Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»

Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
Сторінка3/8
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Змістові лінії


Мовленнєва змістова лінія

Як зазначено в новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, мовленнєва змістова лінія забезпечує формування та удосконалення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі), а також готовності розв’язувати проблеми особистісного і суспільного характеру.

Суспі́льне (нім. gesellschaftlich, рос. общественное) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом.
Отже, основним завданням мовленнєвої змістової лінії є формування й удосконалення комунікативної компетентності учнів, яка реалізується через гармонійно взаємопов’язані види мовленнєвої діяльності: аудіювання (перцептивна діяльність), читання (репродуктивна діяльність), говоріння та письмо (продуктивна діяльність). Взаємодія необхідних умінь і навичок у контексті мовленнєвої змістової лінії забезпечує можливість формування мовленнєво повноцінної особистості й дає можливість соціальної реалізації та професійного зростання і вдосконалення.

Варто зазначити, що мовленнєва змістова лінія реалізується на кожному уроці, а не лише на уроках розвитку мовлення.

Шляхи реалізації мовленнєвої змістової лінії в умовах навчального та геополітичного білінгвізму мають свої специфічні риси:

1) перед аудіюванням необхідно провести відповідну словникову роботу, яка значною мірою підвищить рівень інформативності тексту, слугуватиме засобом збагачення словникового запасу учнів та сприятиме розширенню семантики лексики, засвоєної ними раніше;

Багáтство (від - Бог) - походить від поняття «бог», має значення достатку, розкошів та надлишку цінностей, великої кількості чогось (багатоманітність); щось дуже значне, важливе і цінне. Використовується і замість терміну «скарб» (майнó), щодо матеріальної власності й фінансових ресурсів, вартості матеріальних і фінансових засобів (усі активи мінус пасиви), якими володіє нація, особа чи фірма у певний проміжок часу. Протилежне поняттю «бідність» (від - «біда»).
Сема́нтика мовна (давніше семасіологія) - розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення (теж у діахронному, іст. перекрої) слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів. Слово походить від грецького слова σημαντικός (семантікос), «значимий», з σημαίνω (семаіно), «значити, вказувати» та також від σήμα (сема), «знак, позначка, символ».
Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.

2) під час аудіювання та говоріння слід частіше використовувати такий різновид мовленнєвої роботи як усний переказ-переклад (як з молдовської мови на українську, так і з української на молдовську);

3) у процесі говоріння доцільно використовувати жанр двомовного діалогу, що допомагає набувати умінь і навичок одночасного формування думки і її вираження в мовленні двома мовами.

Двомо́вність (білінгві́зм) - реальна соціально-мовна ситуація, сутність якої полягає у співіснуванні і взаємодії двох мов у межах одного мовного колективу. Людина, яка здатна використовувати в ситуаціях спілкування дві різні мовні системи, - двомовна (білінгв), а сукупність відповідних умінь - двомовність (білінгвізм).
Це сприятиме вдосконаленню вмінь миттєвого перекладу;

4) необхідно більше уваги приділяти читанню вголос, що допоможе уникати орфоепічних помилок та сформує навички дотримання законів і норм українського мовлення;

5) підготовка до письмових робіт різних жанрів потребує серйозної роботи над лексикою. Для цього необхідно використовувати двомовні словники, створюючи тематичні глосарії, проговорюючи зміст творів, які згодом мають реалізовуватися на письмі;

6) тематику письмових робіт відповідно до соціокультурної змістової лінії бажано пов’язувати з особистим життєвим досвідом учнів, що сприятиме формуванню в них умінь і навичок передавати на письмі власні роздуми та міркування з актуальних питань сучасного життя школярів.Мовна змістова лінія

Згідно з новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти мовна змістова лінія передбачає формування мовної компетентності шляхом засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів.

Складові мовної компетентності учня – сприйняття і засвоєння відповідної дидактичної інформації на різних мовних рівнях (фонетичному, словотвірному, морфологічному, синтаксичному, лексичному) з метою використання її у відповідних сферах комунікативної діяльності.

Мовна змістова лінія в загальноосвітніх навчальних закладах з молдовською мовою навчання реалізується двома шляхами:

1) засвоєння навчальної теоретичної інформації відбувається в монолінгвальній формі з використанням одномовного ілюстративного матеріалу;

2) засвоєння навчального матеріалу здійснюється на основі компаративного підходу, який ґрунтується на порівнянні специфік державної (української) мови та рідної (молдовської) мови.Соціокультурна змістова лінія

Однією з найскладніших проблем навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з молдовською мовою навчання є реалізація соціокультурної змістової лінії. Різнорідність культурних традицій та етнічна специфіка у формуванні свідомості потребує надзвичайно тонкого коректного підходу до питання симбіозу культур, які, у результаті певних геополітичних умов, збігаються на тих чи інших територіях.

У новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти зазначено, що соціокультурна змістова лінія сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що регулюють соціально-комунікативні стосунки між статями, поколіннями, сприяють естетичному та морально-етичному розвиткові учнів.

Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.
Духовні цінності - це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню.
Соціокультурна змістова лінія в загальноосвітніх навчальних закладах з молдовською мовою навчання має дві площини. Першочерговим її завданням є ознайомлення з соціальним, політичним та культурним устроєм України: державною символікою, традиціями, історико-культурним надбанням. Ознайомлення із зазначеною інформацією через тексти вправ, диктантів, тем переказів та творів, використання міжпредметних та міжкурсових зв’язків дає необхідну пізнавальну базу, яка забезпечує громадянську самоідентифікацію й сприяє соціалізації людини в суспільстві. Такі знання дають можливість індивіду відчувати себе часткою народу. Проте реалізація соціокультурної змістової лінії в загальноосвітніх навчальних закладах з молдовською мовою навчання має свою специфіку, яка й формує другу її площину. Усвідомлюючи громадянську приналежність до України, учні не мають втрачати національної самоідентифікації. Зміст соціокультурної змістової лінії вибудовано з урахуванням потреби учнів у міжкультурному обміні етносистемою знань з рештою представників українського соціуму. Отже, учні загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання повинні навчитися репрезентувати рідну культуру українською мовою як основним посередником міжкультурного обміну інформацією на теренах України.
Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Посере́дник: Особа чи установа, організація і т. ін., що сприяє встановленню та здійсненню ділових контактів, торговельних або дипломатичних зносин між ким-, чим-небудь. // Те, що виступає проміжною ланкою у взаємодії між чим-небудь або в процесі перетворення чогось.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
З цією метою необхідно ознайомлювати учнів з лексикою, яка входить до вокабуляру міжетнічного та міжкультурного обміну інформацією. Частина тем переказів, творів, діалогів мають бути етнічно маркованими. Такий підхід не лише стане виявом коректності, але й посилить мотивацію свідомого опанування державної мови як дієвого інструменту поширення інформації про рідну культуру на внутрішньодержавному просторі.

Саме такий підхід до реалізації соціокультурної змістової лінії представлений у програмі на всіх рівнях: текстовому, тематичному, міжкурсовому та міжпредметному.Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, і спрямовані на виконання навчальних завдань та розв’язання життєвих проблем (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти).
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Діяльнісна змістова лінія є результатом роботи комплексу навчальних мотивацій, які визначають здатність індивіда репрезентувати мовну і мовленнєву компетентності в певних умовах соціуму.

Усі чотири змістові лінії є взаємопов’язаними і в комплексі мають забезпечити формування мовленнєвої культури учня, комунікативної компетентності, гуманістичного світогляду, сприяти активній громадянській позиції, розвиткові естетичних смаків і цілісних ціннісних орієнтацій.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.

У програмі значну увагу приділено використанню й реалізації у процесі навчання української мови міжпредметних, міжкурсових та внутрішньокурсових зв’язків, що є необхідною умовою для синхронізації змісту навчальних дисциплін та економії навчального і фізичного часу в процесі освіти, а також запобігає дублюванню теоретичної інформації на різних етапах.

Особливу увагу надано міжкурсовим зв’язкам між рідною (молдовською) та державною (українською) мовами. Зроблено акцент на спільності граматичних категорій, термінотворень, специфіки і функціонування мовних явищ на різних рівнях.

Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
Грамати́чна катего́рія (від грец. κατηγορία - судження, визначення) - це найзагальніше поняття, що об'єднує ряд співвідносних граматичних значень і виражене в певній системі співвідносних граматичних форм.


Компетентнісний підхід


Компетентнісний підхід в освіті активізує та спрямовує навчально-виховний процес на формування ключових і предметних компетентностей.

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти визначено такий перелік ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою, спілкування іноземними мовами, компетентності у природничих науках і технологіях, математична, інформаційно-комунікаційна, соціальна і громадянська, уміння вчитися впродовж життя, здоров’язбережувальна, загальнокультурна і підприємницька компетентності, – а також як предметну називає комунікативну компетентність.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.Ключові (загальноосвітні) компетентності – це сума знань, умінь та навичок, яких потребує кожен учень як суб’єкт навчально-виховного процесу для самовизначення, загального розвитку і соціальної самореалізації.

Перелік і зміст ключових компетентностей: 1. Спілкування державною мовою (СДМ) – готовність (здатність) учнів засобами української мови успішно взаємодіяти у процесі розв’язання типових для віку життєвих проблем.

 2. Спілкування іноземними мовами (СІМ) - розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; усвідомлення того, що, вивчаючи іноземну мову, ми збагачуємо рідну, готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур.

