Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗінченко Олександр Володимирович

Скачати 182.75 Kb.

Зінченко Олександр Володимирович
Скачати 182.75 Kb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 08.05.2017
Розмір 182.75 Kb.
  1   2   3

УДК 159. 947. 5

Зінченко Олександр Володимирович, аспірант Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

e-mail: [email protected]АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА РОЗВИТОК ПОНЯТТЄВОГО МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ

Анотація

У статті розглянуто вітчизняні та західні підходи до проблеми розвитку поняттєвого мислення у підлітковому віці.
Підліток Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Проаналізовано когнітивний розвиток підлітків, його механізми та чинники з погляду різних авторських позицій.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
Когнітивний розвиток (англ. Cognitive development, нім. Kognitive Entwicklung) - розвиток всіх видів розумових процесів, таких як сприйняття, пам'ять, формування понять, рішення завдань, уява та логіка.
Виокремлено дискусійні теоретичні аспекти, а також встановлено позиції, що можуть бути підґрунтям для розробки сучасної методології дослідження проблеми.
Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
Диску́сія - це форма колективного обговорення, мета якого - виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.


Ключові слова: поняття, мислення, поняттєве мислення, підлітковий вік.
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.

Зинченко Александр Владимирович, аспирант Института психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Аннотация

В статье рассмотрены отечественные и западные подходы к проблеме развития понятийного мышления в подростковом возрасте. Проанализированы когнитивное развитие подростков, его механизмы и факторы с точки зрения различных авторских позиций. Выделены дискуссионные теоретические аспекты, а также установлено позиции, которые могут быть основой для разработки современной методологии исследования проблемы.

Ключевые слова: понятие, мышления, понятийное мышление, подростковый возраст.

Zinchenko A.V.

ANALYSIS SCIENTIFIC OUTLOOKS ON DEVELOPMENT OF TEENAGERS CONCEPTUAL THINKING

Summary

Domestic and western approaches to the problem of conceptual thinking development in adolescence are considered in the article. Genesis of adolescents’ cognitive development, its mechanisms and factors from the point of view of different author’s positions are analyzed. Controversial theoretical aspects are determined, and also positions that can be the basis for working out modern methodology of researching problems are determined too.

Key words: conception, thinking, conceptual thinking, adolescence.
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими практичними завданнями. Одним із основних завдань психологічної науки є комплексний аналіз структури особистості, бо тільки при цілісному вивченні особливостей біологічного, комунікативного, емоційного, пізнавального компонентів можна говорити про створення фундаментальної теорії психіки.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Психологі́зм(грец. psych - душа; лат. lohos - слово, вчення;) - передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Комплексний аналіз Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.
Психологія Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Звичайно, складно виокремити домінантну складову, оскільки лише їх гармонійна взаємодія забезпечує цілісність і системність психічного життя, але не викликає сумнівів виняткова роль пізнавальної сфери. Особливу увагу науковці завжди звертали на феномен мислення як центральну ланку пізнання та інтегрувальну складову інтелекту.
Науко́вець - знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.
Психічне або душевне - означення ряду категорій та понять в гуманітарних науках, зміст його залежить від ідеологічних уставок автора. Нині найчастіше психічне означає внутрішній суб'єктивний світ живої істоти, доступний для вивчення у своїх поведінкових проявах, відповідає іменнику психіка.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Генеза та механізми цього процесу досить ретельно вивчалися психологічною наукою, проте і донині залишаються дослідницькі «білі плями». Зокрема, існує велика кількість праць з проблем когнітивного розвитку в онтогенезі, але комплексної теорії не створено – характеристика окремих вікових періодів є недостатньою.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
У цьому контексті актуальним є дослідження підлітків, коли розвиток поняттєвих форм мислення спричинює не тільки кардинальні перетворення пізнавальної сфери, але й особистості в цілому. Різноплановість підходів до проблеми зумовлює необхідність чіткої систематизації наявних теоретичних поглядів, що вимагає ретельного аналізу праць як західних, так і вітчизняних учених. Реалізація цього завдання дозволить удосконалити методологію дослідження когнітивних пресів у підлітковому віці та максимально адаптувати її до сучасних умов.
  1   2   3


Скачати 182.75 Kb.

2021