Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»

Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
Сторінка6/8
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6 клас

(122 год. 3,5 год. на тиждень)

(4 год. — резерв годин для використання на розсуд учителя)

Мовленнєва змістова лінія (38 год.)

Мовна змістова лінія (80 год.)

Зміст розділу:

 • Вступ

 • Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

 • Морфологія. Орфографія

  • Іменник

  • Прикметник

  • Числівник

  • Займенник

  • Дієслово

 • Повторення в кінці року

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів

К-сть го

дин

Зміст навчального матеріалу

К-сть го

дин

Соціокультур на змістова лінія (наскрізні змістові лінії)

Діяльнісна змістова лінія (компетентнос ті)

Мовна змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія

Учень (учениця):

знає засоби милозвучності української мови;

знаходить їх у тексті і використовує у власному мовленні;

використовує українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву;

обґрунтовує роль української мови в житті держави та необхідність володіння нею кожним громадянином України;

висловлює судження про роль української мови в житті держави і її громадян та обґрунтовує їх;

усвідомлює словникове багатство української мови;

розпізнає синоніми, антоніми,

використовує їх у мовленні;

уміє складати план висловлення;

усвідомлює естетичну цінність української мови.

1

Вступ.

Краса і багатство української мовиВиди роботи.

Аудіювання та обговорення тексту, коментування висловів відомих людей про українську мову.

Записування речень (висловлень).

Розкриття значення й ролі державної мови в житті людини й суспільства.

Колективне складання плану висловлення на тему «Багатство української мови».

Складання міні-творів «Там, де мир і тепло, їм би краще було», «Їх степи цілували, і тулилися трави до ран» (присвячені Героям Небесної Сотні та Героям АТО).
1

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною мовою
Уміння вчитися впродовж життя
Загальнокультурна комптентність
Соціальна і громадянська компетентності


Учень (учениця):

розуміє, як пов’язані мова і мовлення;

називає види мовленнєвої діяльності,

пояснює відмінність між формами висловлення: мовленням усним і писемним, монологічним і діалогічним;

усвідомлює важливість додержання правил спілкування: ввічливості, привітності, доброзичливості, уваги до співрозмовника, стриманості, тактовності;

дотримання етикету спілкування, розуміння почуттів і мотивів співрозмовника;знає і використовує доцільні етикетні формули;

вибудовує свою мовленнєву поведінку відповідно до ситуації та правил спілкування;

уміє перекладати з молдовської мови на українську діалоги.
Теоретичний матеріал. Повторення вивченого про спілкування і мовлення; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Загальне уявлення про ситуацію спілкування: той, хто говорить (пише), адресат мовлення, тема й основна думка висловлювання (практично). Засоби спілкування (мовленнєві та немовленнєві). Умови успішного спілкування (деякі правила спілкування).
Види роботи.

Складання й розігрування діалогу етикетного характеру

відповідно до запропонованої ситуації спілкування (вітання,

знайомство і представлення).

Моделювання різних форм спілкування (діалогів і монологів) у мережі Інтернет (соціальних мережах, на форумах) із використанням етикету (правил спілкування в Інтернеті).Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання

небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

Переклад з молдовської мови на українську діалогів на актуальні теми.

2Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Підприємливість і фінансова грамотність

Спілкування державною мовою
Соціальна і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння вчитися впродовж життя


Учень (учениця):

розрізняє стилі (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний) мовлення;

визначає сферу використання їх;

оцінює текст (його зміст, форму, будову й мовнеоформлення) з погляду стилістичних особливостей;

знаходить і виправляє стилістичні огріхи у своєму й чужому мовленні;

складає оголошення;
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.


добирає мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення;

уміє перекладати з молдовської мови на українську текст офіційно-ділового стилю.

Теоретичний матеріал.

Загальне поняття про основні стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний. Сфера використання, основні мовні засоби (на основі вивченого в початковій школі)

Види роботи

Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.
Офіці́йно-ділови́й Стиль (ОДС) - функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю.
Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.


Ділові папери.

Складання оголошення про подію, яка має відбутися (екскурсію учнів до музею, відвідання театру, шкільного заходу, організацію тематичного походу, поїздки та ін.).

