Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗінченко Олександр Володимирович

Скачати 182.75 Kb.

Зінченко Олександр Володимирович
Скачати 182.75 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації08.05.2017
Розмір182.75 Kb.
1   2   3

Висновки. Отже, вже в перших дослідженнях проблеми, було наголошено, що саме в підлітковому віці стає можливим встановлення поняттєвого мислення, яке базується на злагодженій роботі мисленнєвих операцій і є закономірним результатом генези інтелектуальної сфери особистості. Однак, питання поняттєвого мислення є дискусійним і остаточно не розкритим. Множинність визначень феномена (теоретичне, абстрактне, поняттєве, категоріальне, концептуальне) вказує на різні акценти, які дослідники вважають провідними. Більшість наукових розвідок у цьому напрямі припадає на 30–80-ті р.р. минулого століття і пов’язана з традиціями російської та української психологічної школи, де наголошувалося на сенситивності підліткового віку для розвитку поняттєвого мислення і винятковому значенні навчання, але існують альтернативні погляди, які вказують на можливість формування теоретичного мислення у більш ранні вікові періоди. Наголошується на тісному зв’язку розвитку даного виду мислення з мовленням. Важливим моментом є розуміння того, що встановлення словесно-логічних форм у підлітковому віці не викликає зниження значущості наочних компонентів, які, навпаки, переходять на новий рівень інтеграції інтелектуальної сфери. Перспективами подальшої розробки проблематики є дослідження розвитку поняттєвого мислення в умовах сучасного суспільства, що, на нашу думку, повинно охоплювати два аспекти: 1) перегляд характеристики вікових періодів та їх меж у сучасному соціумі; 2) трансформація поняттєвого мислення під впливом нових інформаційних технологій, зокрема Інтернету.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Список використаних джерел

  1. Вертгеймер М. Продуктивное мышление / М. Вертгеймер. ‒ М., 1987. ‒ 270 с.

  2. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский // Собр.соч. : В 6 т. Т. 2., М., 1984.

  3. Гальперин П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин. ‒ М. : «Книжный дом «Университет», 1999. ‒ 332 с.

  4. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Дж. Дьюи. –– М. : Совершенство, 1997. — 208 с.

5. Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии : учеб. пособие для студентов психол. специальностей и направлений / Под ред. Л. Ф. Обуховой, Г. В. Бурменской. – М. : Гардарики, 2001. – 622 с.

6. Іванюта О. В. Особливості розвитку мислення підлітків / О. В. Іванюта


// Наука і освіта. Одеса : ПНЦ АПН України, 2001. № 2–3. – С. 67–69.

7. Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З. И. Калмыкова ‒ М. : Педагогика, 1981. ‒ 200 с.

8. Киреева З. А. Особенности проявления понятийного мышления в подростковом возрасте / З. А. Киреева // Наука і освіта. 2008. № 8/9. С. 6164.

9. Костюк Г. С. Мислення і його розвиток / Г. С. Костюк // Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. ‒ К. : Радянська школа, 1989. – С. 184–251.

10. Менчинская Н. А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребенка: Избранные психологические труды / Н. А. Менчинская / Под ред. Л. И. Божович. – М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 512 с. (Серия «Психологи России»)

11. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта / Ж. Пиаже. – М. : Международная педагогическая академия, 1984. – 680 с.

12. Рубинштейн С. Л.Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — 2-е изд. (1946 г.) СПб. : 2002 720 с. (Серия «Мастера психологии»

13. Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту / М. Л.

Психологія розвитку або вікова психологія - галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя. Психологія розвитку вивчає стадії розвитку, закономірності їх зміни, періодизацію психічного розвитку та розвитку особистості, залежність психічного розвитку від культурно-історичних і соціальних умов тощо.
Смульсон. – К. : Нора-друк, 2003. – 298 с.

14. Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перераб. и доп. / М. А. Холодная. – СПб, 2002. – 272 с.

15. Цибух Л. М. Розвиток і корекція мисленнєвих операцій у дітей різного віку та статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Л. М. Цибух – Одеса, 2000. – 20 с.

16. Якиманская И. С. Знание и мышление школьника / И. С. Якиманская // Серия «Педагогика и психология». – № 9. – М., 1985. – 80 с.

