Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»

Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
Сторінка7/8
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


7 клас

(87 год. 2,5 год. на тиждень)

(6 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Мовленнєва змістова лінія (38 год.)

Мовна змістова лінія (43 год.)
Зміст розділу:

 • Вступ

 • Повторення та узагальнення вивченого

 • Морфологія. Орфографія

  • Дієприкметник

  • Дієприслівник

  • Прислівник

 • Службові частини мови

  • Прийменник

  • Сполучник

  • Частка

 • Вигук

 • Узагальнення й систематизація вивченого

Очікувані результати

навчально-пізнавальної

діяльності учнів


К-сть годин

Зміст навчального матеріалу


К-сть годин

Соціокультурна змістова лінія (наскрізні теми)

Діяльнісна змістова лінія (компетентності)


Мовна

змістова лінія


Мовленнєва

змістова лінія

Учень/учениця:

розуміє значення та роль української мови серед громадян України як державної;
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).


називає риси, якими українська мова відрізняється від інших мов світу;

усвідомлює необхідність вільного володіння державною мовою;

виокремлює ключові слова й записує їх під час слухання;

користується інформаційними ресурсами;

використовує українську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, почуття гордості за свою країну.

1

Вступ.

Місце та роль української мови як державної серед громадян України.Види роботи.

Аудіювання тексту. Порівняння двох фрагментів прослуханого тексту щодо наявності нової інформації.

Коментування висловів відомих людей про українську мову.Колективне укладання словничка українських слів, які збагатили інші мови.
Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток

Спілкування державною мовою
Соціальна

і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя


Учень/учениця:

розпізнає текст, називає його структурні особливості;

знає і розрізняє стилі мовлення;

визначає особливості текстів за їх належністю до вивчених стилів мовлення;

усвідомлює призначення публіцистичного стилю, знає сферу його вживання, мовні ознаки;

складає простий план почутого;

відтворює текст публіцистичного стилю;

проектує прочитане на життєві ситуації;

дотримується вимог до мовлення та основних правил спілкування;

знаходить і виправляє стилістичні помилки;

використовує різні види читання.
Теоретичний матеріал.

Відомості про мовлення.

Повторення вивченого про текст, його структурні особливості (практично).

Повторення вивченого про стилі мовлення.

Поняття про публіцистичний стиль.

Види роботи.

Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів мовлення.

Визначення теми, основної думки та визначення мікротем тексту публіцистичного стилю. Обґрунтування вибору стилю мовлення.

Складання есе «У людини завжди є вибір!»

Докладний усний переказ (за простим планом) тексту публіцистичного стилю.


1

3


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека


Спілкування державною мовою

Соціальна і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентнос

ті

у природничих науках і технологіях
Здоров’я збережувальна компетентність
Інформаційно-комунікативна компетентність

Учень/учениця:

розставляє правильно розділові знаки у простому ускладненому і складному реченнях згідно з вивченими правилами;

знаходить у реченні вивчені частини мови, орфограми;

доводить приналежність слова до частини мови;

обґрунтовує написання орфограми й пунктограми;

виправляє допущені помилки;

складає прості, у тому числі й ускладнені, і складні речення;

усвідомлює важливість грамотного письма як однієї з ознак культурної особистості;

читає й переказує тексти з різними видами речень;

використовує здобуту інформацію при підготовці власного висловлювання;

реагує на репліки співрозмовника.

3

Повторення та узагальнення вивченого.

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Найскладніші орфограми.

Частини мови.


Види роботи.

Складання висловлення «Природні символи України», «Квітам потрібне сонце, а людям – мир» з використанням однорідних членів речення.

Розігрування готового діалогу про єдність із рідною природою в різні пори року з використанням речень із звертаннями та вставними словами.

Розширення реплік діалогу «Світ навколо мене» складними реченнями, частини яких поєднано сполучниками.

Ознайомлювальне читання текстів про небажане й небезпечне спілкування, протистояння маніпулятивним впливам (із використанням речень із прямою мовою).

Написання есе «Пречисті Бессарабії степи – моя зелена сонячна колиска» в публіцистичному стилі з використанням речень зі звертаннями, вставними словами.

Складання пам’ятки «Від чого залежить грамотність людини» із використанням речень зі звертаннями, вставними словами.

Докладний письмовий переказ (за простим планом) тексту публіцистичного стилю.

4


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Підприємливість і фінансова грамотність


Спілкування державною мовою
Соціальна і громадянська

компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентнос

ті

у природничих науках і технологіях
Здоров’язбережувальна компетентність
Інформаційно-комунікативна компетентність
Підприємницька компетентність


Учень/учениця:

розрізняє типи мовлення;

знає особливості побудови опису процесу праці;

читає тексти відповідно до норм української літературної мови;

виділяє ключові слова, основну і другорядну інформацію, ділить текст на змістові частини;

охоплює відібраний матеріал максимально повно;

уміє перекладати з молдовської мови на українську тексти з елементами опису процесу праці.

Теоретичний матеріал.

Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису процесу праці.Види роботи.

Виразне читання текстів, що містять опис процесу праці.

Конструювання з набору запропонованих реплік діалогу, який містить опис процесу праці.

Складання есе «Мій рідний край».

Складання висловлень «Моє улюблене заняття», «Вишиванка як сучасний бренд».

Стислий усний переказ (за складним планом) розповідного тексту з елементами опису процесу праці.