Переклад з молдовської мови на українську текстів офіційно-ділового стилю.

6

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Підприємливість і

фінансова грамотністьСпілкування державною мовою
Соціальна і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентності у природничих науках і

технологіях
Підприємниць ка компетентність


Учень (учениця):

розрізняє словосполучення й речення, прості й складні речення;

визначає головне й залежне слова у словосполученні; визначає головні і другорядні члени речення;
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Члени речення - це слова або лексичні словосполучення, пов'язані синтаксичними й морфологічними відношеннями. Членами речення є тільки повнозначні слова, до яких можна поставити питання.


знаходить у реченні вставні слова, звертання та однорідні члени речення;

називає частини мови, якими вони виражені;

розставляє правильно розділові знаки в простих ускладнених реченнях, складних реченнях;

пояснює орфограми і пунктограми за допомогою вивчених правил;
Орфограма - це правильне написання за відповідним правилом або за традицією, яке обирається з кількох можливих. Орфограма є однією з основних одиниць орфографії, що забезпечують її теоретичним і практичним вивчення.


знаходить і виправляєорфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила;

будує речення зі звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення; із простих речень – складне; речення з прямою мовою;

уміє добирати синоніми, антоніми, використовує в мовленні фразеологізми.

6

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого Словосполучення і речення. Члени речення, у тому числі однорідні. Розділові знаки при однорідних членах.

Звертання, вставні слова та розділові знаки при них. Уживання звертань та вставних слів у фразеологізмах.

Просте і складне речення. Кома між частинами складного речення.

Пряма мова і діалог. Розділові знаки в них.

Будова слова. Найпоширеніші орфограми в коренях, суфіксах і префіксах.

Уживання слів у прямому та переносному значенні, Багатозначні слова. Розрізнення багатозначних слів та слів-омонімів.

Синоніми та антоніми, вживання їх для збагачення та увиразнення мовлення.

Звуки мови і знаки письма.

Склад і наголос.

Уживання м’якого знака та апострофа.Види роботи.

Орфографічна, пуктуаційна й лесична помилки.

Складання простих речень певної тематики з поданих словосполучень.

Поширення простих речень однорідними членами.

Добір узагальнювальних слів до вжитих у реченнях однорідних членів.

Складання вітальної листівки (електронного листа) з Днем учителя з використанням звертань та однорідних членів речення.

Складання висловлення «Ліс мені багато розповів», «Зелена аптека України» із використанням прямої мови (усно).

Складання та розігрування діалогу-обміну думками з використанням вставних слів (на мою думку, по-моєму, на щастя, мабуть та ін.).

Жартівлива розповідь «Цікавий випадок» з використанням слів у прямому та переносному значенні.Колективне укладання словничка фразеологізмів на позначення певних якостей (золоті уста – красномовність; гострий на язик – дотепність) або рис характеру особистості (лицар без страху і догани – про людину великої сили волі і високих моральних якостей; держить хвіст бубликом – про того, хто впевнений у собі, бадьорий; підшитий лисом – про хитруна і т.ін.)

2

Громадянська активність


Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека

Спілкування державною мовою
Соціальна і

громадянська компетентності
Загально

культур

на компе

тентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентності у природничих науках і

технологіях
Підприємницьака компетентність
Інформаційно-

комунікативна компетентність

Учень (учениця):

застосовує знання про текст, йогобудову, ознаки, засоби зв’язності для побудови висловлення на визначену тему;

доречно поєднує різні типи мовлення, створюючи висловлення типу розповіді з елементами роздуму;
Ро́зповідь - повідомлення про певні події, що відбуваються в часі. Загальна структура розповіді така: початок, розвиток та кінець події. Розповідь має такі різновиди: повідомлення, оповідання, відповідь, найменування, перелік, оголошення.


добирає й систематизує для самостійних висловлень матеріал на основі різних інформаційних джерел (зокрема й ресурсів Інтернету);

виявляє об’єктивність, толерантність і тактовність в оцінці вчинків інших людей;
Тактовність (лат. tactus - торкання, дотик, відчуття) - вміння вести себе відповідно до прийнятого етикету і етичних норм. Тактовність передбачає не лише просте дотримання правил поведінки, але й уміння розуміти співрозмовника і не допускати неприємних для інших ситуацій.


