Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст І. Фізична хімія

Зміст І. Фізична хімія
Сторінка1/7
Дата конвертації28.03.2017
Розмір1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Фізична та колоїдна хімія


Зміст

І. Фізична хімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Хімічна термодинаміка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Фазові рівноваги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Загальна характеристика розчинів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Електрохімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Хімічна кінетика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Поверхневі явища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ІІ.Колоїдна хімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Загальна характеристика дисперсних систем, методи їх одержання та очистки. . . .
2. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем (броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск). Седиментація. Оптичні властивості дисперсних систем. . . . . . .
3. Електрокінетичні властивості колоїдних систем. Будова міцели. . . . . . . . . . . .
4. Стійкість і коагуляція. Колоїдний захист. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Грубодисперсні системи: аерозолі, суспензії, емульсії, порошки, піни. . . . . . . . .
6. Колоїдні ПАР. Критична концентрація міцелоутворення . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Високомолекулярні речовини та їх розчини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА

(закони термодинаміки, термохімія, термодинаміка хімічної рівноваги)
1.

Термохі́мія - розділ хімічної термодинаміки, у задачу якого входить визначення та вивчення теплових ефектів реакцій, а також встановлення їх взаємозалежностей з різними фізико-хімічними параметрами. Ще однією із задач термохімії є вимір теплоємностей речовин та встановлення їх теплот фазових переходів.

Хімі́чна термодина́міка - розділ фізичної хімії, що вивчає процеси взаємодії речовин методами термодинаміки. Під хімічною термодинамікою часто розуміють вчення про хімічну рівновагу, основними задачами якого є передбачення напрямку хімічної реакції, її виходу і рівноважного стану реакційного середовища в залежності від вихідного складу, температури та тиску.

Визначення енергетичних ефектів фізико-хімічних процесів, можливостей, умов самодовільного перебігу хімічних реакцій, фазових рівноваг є предметом вивчення

A.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.

*Хімічної термодинаміки

B. Квантової хімії

C.

Квант (від лат. quantus - скільки) (англ. quantum, нім. Quant n) - елементарна дискретна неподільна порція певної фізичної величини. Загальна назва певних порцій променистої енергії, моменту кількості руху та інших величин, якими характеризують фізичні властивості мікросистем.

Колоїдної хімії

D. Молекулярної кінетики

E.

Моле́кула (новолат. molecula, зменшувально від лат. moles - маса) - здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.

Калориметрії
2. Перший закон термодинаміки математично записується як:

A. *∆U = Q – W

B. PV = nRT

C. K = R/NA

D. K =A exp (-Ea/RT)

E. EW = p∆V
3. Ізольована система з навколишнім середовищем

A.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Ізольо́вана термодинамі́чна систе́ма - ідеалізована термодинамічна система, яка не взаємодіє з навколишнім середовищем. Енергія та маса такої системи залишаються сталими, система не обмінюється з зовнішніми тілами ні енергією (у вигляді теплоти, випромінювання, роботи тощо), ні речовиною.

*Не обмінюються ні речовинию, ні енергією

B. Обмінюються енергією, але не обмінюються речовиною

C. Обмінюються речовиною, але не обмінюється енергією

D. Обмінюються і енергією, і речовиною

E. Обмінюються тільки складовими частинами системи
4. Біологічна систем (живий організм) обмінюється з навколишнім середовищем речовиною і енергією.

Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.

До яких систем вона може бути віднесена:

A. *Відкрита, гетерогенна

B. Ізольована, гетерогенна

C. Закрита, гомогенна

D. Закрита, гетерогенна

E. Відкрита, гомогенна
5. Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві грунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається

А.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

*Початковим і кінцевим станами системи

В. Способом перебігу реакції

С. Шляхом перебігу реакції

D. Кількістю проміжних стадій

E. Тривалістю процесу
6. Внутрішня енергія системи – це:

A. *Сума кінетичної енергії всіх частинок системи та потенціальної енергії їх взаємодії, за винятком кінетичної і потенціальної енергії системи в цілому

B.