Переклад із молдовської мови на українську текстів, у яких описано процеси праці.


1

2

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Підприємливість і фінансова грамотність


Спілкування державною мовою
Соціальна

і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Підприємницька компетентність


Учень/учениця:

Знає значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

відрізняє дієприкметник від прикметника;

знаходить у реченні дієприкметник і дієприкметниковий зворот;

визначає дієприкметники активного і пасивного стану;
Стан дієслова - граматична категорія, що визначає співвідношення між підметом, що поєднується з даним дієсловом та актуальним суб'єктом дії, вираженої тим же дієсловом.
засоби їх творення;

пише правильно дієприкметники з вивченими орфограмами;

пояснює орфограми в дієприкметнику;

правильно розставляє розділові знаки при дієприкметниковому звороті;

знаходить і виправляє в реченні помилки на вивчені орфографічні, пунктуаційні правила;

правильно інтонує речення з дієприкметниковими зворотами;

складає речення з дієприкметниковими зворотами;

відрізняє просте речення з дієприкметниковим зворотом від складного речення;

редагує речення із дієприкметниковими зворотами, що містять помилки;

використовує дієприкметники, дієприкметникові звороти у власних висловлюваннях, зокрема в текстах-описах на певну соціокультурну тему;

створює тексти-описи з уживанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів;

впорядковує інформацію для створення текстів різного призначення;

висловлює думки в різних комунікативних ситуаціях;

уміє перекладати із молдовської мови речення із дієприкметниками, дієприкметниковими зворотами;

робить розбір дієприкметника як особливої форми дієслова.

8

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник як особлива форма дієслова:значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Відмінювання дієприкметників.

Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами. Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу (практично).

Дієприкме́тник (рос. причастие, англ. participle) - форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? яке? які? Дієприкметники можуть виражати ознаку предмета за дією, яку виконує предмет (активні дієприкметники) або яка на нього спрямована (пасивні дієприкметники).
Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження.

Нез дієприкметниками.

Синтаксична роль дієприкметникового звороту. Побудова речень із дієприкметниковими зворотами; синоніміка складних і простих речень з дієприкметниковими зворотами (практично).

Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова.
Міжпредметні зв’язки.

Використання дієприкметників як засобу творення образності (література).Види роботи.

Орфографічна й пунктуаційна помилки.

Складання висловлень «Світ моїх захоплень» із використанням дієприкметників.

Редагування текстів із активними дієприкметниками з метою заміни їх нормативними відповідниками (виступаючий – доповідач, обмежуючий – обмежувальний).

Складання діалогів на одну тему, але для різних ситуацій спілкування з використанням дієприкметникових зворотів.

Стислий письмовий переказ (за складним планом) розповідного тексту з елементами опису процесу праці.

Створення інформаційного повідомлення для шкільного веб-сайта з використанням дієприкметників про екскурсію в природу.Складання й розігрування діалогів із використанням фразеологізмів, що містять дієприкметники.

Переклад із молдовської мови речень із дієприкметниками, дієприкметниковими зворотами.

5


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Підприємливість і фінансова грамотність


Спілкування державною мовою
Соціальна і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентнос

ті

у природничих науках і технологіях
Підприємницька компетентність
Здоров’я збережувальна компетентність
Інформаційно-комунікативна компетентність


Учень/учениця:

знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника;

знаходить дієприслівник, дієприслівниковий зворот у реченні;
Дієприслі́вник - невідмінювана форма дієслова, яка, пояснюючи присудок, називає додаткову дію. Дієприслівник відповідає на питання що роблячи? що зробивши? Наприклад: мірку́ючи, пи́шучи, чита́ючи, міркува́вши, писа́вши, чита́вши.
відрізняє дієприслівник від дієприкметника;

визначає граматичні ознаки дієприслівника;

пише правильно дієприслівники з вивченими орфограмами;

розставляє розділові знаки при одиничних дієприслівниках і дієприслівникових зворотах;

виправляє помилки у вживанні та правописі дієприслівників;

правильно будує речення з дієприслівниковими зворотами, інтонує їх;

конструює прості речення з дієприслівниками й дієприслівниковими зворотами, замінює їх складними реченням;

здійснює аналіз мовних явищ;

читає й переказує тексти з дієприслівниками та дієприслівниковими зворотами;

складає монологи й діалоги, використовуючи виражальні можливості дієприслівників і дієприслівникових зворотів;

використовує комунікативні стратегії для формування власних пропозицій;

уміє перекладати з молдовської мови речення з дієприслівниками, дієприслівниковими зворотами;

уміє складати запрошення (повідомлення);
Запрóшення - коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. Суто ділові (на конференцію, форум, з'їзд, нараду, презентацію, виставку тощо) пишуться на фірмових бланках, а до культурно-мистецьких заходів часто виготовляють спеціально художньо оформлені запрошення.


робить розбір дієприслівника як особливої форми дієслова.

8

Дієприслівник як особлива форма дієслова:значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Дієприслівники недоконаного і доконаного виду.Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду (практично).

Дієприслівниковий зворот.Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові. Синтаксична роль дієприслівникового звороту.

Не з дієприслівниками.

Синонімія складних речень і речень із дієприслівниковими зворотами.

Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова.
Міжпредметні зв’язки.

Використання дієприслівника для створення образності (художня література).

Характеристика літературного героя, роль опису зовнішності в розкритті його характеру (література);

Літературний герой - це виразник сюжетної дії, яка розкриває зміст творів літератури, кіно, театру.