помічає й виправляє недоліки у своєму й чужому мовленні.

Теоретичний матеріал. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами, Основні джерела матеріалу для твору (практично). Простий план прослуханого або прочитаного тексту, власного висловлення.

Повторення вивченого про типи мовлення. Будова роздуму. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді з елементами роздуму).Види роботи.

Есе про вчинок людини (вчинки людей) на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

«Цей випадок став для мене уроком життя».
4

Здоров’я і безпека
Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною мовою
Соціальна і

громадянська компетентності
Загальнокультурна компетент

ність
Уміння вчитися впродовж життя
Здоров’язбережувальна компетентність


Учень (учениця):

усвідомлює,що вивчає морфологія;

називає самостійні частини мови, наводить приклади їх;

виявляє прагнення поліпшувати власне мовлення, використовуючи самостійні частини мови.1

Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови


Види роботи.

Читання мовчки невеликого тексту художнього стилю, самостійне складання його плану.

Визначення в пунктах плану самостійних і службових частин мови.Складання казки «У країні «Морфологія».

Колективне обговорення складених казок.1

Здоров’я і безпека
Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною мовою
Соціальна і

громадянська компетентності
Здоров’язбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя

Учень (учениця):

визначає правильно морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль належність до певної відміни;

знаходить іменники в реченні;

визначає належність іменника до певного роду, відмінкову форму та число іменників;

класифікує іменники за родами, відмінами, групами;

розуміє особливості відмінювання іменників кожної відміни;

наводить приклади іменників різних відмінкових і числових форм;

порівнює відмінкові закінчення іменників різних груп;

визначає синтаксичну роль іменників у реченні,

доречно використовує в мовленні іменники всіх числових та відмінкових форм;визначає в іменниках вивчені орфограми;

знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила; користується орфографічним і тлумачним словником;

усвідомлює роль іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення;сприймає, переказує прочитану або почуту текстову інформацію, звертаючи увагу на роль і значення іменників у мовленні;

обґрунтовує написання іменників з вивченими орфограмами;

виявляє закономірності у правописі відмінкових закінчень іменників І і ІІ відміни та іменників, що мають лише форму множини;

утворює і пише правильно чоловічі та жіночі імена по батькові; уміє використовувати в мовленні іменники-синоніми та іменники-антоніми, кличний відмінок іменників при звертанні, фразеологізми і крилаті вислови, до складу яких входять іменники;
Чолові́к (множина - чоловіки) - це доросла людина чоловічої статі, однієї з двох статей роду людей (людина іншої статі - жінка). Символ чоловіка - ♂, символ Марса. Немовлята чоловічої статі часто асоціюються у західних культурах з блакитним кольором, у той час як немовлята жіночої статі, - з рожевим.
Відмі́нок - граматична словозмінна категорія, характерна для іменних частин мови (іменника, прикметника, числівника, займенника). Відмінок як категорія також притаманний дієприкметнику (особлива форма дієслова, яка поєднує ознаки і дієслова, і прикметника).


знаходить і виправляє граматичні помилки;

додержує етикетних норм і правил спілкування, при побудові діалогічних та монологічних текстів;

уміє перекладати з молдовської мови на українську речення з іменниками-власними назвами.

робить розбір іменника як частини мови.


17

2 годи

ни на повторення

Іменник

Іменник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Іменники, що означають назви істот і неістот (повторення), загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

Рід іменників. Іменники спільного роду в українській мові. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників на приголосний (біль, рояль, рукопис). Узгодження з ними прикметників, займенників та дієслів минулого часу.

Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.
Вла́сні на́зви, або оніми - індивідуальні найменування окремих одиничних об'єктів.
Минулий час - дієслівна категорія, що означає дію або стан, які колись відбувалися або вже відбулися до моменту висловлювання: сказав, пояснила, злякало, ходили.

Число іменників (повторення).
Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.

Відмінки іменників (повторення). Кличний відмінок в українській мові. Правильне вживання іменників у кличному відмінку при звертанні.

