Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»

Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
Сторінка8/8
Дата конвертації18.05.2017
Розмір1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

9-й клас

(70 год, 2 год на тиждень)

(2 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Мовленнєва змістова лінія (32 год.)

Мовна змістова лінія (36 год.)
Зміст розділу:

 • Вступ

 • Повторення вивченого у 8 класі

 • Синтаксис. Пунктуація

  • Складне речення й ознаки його. Складносурядне речення

  • Складнопідрядне речення

  • Безсполучникове складне речення

  • Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку

 • Узагальнення й систематизація вивченого

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів

К-сть

год

Зміст навчального матеріалу

К-сть

год

Соціокультурна змістова лінія (наскрізні змістові лінії)

Діяльнісна змістова лінія (компетентності)

Мовна змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія


Учень (учениця):

Висловлює судження про роль мови в житті людини і суспільства, пояснює функції мови (мова - засіб пізнання, спілкування, звернення до адресата, має етичну й естетичну функції тощо);

обговорює й оцінює вислови про мову;

перекладає тексти з молдовської мови на українську;

складає діалоги на основі дослідження мови однолітків;

користується словниками;

уміє перекладати текст з молдовської мови на українську.

1

Вступ

Функції мови. Значення мови в житті людини і суспільства.
Види роботи

Складання плану власного висловлювання про функції мови.

Укладання словника співзвучних слів української та молдовської мов.

Переклад висловів молдовських письменників чи філософів про мову.
Філосо́фія - (дав.-гр. φιλοσοφία, дослівно: любов до мудрості) особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань про фундаментальні принципи буття людини, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах..

Складання діалогу «Культура спілкування сучасної молоді» або «Мова сучасних школярів».

Складання сенкану «Мова, людина, суспільство».

Переклад тексту з молдовської мови на українську на тему «Слово – то дивний витвір людини», «Слово народилося в праці, як і пісня», «Мова – неповторний самоцвіт, що виграє різними барвами веселки, має своє звучання і красу».

Ознайомлення з мовними онлайн-словниками.1

Громадянська активність

Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокуль

турна компетентність
Інформаційно-комп’ютерна компетентність
Спілкування іноземними мовами


Учень (учениця):

знає відомості промовленнєвої діяльності, різновиди аудіювання;

висловлює думки, почуття, погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо);

розуміє ситуацію спілкування, її складові;

дотримується основних правил спілкування;

усвідомлює важливість дотримання правил етикету;

визначає типи, стилі мовлення

пояснює види мовленнєвої діяльності, різновиди аудіювання,

аналізує текст, його основні ознаки, структуру;

формулює вимоги до мовлення

усвідомлює зручність спілкування за допомогою сучасних засобів мобільного зв’язку та інтернет-ресурсів; грамотно і безпечно комунікує в інформаційному просторі;

розуміє фактичний зміст висловлювань інших людей з одного прослуховування;

користується різними видами аудіювання (ознайомлювальним, вивчальним, критичним) залежно від мовленнєвої ситуації, адекватно сприймаючи основну думку висловлювання, особливості його структури і мовного оформлення;

оцінює мовне оформлення тексту;

засвоює і використовує найбільш важливу й актуальну інформацію з прослуханих повідомлень, текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення;

виразно читає вголос тексти різних стилів, типів і жанрів;складає план, прочитаного;

визначає способи підвищення власної читацької культури;
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.


засвоює прочитаний мовчки текст;

користується залежно від мовленнєвої ситуації відомими різновидами читання;

уміє складати резюме;

оцінює прочитане з погляду змісту, форми, задуму і мовного оформлення.Теоретичний матеріал

Відомості про мовлення

Повторення вивченого про мовлення і спілкування, про текст, стилі мовлення і типи мовлення. Вимоги до мовлення.

Особливості спілкування в інтернет-просторі. Уникання небезпечного спілкування в соціальних мережах.

Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне і критичне (повторення).
Види робіт

Аудіювання. Сприймання чужого мовлення.

Удосконалення вмінь сприймати на слух і розуміти автентичне мовлення в типових ситуаціях спілкування, здобувати, критично оцінювати і доречно використовувати необхідну інформацію.

Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.
Розвиток аудіативної пам'яті, уваги, уяви, логічного мислення.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


Читання мовчки, вголос.

Мотивація читання.Читання мовчки і вголос текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення, зокрема різноманітних жанрів фольклору. Розуміння фактичного змісту прочитаного (відповіді на проблемні запитання за змістом).

Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю.