Части́нка - термін, який часто вживається у фізиці для позначення об'єктів, які в контексті досліджень можна вважати неподільними й точковими. Поняття включає в себе елементарні частинки, але не обмежується ним.

Вн́утрішня ене́ргія тіла (позначається як E або U) - повна енергія термодинамічної системи за винятком її кінетичної енергії як цілого і потенціальної енергії тіла в полі зовнішніх сил.

Потенціа́льна ене́ргія - частина енергії фізичної системи, що виникає завдяки взаємодії між тілами, які складають систему, та із зовнішніми щодо цієї системи тілами, й зумовлена розташуванням тіл у просторі.

Кінетична енергія Кінети́чна ене́ргія - частина енергії фізичної системи, яку вона має завдяки руху.

Зміна енергії системи внаслідок протікання хімічної реакції

C. Сумарна величина розсіяної енергії системи

D.

Величина́ - одне з основних математичних понять, узагальнення понять довжина, розмір, площа, об'єм тощо. Неформально, величини – це те, що можна порівнювати між собою. Формально, це елементи впорядкованої множини.

Повна енергія системи, за винятком кінетичної енергії частинок системи

E. Енергія, яку може отримати система за певних умов
7. В екзотермічній реакції

A. *Ентальпія реакційної системи зменшується ∆Н<0

B. Ентальпія реакційної системи збільшується ∆Н<0

C. Тепловий ефект реакції негативний Qp<0

D. Тиск реакційної системи збільшується

E. Об’єм реагуючих речовин збільшується
8. Стандартною теплотою (ентальпією) утворення називається

A. *Тепловий ефект реакції утворення 1 моль складної речовини з простих за стандартних умов

B.

Ентальпі́я (або теплова функція, від грец. enthálpo - «нагріваю») - термодинамічний потенціал, що характеризує стан термодинамічної системи при виборі як основних незалежних змінних ентропії (S) і тиску (P).

Хімі́чна сполу́ка - речовина, молекули якої складаються з атомів двох або більше різних хімічних елементів, сполучених між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Сполука має певний хімічний склад і їй можна приписати точну хімічну формулу.

Тепловий ефект реакції утворення 1 моль складної речовини з простих за нормальних умов

C. Тепловий ефект реакції утворення 1 г складної речовини з простих за стандартних умов

D. Тепловий ефект реакції утворення 1 кг складної речовини з простих за стандартних умов

E. Тепловий ефект реакції утворення 1 кг складної речовини з простих за нормальних умов
9. Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):

A. *101,3 кПа, 298 К

B. 101,3 кПа, 273 К

C. 101,3 кПа, 0 К

D. 50 кПа, 273 К

E. 50 кПа, 298 К
10. Кінетику термічного розкладення лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі.

Калори́метр (рос. калориметр, англ. calorimeter, air heater; нім. Kalorimeter n) - прилад для вимірювання кількості тепла, що її виділяє або вбирає тіло. Застосовується як основний прилад в калориметрії - сукупності методів вимірювання теплових ефектів, які супроводять різні хімічні, фізичні та біологічні процеси.

Як називається цей процес?

Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.A. *Ізохорний

B. Ізобарний

C. Ізотермічний

D. Рівноважний

E. Циклічний
11. Фізико-хімічні процеси супроводжуються виділенням або поглинанням теплоти. До

ендотермічних відносяться процесиA. *Кристалізації води

B. Сублімація йоду

C. Плавлення фенолу

D. Випарування води

E. Гідратація іонів
12. За яких умов справедливий закон Гесса:

А.

Кі́лькість теплоти́ (кі́лькість тепла́) або просто теплота́ - це фізична величина, що відповідає енергії, перенесення якої між двома тілами (різними ділянками тіла) здійснюється за рахунок різниці температур без виконання механічної роботи і не зв'язана з перенесенням речовини від одного тіла до іншого.