Типи відмін іменників. Відмінювання іменників І та ІІ відмін (групи). Відмінюванняіменників ІІІ та ІV відмін.
Букви-а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

Незмінювані іменники іншомовного походження (загальне ознайомлення), зокрема й ті, які вживаються в молдовській мові.

Правильне вживання незмінюваних іменників у мовленні.

Основні способи творення іменників, найчастіше вживані суфікси: –ок-,-ник-, -ар-, -уся-, -іст-

(-ист-), -ство (-цтво),

-тель, -ець, -ач (за вибором учителя).

Букви е, и, і в суфіксах-ечок-, -ечк-, -ичок-,

-ичк-, -інн(я)-, -енн(я)-,

-н(я), -инн(я), -ив(о),

-ев(о).

Суфікси, що надають словам емоційного забарвлення. М’який знак у суфіксах -еньк-, -оньк-: Марусенька, долонька.Не з іменниками.

Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

Написання молдовських власних назв (зокрема прізвищ).

Правопис складних іменників.

Правопис слів іншомовного походження.

Розбір іменника як частини мови.


Міжпредметні зв’язки. Вживання великої букви у власних назвах; слова із суфіксами зменшувально-пестливого значення та суфіксами на означення згрубілості в художніх творах (література).

Види роботи.

Орфографічна та граматична помилки.

Створення розповіді про уявну подорож Україною або країнами зарубіжжя з використанням іменників власних назв.

Складання інформаційного допису у шкільну газету або для шкільного сайта про подію з життя класу з використанням імен і прізвищ однокласників.

Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові.

Докладний усний переказ тексту, що містить опис приміщення, в художньому стилі. Визначення ролі іменників у тексті переказу.

Складання інструкції «Як опанувати мобільний телефон найновішої моделі» з використанням іменників конкретних (наприклад: корпус, екран, клавіатура, кнопка, брат) та абстрактних (наприклад: допомога, підказка, функція, старання, успіх).
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.


Складання та розігрування жартівливого діалогу «Мої позитивні й негативні риси характеру» з використанням іменників спільного роду (наприклад: задавака, вереда,білоручка, базіка) та іменниками, що можуть означати осіб чоловічого або середнього роду (ледащо, забудько, базікало).

Складання й розігрування діалогу-телефонної розмови, зміст якої – виклик таксі, з використанням незмінюваних іменників (наприклад: таксі, метро, ательє, кашне).

Ділові папери.

Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до зоопарку з використанням незмінюваних іменників (наприклад: гризлі, поні, какаду, ему та ін.).

Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

Редагування текстів, що містять абревіатури, з акцентуванням уваги на визначенні роду абревіатур та узгодженні їх з іншими словами в реченні (ЗНО, НАБУ, ІКТ, ЗСУ тощо).
Екску́рсія (від лат. excursio - прогулянка, поїздка, похід) - колективне відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, підприємства тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою.
Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.


Переклад з молдовської мови на українську речень з іменниками-власними назвами.

2


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Підприємливість і

фінансова грамотність


Здоров’я і безпека

Спілкування державною мовою
Соціальна і

громадянська компетентності
Загальнокуль

турна

компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентності у природничих науках і технологіях
Підприємниць ка компетентність
Здоров’язбе

режувальна компетен

тність
Інформаційно-

комунікативна компетентність


Учень (учениця):

сприймає і розуміє тексти з поєднанням різних типів мовлення;

читає й переказує (усно й письмово) тексти з елементами опису природи, приміщення.
Теоретичний матеріал. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису).

Види роботи.

Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

2

Здоров’я і безпека
Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною мовою
Уміння вчитися впродовж життя
Здоров’язбере

жувальна компетентність


Учень (учениця):

знає значення, морфологічні ознаки прикметника, його синтаксичну роль;

розуміє роль прикметників у досягненні точності й виразності мовлення;

розпізнає прикметники, визначає їх граматичні ознаки; відмінює прикметники твердої і м’якої груп;

визначає морфологічні ознаки, синтаксичну роль прикметника в реченні;

утворює правильно форми вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників;

утворює якісні, відносні й присвійні прикметники від інших частин мови за допомогою відомих способів словотвору;

складає з ними речення; доречно вживає у власному мовленні;

відмінює прикметники твердої й м’якої груп;

правильно пише прикметники з вивченими орфограмами й пояснює їх відповідними правилами;усвідомлює роль прикметників у досягненні точності й виразності мовлення;

знаходить і виправляє помилки в правописі прикметників;

сприймає, аналізує, розуміє, відтворює і складає усні та письмові тексти на основі застосування знань про виражальні можливості прикметника;

уміє перекладати з молдовської мови на українську речення зі складними прикметниками;

робить розбір прикметника як частини мови.