17.  Bruner S. Jerome. Beyond the Information Given: Studies in the Psychology of Knowing / Jerome S. Bruner. – W.W. Norton & Company, 1973.


References transliterated

1. Vertgejmer M. Produktivnoe myshlenie / M. Vertgejmer. ‒ M., 1987. ‒ 270 s.

2. Vygotskij L. S. Myshlenie i rech' / L. S. Vygotskij // Sobr.soch. : V 6 t. T. 2., M., 1984.

3. Gal'perin P. Ja. Vvedenie v psihologiju / P. Ja. Gal'perin. ‒ M. : «Knizhnyj dom «Universitet», 1999. ‒ 332 s.

4. D'jui D. Psihologija i pedagogika myshlenija / Dzh. D'jui. –– M. : Sovershenstvo, 1997. — 208 s.

5. Zhan Piazhe: teorija, jeksperimenty, diskussii : ucheb. posobie dlja studentov psihol. special'nostej i napravlenij / Pod red. L. F. Obuhovoj, G. V. Burmenskoj. – M. : Gardariki, 2001. – 622 s.

6. Ivanjuta O. V. Osoblyvosti rozvytku myslennja pidlitkiv / O. V. Ivanjuta

// Nauka i osvita. ‒ Odesa : PNC APN Ukrai'ny, 2001. ‒ № 2–3. – S. 67–69.

7. Kalmykova Z. I. Produktivnoe myshlenie kak osnova obuchaemosti / Z. I. Kalmykova ‒ M. : Pedagogika, 1981. ‒ 200 s.

8. Kireeva Z. A. Osobennosti projavlenija ponjatijnogo myshlenija v podrostkovom vozraste / Z. A. Kireeva // Nauka і osvіta. ‒ 2008. ‒ № 8/9. ‒ S. 61–64.

9. Kostiuk G. S. Myslennja i jogo rozvytok / G. S. Kostjuk // Navchal'no-vyhovnyj proces i psyhichnyj rozvytok osobystosti. ‒ K. : Radjans'ka shkola, 1989. – S. 184–251.

10. Menchinskaja N. A. Problemy obuchenija, vospitanija i psihicheskogo razvitija rebenka: Izbrannye psihologicheskie trudy / N. A. Menchinskaja / Pod red. L. I. Bozhovich. – M. : Izdatel'stvo Moskovskogo psihologo-social'nogo instituta; Voronezh : Izdatel'stvo NPO «MODJeK», 2004. – 512 s. (Serija «Psihologi Rossii»)

11. Piazhe Zh. Izbrannye psihologicheskie trudy. Psihologija intellekta / Zh. Piazhe. – M. : Mezhdunarodnaja pedagogicheskaja akademija, 1984. – 680 s.

12. Rubinshtejn S. L.Osnovy obshhej psihologii / S. L. Rubinshtejn. — 2-e izd. (1946 g.) – SPb. : 2002 – 720 s. (Serija «Mastera psihologii»)

13. Smul'son M. L. Psihologіya rozvytku іntelektu / M. L. Smul'son. – K. : Nora-druk, 2003. – 298 s.

14. Holodnaya M. A. Psihologiya intellekta. Paradoksy issledovaniya. – 2-e izd., pererab. i dop. / M. A. Holodnaja. – SPb, 2002. – 272 s.

15. Tsibuh L. M. Rozvytok і korekcіya mislennevyh operacіj u dіtei rіznogo vіku ta statі : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psihol. nauk : spec. 19.00.07 «Pedagogіchna ta vіkova psihologіya» / L. M. Tsibuh – Odesa, 2000. – 20 s.

16. Jakimanskaja I. S. Znanie i myshlenie shkol'nika / I. S. Jakimanskaja // Serija «Pedagogika i psihologija». – № 9. – M., 1985. – 80 s.17.  Bruner S. Jerome. Beyond the Information Given: Studies in the Psychology of Knowing / Jerome S. Bruner. – W.W. Norton & Company, 1973.
Каталог: upload -> journals
upload -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
upload -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
upload -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
upload -> Інформація для пасажирів Costa Cruises Зміст бронювання огляд круїзної компанії
journals -> Назар максим Миколайович
1   2   3


Скачати 182.75 Kb.

  • Список використаних джерел
  • Психологія розвитку
  • References transliterated