передача динаміки дій (образотворче мистецтво).Види роботи.

Орфографічна, граматична, лексична, пунктуаційна помилки.

Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.

Твір-опис процесу праці за власним спостереженням із використанням дієприслівників.

Складання діалогу дискусійного характеру «Телебачення та свобода вибору» з використанням дієприслівників.

Складання допису в соціальній мережі «Що означає бути сучасним?» із використанням дієприслівників.

Складання висловлення в публіцистичному стилі «Успішна людина. Яка вона?» із уживанням фразеологізмів, що містять дієприслівники.

Ділові папери.

Запрошення (повідомлення).

Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису людини.

Складання інструкції (пам’ятки) «Безпечне користування Інтернетом» з використанням дієприслівникових зворотів.

Переклад із молдовської мови речень із дієприслівниками, дієприслівниковими зворотами.

Особливості побудови опису зовнішності людини.Усний твір-опис зовнішності людини за власним спостереженням.


7


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Підприємливість і фінансова грамотність


Спілкування державною мовою
Соціальна

і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентнос ті

у природничих науках і технологіях
Підприємницька компетентність
Інформаційно-комунікативна компетентність


Учень/учениця:

знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника;

знаходить прислівники в реченні;

відрізняє їх від омонімічних частин мови;

уміє утворювати ступені порівняння, правильно наголошує прислівники; знаходить і виправляє помилки в правописі прислівників;

пише правильно прислівники, пояснює орфограми;

аналізує і визначаєроль прислівника в художніх і наукових текстах;складає речення з прислівниками й мікротексти;

створює усні й письмові висловлювання на певну соціокультурну тему, використовуючи прислівник як виражальний засіб мовлення;

складає розписку;

робить розбір прислівника як частини мови.

10

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди прислівників за значенням (практично).

Ступені порівняння прислівників.

Способи творення прислівників.

Букви -н-та -нн-у прислівниках.

Неі ніз прислівниками.

І, и вкінці прислівників.

Написання прислівників разом, через дефіс та окремо.

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день…

Розбір прислівника як частини мови.

Фразеологізми й крилаті вислови з прислівниками.
Міжпредметні зв’язки.

Використання прислівників у художніх і наукових текстах (література).Види роботи.

Виразне читання й обговорення прислів’їв та приказок, у яких уживаються прислівники.

Складання пам’ятки «Уникнення конфліктних ситуацій» з використанням прислівників різних розрядів.

Складання висловлення про улюблену пісню з використанням прислівників вищого й найвищого ступенів порівняння.

Орфографічна помилка.

Складання діалогу про покликання людини «Мій життєвий вибір» із використанням прислівників.

Аналіз медіатекстів, у яких вживаються прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння.

Ділові папери. Розписка.

Складання сімейного бюджету на місяць із використанням прислівників типу у міру, насамперед, всього-на-всього, час від часу, по можливості, як слід.

Письмовий твір-опис зовнішності людини за власним спостереженням.

5


Здоров’я і безпека
Підприємливість

і фінансова грамотність


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною мовою
Соціальна і громадянська

компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентнос ті

у природничих науках і технологіях
Підприємницька компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Інформаційно-комунікативна компетентність


Учень/учениця:

знаходить прийменники в реченні;

відрізняє їх від інших частин мови;

правильно поєднує з іменниками;

застосовує правила правопису прийменників;

знаходить і виправляє помилки в правописі прислівників;

аналізує тексти щодо правильності вживання прийменників з відмінковими формами іменників;

складає речення з прийменниково-іменниковими конструкціями;

редагує тексти щодо правильності вживання прийменникових засобів милозвучності мовлення;

правильно вживає у мовленні прийменники (зокрема прийменники-синоніми);

робить розбір прийменника як частини мови.

2

Службові частини мови. Прийменник як службова частина мови.

Непохідні і похідні прийменники (загальне ознайомлення).

Написання похіднихприйменників разом, окремо і через дефіс. Особливості вживання деяких прийменників з іменниками. Прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови (в-у, з-зі-із) (практично).

Розбір прийменника як частини мови.


Міжпредметні зв’язки.Використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх та наукових текстах (література, історія, географія, хімія, фізика).

Види роботи.

Орфографічна помилка й граматична помилки.

Редагування речень (словосполучень), у яких допущено помилки у вживанні прийменників.

Складання висловлення про обов’язки в родині із дотриманням правил милозвучності при вживанні прийменників у-в, з-зі-із).

Складання тексту-роздуму «Зароблена копійка краще краденої гривні», «Не тримай камінь за пазухою» з використанням антонімічних прийменників.

Усунення помилок, спричинених неправильним перекладом молдовського прийменника Lа, що українською мовою перекладається синонімічними прийменниками на, в, у, до, о.

2

Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Підприємливість

і фінансова грамотність


Громадянська активність


Спілкування державною мовою
Соціальна

і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентності

у природничих науках і технологіях
Підприємницька компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Інформаційно-комунікативна компетентність

Учень/учениця:

знаходить сполучники в реченні;

розрізняє сполучники сурядності й підрядності, їх види;

відрізняє їх від інших частин мови; правильно пише сполучники;

знаходить і виправляє помилки в написанні сполучників;

використовує сполучники у власних висловлюваннях, складаючи прості і складні речення;

редагує речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними;

робить розбір сполучника як частини мови.