уміє перекладати з молдовської мови на українську речення зі складними прикметниками.

12

2 годи

ни на повторення

Прикметник

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Правопис голосних у закінченнях прикметників (повторення).

Якісні, відносні та присвійні прикметники.

Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Наголос у формах вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників.

Прикметники твердої і м'якої груп, їх відмінювання.Способи творення прикметників (практично):

а) творення якісних прикметників від іменників (-н-, -к-, -ат-, -ист-);

б) творення якісних прикметників від дієслів

(-лив-, -к-, -уч-, -юч-);

в) творення відносних прикметників від іменників(-ськ-, -цьк-, -ан-, -ян-, -н-, -ов-, -ев-);

Не з прикметниками. Префікси пре- і при- в прикметниках (повторення).

Найуживаніші суфікси прикметників (практично). Буква ьу суфіксах на означення пестливості:-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,

-юсіньк-, у суфіксах -уват-, -юват- на позначення неповноти ознаки.

М’який знак у суфіксах-ськ-, -цьк-, -зьк-. Вживання суфіксів

-ев-(-єв-), -ов-, -ин, -їн-,

-ичн-, -ічн-, -їчн-у прикметниках.

Букви ні нну прикметниках. Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Написання прізвищ прикметникової форми.

Перехід прикметників в іменники.

Зіставлення прикметників з відповідними прикметниками молдовської мови.

Розбір прикметника як частини мови.


Міжпредметні зв’язки. Використання прикметників для точного опису предметів, явищ і подій (географія, історія); прикметник як епітет (література).

Види роботи.

Аудіювання тексту-опису предмета, що містить прикметники різних розрядів за значенням.

Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з’ясування їх ролі в описах.
Пое́тика (грец. poietike - майстерність творення) - один із найдавніших термінів літературознавства, який постійно зазнавав внутрішньої змістової переакцентуації у зв'язку із еволюцією художньої літератури.

Орфографічна та граматична помилки.Порівняльний опис двох рослин (квітів, дерев) за ілюстрацією з використанням прикметників-синонімів, прикметників-антонімів та якісних прикметників вищого та найвищого ступенів порівняння (усно).

Докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників різних відмінкових форм.

Складання й розігрування діалогів на тему шкільного життя з використанням прикметників, що перейшли в іменники (наприклад: черговий, учительська, майбутнє, учений, військовий, знайомий, похідна, земноводні).
Земново́дні або амфібії (Amphibia) - найменший за кількістю видів (близько 6 тисяч) клас наземних хребетних (Tetrapoda). В Україні мешкає 20 видів. У процесі еволюції були першими наземними хребетними.

Сприймання і відтворення зразків усної народної творчості для дітей (лічилок, забавлянок, колискових тощо) з прикметниками, що мають суфікси пестливості.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.Письмовий твір-опис природи на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

Створення розповіді про віртуальну мандрівку з використанням іменників, утворених від поданих прикметників (наприклад: полтавський – Полтавщина; вінницький – Вінниччина та ін.).Створення сценарію мультфільму про дивовижні пригоди сучасних школярів на Запорозькій Січісередньовічному Києві, в омріяній казковій країні та ін.
Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
Середньові́ччя - період європейської історії від 5 століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, кінець 15 століття - початок 16 століття. За усталеною періодизацією раннє середньовіччя швидше відбулося у Західній Європі, аніж у Східній (близько 9-11 ст.).
Запоро́зька Сі́ч (або Запорі́зька Сі́ч) - укріплений осередок нереєстрового Війська Запорозького Низового другої половини XVI - кінця XVIII століття, що був розташований за порогами Дніпра. Збереглися відомості про сім Запорозьких Січей, що наслідували одна одну.
) із використанням прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- (наприклад: козацький, запорозький, молодецький та ін.).

