Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст вступ 4 Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства та інформатизації 6

Зміст вступ 4 Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства та інформатизації 6
Сторінка1/19
Дата конвертації07.06.2017
Розмір2.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ДОПОВІДЬ

про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік

КИЇВ 2013
ЗМІСТ


Вступ 4

1. Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства та інформатизації 6

1.1. Стан розвитку інформаційного суспільства в світі 6

6

1.2. Стан та тенденції розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в Україні 131.3. Інтернет та Інтернет-послуги в світі та в Україні 19

1.4 Кадрова політика у сфері інформатизації. Наукове та кадрове забезпечення сфери ІКТ 242. Державна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та інформатизації 27

2.1. Концептуальні засади державної політики розвитку інформаційного суспільства 27

2.2. Державна політика та державне управління розвитком інформаційного суспільства та інформатизації 29

2.3.

Ка́дрове забезпе́чення - комплекс дій, направлених на пошук, оцінку і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для подальшого просування по кар'єрній драбині, так і поза її межами для нового найму тимчасових або постійних робітників.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Особливості законодавчого забезпечення національної політики з розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування 39

2.4. Кадрове забезпечення державної політики розвитку інформаційного суспільства та інформатизації 49

2.5. Фінансове забезпечення 58

2.6. Програмне забезпечення 60

2.7. Інформаційне-аналітичне забезпечення 63

2.8. Електронне урядування 64

2.9. Електронна демократія як пріоритетний напрям державної політики 76

2.10.

Електро́нне урядува́ння - спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.
Електронна демократія (також е-демократія, віртуальна демократія) - форма демократії, що характеризується використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як основного засобу для колективних розумових (краудсорсинг) і адміністративних процесів (інформування, прийняття спільних рішень - електронне голосування, контролювання виконання рішень та т. д.)
Електронна освіта 87

2.11. Стандартизація ІТ-сфери 90

2.12. Інформаційна безпека та захист інформації 92

2.13. Міжнародне співробітництво у сфері розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування 100Висновки та рекомендації 112

Додаток. Перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність зі створення державних інформаційних ресурсів 117

Виконавці 122
Вступ


Однією з загальносвітових тенденцій є розвиток інформаційного суспільства та суспільства знань.

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Динаміка цього процесу, його результати для громадян, суспільства та держави значною мірою залежать від обґрунтованості відповідної державної політки та управління, які повинні формуватись на основі достовірної, точної, своєчасної та повної інформації про стан, тенденції та фактори впливу на розвиток, в тому числі з урахуванням прогнозних оцінок наслідків прийнятих рішень тощо.

З 1998 року, майже 15 років, таку місію виконує передбачена Законом України «Про національну програму інформатизації» Щорічна доповідь про стан розвитку інформаційного суспільства та інформатизації України (Доповідь).

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Її підготовка урядом та наступне обговорення в парламенті є позитивним прикладом відкритості та прозорості влади, практичної реалізації принципу партнерства та рівності усіх основних суб’єктів державної політики розвитку інформаційного суспільства та інформатизації.

Метою Доповіді також є інформування громадян, органів влади, суб’єктів господарювання та міжнародних організацій про стан, тенденції та перспективи розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в Україні, основні проблеми в цій сфері та шляхи їх вирішення.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Документ є основою оцінки та формування державної політики розвитку інформаційного суспільства, відпрацювання відповідних рішень, а також здійснення громадського контролю за діяльністю влади.

У Доповіді розглядаються результати аналізу поточного рівня розвитку інформаційного суспільства в світі та в Україні, ключові проблемні питання цієї сфери та пропонуються можливі підходи та шляхи їх розв’язання, що ґрунтуються на широкому статистичному матеріалі та результатах досліджень, проведених Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України спільно з підприємствами, компаніями, громадськими організаціями та фахівцями сфери інформаційних технологій.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Звітний період (серпень 2012 р. - серпень 2013 р.), характеризується, насамперед, продовженням зростання впливу інформаційних технологій (ІТ) на всі сфери життєдіяльності людини, суспільства та економіки, посиленням динаміки, масштабів та глибини цього IT-процесів. Зростає вплив ІТ на процеси глобалізації, адміністративних реформ, що виражається в поширенні систем електронного урядування, підвищенні ефективності життєдіяльності та знаходженні новітніх методів ефективного управління цими процесами.

Адміністративна реформа - вид політико-правової реформи, яка здійснюється у сфері виконавчої влади і стосується як її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з органами місцевого самоврядування.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
Дедалі більше зростають фактори забезпечення національної та міжнародної безпеки, конкурентоспроможності, сталого соціально-економічного розвитку країн за рахунок використання ІТ.
Міжнаро́дна безпе́ка - це система міжнародних відносин, що заснована на дотриманні усіма державами загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, виключає вирішення спірних питань і розбіжностей між ними за допомогою сили або загрози.
Інформаційне суспільство перестало бути теоретичним визначенням або потенційною метою, воно існує та швидко розвивається.

Практично повсюдно розвиток інформаційного суспільства визнано одним з найважливіших національних пріоритетів. ООН відпрацьовані базові концепції та методи його формування. Зокрема, визначається що національна інформаційна політика має включати як складові всі інші аспекти державної політики в економічній, соціальній, культурній, екологічній та інших сферах.

Україна не випадає з цього процесу, на державному рівні прийнято цілу сукупність нормативно-правових документів, продовжує розвиватися ІТ- ринок, випереджаючи за темпами розвитку інші галузі. В той же час, ці темпи суттєво відстають від темпів розвитку провідних країн світу, Україна за минулий рік значно втратила свої позиції в світових рейтингах розвитку інформаційного суспільства.

Розгляд поточного стану розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та шляхів вирішення нагальних проблем в цій сфері склали основу цього документу.

При підготовці Доповіді були використані результати експертних оцінок провідних фахівців, статистичних спостережень та аналітичних досліджень відомих міжнародних організацій, Держстату, консалтингових компаній, маркетингових досліджень учасників ІТ ринку, опитувань органів влади. В роботі над документом активну участь прийняли співробітники Держінформнауки, члени його Громадської ради, представники: • Асоціації підприємств інформаційних технологій України;

 • Всеукраїнської асоціації «Інформаційна безпека та інформаційні технології»;

 • ГО «Вікімедіа Україна»;

 • Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України;

 • Інтернет-асоціації України;

 • Національного інституту стратегічних досліджень;
  Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
  Націона́льний інститу́т стратегі́чних дослі́джень (НІСД) - науково-дослідна установа, підпорядкована Президентові України.


 • Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

 • Національної академії державного управління при Президентові України;

 • Національної академії статистики, обліку та аудиту;

 • ТОВ «Адамант»;

 • ТОВ «Арт-мастер;

 • Українського союзу промисловців та підприємців.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19 • Висновки та рекомендації 112