Справедливість - мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й гармонії («кожному своє»).

Зако́н Ге́сса - тепловий ефект хімічної реакції при постійному об'ємі або тиску (коли відсутня не пов'язана з розширенням робота) не залежить від шляху реакції, а лише від початкового й кінцевого станів системи.

*При ізохорних і ізобарних умовах

В. За будь-яких умов

C. При постійній температурі

D. Тільки при постійному об'ємі

E. Тільки при постійному тиску
13. Для яких речовин стандартні теплоти згоряння (∆Н°згор) рівні нулю?

A. *СО2, Н2О

B. СО, Н2

C. NO, NH3

D. P2O3, PH3

E. NO2, N2H4
14. В живих організмах всі процеси проходять при постійному тиску, тобто є:

A. *Ізобарними

B. Ізотермічними

C. Ізохорними

D. Адіабатичними

E. Рівноважними
15. Хімічні процеси супроводжуються тепловими ефектами, що підпорядковуються такому закону: ”Тепловий ефект реакції не залежить від шляху, по якому протікає процес, а визначається початковим та кінцевим станом системи”.

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.

Це

A. *Закон Гесса

B. Закон Генрі

C. Закон діючих мас

D. Закон Нернста

E. Закон Авогадро
16. Для якої речовини ентальпія утворення дорівнює нулю?

A. *O2

B. H2O2

C. H2SO4

D. CaCO3

E. СO2
17. Більшість хімічних реакцїй проходять у відкритих системах.Чи залежить величина ентальпії хімічної реакції від наявності в системі каталізатора?

Каталіза́тор - речовина, яка змінює швидкість хімічних реакцій (найчастіше знижуючи її енергію активації), а сама після реакції залишається хімічно незмінною і в тій же кількості, що й до реакції.A. *Не залежить

B. Залежить

C. Залежить у гомогенних системах

D. Залежить у гетерогенних системах

E. Залежить у біохімічних системах
18. Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HCl, HNO3, H2SO4:

A. *Постійний

B. Залежить від їх основності

C. Визначається окислювальними властивостями

D. Залежить від природи кислотного залишку

E. Залежить від послідовності зливання компонентів кислота-луг
19.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Основний закон термохімії (закон Гесса) встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції

A. *Не залежить від шляху перебігу реакції

B. Залежить від природи вихідних речовин

C. Залежить від природи продуктів реакції

D. Залежить від природи продуктів реакції

E. Не залежить від природи реагуючих речовин
20. При досягненні хімічної рівноваги концентрація речовин

A. *Не змінюється

B. Збільшується для продуктів реакції і зменшується для вихідних речовин

C. Не можуть бути визначені

D. Досягають максимальних значень для вихідних речовин

E. Досягають мінімальних значень для вихідних речовин
21. У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація.

Фармаце́втика - частина фармації, пов'язана безпосередньо з проблемами виробничо-технологічних процесів.

Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).

Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?

A. *Екзотермічний

B. Ендотермічний

C. Ізохорний

D. Ізобарний

E. Адіабатичний
22. Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:

A. *Зміні внутрішньої енергії

B. Зміні ентальпії процесу

C. Нулю

D. Зміні ентропії системи

E. Зміні вільної енергії Гібса
23.

Ві́льна ене́ргія Гельмго́льца - термодинамічний потенціал, який визначає рівноважні термодинамічні характеристики системи в залежності від об'єму та температури.

У деяких системах, що застосовуються в фармацевтичній технології не спостерігаються зміни об’ємів. В якому співвідношенні знаходиться внутрішня енергія та ентальпія в таких системах?

