Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст І. Іноземні інвестиції І податки

Скачати 265.17 Kb.

Зміст І. Іноземні інвестиції І податки
Скачати 265.17 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.04.2017
Розмір265.17 Kb.
  1   2

Фурман Володимир Михайлович
Навчальний закладКиївський Міжнародний Університет
Факультет – юридичний
Курс - 3-ій;
Київський міжнародний університет Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (КиМУ) - вищий навчальний заклад в Україні. Засновано в 1994 році. КиМУ акредитовано за четвертим, найвищим рівнем акредитації. Член Європейської асоціації міжнародної освіти (EAIE).
група – І


Зміст
І. Іноземні інвестиції і податки

1. Зобов’язання Компанії до створення постійного представництва;

2 .Співставлення податкових наслідків у разі створення постійного представництва та дочірньої компанії;

3. Податкові наслідки діяльності Компанії без створення постійного представництва.


ІІ. Іноземні кредити і банківське право.
ІІІ. Цивільне та міжнародне приватне право

1.

Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
Банківське право - це сукупність правових норм, що регулюють організацію і діяльність банків та інших фінансово-кредитних установ, їх взаємовідносини з клієнтурою та між собою, порядок здійснення банківських операцій, надання послуг згідно з чинним законодавством України, забезпечення функціонування і розвитку банківської системи.
Міжнародне приватне право - це сукупність норм внутрішньодержавного законодавства, міжнародних договорів та звичаїв, які регулюють цивільно-правові, трудові та інші приватні відносини, ускладнені іноземним елементом.
З’ясування права, яким регулюватиметься Договір;

2. З’ясування природи та виду Договору з точки зору українського права;

3. Умова про розірвання Договору шляхом надання повідомлення за 90 днів та її відповідність законодавству України;

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

4 . Дії, які необхідно додатково вчинити щоб розірвати Договір в Україні .

Вирішення

І. Іноземні інвестиції та податки

1. Нормативно-правовими актами прямо не передбачений обов’язок нерезидента створювати постійне представництво в Україні на час здійснення інвестиційної діяльності.

Підставами для такого висновку слугують положення абзацу 8 статті 3 Закону України „Про режим іноземного інвестування”1 де зазначено, що іноземні інвестиції можуть здійснюватись без створення юридичної особи, на підставі договорів із суб’єктами господарської діяльності України, а також в інших формах, які не заборонені законом.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Постійне представництво - в міжнародному праві орган (місія) представницького характеру, який засновує держава при одній або кількох міжурядових міжнародних організаціях, членом яких вона є. Міжнародні організації має право користуватися прапором та емблемою своєї країни.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Стаття 23 вищевказаного закону надає право іноземним інвесторам укладати договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність(виробничу кооперацію, спільне виробництво), не пов’язану із створенням юридичної особи, відповідно до законодавства України.

Спираючись на положення вищенаведених статей, можна зробити висновок про те, що нормативно-правові акти, які регулюють питання іноземного інвестування не зобов’язують компанію MOC S.A. (далі – Компанія) створювати в Україні постійне представництво (далі - ПП) на час виконання контракту. Але, виходячи з виду робіт, які Компанія збирається виконувати, а також умов проекту контракту (далі - Проект) та, спираючись на положення:

- абзацу 2 ч. 1 ст. 8 та ч. 3 ст. 8 Закону України „Про інвестиційну діяльність”2;

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

- пункту 30 ст. 9 та абзацу 3 пункту 2 ст. 10 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”3;

- положень Закону України „Про зайнятість населення”4, підпункту б) пункту 10 Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні5 ;

необхідно зазначити, що виконання умов Проекту неможливе без створення на території України ПП або дочірньої компанії. Це твердження обґрунтовується тим, що відповідно до положень чинного законодавства України:

- будівництво відноситься до видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню. А серед документів, що подаються для отримання ліцензії Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” передбачено копію довідки про внесення до ЄДРПОУ. Отже, отримати ліцензію на території України може лише юридична особа, внесена до ЄДРПОУ.


1- Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996;

2- Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991;

3- Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000;

4- Закон України „Про зайнятість населення”;

5- Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, затверджена Наказом МЗЕЗТорга України N 30 від 18.01.96

- Також Компанія планує забезпечити будівництво персоналом з числа іноземних громадян та громадян України.

Інозе́мець - громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець. Дослівно - «особа з інших земель».
Відповідно до положень Закону України „Про зайнятість населення” для працевлаштування іноземців на території України необхідно отримати дозвіл. Підпункт б) пункту 10 Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні передбачає можливість звернення ПП, після реєстрації його в Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України, до Міністерства праці та соціальної політики за дозволом на працевлаштування в Україні іноземних співробітників ПП на період його функціонування.

