Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст розділ Загальні відомості 1

Зміст розділ Загальні відомості 1
Сторінка1/24
Дата конвертації10.06.2017
Розмір1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Автоматизована система

електронного документообігу

АТЛАС-ДОК
Інструкція адміністратора системи

© АТЗТ “АТЛАС”. 2003 р.ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні відомості 1

1.1 Загальна характеристика системи 1

1.1.1 Призначення системи АТЛАС-ДОК 1

1.1.2 Задачі, що вирішує АТЛАС-ДОК 1

1.1.3 Користувачі системи АТЛАС-ДОК. Авторизація прав доступу користувачів 2

1.1.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.
4 Терміни-скорочення в АТЛАС-ДОК 2

1.1.5 Загальні системотехнічні принципи створення АТЛАС-ДОК 3

1.2 Основні елементи АТЛАС-ДОК і принципи роботи з ними 4

1.2.1 Організаційна структура підприємства 4

1.2.2 Кореспонденти-адресати 4

1.2.3 Групи кореспондентів-адресатів 4

1.2.4 Документ 4

1.2.5 Журнали документів 5

1.2.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
6 Види журналів документів 5

1.2.7 Типи документів 5

1.2.8 Вид документа 5

1.2.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
9 Реєстраційна картка (РК) 5

1.2.10 Рубрика 5

1.2.11 Стандартні тексти 6

1.2.12 Картка резолюції (КР) 6

1.2.13 Картка зовнішнього адресата (КА) 6

1.2.14 Контрольна картка (КК) 6

1.2.15 Картка звіту (КЗ) 7

1.2.16 Картка зв’язку (КЗв) 7

1.2.17 Картка транспортування (КТр) 7

1.2.18 Електронна копія документу, версія електронного документу 7

1.2.19 Поштова скринька (ПС) 8

1.2.

Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;
20 Справа 8

1.2.21 Звітність 8

1.2.22 Налагодження АТЛАС-ДОК 8

1.3 Послідовність установки необхідних компонентів 9

Розділ 2.

Звіт - письмове повідомлення про виконання певної роботи.
Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Уявлення про програмний комплекс 1

2.1 Загальна архітектура комплексу 1

2.2 Компоненти Atlas Tools 1

2.2.1 Atlas Development Suite 1

2.2.2 Atlas Software Distribution System 3

2.3 Технічні вимоги до Системи 3

2.3.1 Архітектура програмно-апаратного комплексу Системи 3

2.3.2 Вимоги до апаратного забезпечення 5

2.3.3 Вибір операційної системи 9

Розділ 3.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Atlas Development Suite 1

3.1 Загальні властивості Atlas DevS 1

3.2 Інсталяція ДЕВС 1

3.3 Адміністративні задачі, що пов’язані з DevS 1

3.3.1 Підтримка серверу застосувань у робочому стані 1

3.3.2 Керування та моніторинг стану користувачів що працюють у даний момент часу 3

3.3.3 Особливості налагодження середовища для роботи ДЕВС 6

Операційна система 1

3.4 Інсталяція Windows 2000 Server 1

3.4.1 Попередні вимоги щодо інсталяції Windows 2000 Server 1

3.4.2 Підготовка жорстких дисків 1

3.4.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
3 Безпосередньо інсталяція Windows 2000 Server 1

3.5 Налагодження Windows 2000 Server 3

3.5.1 Встановлення драйверів 3

3.5.2 Створення логічних дисків 3

3.5.

У контексті комп'ютерних операційних систем том (англ. volume) або локальний диск - це термін, що використовується для опису джерела зовнішньої пам'яті з єдиною файловою системою. Найчастіше том відповідає розділу твердого диска (фізичний том), проте часто цей термін використовують для опису логічного інтерфейса, що використовується операційною системою для доступу до даних, збережених на деякому зовнішньому носії або кількох таких носіях (логічний том).
3 Конфігурація файлу підкачки 3

3.5.4 Установка необхідного додаткового програмного забезпечення 4

3.6 Адміністрування операційної системи. 4

3.6.1 Завантаження та зупинка системи 4

3.6.2 Ведення користувачів 4

3.6.3 Основні утиліти 6

3.6.4 Розділення ресурсів 6

3.6.5 Резервне копіювання та відновлення 7

3.6.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Файл підкачки (англ. swap-file, віртуальна пам'ять) - це файл, який є «продовженням» оперативної пам'яті.
Резе́рвне копіюва́ння або бека́п (англ. backup) - процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.
6 Регламентні операції по підтриманню операційної системи в працездатному стані 7

3.7 Робота із Системою за допомогою термінального клієнта. 8

3.7.1 Встановлення служб термінального доступу (Terminal Services). 8

3.7.2 Загальні правила ліцензування служб термінального доступу. 9

3.7.3 Встановлення на термінальному сервері клієнтської частини Системи для віддаленого використання. 10

3.7.4 Налагодження термінальних служб для роботи із Системою. 10

3.7.5 Визначення користувачів, що будуть працювати із Системою завдяки термінальним службам. Підготовка облікових записів.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
11

3.7.6 Налагодження безпеки системи при роботі через термінали. 12

3.7.7 Фізичні та логічні обмеження при застосуванні політик безпеки.

Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.
Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
13

3.7.8 Формування клієнтської частини термінальних служб. Інсталяція у користувача. 13

3.7.9 Налагодження доступу. 14

3.8 Інсталяція та налагодження операційної системи Windows 2000 Professional 14

3.8.1 Підготовка жорстких дисків 14

3.8.2 Безпосередньо інсталяція Windows 2000 Professional 15

Розділ 4. Інсталяція та налагодження сервера баз даних Oracle 1

4.1 Встановлення серверу Oracle 1

4.2 Створення бази даних 2

4.2.1 Створення специфічних табличних просторів 4

4.2.