A. *∆U = ∆H

B. ∆U < ∆H

C. ∆U > ∆H

D. ∆U = 3∆H

E. ∆U = 2∆H
24. Стан системи, який не змінюється в часі при незмінних зовнішніх факторів називається:

A. *Рівноважним

B. Нерівноважним

C. Ізотермічним

D. Ізобарним

E. Ізохорним
25. Термохімічні розрахунки дозволяють пргнозувати теплові ефекти тих чи інших реакцій, які лежать в основі синтезу лікарських препаратів. Для розрахунку теплового ефекту при підвищеній температурі слід використовувти:

A. *Рівняння Кірхгофа

B. Рівняння Больцмана

C. Рівняння ізобари

D. Рівняння ізохори

E. Рівняння ізотерми
26. За рахунок якої властивості води відбувається охолодження організму людини і тварин?

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.A. *Великої ентальпії і випаровування

B. Особливого типу хімічного зв’язку в молекулі

C. Тому, що всі молекули води перебувають в асоційованому стані

D. Полярності ковалентного зв’язку в молекулі

E. Високої теплоємкості
27. Другий закон термодинаміка, який лежить в основі багатьох технологічних процесів фармацевтичного виробництва, визначає:

A.

Випаро́вування - процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі (на відміну від кипіння, що відбувається при певній температурі).

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

*Можливість, напрямок і границі пртікання самочиних процесів

B. Можливість, напрямок і границі проходження рівноважного процесу

C. Зміну ентропії системи в різних умовах

D. Тепловий ефект реакції в стандартних умовах

E. Тепловий ефект реакції при високих температурах
28. В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі і тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу в цих умовах?

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.A. *Енергія Гіббса

B. Енергія Гельмгольца

C. Внутрішня енергія

D. Ентропія

E. Ентальпія
29. Який термодинамічний потенціал треба вибрати як критерій самодовільного перебігу реакцій, якщо вона відбувається в закритому автоклаві при сталій температурі?

Автокла́в (грец. αύτός - сам і лат. clavis - ключ) - герметичний пристрій для здійснення технологічної обробки речовин в герметичній посудині під дією підвищених температур та надлишкового тиску.

Термодинамі́чні потенціа́ли - це набір функцій стану термодинамічної системи, який характеризує її поведінку при термодинамічних процесах. У випадку внутрішньої енергії і вільної енергії, їхня зміна у самочинних процесах дорівнює виконаній системою роботі.A. *Енергію Гельмгольца

B. Енергію Гіббса

C. Внутрішню енергію

D. Ентропію

E. Ентальпію
30. Ентропія S – критерій межі перебігу хімічних процесів в ізольованій системі. У рівноважному стані

A. *S = Smax

B. S = Smin

C. S = 0

D. S > 0

E. S < 0
31. В ізольованих системах самодовільно можуть здійснюватися лише такі процеси, при яких ентропія:

A. *Зростає

B. Зменшується

C. S = 0

D. Постійна величина

E. S = Smin
32. Яке з наведених значень відповідає найбільш стійкому стану системи?

A. *∆G = 0

B. ∆G > 0

C. ∆S > 0

D. ∆G < 0

E. ∆S < 0
33. Порівнянням значень стандартної енергії Гіббса визначте, яка газоподібна сполука термодинамічно найбільше стійка при стандартних умовах

A. *HBr (–53,22 кДж/моль)

B. Br2 ( 3,14 кДж/моль)

C. С2Н6 (–32,89 кДж/моль)

D. НІ ( 1,30 кДж/моль)

E. H2Se ( 71,0 кДж/моль)
34. Ентропія, як одна з основних термодинамічних функцій, є мірою:

A. *Розсіяної енергії

B. Внутрішньої енергії системи

C. Повної енергії системи

D. Енергії, яку можна використати для виконання роботи

E. Ентальпії
35. Кількість зв’язаної енергії, віднесена до температури, це

A. *Ентропія

B. Ентальпія

C. Енергія Гіббса

D. Енергія Гельмгольца

  1   2   3   4   5   6   7