Ця процедура дає можливість Компанії працевлаштувати іноземний персонал на території України на час функціонування ПП, тобто на час будівельних робіт. Створення ПП або дочірньої компанії також значно спрощує процедуру забезпечення будівництва персоналом з числа громадян України, які можуть бути прийняті на роботу до ПП або дочірньої компанії відповідно. Також створення ПП або дочірньої компанії спрощує взаємодію з партнерами та державними органами України1 .

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Таким чином, хоча Компанія прямо й не зобов’язана створювати ПП в Україні, але з огляду на особливості Проекту та вид робіт, які будуть проводитись на території України, маємо зробити остаточний висновок про необхідність створення ПП або дочірньої компанії, для успішного виконання компанією своїх зобов’язань.2. Розглядаючи питання про переваги, які матиме Компанія в залежності від створення постійного представництва (далі - ПП) чи дочірньої компанії варто розглянути увесь процес створення та функціонування кожного з цих суб’єктів господарювання.

Дочірня компанія (підприємство) в теорії цивільного права визначається як підприємство єдиним засновником та власником якого є інше підприємство.

Циві́льне пра́во (лат. Ius civile; англ. Civil law, нім. Zivilrecht, фр. Droit civil) - галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб'єктами публічного права.
У відповідності з практикою застосування судами законодавства щодо дочірніх підприємств, юридичний статус таких підприємств регулюється загальними нормами Закону України „Про власність”2 та Закону України „Про господарські товариства”3.

Тобто дочірнє підприємство має звичайний правовий статус, і головною особливістю є те, що його засновником і власником є інше підприємство.

Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.
Виходячи з цього можна стверджувати ,що дочірнє підприємство створюється та реєструється в загальному порядку.
_______________________________________________________________________________

1- „Постійні представництва нерезидентів Cамійленко В.,журнал „БІЗНЕС”№36 від 06.09.99;

2- Закон України „Про власність”;

3- Закон України „Про господарські товариства”.

Дочірнє підприємство як окрема організаційно-правова форма суб’єктів господарювання законодавством прямо не передбачена, але виходячи з вищенаведених особливостей можна стверджувати, що дочірнє підприємство може мати будь-яку організаційно-правову форму передбачену законодавством.

Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
В такому випадку Компанія, створюючи дочірнє підприємство, фактично має зареєструвати нову юридичну особу за законодавством України. Розглядаючи варіант створення дочірнього підприємства, необхідно визначити його організаційно-правову форму. Враховуючи термін будівництва та інші умови проекту контракту, найбільш прийнятною вважаю організаційно-правову форму приватного підприємства.
Приватне підприємство, також приватна компанія, фірма - підприємство, створене приватними особами, засноване на приватній власності, і що оперує приватним капіталом. Приватна компанія має обмежене число членів з лімітованим правом на передачу своїх акцій і не має права повідомляти публічну підписку на свої акції.
При використанні форми приватного підприємства Компанія має сплатити лише за державну реєстрацію юридичної особи, законом не встановлено вимог щодо мінімального статутного фонду приватного підприємства.

Що ж стосується ввезення обладнання, яке необхідне для спорудження об’єкту то дочірня підприємство сплачуватиме мито за його ввезення на загальних підставах, так як на нього поширюється загальний режим сплати мита, що встановлений для інших підприємств. Також необхідно враховувати, що для працевлаштування на території України іноземних громадян дочірньому підприємству необхідно буде отримувати дозволи для кожного з таких співробітників.

Розглядаючи варіант створення ПП, відповідно абзацу 45 ст.1 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”1 представництвом іноземного суб’єкта господарської діяльності визнається установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження. Законодавче визначення представництва розкривається з іншого боку в пункті 1.17. Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”2 де зазначається, що ПП нерезидента в Україні – постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидентів на території України.

Отже, відповідно до вищенаведених визначень Компанія, створивши ПП, отримує можливість виконувати умови Проекту на території України через цю структуру.

Також варто зазначити, що відповідно до ч.3 ст.5 Конвенції між Урядом України та Урядом Французької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно3 будівельний майданчик вважатиметься постійним представництвом, якщо він існує більше 12 місяців.

Подвійне оподаткування - оподаткування одного об'єкта податку окремого платника податків одним і тим же (аналогічним) податком за один і той же проміжок часу або оподаткування у різних осіб однієї і тієї ж податкової бази зіставними податками.
Фра́нція, офіційна назва Францу́зька Респу́бліка (фр. La France, République Française) - держава на заході Європи, республіка, що межує на північному сході з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною, на сході з Німеччиною, Швейцарією, південному-заході з Іспанією й Андоррою, на південному-сході з Італією та Монако на півдні омивається Середземним морем, на заході - Атлантичним океаном.
А відповідно пункту 4.8.3. Порядку складання розрахунків податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через ПП4 будівельний майданчик існує з моменту підписання акта про передачу майданчика підрядчику або фактичного початку робіт на будівельному майданчику. А моментом закінчення існування будівельного майданчику є дата підписання акта про здачу об’єкта в експлуатацію.

1- Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991;

2- Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994;

3- Конвенція між Урядом України та Урядом Французької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно від 30.01.1997; ратифіковано ЗУ N 150/98-ВР ( 150/98-ВР ) від 03.03.98 );

4. Порядок складання розрахунків податку на прибуток нерезидента, що проводить діяльність на території України через ПП, затверджена Наказом ДПА N 274 від 31.07.97;

Отже, у випадку створення ПП Компанія має можливість створити його на базі будівельного майданчика, без резервування іншої юридичної адреси. Також, ПП після отримання Свідоцтва Міністерства зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України про його реєстрацію, відповідно до підпункту б) пункту 10 та ч.3 пункту 10 „Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні”1 має право звернутися в Міністерство праці України за дозволом на працевлаштування в Україні іноземних співробітників представництва на період його функціонування, а також без сплати мита ввезти майно та устаткування, які тимчасово ввозяться на територію України і необхідні для обладнання офісу та функціонування представництва. Тобто Компанія, створивши ПП отримує можливість забезпечити будівництво персоналом з числа іноземців працевлаштувавши їх на представництві, а також звільняється від сплати мита за ввезення на митну територію України обладнання, необхідного для спорудження торгового центру.

Торго́вий центр (ТЦ) інколи торгово-розважальний центр (ТРЦ), галерея, пасаж, торговельний комплекс, торговельно-розважальний комплекс (англ. shopping mall, mall, shopping center) - універсальний магазин або комплекс магазинів, що зазвичай включає підприємства побутового обслуговування, громадського харчування та розважальні заклади.
Ми́тна терито́рія Украї́ни - територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.
Також створення ПП значно спрощує процедуру працевлаштування громадян України, які в такому випадку теж приймаються на роботу до представництва.

Що ж стосується оподаткування діяльності як дочірнього підприємства так і ПП то відповідно до ст.1 Закону України „Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження”2 .

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

На території України до суб'єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, їх філій, відділень, відокремлених підрозділів, включаючи постійні представництва нерезидентів (далі - підприємства), створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання та справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлений законами України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

Валю́тне регулюва́ння (англ. Exchange control) - це діяльність держави та уповноважених нею органів щодо регламентації валютних відносин економічних суб'єктів та їх діяльності на валютному ринку.
А також, спираючись на положення ст..2,3 вищеназваного закону, пункту 13.8. Закону України „ Про оподаткування прибутку підприємств”3 та пунктів 1.1., 1.2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" та частини першої статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями)4 можна зробити висновок, що оподаткування діяльності як дочірнього підприємства так і ПП здійснюватиметься однаково, за національною системою, без застосування пільг.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

1- Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, затверджена Наказом МЗЕЗТорга України N 30 від 18.01.96

2- Закону України „Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” від 17.02.2000;

3- Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994;

4- Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" та частини першої статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) від 29.01.2002;

Отже, з точки зору податкових наслідків Компанія не отримує переваг у разі створення дочірнього підприємства, а не ПП. Однак , враховуючи пільговий митний режим ввезення обладнання, який існує для ПП та переваги, які надає представництво в частині працевлаштування іноземних громадян вважаю більш вигідним створення саме представництва.
3. У своїй відповіді на перше запитання першого завдання я обґрунтував те, що Компанія прямо не зобов’язується законодавством України створювати Представництво на час виконання контракту.

Що ж стосується податкових наслідків для Компанії у разі виконання контракту без створення постійного представництва, то відповідно до ст. 2 Закону України „ Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження”1 об’єкти (результати) спільної діяльності на території України за участю іноземних інвесторів без створення юридичної особи, в тому числі на основі договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво, сумісну діяльність тощо, підлягають валютному, митному регулюванню та оподаткуванню за правилами встановленими законодавством України з питань валютного і митного регулювання та оподаткування підприємств без участі іноземних інвестицій.

М́итне регулювáння - регулювання питань, пов'язаних із встановленням митних платежів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України. Відповідно до статті 13. Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» «Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності» Україна самостійно здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України.

Отже, Компанія у випадку підписання контракту без створення постійного представництва сплачуватиме податки і збори, у встановлених законодавством розмірах.

Єдиним негативним наслідком податкового характеру для Компанії в такій ситуації буде необхідність сплачувати мито за обладнання, яке ввозитиме на територію України для забезпечення будівництва.

Закон України „Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” від 17.02.2000;

  1   2


Скачати 265.17 Kb.

  • Зміст І. Іноземні інвестиції
  • ІІІ. Цивільне та міжнародне приватне право
  • Вирішення І. Іноземні інвестиції та податки 1. Нормативно-правовими актами
  • Французької Республіки
  • Конституційного Суду України