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.
2 Створення користувача 5

4.3 Процедура архівації БД 5

4.4 Процедура відновлення БД після краху 6

Розділ 5. Atlas Software Distribution System 1

5.1 Загальні принципи SDS та обов’язки адміністратора відносно SDS 1

5.1.1 Обов’язки адміністратора: 3

5.1.2 Загальні відомості про сховище версій Atlas SDS 3

5.2 Використання SDS 4

5.2.1 Встановлення серверної частини SDS 4

5.2.2 Встановлення клієнтської частини SDS 11

5.2.3 Дії при отриманні оновлень системи від розробника 12

5.2.

Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
4 Моніторинг інсталяцій. 12

Розділ 6. Інсталяція та оновлення компонент прикладної системи 1

6.1 Інсталяція 1

6.1.1 Інсталяція сервера застосувань 1

6.1.2 Інсталяція БД 2

6.1.3 Інсталяція клієнтського ПЗ 3

6.2 Оновлення 3

6.2.1 Оновлення сервера застосувань та БД 3

6.2.2 Оновлення клієнта 4Розділ 7. Користувачі і розподіл доступу в системі. 1

7.1 Система розподілу доступу в системі 1

7.2 Користувачі 1

7.3 Групи користувачів 3

7.4 Політика прав доступу для груп 4

7.5 Створення спеціальних політик доступу до системи 5Розділ 8. Введення системи в експлуатацію 1

8.1 Вирішення питань адміністрування системи 1

8.2 Створення елемента в організаційній структурі підприємства для адміністратора АСЕДО.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
2

8.2.1 Створення фізичного облікового запису для роботи адміністратора АСЕДО в системі. 4

8.3 Створення нормативно-довідкової інформації (НДІ). Заповнення довідників НДІ. 5

8.3.1 Створення моделі організаційної структури підприємства 6

8.3.2 Створення журналів реєстрації (обліку) документів 6

8.3.3 Створення справ за номенклатурою справ 11

8.4 Реєстрація користувачів у системі. Надання прав та дозволів. 14

8.4.1 Створення карток логіна для користувачів АСЕДО. 14

8.4.2 Включення користувачів системи у функціональні групи.

Функціона́льні гру́пи (функці́йні гру́пи) - це специфічні групи атомів всередині молекул, які відповідають за властивості цих молекул в хімічних реакціях. Одна і та ж функціональна група однаково себе поводить в хімічних реакціях, незважаючи на розмір молекули, частиною якої є ця група..
14

8.4.3 Надання користувачам АСЕДО прав на роботу з журналами реєстрації (обліку) 15

8.4.4 Надання прав користувачам на роботу із справами за номенклатурою справ 16

8.5 Налагодження АСЕДО 17Розділ 9. Адміністрування системи 1

9.1 Обов’язки адміністратора системи 1

9.2 Структура поставки Системи 1

9.2.1 Базова поставка 1

9.2.2 Структура поставки Системи 1

9.2.3 Структура пакету оновлення Системи 1

9.3 Інсталяція системи 1

9.4 Підтримка ОС у робочому стані 2

9.4.1 Забезпечення наявності вільного дискового простору 2

9.4.2 Розмір віртуальної пам’яті (файл підкачки) 2

9.4.3 Встановлення ПЗ третіх фірм на серверах 2

9.4.4 Використання серверів за призначенням 2

9.4.5 Забезпечення безперебійного живлення серверів 2

9.5 Підтримка СКБД у робочому стані 2

9.5.1 Забезпечення вільного простору у БД 3

9.5.2 Забезпечення архівації БД 3

9.5.3 Моніторинг та оптимізація СКБД 3

9.5.4 Поради щодо організації роботи серверу Oracle. 3

9.6 Підтримка прикладної системи в робочому стані 3

9.6.1 Очищення тимчасових таблиць в схемі БД 4

9.6.2 Виконання процесу збору статистики по таблицях БД 4

9.7 Проведення оновлень прикладної системи 4

9.

Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
8 Повсякденні обов’язки адміністратора системи 4

Розділ 10. Вирішення можливих проблем 1

10.1 Проблеми при інсталяції чи оновленні ПЗ 1

10.2 Інші проблеми 1

10.3 Проблеми при роботі з комплексом 2

10.3.1 Крах системи 2

10.3.2 Вплив облікових записів користувачів Windows 2000 на адміністрування комплексу 3Розділ 11. Розподіл прав на операції та сутності 1

11.1 Загальні поняття 1

11.1.1 Сутність 1

11.1.2 Операція 1

11.1.3 Логічний блок 1

11.1.4 Ролі 1

11.1.5 Делегація прав 1

11.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Делегація - група людей, виділених від уряду, організації, співтовариства. Таких представників зазвичай називають делегатами.
2 Ведення прав на операції та сутності 2

11.2.1 Ролі 6


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24 • Інструкція адміністратора
 • Журнали документів
 • Звітність
 • Адміністративні
 • Розділ 4. Інсталяція та налагодження сервера баз даних Oracle 1
 • Розділ 5. Atlas Software Distribution System 1
 • Розділ 6. Інсталяція та оновлення компонент прикладної системи 1
 • Розділ 7. Користувачі і розподіл доступу в системі. 1
 • Розділ 8. Введення системи в експлуатацію 1
 • Розділ 9. Адміністрування системи 1
 • Розділ 10. Вирішення можливих проблем 1
 • Розділ 11. Розподіл прав на операції та сутності 1