3

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності, їх види (практично).

Уживання їх у простому й складному реченнях.

Написання сполучників разом і окремо.

Уживання сполучників як засобу милозвучності мови (практично).

Розбір сполучника як частини мови.
Міжпредметні зв’язки.

Використання похідних складених сполучників у наукових текстах (історія, географія).Види роботи.

Складання інтернет-сторінки з теми «Сполучник» у вигляді узагальнювальної схеми (таблиці).

Орфографічна й лексична помилки.Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови».

Складання й розігрування діалогу із використанням сполучників на тему «Чи заслуговую я на те, щоб називатися справжнім другом?»

Складання висловлення «Чи можна бути освіченою людиною, якщо не знаєш комп’ютера?»

1


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною мовою
Соціальна

і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя


Учень/учениця:

знаходить частки в реченні;

відрізняє від інших службових частин мови;
Части́ни мо́ви - великі за обсягом класи слів, об'єднаних спільністю загального граматичного значення і його формальних показників.


визначає частки за їх роллю в реченні;

правильно пише частки;

знаходить і пояснює орфограми в частках за допомогою правил;

самостійно знаходить і виправляє помилки у правописі часток; аналізує тексти щодо використання в них часток як виражального засобу;

складає речення з модальними частками;

редагує тексти щодо правильності вживання модальних часток;

створює висловлювання, правильно вживаючи частки;

розрізняє частку НЕ і префікс НЕ-;

робить розбір частки як частини мови.

3

Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.Не і ні з різними частинами мови (узагальнення).

Частки хай, нехай у спонукальних окличних реченнях.

Розбір частки як частини мови.
Міжпредметні зв’язки.

Використання часток як виражального засобу в художніх творах (література).Види роботи.

Виразне читання діалогів із художніх творів у розмовному стилі.
Основне призначення розмовного стилю - бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками, з'ясування побутових стосунків.
Обговорення ролі часток у мовленні.

Орфографічна помилка.Складання коментарів до дописів у соціальній мережі на актуальну тему із використанням часток.
Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.


Складання пам’ятки «Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе» із використанням різних частин мови з часткою не.

Складання есе «Життя – найвища цінність» із використанням часток (наприклад: лише, авжеж, нехай, все-таки, би (б), хоч).

Усний твір-оповідання за поданим сюжетом.

3


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека


Спілкування державною мовою
Соціальна

і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Здоров’язбережувальна компетентність


Учень/учениця:

знаходить вигуки в реченні;

знає стилістичні можливості вигуків;

відрізняє їх від інших частин мови;

правильно пише вигуки й розставляє розділові знаки;

пояснює написання вигуків з орфограмами і пунктограмами;

аналізує тексти щодо ролі в них вигуків;

виразно читаєтексти з вигуками; доречно використовує вигуки у власному мовленні;

уміє зіставляти тексти українськомовних перекладів літературних творів та тексти, написаних молдовською мовою.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.


2

Вигук як особлива частина мови. Роль вигуків у мовленні.

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

Вигук у ролі головних і другорядних членів речення.
Міжпредметні зв’язки.

Використання вигуків як засобу виразності в художніх творах (література).Види роботи.

Аудіювання текстів усної народної творчості (казки, легенди, пісні), що містять вигуки. З’ясування ролі вигуків у мовленні.

Виразне читання текстів із вигуками.

Орфографічна, пунктуаційна, стилістична помилки.

Складання казки (байки) з використанням звуконаслідувальних слів.

Складання й розігрування діалогів із використанням вигуків.

Складання гуморески із життя класу із використанням вигуків.
Гумореска - невеликий віршований, прозовий чи драматичний твір з комічним сюжетом, відмінний від сатиричного твору легкою, жартівливою тональністю. Тут сміх постає у вигляді доброзичливої, емоційно забарвленої естетичної критики у дотепній, парадоксальній, подеколи оксюморонній формі, в аспекті морально-етичних критеріїв, що унеможливлюють цинізм.

Зіставлення текстів українськомовних перекладів літературних творів та текстів, написаних молдовською мовою.2

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Підприємливість і фінансова грамотність


Спілкування державною мовою
Соціальна

і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Здоров’язбережувальна компетентність
Інформаційно-комунікативна компетентність
Підприємницька компетентність

Учень/учениця:

визначає в реченні всі частини мови, називає граматичні ознаки самостійних частин мови;

правильно пише й пояснює орфограми;

самостійно знаходить і виправляє помилки в усному й писемному мовленні;

робить розбір як частини мови кожного слова в реченні;

знає спільні й відмінні ознаки частин мови в українській і молдовській мовах;

використовує інтернет-ресурси;

висловлює свою позицію аргументовано і грамотно;

виявляє готовність до міжкультурного діалогу.


3

Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні.

Частини мови (самостійні, службові, вигук).

Іменник, прикметник, числівник, займенник.

Орфограми в іменних частинах мови.

Дієслово і його особливі форми. Орфограми в дієслові, дієприкметнику, дієприслівнику.

Прислівник. Орфограми в прислівнику.Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови.

Види роботи.

Складання висловлення «Слизький шлях задоволень».

Усний твір-роздум дискусійного характеру.

Редагування речень, у яких порушено літературні норми української мови.

Ознайомлення з українським лінгвістичним порталом «Словники України он-лайн».

Колективне укладання переліку цікавих школярам українськомовних сайтів.

