу пошти тощо) на комп'ютер користувача.

7. Програми-програвачі, що дають змогу відтворювати різноманітні муль­тимедійні файли.
Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів


Рівень навчальних досягнень


Бал


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учня

І. Початковий


1

Учень:

• описує поняття Інтернету, веб-сайту;

• уміє запустити веб-браузер та відкрити сторінку із заданою URL-адресою


2

Учень:

• називає основні послуги Інтернету;

• описує поняття URL-адреси, гіпертекстового документа й гіперпосилання


3

Учень:

• описує призначення веб-браузера, всесвітньої павутини, основних послуг Інтернету;

• уміє здійснювати навігацію веб-сторінками за допомогою гіперпосилань
II. Середній


4

Учень:

• описує складові вікна програми Internet Explorer, структуру веб-документів та принцип навігації Інтернетом, призначення пошукових машин та електронної пошти;

• називає основні протоколи Інтернету та розуміє їхнє призначення;

• наводить приклади URL-адрес, поштових програм та адрес електронної пошти;

• уміє повертатися до попередньої веб-сторінки та відображати веб-сторінку в новому вікні


5

Учень:

• описує принципи функціонування і послуги електронної пошти;

• уміє завантажувати програму електронної пошти, складати, надсилати й отриму­вати поштові повідомлення, оновлювати веб-сторінку й зупиняти її завантаження, використовувати довідкову систему браузера та програми електронної пошти;

• здійснює простий пошук в Інтернеті за заданою фразоюб

Учень:

• описує поняття IP-адреси, доменного імені;

• наводить приклади пошукових серверів;

• уміє створити обліковий запис або скриньку електронної пошти, зберігати веб-сторінки на диску, переглядати їх в автономному режимі та роздруковувати на принтеріIII. Достатній

7

Учень:

• описує будову мережі Usenet поняття груп новин, блога, протоколу FTP, брандма­уера, захищеного сайту;

• описує поширені способи атак зловмисників та загрози інформаційній безпеці користувача Інтернету;

• називає кілька навчальних веб-ресурсів та вміє ними користуватися
Рівень навчальних досягнень


Бал


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учня

III. Достатній

8

Учень:

• використовує Інтернет з метою пошуку й отримання навчальної інформації;

• уміє знаходити в Інтернеті й завантажувати необхідну аудіо- та відеоінформацію, а також використовує аудіо/відеоплеєр для її відтворення


9

Учень:

• уміє використовувати протокол FTP та спеціальні програмні засоби для отриман­ня й передавання інформації;

• уміє підписуватися на групи новин, отримувати й опрацьовувати новиниIV.Високий

10

Учень:

• використовує Інтернет для онлайнового навчання;

• досконало орієнтується в середовищі веб-браузера та поштової програми; • активно використовує послугу електронної пошти;

• уміє настроїти параметри брандмауера та веб-браузера з метою захисту інфор­мації на персональному комп'ютері11

Учень:

• активно використовує широкий спектр програмного забезпечення, призначеного для роботи в Інтернеті, зокрема, службу миттєвих повідомлень і пірінгові мережі;

• веде власну веб-сторінку;

• уміє створювати блог і керувати ним;

• самостійно освоює нові послуги Інтернету і нове програмне забезпечення; • постійно розширює та активно застосовує знання про корисні веб-ресурси


12

Учень:

• має стійкі системні знання в галузі теорії й практики використання Інтернету;

• уміє забезпечити комплексний захист комп'ютера від інформаційних загроз, пов'язаних з Інтернетом;

• у процесі виконання завдань проявляє творчий підхід
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ

ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

(17 год; 1 год на тиждень; 1 год резервного часу)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учня

1. Перші кроки

в Інтернеті (1 год)

Поняття глобальної комп'ютерної мережі. Адресація в Інтернеті. Огляд послуг Інтер­нету. Протоколи Інтернету. Підключення до Інтернету. Поняття всесвітньої павути­ни. Поняття гіпертекстового документаУчень:

описує:

• поняття Інтернету, всесвітньої павутини, відмінність між Інтернетом та Веб;

Всесвітнє павутиння Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.