Ділові папери. Резюме.8


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Підприємливість і фінансова грамотність

Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент

ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокуль

турна компетентність
Інформаційно-комп’ютерна компетентність

Учень (учениця):

Застосовує здобуті знання, сформовані вміння і навички на складнішому мовному матеріалі;

розрізняєречення і словосполучення;

правильно розставляє розділові знаки в простому ускладненому реченні й обґрунтовує їх;
знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;
складає усні й письмові висловлення різних стилів;

знає основні правила правопису;

користується орфографічним словником;

складає, розігрує діалог відповідно до запропонованої ситуації, демонструючи певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо);

ініціює, підтримує розмову і реагує на репліки співрозмовника в типових ситуаціях спілкування;

дотримується мовленнєвого етикету і правил спілкування.2

Повторення та узагальнення вивченого

Речення та словосполучення. Просте неускладнене й ускладнене речення.

Основні правила правопису (за вибором учителя).

Використання простих і складних речень у текстах різних стилів.Види роботи.

Орфографічна, пунктуаційна, лексична, граматична й стилістична помилки.

Складання висловлення з використанням простих ускладнених речень (орієнтовні теми: «Екологічною стежиною нашого краю», «Чи можна прожити без конфліктів», «Здоров'я природи – здоров'я людини».

Підготовка публікації для власного блогу «Не хлібом єдиним живе людина» («Українська культура і світ», «Зароблена копійка краще знайденої гривні»).

Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.
Діалогічне мовлення

Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування: приватна розмова, обговорення певної теми, обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу із дотриманням норм української літературної мови, мовленнєвого етикету і правил спілкування.

Укладання словничка традиційних українських звертань до рідних і близьких людей.

Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов) офіційних та неофіційних.

Розігрування діалогу «Знайомство у місцевому клубі», «Одяг і час – мода і смак».4


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Підприємливість і фінансова грамотність

Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент

ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокуль

турна компетентність
Інформаційно-комп’ютерна компетентність
Спілкування іноземними мовами
Математична компетентністьУчень (учениця):

знає відомості про складне речення, типи складних речень(сполучникові і безсполучникові), засоби зв'язку між простими реченнями в складному; визначає види складних речень (сполучникові і безсполучникові), засоби зв'язку між частинамиречення у складному, межі частин у складному реченні, кількість граматичних основ у ньому;

розпізнає у тексті складносурядні речення, визначає їх структуру, смисловий зв'язок і мовні засоби зв'язку між його частинами; правильно ставить розділові знаки між частинами складносурядного речення й обґрунтовує їх;

знаходить й виправляє помилки на вивчені правила;

аналізує й оцінює виражальні можливості складносурядних речень та інших синонімічних конструкцій; складає висловлювання в усній і письмовій формі на соціокультурну тему, використовуючи в них виражальні можливості складносурядних речень

правильно і комунікативно доцільно використовує у різних мовленнєвих ситуаціях складносурядні речення;уміє складати автобіографію.

5

Синтаксис. Пунктуація.

Складне речення, його ознаки. Види складних речень (сполучникові й безсполучникові)
Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень. Використання складносурядних речень у текстах наукового, публіцистичного стилів.


Урахування відмінностей уживання розділових знаків у складносурядному реченні в українській і молдовській мовах.
Міжпредметні зв’язки. Опис у художньому творі (література).

Види роботи

Орфографічна, пунктуаційна, лексична, граматична й стилістична помилки.

Складання розповіді «Віртуальний музей моєї родини», «Традиційні ремесла українців» з використанням складних сполучникових речень.

Складання тексту в художньому стилі у вигляді екскурсії віртуальною галереєю «Чим я схожий на моїх предків», «Яка гребля, такий млин, який батько, такий син» з використанням складносурядних речень.

Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

Складання тексту виступу в шкільній газеті (орієнтовна тема «Чому віртуальність дуже зручна для сучасної молоді?») з використанням складних речень.

Обговорення питання «Чому віртуальний світ витісняє реальність?», «Мій вибір в Інтернеті» із використанням складносурядних речень).Складання доповіді для веб-конференції «Молдовські обряди та звичаї, пов’язані із приходом весни» з використанням складносурядних слів.

Складання слоганів для білбордів «Професії. Зроби свій вибір».

Укладання пам’ятки «Чати. Правила спілкування в них».

Підготовка розповіді за коміксами «Яка вона, справжня дружба?»

Ділові папери. Автобіографія.


3


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Підприємливість і фінансова грамотність
Здоров’я і безпека


Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент

ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетентність
Інформаційно-комп’ютерна компетентність


Учень (учениця):

знаходить складнопідрядне речення у тексті, зокрема з кількома підрядними частинами;

визначає головну і підрядну частини, види складнопідрядних речень, їх істотні ознаки, межі головної і підрядної частин, кількість частин;
Складнопідря́дне ре́чення - складне речення, в якому одне просте речення є головним, а інше (підрядне) граматично залежить від головного і з'єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова.