2

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпекаСпілкування державною мовою
Соціальна і громадянська компетентності
Загальнокультурна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Здоров’язбережувальна компетентність
Інформаційно-комунікативна компетентність


8-й клас

(70 год., 2 год. на тиждень)

(3 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Мовленнєва змістова лінія (31 год.)

Мовна змістова лінія (36 год.)
Зміст розділу:

 • Вступ

 • Повторення та узагальнення вивченого

 • Словосполучення й речення

 • Синтаксис. Пунктуація

  • Словосполучення й речення

  • Просте речення

  • Просте речення. Двоскладне речення

  • Односкладне речення

  • Просте ускладнене речення.

  • Речення з однорідними членами

  • Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

  • Речення з відокремленими членами

 • Пряма і непряма мова.
  Двоскладне речення - речення в якому обов'язково повинні бути обидва головні члени - підмет і присудок. Наприклад, речення
  Непряма́ мо́ва - це чуже мовлення, що передається не дослівно, а зі збереженням лише основного змісту висловлювання.
  Діалог


 • Повторення в кінці року

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

К-сть годин

Соціокультурна змістова лінія (наскрізні змістові лінії)

Діяльнісна змістова лінія (компетентності)

Мовна змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія

Учень (учениця):

усвідомлює значення мови як найважливішого засобу пізнання, спілкування і впливу;

знає й розуміє функції мови;

висловлює судження щодо ролі мови й мовлення для розвитку людини;

доводить необхідність повноцінного володіння мовленням;

уміє користуватися лінгвістичними словниками.


1

Вступ.

Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.Види роботи

Створення есе на основі висловлень відомих людей, прислів’їв про мову.

Складання роздуму про необхідність володіння державною мовою.

Обговорення важливості знання іноземних мов для сучасника.


1


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток

Здоров’я і безпека


Підприємливість і

фінансова грамотністьСпілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентні сть у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокуль

турна компетенція
Інформаційно-компютерна компетентність
Спілкування іноземними мовами

Учень (учениця):

розуміє такі поняття, як види, форми мовлення, вимоги до мовлення; читання (вивчальне),

визначає складові ситуації спілкування;

аналізує текст, його основні ознаки, структуру;

визначає види зв’язку речень у тексті, загальні мовні засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення знань);

складає план висловлення;

створює висловлення на пропоновану тему;

розрізняє стилі (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний), сферу їх використання, типи мовлення (розповідь, опис, роздум);

усвідомлює різницю між текстом зі стилістичними помилками та без них.
Теоретичний матеріал.

Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення.Види робіт

Створення, обговорення та коректування плану допису статті для української Вікіпедії «Молдовани в Україні».

Створення тексту про відомих молдован в Україні для поповнення Вікіпедії.
3


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Підприємливість і

фінансова грамотністьСпілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентнос

ті
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент

ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетенція
Інформаційно-компютерна компетентність


Учень (учениця):

знаходить і розрізняє в реченні самостійні та службові частини мови;

застосовує знання про граматичні ознаки та синтаксичну роль частин мови у власних висловленнях ;

знаходить,обґрунтовано виправляє орфографічні помилки у власному й чужому мовленні;

користується довідниковими матеріалами різних видів;

уміє перекладати з молдовської на українську мову тексти художніх творів, тексти мережевих матеріалів.

2

Повторення та узагальнення вивченого.

Самостійні частини мови, їхнє значення та граматичні ознаки (іменник, прикметник, числівник, дієслово (зокрема дієприкметник, дієприслівник, прислівник).

Службові частини мови.


Види роботи.

Створення поетапного проекту «Вулиця мого села, міста». Оформлення плану роботи за допомогою груп частин мови: описати, сфотографувати, намалювати, розпитати ; такий, цей, той; збудований, спроектований, заснований; у двадцятому столітті, у вісімдесят сьомому році тощо.

Використання електронних та паперових довідників, словників під час роботи.

Обговорення результатів діяльності.

Складання есе «Моє майбутнє – з Україною», «Колискова моєї матусі».

Редагування речень, що містять помилки вживання, узгодження, відмінювання частин мови.Переклад з молдовської на українську мову текстів художніх творів, текстів мережевих матеріалів. Аналіз перекладу слів з артиклями, незмінних частин мови.
Арти́кль (лат. articulos - «визначник», «вказівник», «член») - визначник, службова частина мови, яка визначає деякі особливості іменника, з яким пов'язана в реченні: відмінок, множину або однину, визначеність або невизначеність.2

Підприємливість і

фінансова грамотність
Екологічна безпека і сталий розвиток

Громадянська активність


Здоров’я і безпека


Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетенція
Інформаційно-компютерна компетентність
Спілкування іноземними мовами

Учень (учениця):

розрізняє головне й залежне слово у словосполученні;

визначає види словосполучень за приналежністю головного слова до певної частини мови;

знаходить і виправляє помилки у вживанні словосполучень;

створює словосполучення з вивченими частинами мови в ролі головного і залежного слова;

виокремлює з-поміж інших словосполучень стійкі сполуки (фразеологізми);

трансформує словосполучення та речення в синонімічні конструкції для увиразнення мовлення.

1Синтаксис. Пунктуація.

Словосполучення й речення.

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова. Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Практичне засвоєння словосполучень, у яких допускаються помилки у формі залежного слова.Види роботи.

