Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміни природи материка людиною

Скачати 91.98 Kb.

Зміни природи материка людиною
Скачати 91.98 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації31.03.2017
Розмір91.98 Kb.
  1   2

7 клас
Урок №42
Дата:
ЗМІНИ ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ.

СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
Мета: ознайомити з наслідками впливу господарської діяльності на природні комплекси;
Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
сприяти розумінню екологічних проблем материка;
Екологі́чна пробле́ма - це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
формувати знання про систему природоохоронних заходів на материку, природу спадщину ЮНЕСКО; вдосконалювати практичні вміння та навички пояснювати причини виникнення екологічних проблем та визначати шляхи їхнього вирішення; розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, будувати логічні послідовності, робити висновки; формувати ціннісне ставлення до природи; розвивати екологічне мислення.

Обладнання: фізична карта Північної Америки, підручники, атласи, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть наводити приклади впливу господарської діяльності людей на природу Північної Америки; оцінювати вплив господарської діяльності людини на природні комплекси; характеризувати напрями природоохоронної діяльності на материку.
Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) - комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі.

ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Робота в парах

Прийом «Взаємоопитування»

Учні обмінюються тестовими запитаннями, які підготували дома.Прийом «Бліцопитування»

У чому полягають особливості розміщення природних зон на материку?

Назвіть природні зони, що займають найбільші площі.

Приро́дна зо́на, фізико-географічна зона - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність) і від океанів углиб континентів (довготна зональність).

Яку природну зону Північної Америки вважають батьківщиною кактусів?

У яких частинах Кордильєр найбільша кількість висотних поясів?

Які природні зони Північної Америки зазнали найбільшого впливу з боку господарської діяльності людей?

Які види природоохоронних територій ви знаєте?
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Практичність теорії»

Завершуючи вивчення природи материка, не можна не звернути уваги на зміни природних комплексів під впливом господарської діяльності людини, адже тільки природа Антарктиди ще залишилася відносно незайманою. Ландшафти всіх раніше досліджених континентів більшою або меншою мірою перетворені людиною. Природа Північної Америки не є виключенням. Господарська діяльність не тільки погіршує екологічну ситуацію, але й може провокувати посилення стихійних явищ, які, як вам уже відомо, характерні для Північної Америки. Проте, на відміну від Африки й Південної Америки, питанням охорони природи у країнах Північної Америки, особ ливо в останні десятиліття, приділяють багато уваги.

Південна Америка Півде́нна Аме́рика (ісп. América del Sur, Sudamérica, Suramérica, порт. América do Sul, англ. South America, нід. Zuid-Amerika, фр. Amérique du Sud, гуар. Ñembyamérika, кеч. Urin Awya Yala, Urin Amerika) - материк, розташований в Західній, Південній і частково в Північній півкулях планети Земля.


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1 Зміна природних комплексів материка

Робота з мультимедійною презентацією

Сформовані ще в період освоєння материка першими колоністами уявлення про унікальні багатства американських земель сприяли формуванню марнотратного ставлення до них. Зрештою, це призвело до виснаження орних земель, забруднення водойм, вимирання унікальних видів тварин, скорочення площ природної рослинності. Заміна природних комплексів на сільськогосподарські та міські спричинила погіршення складу атмосфери. У містах, де багато автомобілів і промислових підприємств, утворюється насичений отрутною парою туман — смог, що згубно позначається на рослинному і тваринному світі материка та спричиняє погіршення здоров’я людей. Розорювання земель фактично стало причиною знищення природних комплексів прерій і широколистих лісів. У районах інтенсивного землеробства стоки з полів, які містять хімікати, призвели до забруднення водойм, підземних вод.

Найбільш згубні наслідки для стану природних комплексів виникають у результаті видобування корисних копалин.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Великі родовища знайдені на півночі материка — у тундрі й лісотундрі, тайзі. Коротке холодне літо, довга морозна зима сповільнюють розвиток рослинності та ґрунтового покриву. Для відновлення природних комплексів необхідно набагато більше часу, ніж в інших районах. Видобувна промисловість із її кар’єрами і шахтами, під’їзними коліями і сучасною технікою стає руйнівною силою, яка загрожує істотно змінити природний вигляд тундри та північної тайги.

Висновок 1. Під впливом людини природа Північної Америки значно змінилася. Господарська діяльність торкнулася всіх компонентів географічної оболонки — атмосфери, гідросфери, ґрунтів, органічного світу, і оскільки всі вони взаємозалежні, руйнування або зміна природних компонентів набувають повсюдного характеру.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.

2 Охорона природи

На відміну від Африки і Південної Америки, питанням охорони природи в країнах Північної Америки, особливо в останні десятиліття, приділяють багато уваги. Прийнято закони про охорону та відновлення природи, створені та діють державні програми відновлення природних комплексів, ведуть суворий облік стану окремих компонентів природи, відновлюють зруйновані компоненти — ліси, річки, озера. Поряд із державними організаціями питаннями охорони природи займається безліч громадських організацій, зокрема й дитячих, які добровільно допомагають здійснювати природоохоронні заходи.(Виступи учнів, які мали випереджальне завдання, з повідомленнями про найвідоміші об’єкти природної спадщини ЮНЕСКО на материку.)

(Див. Додаткові матеріали до уроку)

1) Єллоустонський національний парк — перший у світі національний парк (заснований 1 березня 1872).

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
ЮНЕСКО Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) - міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.
Національний парк «Єллоустон» або Єллоустонський національний парк (англ. Yellowstone National Park) - перший у світі національний парк (заснований 1 березня 1872), міжнародний біосферний заповідник, об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

2) Національний парк Ґранд-Каньйон у штаті Аризона. Великий каньйон річки Колорадо, одне з визнаних природних чудес світу.

3) Національний парк «Вуд-Буффало» (у перекладі: Національний парк «Лісові бізони»).

4) Комплекс національних парків «Секвоя» в Каліфорнії — збереження унікальних секвоєвих лісів.

Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.

5) Національний парк «Мамонтова печера» містить частину найбільшої за довжиною (протяжність 288 км) систему печер у світі в західних передгір’ях Аппалачів.

6) Провінційний парк «Динозавр» у провінції Альберта в Канаді — одне з найбільших сховищ скам’янілостей динозаврів у світі.

Провінційний парк (англ. Provincial park) - природоохоронний, рекреаційний парк під управлінням провінційного або територіального уряду в Канаді.Каталог: uroki
uroki -> Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій
uroki -> Коротка історія розвитку електронної обчислювальної техніки. Покоління еом
uroki -> Історія розвитку обчислювальної техніки
uroki -> «Типова архітектура персонального комп’ютера»
uroki -> Урок №3 Тема: Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері
uroki -> «Класифікація та основна характеристика процесорів»
uroki -> Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів
uroki -> Урок №21 Тема: Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу
uroki -> Урок № Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Практична робота Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли урок № Підсумковий урок з розділу «Електронне листування»
  1   2


Скачати 91.98 Kb.

  • Обладнання
  • I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ Робота в парах Прийом «Взаємоопитування»
  • Прийом «Бліцопитування»
  • III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Прийом «Практичність теорії»
  • IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1 Зміна природних комплексів материка Робота з мультимедійною презентацією
  • Висновок 1