Переклад з молдовської мови на українську речень зі складними прикметниками.

7


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека

Спілкування державною мовою
Соціальна і

громадянська компетентності
Загальнокультурна компетент

ність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентності у природничих науках і

технологіях
Здоров’язбережувальна компетентність
Інформаційно-

комунікативна компетентність


Учень (учениця):

знає значення числівника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль у реченні; знаходить числівники в реченнях і тексті, розрізняє числівники й прислівники;

утворює й використовує правильно відмінникові форми числівників;

поєднує правильно числівники з іменниками;

пояснює правопис числівників;

усвідомлює роль числівників у досягненні точності й виразності мовлення;

складає речення, висловлення з використанням прислів’їв, крилатих висловів, до складу яких входять числівники;

правильно вживає числівники на позначення дат, часу (годин); знаходить вивчені орфограми і пояснює їх за допомогою орфографічних правил; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

уміє перекладати з молдовської мови на українську речення з числівниками на позначення дат,часу;

робить розбір числівника як частини мови.


11

2 годи

ни на повторення

Числівник.

Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.

Правильне вживання відмінкових форм іменників при кількісних числівниках (зокрема дробових і збірних).

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Відмінювання кількісних числівників. Правильне вживання форм непрямих відмінків кількісних числівників.

Відмінювання порядкових числівників. Правильне вживання числівників для позначення дат, часу (годин) (з Двадцять четвертим серпня).

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках (загальне ознайомлення).

Написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з -сотий,-тисячний, -мільйонний,

-мільярдний (загальне ознайомлення).

Числівники у фразеологізмах; засвоєння найпоширеніших фразеологізмів з числівниками (один в полі не воїн, у семи няньок дитя без ока тощо).

Узгодження числівників з іменниками.

Розбір числівника як частини мови.


Міжпредметні зв’язки. Правильне використання форм числівників під час читання (література, географія, історія, математика).

Види роботи.

Читання вголос розкладу шкільних дзвінків, орієнтовного розпорядку дня школяра (розкладу руху транспорту тощо) з використанням числівників, обговорення їх ролі та значення в мовленні.

Орфографічна й граматична помилки.

Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників для розміщення в соцмережі.

Однокласники (рос. Одноклассники) - соціальна мережа та один з найбільш відвідуваних сайтів російськомовного сектору Інтернету. Також вже кілька років існує україномовний інтерфейс цього сайту, який знаходиться за адресою Odnoklassniki.ua.

Складання списку потрібних продуктів для родини на тиждень із додержанням правил узгодження числівників з іменниками.Переклад з молдовської мови на українську речень з числівниками на позначення дат, часу.

2

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Підприємливість і

фінансова грамотність


Здоров’я і безпека

Спілкування державною мовою
Соціальні і

громадянські компетентності
Загальнокультурна компетент

ність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентності у природничих науках і

технологіях
Підприємниць ка компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Інформаційно-

комунікативна компетентність
Математична компетентність


Учень (учениця):

знає значення, морфологічні ознаки і синтаксичну роль займенника; знаходить займенники в тексті; визначає морфологічні ознаки й синтаксичну роль займенників у реченні;

відрізняє займенники від інших частин мови;

утворює неозначені й заперечні займенники;

правильно визначає розряд займенників його, її, їх;

відмінює правильно займенники різних розрядів;

пояснює правопис займенників;

знаходить і виправляє помилки в написанні та вживанні займенників;

уживає займенники для зв’язку речень у тексті;

правильно поєднує займенники з прийменниками;

створює монологічні й діалогічні роздуми про вчинки людей із використанням виражальних можливостей займенника для розкриття задуму висловлення;

уміє перекладати з молдовської мови на українську речення з особовими займенниками;

робить розбір займенника як частини мови.


5

2 годи

ни на повторення

Займенник.

Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.

Розряди займенників.

Особові займенники. Буква н в особових займенниках 3-ї особи після прийменників. Відмінювання особових займенників. Правильне вживання особових займенників (відповідно до змісту попереднього речення).Вживання займенників Ви, Ваш на знак пошани при звертанні до однієї особи. Написання цих займенників з великої букви.

