Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»

Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
Сторінка4/8
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Внесок предмета у формування ключових компетентностей (КК)

КК

Компоненти ключової компетентності (КК)

СДМ

Знання правил написання, вимови, слововживання, творення граматичних форм, добору засобів мови, конструювання речень, творення текстів.
Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.
Інтерпретація (лат. interpretatio) - роз'яснення, тлумачення наукових і літературних текстів, творів образотворчого мистецтва; також - відтворення (наприклад, у музиці).
Граматична форма слова - це засіб вираження граматичного значення, показник граматичних значень. Найчастіше виражає одне граматичне значення або й кілька якась морфема, наприклад: закінчення -и в іменника в українській мові (може бути родовий відмінок однини (доро́ги) і називний відмінок множини (батьки́, дороги́)), -s в дієслів у англійській (третя особа однини теперішній час (reads, writes)).

Уміння, досвід: здійснювати адекватний добір мовно-виражальних засобів; володіти всіма видами і типами мовленнєвої діяльності; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування; організовувати конструктивне розв’язання конфліктних ситуацій, використовуючи потенціал української мови; сприймати, розуміти інформацію державною мовою; усно й письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди (слухання, говоріння, читання, письмо); реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі, у громадських місцях, удома, на дозвіллі);
Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Грома́дське мі́сце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.
адаптуватися до нових умов.

Ціннісно-смислове ставлення: поцінування української мови як державної; усвідомлення мови як державотворчого чинника; прийняття спілкування як цінності; ціннісне ставлення до співрозмовників; орієнтування при виборі рішень на систему цінностей, схвалену суспільством; свідоме послуговування українською мовою в усіх царинах життя.
Емоційно-вольова регуляція: вияв почуття емпатії; захоплення красою, естетичною довершеністю мови, багатством її виражальних засобів; уболівання за долю державної мови.
Поведінка: адекватне реагування на співрозмовника; ініціатива в комунікативній взаємодії; дотримання норм етикету в поведінці й під час спілкування.

УВВЖ

Знання правил організації самонавчання; методів і прийомів учіння; усвідомлення своїх інтересів, здібностей і вмінь.
Етике́т (від фр. étiquette - етикетка, напис) - норми й правила, які відображають уявлення про гідну поведінку людей у суспільстві . У сучасному вигляді та значенні слово вперше було вжито при дворі короля Франції Людовіка XIV - гостям роздали картки (етикетки) з викладенням того, як вони мають поводитись; хоч певні зводи норм і правил поведінки існували вже з найдавніших часів .
Самонавча́ння (англ. self-instruction) - направлена індівідуумом діяльність на самостійне отримання знань і (або) досвіду. Метод відомий з давніх часів, про що говорить слово «студент». Студент (лат. ) - самонавчальний.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

Уміння, досвід: уміння мотивувати й організовувати самостійне навчання, ставити цілі й визначати способи досягнення їх, здійснювати рефлексію; досвід самостійного навчання; досвід роботи з інформаційними джерелами; виконання різних ролей у мінливому навчальному, життєвому й трудовому середовищі; досвід співробітництва.
Ціннісно-смислове ставлення: відповідальність за результати навчання; сприйняття освіти, навчання, навчальних досягнень як цінностей.

Поведінка: адекватне реагування на невдачі; активність, ініціативність.
Емоційно-вольова регуляція: відчуття задоволення/невдоволення за результати роботи, гордості за досягнуті результати.
Поведінка: наполегливість у досягненні мети; старанність у виконанні завдань.

СІМ

Знання розуміти значення запозичених слів.
Уміння: пояснювати лексичне значення слів іншомовного походження; зіставлення текстів, виявлення у них запозичень з різних мов.
Ставлення: повага до мов інших народів і національностей; готовність до міжкультурного діалогу; усвідомлення багатства рідної мови; відкритість до пізнання різних культур через мови.

МК

Знання розуміти значення, функції й роль числівників у реальному житті.
Уміння: застосовувати і розвивати абстрактне мислення; установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну й другорядну інформацію; висловлювати припущення; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю, графік); висловлюватися чітко, точно, лаконічно.
Ставлення: дотримання пунктуальності; бережливе ставлення до часу.

КПНТ

Знання мати уявлення про довкілля, значення його у житті людини; про сучасні технології, спрямування їх.
Уміння: критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені в текстах, контролювати й регулювати власну поведінку в довкіллі.
Ставлення: бережне, ціннісне ставлення до природи; готовність захищати довкілля, оперативно реагувати на технологічні зміни.

ІКК

Знання володіти інформацією про електронні освітні ресурси;
Старанність (лат. industria; англ. diligence) - моральна якість та чеснота. Старанність це завзята та уважна природа дій та праці людини. Рішуча робоча етика. Правильне розпорядження часом; моніторування власних дій пильнуючи проти лінивства.
Електро́нний осві́тній (навчальний) ресу́рс (ЕОР) (англ. Digital learning objects; DLO) - навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі і представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.
способи пошуку інформації й види роботи з нею.
 
Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читання для здобуття нових знань; проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень; створювати мультимедійні засоби; застосовувати можливості електронних ресурсів для розроблення дидактичних матеріалів, моделювання текстів, переведення навчальної інформації в інший формат;
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
обробляти графічні зображення; використовувати Інтернет-ресурси для здобуття нових знань.
Ставлення: задоволення пізнавального інтересу; прагнення гармонійного спілкування у віртуальному інформаційному просторі.

ПК

Уміння: планувати роботу; чітко, грамотно презентувати власні ідеї й ініціативи, використовуючи доцільні виражальні засоби; використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій і рішень; оцінювати ризики.
Ставлення: відповідальність за себе та інших; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.
Поведінка: вияв емпатії, злагоджених дій, активності й ініціативності, самоорганізації.

ЗЗК

Знання: правил гігієни, переваг здорового способу життя.
Уміння: дотримуватися здорового способу життя.
Ставлення: сприймання здоров’я й довкілля як загальнолюдських цінностей, готовність зберігати природні ресурси.
Поведінка: пропагування бережного ставлення до довкілля, до власного здоров’я; прагнення уникати небезпек і ситуацій, які загрожують життю чи здоров’ю людини.

1   2   3   4   5   6   7   8