розрізняє сполучники і сполучні слова;

правильно ставить коми між частинами складнопідрядного речення й обґрунтовує їх;

знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

правильно інтонує складнопідрядні речення;

аналізує і порівнює виражальні можливості складнопідрядних речень та інших синонімічних конструкцій у текстах різних стилів;

конструює складнопідрядні речення різних видів;

уміє складати заяву;

складає висловлювання в усній і письмовій формі на соціокультурну тему, використовуючи в них виражальні можливості складнопідрядних речень;

правильно і комунікативно доцільно використовує у різних мовленнєвих ситуаціях складнопідрядні речення.8

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.

Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з'ясувальними, обставинними підрядними частинами (місця, часу, способу дії і ступеня, порівняльні, причини, мети, умови, наслідкові, допустові).

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

Інтонація складнопідрядного речення. Синоніміка сполучникових складних,

складнопідрядних і простих речень з відокремленими членами.

Використання складнопідрядних речень у текстах наукового, публіцистичного стилів.
Урахування відмінностей уживання розділових знаків у складнопідрядному реченні в українській та молдовській мовах.

Міжпредметні зв’язки. Використання складнопідрядних речень у художніх текстах (література).


Види роботи

Орфографічна, пунктуаційна, лексична, граматична й стилістична помилки.

Створення інформації до шкільного веб-сайту: «Дружимо зі спортом», «Найбільша мудрість – бути сильним, а спорт нам помічник і друг» із використанням складнопідрядних речень.

Створення висловлення для електронної газети (орієнтовні теми: «Обговорення сімейного бюджету», «Я господар», «Економіка – то мистецтво ведення домашнього господарства») з використанням сполучникових речень.

Написання статті до Вікіпедії про види складнопідрядних речень.

Підготовка серії електронних листів до членів родини з використанням

складнопідрядних речень (орієнтовні теми: «Рух – це життя», «Гімнастика для очей (рук, ніг) під час роботи з комп’ютером»).

Укладання пам’ятки для створення вітальної листівки для друзів, родичів, учителів.Переклад. Усний переказ-переклад тексту з молдовської мови.

Написання есе «Право вибору».

Створення роздуму «Проблема – це можливість стати сильнішим».

Редагування складних речень, у яких допущено граматичні помилки.Ділове мовлення. Заява.3


Екологічна безпека і сталий розвиток
Громадянська активність
Здоров’я і безпека
Підприємливість і фінансова грамотність

Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент

ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетентність
Інформаційно-комп’ютерна компетентність
Спілкування іноземними мовами
Математична компетентністьУчень (учениця):

знаходить безсполучникові складні речення у текстах;

визначає їх основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень;

правильно ставить розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення й обґрунтовує їх;

знаходить і виправляє у реченнях помилки на вивчені правила; правильно інтонує безсполучникові складні речення;

аналізує і порівнює виражальні можливості безсполучникових складних речень із синонімічними синтаксичними конструкціями в невеликих текстах розмовного, публіцистичного і художнього стилів;

правильно будує безсполучникові

складні речення з різними смисловими відношеннями між його частинами;використовує їх виражальні можливості в усних і письмових висловлюваннях на певну соціокультурну тему.

.


4

Безсполучникове складне речення

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Інтонація складного

безсполучникового речення. Синоніміка складних речень

із сполучниками, без сполучників і простих речень.

Використання

безсполучникових складних

речень у висловлюваннях

розмовного, публіцистичного і художнього стилів.
Особливості інтонування безсполучникових речень у молдовській та українській мовах.

Міжпредметні зв’язки. Опис у художньому творі (література).


Види роботи.

Орфографічна, пунктуаційна, лексична, граматична й стилістична помилки.

Створення роздуму в публіцистичному стилі «Чи варто брати на себе відповідальність?», «Інтернет чи друзі» із використанням безсполучникових речень.

Написання есе «Дерево красне родом, а людина корінням», «Всі генії на вічні терези кладуть шедеври у своїй щедроті» (Ліна Костенко) із використанням безсполучникових речень.

Написання статті од Вікіпедії «Сучасна музика».

Підготовка електронної презентації про улюбленого співака з використанням сполучникових і безсполучникових речень.

Створення допису до веб-сайту увигляді порад молодшим школярам про небезпеки Інтернету.

Розробка проекту рекламних роликів «Здорове харчування» чи «Як заробити гроші?».

Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.


Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.

Створення висловлення «Як уникнути залежності від Інтернету» з використанням безсполучникових речень.Переклад. Письмовий переказ-переклад тексту з молдовської мови.