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.

Відмінювання зворотного займенника себе.

Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.

Вживання питальних займенників у ролі питальних слів у питальних реченнях та відносних – у ролі сполучних слів у складних реченнях з нерівноправними частинами. Неозначені та заперечні займенники, їх творення і відмінювання.

Дефіс у неозначених займенниках.

Ні в заперечних займенниках. Написання прийменників із займенниками окремо (повторення).

Розбір займенника як частини мови.


Міжпредметні зв’язки. Використання займенників на уроках історії, літератури, під час вивчення предметів природничо-математичного циклу.

Види роботи.

Аудіювання й аналіз тексту з погляду ролі та значення в ньому займенників.
Контент-аналіз - якісно-кількісний метод вивчення документів, який характеризується об'єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів.

Граматична й лексична помилки.Читання мовчки правил реагування на дописи в соцмережі, смс-повідомлення та телефонні звернення від незнайомих і потенційно небезпечних осіб.
Odnoklassniki.ru - двічі лауреат російської Національної премії «Премія Рунета» за 2006 і 2007 рр., лауреат І російської загальнонаціональної премії в області індустрії розваг «Russian Entertainment Awards» у 2007 р. у номінації «Веб-сайт року», володар Гран-Прі за «Вплив на офлайн» у мережному конкурсі Російського Онлайн ТОР++ (POTOP++) 2008 р.
Служба коротких повідомлень, смс-повідомлення, (англ. SMS, Short Message Service) - послуга обміну (передачі і прийому) короткими текстовими повідомленнями в телекомунікаційних мережах, доступна для більшості мобільних телефонів та інших комунікаційних пристроїв, таких як пейджер, модем, КПК, або навіть настільний комп'ютер (за допомогою функцій програмного забезпечення).
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Визначення в тексті правил займенників, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Складання листівки на паперових або електронних носіях із запрошенням на урочисту подію (День відкриття школи) з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

Складання висловлення «Мої мрії про майбутнє», «Коли я стану дорослим…».

Складання діалогів-розпитувань у сімейному колі на побутові теми «Як пройшов день?» з використанням питальних і відносних займенників. Постановка запитань до тексту; відповіді на запитання за змістом тексту.

Складання письмових мікровисловлень, які містять відмову від пропозиції, яка загрожує життю або здоров’ю людини, з використанням заперечних займенників (безпека спілкування в соцмережах).
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.


Переклад з молдовської мови на українську речень з особовими займенниками.

3

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека

Спілкування державною мовою
Соціальна і

громадянська компетентності
Загальнокультурна компетент

ність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентності у природничих науках і

технологіях

Підприємниць ка компетентність
Здоров’язбере

жувальна компетентність
Інформаційно-комунікативна компетентність


Учень (учениця):

знає значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

усвідомлює роль дієслів у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення;знаходить дієслова в реченні; використовує правильно форми дієслів у мовленні;

правильно вимовляє  дієслова й пише, обґрунтовуючи правопис відповідними правилами;визначає його форми, граматичні ознаки, належність дієслова до певної дієвідміни;

правильно пише е, и в особових закінченнях І і ІІ дієвідмін;

знаходить вивчені орфограми і пояснює їх за допомогою правил, правильно записує слова з вивченими орфограмами,

знаходить і виправляє помилки відповідно до вивчених правил; правильно складає і вживає у мовленні речення з дієсловами в ролі присудка;

уміє перекладати з молдовської мови на українську діалоги з дієсловами різних способів;

робить розбір дієслова як частини мови.


15

2 годи

ни на повторення

Дієслово

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.Не з дієсловами.

Форми дієслова: неозначена форма (інфінітив); особові форми дійсного, умовного, наказового способів; дієприкметник, безособові форми на -но, -то; дієприслівник.

Доконаний і недоконаний вид дієслова.

Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Наголос у деяких дієсловах минулого часу (була, несла, брала).

Теперішній час. -ться,

-шся в кінці дієслів теперішнього часу.