Вивчальне читання, читання мовчки і вголос текстів екологічної тематики.

Складання висловлення «Чиста планета починається з чистого подвір’я», «Символіка кольору на рушниках» з використанням опорних словосполучень.

Конспект прочитаного науково-навчального тексту.

Граматична помилка.

Редагування словосполучень, речень, текстів, у яких допущено граматичні помилки.Складання роздуму чи розповіді на основі прислів’я про природу із застосуванням дібраних учителем фразеологізмів.


2

Екологічна безпека і сталий розвиток
Громадянська активність

Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетентність у природничих науках та технологіях
Загальнокультурна компетенція
Інформаційно-компютерна компетентність

Учень (учениця):

усвідомлює важливість збереження та вивчення пам’яток історії та культури;

розпізнає вжиті в тексті типи мовлення: розповідь, роздум, опис;

знає особливості будови опису пам’ятки історії та культури;

складає опис пам’ятки, висловлює власне враження від пам’ятки, оцінює її значення для культури народу;

розуміє фактичний зміст, тему та основну думку висловлювань інших людей з одного прослуховування;

визначає причинно-наслідкові зв’язки;

визначає мовні засоби, що забезпечують зв’язність тексту; користується з певною метою залежно від мовленнєвої ситуації різновидами слухання; формулює висновки щодо сприйнятого, оцінює прослухане,;

складає простий і складний плани почутого.Теоретичний матеріал

Особливості будови опису пам’ятки історії й культури.Види роботи.

Аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне) текстів художнього, публіцистичного, науково-популярного стилів; текстів з елементами опису пам'ятки культури.

Створення висловлення - роздуму про збереження пам’яток архітектури з використанням фактів, аргументів із прослуханого тексту .

Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі.

Усний твір-опис пам’ятки архітектури за картиною.

Складання плану для відтворення тексту на основі коротких записів, зроблених під час слухання (читання).

Складання конспекту на основі ключових слів у процесі підготовки усного висловлення.

3

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент ність у природничих науках та технологіях
Інформаційно-компютерна компетентністьУчень (учениця):

будує речення різних видів (за метою висловлювання, характером граматичної основи, кількістю граматичних основ);

розрізняє речення двоскладні та односкладні;

інтонує правильно речення різних видів , беручи до уваги й логічний наголос для передавання різних змістових та емоційних відтінків значення;
Відтінок або тон кольору - відносна темність або світлість кольору, незалежно від його локального кольору.


правильно ставить розділові знаки;

обґрунтовує вживання їх за допомогою вивчених правил;

знаходить і виправляє пунктуаційні і граматичні помилки;

конструює речення різних типів;

редагує тексти, надаючи їм більшої виразності за допомогою вивчених мовних засобів;

використовує виражальні можливості речень вивчених видів у власному мовленні.

2

Просте речення.

Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Речення прості й складні (повторення). Розділові знаки в них. Двоскладні й односкладні речення. Порядок слів у реченні.

Урахування особливостей побудови словосполучень і речень у молдовській мові при створенні речень українською з метою запобігання граматичних помилок .
Міжпредметні зв’язки. Інверсія в художньому творі (література).


Види роботи.

Складання висловлення-роздуму на актуальну тему з використанням простих двоскладних речень.

Пунктуаційна й орфографічна помилки.Виразне читання речень різних видів з правильним інтонуванням.

Докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (з порівняльними зворотами).
3

Екологічна безпека і сталий розвиток
Громадянська активність

Підприємливість і

фінансова грамотність


Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент ність у природничих науках та технологіях
Інформаційно-компютерна компетентність

Учень (учениця):

розрізняє головні й другорядні члени; визначає види присудків, способи вираження підмета, обставин, прикладку як вид означення; пише прикладки відповідно до орфографічних норм і обґрунтовує написання;
Прикладка - різновид означення, який називає ознаку предмета і водночас, будучи вираженою іменником, дає йому нову назву.
правильно ставить розділові знаки між підметом і присудком і при порівняльних зворотах;

обґрунтовує їх за допомогою вивчених правил; аналізує будову простого двоскладного речення, будову тексту, засоби зв’язку речень у ньому;

визначає другорядні члени речення та способи їх вираження; оцінює виражальні можливості простого двоскладного речення в текстах різних стилів;

удосконалює будову розповідного тексту з елементами опису з метою зацікавити слухачів, використовуючи засоби зв’язку речень у тексті;

правильно будує висловлювання на певну соціокультурну тему, використовуючи відповідну його структуру, вивчені засоби зв’язку речень;

аналізує будову простого двоскладного речення;

складає план роботи;

уміє перекладати з молдовської мови на українську тексти різних за стилем і жанром або невеликих закінчених творів, що містять елементи опису пам’яток історії та культури.


5

Просте речення. Двоскладне речення

Головні і другорядні члени речення.

Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).

При́судок - головний член речення, пов'язаний координацією з підметом, що виражає дію предмета, названого підметом. Найтиповіша форма присудка - дієслово в особовій формі, що означає дію чи стан суб'єкта, названого підметом.

Тире між підметом і присудком.

Правильне вживання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням або складноскороченим словом.

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Способи вираження другорядних членів речення.

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Види обставин за значенням. Порівняльні звороти.

Виділення порівняльних зворотів комами. Стилістична роль означень і порівняльних зворотів у художньому мовленні.Синтаксичний аналіз простого речення.