 3. Уміння вчитися впродовж життя (УВВЖ) – здатність і внутрішня потреба самостійно здобувати знання і формувати вміння відповідно до поставлених цілей з метою самовдосконалення й самореалізації.

 4. Математична компетентність (МК) – спроможність особистості застосовувати математичні обчислення і методи в реальному житті, працювати з числовою інформацією.
  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.


 5. Компетентності у природничих науках і технологіях (КПНТ) – готовність орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб, застосовувати ІКТ у навчанні і повсякденному житті, знаходити, опрацьовувати й систематизовувати інформацію); здатність бути відкритими до інновацій, реалізовувати себе в мінливому технологічному, життєвому, навчальному й трудовому середовищі.

 6. Інформаційно-комунікаційна компетентність (ІКК) – здатність розуміти навколишнє інформаційне середовище, самостійно шукати, добирати й критично аналізувати потрібну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її й діяти відповідно до своїх цілей і прийнятої в суспільстві комунікаційної етики.
  Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
  Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.


 7. Підприємницька компетентність (ПК) – це інтегрована якість особистості, що базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, спроможності планувати, самоорганізовуватися й організовувати підприємницьку діяльність, втілювати ідеї у сферу економічного життя, розв’язувати конфліктні ситуації, приймати рішення, брати на себе відповідальність, формувати моделі поведінки, необхідні для успішного розв’язання нагальних життєвих проблем.

 8. Здоров’язбережувальна (ЗЗК) – здатність виявляти активну життєву позицію в питаннях захисту довкілля; готовність вести та пропагувати здоровий спосіб життя.
  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
  Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.


 9. Соціальна і громадянська компетентності (СГК) – усвідомлення громадянської повинності й відповідальності, здатність до реалізації громадянських прав і обов’язків.
  Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
  Громадя́нські та політи́чні права́ - права та свободи, які захищають громадянина від несправедливості з боку уряду й держави та забезпечують можливість брати участь в громадянському й політичному житті суспільства.


 10. Загальнокультурна (ЗКК) – здатність учня усвідомлено сприймати надбання культури як цінність, аналізувати й оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати традиційні для культури українського народу методи самовиховання.
  Самовихова́ння - управління суб'єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, хвилюваннями, спрямованими на зміну своєї особистості відповідно до усвідомлених цілей, ідеалів і переконань задля самовдосконалення.


З метою увиразнення систематизованості ключових компетентностей до програми уведено поняття наскрізних ліній: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Наскрізна лінія  «Екологічна безпека і сталий розвиток»  увиразнює ключові компетентності, спрямовує діяльність суб’єкта та об’єкта навчання на формування природничої екологічної грамотності, усвідомлення сталого розвитку, готовності брати участь у розв’язанні питань, які пов’язані зі збереженням та удосконаленням довкілля , розвитком та функціонуванням українського суспільства; актуалізує та активізує діяльність учнів та вчителя у напрямі збереження й захисту навколишнього середовища.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Наскрізна лінія  «Громадянська активність»  формує соціальну та громадянську компетентності, розкриває сутність громадянської активності і відповідальності, сприяє самоідентифікації учня в громадянському суспільстві.

Самовизначення - принцип, згідно з яким кожна спільнота має невід'ємне право на вільне облаштування свого громадського і політичного життя і сама визначає форму свого правління. Цей принцип посилається на природне право, і він став з 17 ст.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.

Формуванню здоров’язбережувальної ключової компетентності сприяє наскрізна лінія «Здоров’я і безпека», спрямовуючи на формування учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного та самодостатнього громадянина, який веде здоровий спосіб життя, надає увагу фізичному розвитку, бере активну участь у формуванні безпечного для життєдіяльності у різних сферах людського буття середовища.

Безпе́ка - це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторитетів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, знань та уявлень.

Метою впровадження наскрізної лінії  «Підприємливість і фінансова грамотність» є забезпечення мовними та комунікативними знаннями учнів з питань, які сприяють формуванню вмінь та навичок у заощадливості, раціональному використання коштів, плануванні витрат; стимулюванні лідерських фінансових ініціатив, прагненню та умінню досягати успіхів у використанні найсучасніших високотехнологічних продуктів.

Наскрізні змістові лінії, як і ключові компетентності, спільні для всіх навчальних предметів і є інструментом, який дозволяє впроваджувати інтегративні процеси у взаємодії різних за спрямуванням і змістом предметів шкільного циклу. Вони корелюють з деякими ключовими компетентностями і сприяють актуалізації ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в суспільстві.Упровадження їх у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань конкретного змістового наповнення;
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
виконання міжгалузевих навчальних проектів, роботу з різноманітними за змістом та інтерпретацією джерелами тематичної інформації.
1   2   3   4   5   6   7   8 • Компетентнісний підхід