Час - граматична категорія дієслова, яка є специфічним мовним відображенням об'єктивного часу. Вона слугує для часової локалізації події або стану, про які йдеться у реченні. За допомогою часу висловлюється одночасність, передування або наслідок події відносно моменту мовлення або ж якоїсь іншої точки відліку.
Теперішній час - в українській мові - форма дієслова, що в основному виражає дію або стан, сучасні з моментом мовлення. Часто, однак, вона набуває значень безвідносних до цього моменту (у приказках, правилах, описах і т. д., наприклад, «Тиха вода греблю рве», «Київ лежить над Дніпром»)
Дієвідмінювання дієслів у теперішньому часі. Дієслова І та ІІ дієвідміни. Букви е, и в особових закінченнях І та ІІ дієвідмін.

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу.

Умовний спосіб - модальна форма української мови, спосіб дієслова, що функціонує і як кондиціоналіс, і як кон'юнктив.
Творення дієслів наказового способу.
Наказовий спосіб або імператив (лат. modus imperativus) - спосіб дієслова, що виражає волевиявлення (наказ, прохання або пораду).
Буква ь у дієсловах наказового способу.
Спо́сіб - граматична категорія дієслова, що показує стосунок дії чи стану до дійсності з погляду мовця, виражає значення можливості, бажаності, необхідності та інших умов реалізації дії (стану).

Вживання одних способів дієслів замість інших. Безособові слова.

Дієслова-синоніми. Їх використання для урізноманітнення мовлення. Практичне засвоєння дієслівних словосполучень, у яких допускаються помилки у формі залежного слова (дякувати кому? клопотатися ким? чим? турбуватися про кого? одружитися з ким? Оволодіти мовою, опанувати мову, запобігати помилкам, уникати помилок…).

Практичне засвоєння особових форм дієслів з чергуванням кінцевого приголосного основи.

Розбір дієслова як частини мови.Види роботи.

Вибіркове аудіювання окремих фрагментів (речень) тексту із завданням (сформулювати відповідь на запитання, відтворити контекст уживання слова).
Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.

Постановка запитань до окремих речень і фрагментів аудіотексту.

Формулювання основної думки прослуханого тексту.

Орфографічна, граматична й лексична помилки.Переклад з молдовської мови на українську діалогів з дієсловами різних способів.

Докладний переказ художніх творів розповідного характеру з елементами роздуму.

Складання й розігрування діалогу-обміну думками та враженнями «Культура Молдови й культура України».

Усний твір-оповідання на основі побаченого і за жанровою картиною.

Письмовий твір-оповідання на основі побаченого.

Редагування речень і текстів, у яких допущено лексичні помилки.

Замітка інформаційного характеру до газети (зі шкільного життя).


5

Здоров’я і безпека

Громадянська відповідальність

Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною мовою
Уміння вчитися впродовж життя
Загальнокультурна компетент

ність
Соціальна і

громадянська компетентності
Компетентності у природничих науках і

технологіях
Здоров’язбережувальна компетентність
Інформаційно-

комунікативна компетентність

Учень (учениця):

знає основні орфограми у вивчених частинах мови;

знаходить у тексті й характеризує за граматичними ознаками вивчені частини мови;

правильно використовує їх у власному мовленні;знаходить лексичні й граматичні помилки в тексті, виправляє й пояснює їх;

складає усні й письмові висловлення, доречно використовуючи вивчені мовні засоби, обґрунтовує вибір їх;

висловлює думки, почуття та погляди в різних комунікативних ситуаціях, дотримуючись норм української мови;

уміє перекладати з молдовської мови на українську тексту художнього стилю.


2

Повторення в кінці року.


Морфологія й орфографія.


Види роботи.

Використання різних видів роботи і комунікативних завдань (на розсуд учителя), які впродовж року виявилися найбільш ефективними та зацікавили учнів.Переклад з молдовської мови на українську тексту художнього стилю.


1

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Підприємливість і

фінансова грамотність


Здоров’я і безпека

Спілкування державною мовою
Соціальна і

громадянська компетентності
Загальнокультурна компетент

ність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентності у природничих науках і

технологіях
Підприємниць

ка компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Інформаційно-

комунікативна компетентність
Математична компетентність
Спілкування

іноземними

мовами
1   2   3   4   5   6   7   8