4


Громадянська активність
Екологічна безпека і сталий розвиток
Здоров’я і безпека
Підприємливість і фінансова грамотність

Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент

ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетентність
Інформаційно-комп’ютерна компетентність
Спілкування іноземними мовами
Математична компетентність

Учень (учениця):

Учень/учениця:

знаходить у тексті складне речення з різними видами зв'язку;

визначає його основні ознаки і структуру;

правильно розставляє в них розділові знаки й обґрунтовує їх;

знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

розрізняє вивчені пунктуаційніправила;

уміє складати протокол і витяг з протоколу;

аналізує й зіставляє виражальні можливості складних речень з різними видами зв'язку і синонімічних конструкцій;

будує складні речення з різними видами зв'язку;

складає усні й письмові висловлювання публіцистичного і наукового стилів, доцільно використовуючи виражальні можливості складних синтаксичних конструкцій.
Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.10

Складне речення з

різними видами

сполучникового і

безсполучникового

зв'язку

Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку.

Синоніміка складних синтаксичних конструкцій з простими.

Використання складних речень із різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів.


Міжпредметні зв'язки. Використання складних синтаксичних конструкцій у художніх описах (література).

Види роботи.

Створення тексту-розповіді про волонтерський рух в Україні з використанням речень з різними видами

сполучникового зв'язку.

Складання власного висловлювання за поданим початком «Я живу для…», «Я щасливий, бо…» з використанням речень з різними видами сполучникового ібезсполучникового зв'язку.

Складання есе про місце України в європейській спільноті.

Обговорення меню для здорового харчування підлітків з використанням речень із різними видами сполучникового зв'язку.

Здорове харчування (здорова дієта, англ. healthy diet) - це харчування, яке забезпечує ріст, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню його здоров'я та профілактиці захворювань.Створення буктрейлерів творів сучасної української прози.

Добір та обговорення питань, виражених складними реченнями для проведення в класі анкетування «Як доцільно використовувати зароблені гроші?».Переклад. Усний переказ-переклад тексту із творчим завданням з молдовської мови.

Написання твору-роздуму на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Забудеш рідний край – твоє коріння всохне», «Шануй себе, шануватимуть і люди тебе», «Сімейний портрет: у ньому моє минуле і майбутнє») з використанням речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу.

5


Здоров’я і безпека
Екологічна безпека і сталий розвиток
Громадянська активність
Підприємливість і фінансова грамотність

Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент

ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокуль

турна компетентність
Інформаційно-комп’ютерна компетентність
Спілкування іноземними мовами


Учень (учениця):

дотримується норм української літературної вимови;

визначає і виправляє допущені в усному мовленні орфоепічні помилки;

правильно пише слова із зазначеними орфограмами;

знаходить і виправляє орфографічні, лексичні, граматичні й стилістичні помилки;

обґрунтовує написання за допомогою вивчених правил;

користується орфографічним та орфоепічним словниками;

правильно будує і використовує в мовленні речення різних типів; правильно ставить розділові знаки відповідно до вивчених пунктуаційних правил;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила.


6

Повторення і систематизація вивченого в 5-9 класах

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Лексика. Будова слова. Словотвір

Основні правила української літературної вимови. Значущі частини слова. Основні способи словотвору. Орфограми в префіксах і суфіксах.Морфологія. Частини мови. Самостійні частини мови. Службові частини мови. Синтаксис. Словосполучення і речення як синтаксичні одиниці. Члени речення. Відокремлення членів речення. Звертання, вставні слова, словосполучення і речення. Розділові знаки впростому і складному реченнях. Орфографія. Пунктуація.


Види роботи.

Орфографічна, пунктуаційна, лексична, граматична й стилістична помилки.

Підготовка віртуального листа своїм меншим братикам і сестричкам «Їжа – джерело здоров’я».

Складання тексту для екскурсовода віртуальної екскурсії рідним містечком (селом) з використанням простих і складних речень.

Укладання тлумачного словника неологізмів для бабусі чи дідуся.

Тези статей на морально-етичні та суспільні теми.

Тематичні виписки як спосіб засвоєння і запам’ятовування почутого і прочитаного.

Написання інструкції для користування Інтернет-сайтами для молодших школярів.

Переклад. Письмовий переказ-переклад тексту художнього стилю.


4


Громадянська активністьність
Екологічна безпека і сталий розвитокСпілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Уміння вчитися впродовж життя
Компетент

ність у природничих науках та технологіях
Підприємницька компетентність
Загальнокуль

турна компетентність
Інформаційно-комп’ютерна компетентність
Спілкування іноземними мовами

1   2   3   4   5   6   7   8