Міжпредметні зв’язки. Епітет і порівняння як художні прийоми (література)


Усний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі (з узгодженими, неузгодженими означеннями, прикладками).

Складання, виголошення та обговорення повідомлень про види підметів у науковому стилі.

Орфографічна, пунктуаційна та граматична помилки.

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки (в узгодженні головних членів речення та ін).

Ділові папери. План роботи.

Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням).

Переклад з молдовської мови на українську текстів різних за стилем і жанром або невеликих закінчених творів, що містять елементи опису пам’яток історії та культури.


2

Підприємливість і

фінансова грамотність


Громадянська активність


Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетенція
Інформаційно-компютерна компетентністьУчень (учениця):

знає структуру і мовні засоби, характерні для тексту-опису місцевості;

складає речення, типові для тексту-опису місцевості;

переказує, створює текст з елементами опису місцевості;

уміє перекладати з молдовської мови на українську тексти, що містять елементи опису місцевості.Теоретичний матеріал.

Особливості будови опису місцевості.Види роботи.

Стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

Есе-розповідь за темою «Вічність Небесної Сотні», «Світ, що мене здивував».

Переклад з молдовської мови на українську тексти, що містять елементи опису місцевості.

2

Екологічна безпека і сталий розвиток


Спілкування державною мовою
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент ність у природничих науках та технологіяхУчень (учениця):

виділяє односкладні й неповні речення з-поміж інших видів речень;
Неповні речення - це речення, в яких пропущено один чи декілька потрібних для його структури членів, що встановлюється з попереднього речення чи ситуації мовлення.
визначає види односкладних речень (зокрема як частин складного речення);

оцінює виражальні можливості й роль односкладних і неповних речень у текстах художнього, розмовного, публіцистичного стилів; правильно інтонує неповні речення; ставить правильно тире в неповних реченнях; обґрунтовує його вживання;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила; конструює односкладні речення вивчених видів, а також неповні речення; правильно вживає односкладні й неповні речення у власному мовленні;

вживає неповні речення в діалозі;

правильно будує тексти, використовуючи виражальні можливості односкладних і неповних речень;

розуміє зміст і структуру фразеологізмів (зокрема прислів’їв і приказок) у формі односкладних і неповних речень.


4

2

Односкладне речення.

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові) і підмета (називні). Односкладне речення як частина складного речення.

Повні й неповні речення.

Тире в неповних реченнях. Міжпредметні зв’язки. Односкладні й неповні речення як виражальний засіб у художніх творах (література).Види роботи.

Аудіювання художніх текстів із фрагментами розмовного стилю, поетичних текстів, аналіз ролі односкладних і неповних речень у них.

Пунктуаційна помилка.Створення текстів різних стилів для власного блогу з використанням називних речень для позначення часу чи місця, неповних речень.

Складання гасел – кричалок для спортивних змагань (з використанням безособових, означено-особових, неповних речень).
Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.


Складання й розігрування діалогів у скайпі на актуальну тему.

Складання та розігрування діалогу («Надання першої допомоги товаришу при нещасному випадку», «Яку музику варто слухати», «Я за здоровий спосіб життя» із застосуванням фразеологізмів, прислів’їв, приказок).

Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням різних видів речень).


3


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Підприємливість і

фінансова грамотність

Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Інформаційно-компютерна компетентність


Учень (учениця):

знаходить речення з однорідними членами , з узагальнювальними словами, різними рядами однорідних членів в одному реченні;

правильно ставить розділові знаки при однорідних членах речення та обґрунтовує їх;

знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

правильно інтонує речення з однорідними членами;

аналізує й оцінює виражальні можливості речень з однорідними членами в різних стилях мовлення;

конструює речення, до складу яких входять однорідні члени з різними типами зв’язку між ними, зокрема з парними сполучниками не лише.., а й ..; як.., так і…, узагальнювальними словами при однорідних членах;

будує висловлювання в різних стилях мовлення, використовуючи виражальні можливості речень з однорідними членами в усному й писемному мовленні.

4

Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами.

Однорідні члени речення із безсполучниковим, сполучниковим і змішаним типами зв’язку. Речення з кількома рядами однорідних членів. Кома між однорідними членами. Однорідні й неоднорідні означення.

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Інтонація речень різних типів з однорідними членами.
Міжпредметні зв’язки. Ряди різних за характером слів у ролі однорідних членів як засіб художньої виразності (література).

Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.


Види роботи.

Пунктуаційна й лексична помилки

Складання інструкції з користування обраним гаджетом, предметом побутової техніки тощо з однорідними членами речення.

Складання списку речей для подорожі до іншого міста, краю України з використанням однорідних членів речення.Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням речень, ускладнених однорідними членами речення).


2

Екологічна безпека і сталий розвиток
Громадянська активність
Підприємливість і

фінансова грамотністьСпілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент ність у природничих науках та технологіях

Підприємницька компетентність
Інформаційно-компютерна компетентність


Учень (учениця):

знаходить звертання, вставні слова (словосполучення, речення) у реченні;

аналізує й оцінює виражальні можливості речень із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) в тексті;

правильно ставить розділові знаки при звертаннях, вставних словах (словосполученнях) та обґрунтовує їх;

знаходить та виправляє помилки на вивчені пунктуаційні правила;

конструює та інтонує правильно речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями);

використовує виражальні можливості речень із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) в усному й писемному мовленні;

уміє перекладати з молдовської мови тексту художнього стилю (уривку з художнього твору) зі звертаннями.

