Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗборами наглядової ради Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Профі-т інвест»

Скачати 76.43 Kb.

Зборами наглядової ради Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Профі-т інвест»
Скачати 76.43 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір76.43 Kb.
ТипПротокол

Затверджено


Зборами наглядової ради Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Профі-Т Інвест»

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Профі-Т Актив»Протокол №__ від „__” __________ 2013 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про наглядову раду
Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Профі-Т Інвест»
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Профі-Т Актив

м.

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.

Київ - 2013 рік


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення „Про Наглядову раду Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Профі-Т Інвест» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Регламенту Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Профі-Т Інвест» (далі – Фонд).

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов’язки та відповідальність членів Наглядової ради Фонду.

Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.

1.3. Положення затверджується зборами наглядової Ради Фонду і може бути змінено та доповнено лише ними.


ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Фонду є органом, що здійснює нагляд за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна Фонду і в межах компетенції, визначеної Регламентом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Профі-Т Актив» (надалі – Компанія), щодо управління Фондом.

Інвестиці́йний сертифіка́т (mutual fund shares) - іменний цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

2.2. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Регламентом Фонду.
ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради або призначити свого представника постійно чи на певний строк.

- брати участь у зборах Учасників Компанії до порядку денного яких внесено питання пов’язане з діяльністю Фонду;

Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про результати діяльності Фонду, необхідну для виконання своїх функцій;

- отримувати оперативну інформацію, щодо запланованих операцій Фонду, які суттєво впливають на структуру портфелю Фонду;

- знайомитися із документами Фонду;

- ініціювати скликання позачергового засідання Наглядової ради Фонду у порядку передбаченому Регламентом Фонду;

- надавати зауваження на рішення та рекомендації Компанії, щодо активів Фонду (у т.ч. засобами телефонного та/або електронного зв’язку).

3.2. Члени Наглядової ради зобов’язані:

- діяти в інтересах Фонду добросовісно, компетентно та не перевищувати своїх повноважень;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, регламентом Фонду, цим положенням, іншими внутрішніми документами Фонду;

- виконувати рішення, прийняті зборами Наглядової ради Фонду;

- завчасно повідомляти про неможливість участі у зборах та засіданнях Наглядової ради;

- дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є конфлікт інтересів;

Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.

- дотримуватися встановлених у Компанії правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації;

- не розголошувати конфіденційну інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функції члена Наглядової ради, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

3.3. Інформаційний обмін, пов’язаний з реалізацією прав та обов’язків наглядової Ради Фонду, здійснюється шляхом надсилання інформації на електронні скриньки членів наглядової Ради Фонду, про адреси яких вони повідомляють Компанію письмово та/або засобами телефонного зв’язку.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

У разі надання письмового запиту, в межах встановлених повноважень Наглядової ради, Компанія може надавати інформацію, пов’язану з реалізацією прав та обов’язків Наглядової Ради на паперових носіях.


ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа учасників Фонду, які мають повну дієздатність на умовах зазначених у регламенті Фонду, шляхом голосування. Голосування здійснюється шляхом підрахунку голосів. Кожен учасник має кількість голосів відповідну до кількості сертифікатів Фонду.

4.2. Учасник може мати представника у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника учасника у Наглядовій раді визначається регламентом Фонду.

4.3. Склад Наглядової ради затверджується на першому засіданні, на яке запрошуються учасники Фонду, у складі не менше 3 (трьох) осіб терміном на 3 роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Подальші зміни в складі наглядової, щодо вступу нового(их) члена(ів) наглядової ради, затверджуються на засіданні наглядової шляхом голосування.

4.4. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.5. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

4.6. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.7. Повноваження членів Наглядової ради продовжується до моменту прийняття зборами наглядової Ради рішення про переобрання її складу.

4.8. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради згідно із письмовою заявою яку він має надати Компанії за 10 (десять) днів до складання повноважень, обрання нового складу Наглядової ради та в разі зменшення мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів Фонду які знаходяться у власності відповідного члена наглядової Ради або учасника інтереси якого від представляє.
ЗАСІДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є чергові та позачергові засідання.

5.2. Засідання Наглядової Ради може проводитися у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.4. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради. Ініціатором позачергових засідань Наглядової ради Фонду може виступити будь-хто з членів, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу, у порядку встановленому регламентом Фонду.

5.5. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Компанії в порядку встановленим регламентом Фонду та в інших випадках передбачених діючим законодавством.

5.6. Порядок денний засідання Наглядової Ради затверджується головою Наглядової Ради

5.7. Про скликання планових або позапланових засідань Наглядової Ради, кожний член Наглядової Ради повідомляється за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання.

5.8. На вимогу Наглядової ради на її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь директор Компанії та/або інші визначені нею особи.

5.9. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

5.10. Рішення Наглядової Ради приймаються, як правило, способом відкритого голосування

5.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом двох днів після проведення засідання.

У протоколі зазначаються:

1) повне найменування Фонду та Компанії;

2) дата та місце проведення засідання;

3) особи, які були присутні на засіданні;

4) порядок денний засідання;

5) питання, винесені на голосування, та поіменні підсумки голосування з кожного голосування;

6) зміст прийнятих рішень

5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради та секретар засідання.

5.13. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід’ємною частиною.

5.14. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов’язковими для виконання членами Наглядової ради та Компанією.

5.15. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та зберігаються в архіві Компанії протягом всього строку діяльності Компанії.

5.16. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради.

5.17. Якщо кількість членів Наглядової ради стає меншою, ніж необхідно для кворуму засідання Компанія протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами.

5.18. Наглядова рада може буди розформована в разі прийняття відповідного рішення, або в разі неможливості її функціонування.

5.19. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИСЕКРЕТАР ЗБОРІВ

ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ


Скачати 76.43 Kb.

  • П О Л О Ж Е Н Н Я про наглядову раду Пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Профі-Т Інвест»
  • ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
  • ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
  • ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
  • ЗАСІДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