• призначення найпоширеніших послуг Інтернету: веб-сервісу, елект­ронної пошти, телеконференцій, файлового сервісу, віддаленого керу­вання комп'ютером, інтерактивного спілкування, ІР-телефонії;

• призначення та загальні принципи функціонування протоколів TCP/IP, HTTP, FTP;

призначення протоколів РРР, SMTP, РОРЗ, ІМАР, NNTP, TELNET, IRC, ICQ, H.323 та SIP;

• поняття URL-адреси, IP-адреси та доменного імені;

• поняття гіпертекстового документа й гіперпосилання;

• поняття веб-сайту та веб-сторінки;

• механізм передавання даних між вузлами Інтернету, поняття марш­рутизації;

наводить приклади

• URL-адрес і доменних імен;


пояснює:

• способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого до­ступу та через комп'ютер-шлюз локальної мережі;

• критерії вибору інтернет-провайдера та його функції;

• відмінність між статичною та динамічною ІР-адресами;уміє

здійснювати підключення до мережі Інтернет та встановлювати з'єд­нання з інтернет-провайдером (у разі з'єднання через віддалений доступ)2.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Використання веб-браузера
(2 год)

Призначення й функціональні можливості веб-браузерів. Порівняння можливостей популярних браузерів. Браузер Internet Explorer: елементи вікна програми;

Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.

корис­тування панелями інструментів; навігація Інтернетом; пошук на веб-сторінці; збе­реження, друк та автономний перегляд веб-сторінок; використання папки «Обра­не» та списку відвіданих сайтів; настрою­вання властивостей браузера Практична робота № 1. Створення пе­реліку корисних ресурсів у папці «Обра­не» й збереження веб-сторінок на дискуУчень

описує:

• призначення веб-браузера;

• основні складові вікна програми Internet Explorer;

• поняття гіпертексту й гіперпосилання;

• структуру веб-документів та принцип навігації Інтернетом;

файлову структуру веб-сторінки, збереженої на диску;

• поняття Cookie та Кеш;

порівнює

• функціональні можливості кількох веб-браузерів;наводить приклади:

• 2-3 веб-браузерів;

• кількох корисних веб-ресурсів;

уміє:

• запускати веб-браузер і завершувати роботу з ним;

• завантажувати веб-сторінку із заданою URL-адресою та здійснюва­ти навігацію веб-сторінками за допомогою гіперпосилань;

• повертатися до попередньої веб-сторінки та використовувати спи­сок щойно відвіданих сторінок;

• відображати веб-сторінку в новому вікні;

• оновлювати веб-сторінку;

• зупиняти завантаження веб-сторінки;

• змінювати домашню веб-сторінку браузера;

• здійснювати пошук текстового фрагмента на веб-сторінці;

• користуватися й керувати списком веб-сторінок, що були відвідані; • використовувати довідкову систему браузера;

• настроювати відображення панелей інструментів браузера;

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

• встановлювати/скасовувати режим відображення графічної інформації;

• заповнювати та передавати веб-форми;

• створювати й використовувати закладки на веб-сторінках, а також папки закладок;

• зберігати веб-сторінки в заданому місці на диску у форматах txt, html;

• переглядати веб-сторінки в автономному режимі;

Автономний режим - режим роботи, за якого об'єкт, система, пристрій функціонують самостійно, без керування з боку верхнього рівня.

• настроювати параметри друку веб-сторінок та роздруковувати їх на принтері;

• використовувати папку «Обране» та керувати її вмістом;

• використовувати журнал відвіданих веб-сторінок

  1   2


Скачати 195.62 Kb.

 • Ігор Завадський, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів
 • І. Початковий 1 Учень
 • II. Середній 4 Учень
 • III. Достатній 7 Учень
 • Рівень навчальних досягнень Бал Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учня
 • III. Достатній 8 Учень
 • IV.Високий 10 Учень
 • ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
 • Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учня 1. Перші кроки
 • Учень: описує: • поняття Інтернету, всесвітньої павутини
 • Практична робота № 1.