5

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Звертання непоширені й поширені. Вставні слова (словосполучення, речення). Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата. Синоніміка вставних слів і речень у тексті. Інтонація речень із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).

Розділові знаки при звертанні і вставних словах.

Міжпредметні зв’язки. Використання вставних слів для зв’язку частин наукового тексту (література, географія, історія).


Види роботи.

Читання вголос тексту публіцистичного стилю зі звертаннями.

Пунктуаційна та граматична помилки.Створення діалогів – обговорень алгоритму дій під час допомоги батькам у хатніх справах (із застосуванням правильних форм звертань, вставними словами, словосполученнями).

Формулювання висновків щодо ролі звертань у мовленні у вигляді плану для повідомлення.Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

Створення есе «Україна – це територія гідності і свободи», «Математика навколо мене» із застосуванням вставних слів, словосполучень, речень.

Переклад з молдовської мови тексту художнього стилю (уривку з художнього твору) зі звертаннями.


2

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека


Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент ність у природничих науках та технологіях
Загальнокультурна компетенція
Інформаційно-компютерна компетентність
Математична компетентність

Учень (учениця):

знаходить відокремлені та уточнювальні члени в реченні;

правильно розставляє розділові знаки при відокремлених та уточнювальних членах речення та обґрунтовує їх;

знаходить і виправляє допущені пунктуаційні й граматичні помилки;

правильно інтонує речення з відокремленими та уточнювальними членами речення;

аналізує й оцінює виражальні можливості речень з відокремленими та уточнювальними членами в текстах різних стилів;

уміє складати доручення;
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.


будує висловлювання в публіцистичному й науковому стилях, використовуючи виражальні можливості речень з відокремленими та уточнювальними членами речення в усному й писемному мовленні;

уміє перекладати з молдовської мови тексту публіцистичного стилю з реченнями, що містять відокремлені, у тому числі уточнювальні члени речення.

4

Речення з відокремленими членами.

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення . Синоніміка простих речень з відокремленими членами і складних речень.

Розділові знаки при відокремлених членах.

Поняття при уточнення. Розділові знаки при уточнювальних членах речення.Міжпредметні зв’язки. Відокремлення як засіб художнього зображення (література); використання конструкцій з відокремленням у текстах науково стилю (історія, географія, література).

Види роботи.

Аудіювання тексту художнього стилю, що містить речення, ускладнені відокремленими членами.

Пунктуаційна й граматична помилки.Створення висловлення - опису пам’ятки архітектури для віртуального музею «Застигла музика архітектури України» з використанням відокремлених членів речення (у т.ч. відокремлених прикладок).

Ділові папери. Доручення.

Переклад з молдовської мови тексту публіцистичного стилю з реченнями, що містять відокремлені , у тому числі уточнювальні члени речення).

Створення висловлення «Ми німі без слова України на теренах рідної землі», «Мої роздуми на козацькій могилі».
Козаки́ - члени самоврядних чоловічих військових громад, що з 15 століття існували на теренах українського «Дикого поля», в районі середніх течій Дніпра та Дону, на межі християнського і мусульманського світів.2


Підприємливість і

фінансова грамотність


Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Громадянська активністьСпілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетенція
Інформаційно-компютерна компетентність


Учень (учениця):

знаходить речення з прямою і непрямою мовою, з цитатами, репліками діалогу;

визначає їх особливості, виражальні можливості;

правильно ставить розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі й обґрунтовує їх;

замінює пряму мову непрямою;

знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

порівнює виражальні можливості різних способів передачі прямої мови;

складає усні та письмові висловлювання на соціокультурну тему, використовуючи виражальні можливості речень з прямою і непрямою мовою та діалогів

4

Пряма і непряма мова. Діалог

Пряма й непряма мова як засоби передачі чужого мовлення.

Заміна прямої мови непрямою. Розділові знаки при прямій мові. Інтонація речень з прямою мовою, діалогом. Синоніміка різних способів передачі прямої мови (повторення).

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитуванні. Використання цитування як засобу аргументації та увиразнення думки.

Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі.

Урахування відмінностей уживання розділових знаків при прямій мові в молдовській та українській мовах.

Пунктуація (лат. punctuatio: від punctum - «крапка») - система правил уживання на письмі розділових знаків і розділ мовознавчої науки про використання розділових знаків.Види роботи.

Пунктуаційна помилка.

Створення есе «Зовнішня та внутрішня краса людини», «Материнська наука робить серце золотим» із цитуванням відомих людей.

Усний переказ тексту - розповіді з заміною прямої мови непрямою.

Складання й записування тексту-розповіді «Герої не плачуть, герої стоять плечем до плеча і обличчям до неба…» (В. Кузин), «Український Мерцишор», і з застосуванням речень з прямою мовою (діалогу).

3

Екологічна безпека і сталий розвиток


Здоров’я і безпека
Громадянська активність


Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетенція
Інформаційно-компютерна компетентністьУчень (учениця):

систематизує вивчені відомості зі синтаксису й пунктуації;

правильно використовує вивчені мовні одиниці у власному мовленні;

доцільно застосовує виражальні можливості синтаксичних засобів для досягнення комунікативної мети.

2

Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення.

Види роботи.

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.1

Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Підприємливість і

фінансова грамотністьСпілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоровязбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетенція
Інформаційно-компютерна компетентність
1   2   3   4   5   6   7   8