Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст вступ І. Тенденції соціально-економічного розвитку

Зміст вступ І. Тенденції соціально-економічного розвитку
Сторінка1/7
Дата конвертації06.04.2017
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ЗМІСТ

ВСТУП
І. ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
2. ГАЛУЗЕВА ІНФРАСТРУКТУРА РАЙОНУ

2.1. Ринок землі та нерухомості

2.2. Транспортні комунікації

2.3. Телекомунікаційні системи

2.4. Фінансово-кредитна система

2.5. Житлово-комунальне господарство


3.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

3.1.Промисловість

3.2.Агропромисловий комплекс

3.3. Мале підприємництво

3.4. Ефективність роботи господарського комплексу

3.5. Інвестиційний розвиток

3.6. Бюджет району
4. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

4.1. Демографічна ситуація

4.2. Зайнятість і ринок праці

4.3. Соціальний захист та пенсійне забезпечення населення

4.4.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.

Освіта та наука

4.5. Охорона здоров’я

4.6. Культура і туризм
ІІ. SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
ІІІ.

Ша́ргородський райо́н - район в Україні у Вінницькій області, адміністративний центр - місто Шаргород. Площа району становить 1137 км². Населення - ▼ 57787 (на 1.02.2015).

БАЧЕННЯ ТА МІСІЯ РОЗВИТКУ РАЙОНУ
IV. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ
V. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ
ВИСНОВКИ

Вступ

Стратегія розвитку Шаргородського району на 2013-2020 роки (далі по тексту – Стратегія) є рамковим документом, що описує бачення , цілі та основні пріоритети розвитку району з точки зору влади, сільських та селищної громад.

Стратегія розроблена на основі положень Конституції України, Законів

України


- ”Про місцеве самоврядування в Україні”,

- „Про місцеві державні адміністрації”,

- „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,

- постанови Кабінету Міністрів України №621 від 26.04.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

2003 року

- „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”,

Концепції державної регіональної політики, Стратегії економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки (схваленої Указом Президента України №493/2004 від 28.04.2004 року), інших актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Крім того, у Стратегії враховані основні положення Стратегій розвитку територіальних громад району та окремі положення

Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2015 року,

затвердженої рішенням 11 сесії обласної ради 5 скликання від 01.06.07р.

Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Основною метою розробки Стратегії є визначення пріоритетних напрямів

розвитку Шаргородського району на довгостроковий період та здійснення

планомірних і послідовних заходів по максимальному наближенню рівня життя мешканців району до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних та культурних традицій.

Європе́йський коміте́т зі стандартиза́ції (фр. Comité Européen de Normalisation, CEN) - міжнародна неприбуткова організація, основною метою якої є сприяння розвитку торгівлі товарами та послугами через розробку та запровадження європейських стандартів (євронорм, EN).

Зміни в ринковому оточенні району, в політичному, соціальному,

економічному середовищі, утворення нових можливостей і умов, вимагають

вироблення і прийняття нових адекватних управлінських рішень та реалізації їх

з метою адаптації до швидкозмінних умов ринкового оточення, підвищення

конкурентоздатності промислового комплексу району та відповідного

покращення добробуту кожного члена територіальної громади.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Економічними передумовами розробки даної Стратегії стали структурні

зміни, які відбулися у народно-господарському комплексі району за попередні

роки. Чітко визначилися основні галузі промислового та сільськогосподарського виробництва району.

Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.

Зміни, що відбулися на енергетичному ринку, вимагають нових підходів у вирішенні питань енергозбереження та ефективного використання енергетичного потенціалу району. Відбуваються зміни в соціальній сфері. Бюджетна політика стала більш соціально спрямованою, посилена увага приділяється галузям охорони здоров‘я, освіти, культури та туризму.

Бюдже́тна полі́тика - це сукупність державних заходів, спрямованих на зміцнення доходної частини державного бюджету, посилення соціальної направленості видатків бюджету, створення умов макроекономічної стабілізації.

Розробка Стратегії розвитку Шаргородського району здійснювалась з

залученням громадських організацій, представників бізнес-структур,

професійних спілок, представників господарств, організацій, що діють на

території району.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

При формуванні Cтратегії спеціалістами районної державної адміністрації, депутатами районної ради та громадськими об‘єднаннями враховані наявні тенденції розвитку району, а також стратегічні плани розвитку сільських та селищної рад та представників громад. Це дозволило більш об‘єктивно визначити пріоритети, основні завдання Стратегії та конкретні шляхи їх вирішення.

Стратегія визначає кроки із покращення умов господарювання в районі,

проведення системної роботи з покращення інвестиційного клімату і

розширення інвестиційних можливостей.

Стратегія акцентує увагу на необхідності постійного партнерства між

районною владою, органами місцевого самоврядування та підприємницькими

структурами.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Реалізація Стратегії розвитку Шаргородського району до 2020 року

здійснюватиметься на основі відповідних щорічних Програм соціально-

економічного розвитку району, розроблених районною державною

адміністрацією та затверджених сесією районної ради. Для забезпечення

реалізації окремих напрямів Стратегії розроблятимуться цільові районні

програми розвитку окремих галузей виробництва та соціальної сфери, які

мають перетворитися на дієвий інструмент регіональної політики шляхом їх

спрямування на цільове розв‘язання системних проблем району.

Очікується, що реалізація основних положень Стратегії дасть можливість

створити реальні умови для піднесення життєвого рівня населення, вирішення

соціальних проблем на основі стабілізації економіки, підвищення ефективності

роботи господарського комплексу шляхом структурних перетворень,

використання наявних природних, мінерально-сировинних та трудових

ресурсів, забезпечення екологічної та техногенної безпеки.

Техногéнна безпéка у праві - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.І. Тенденції соціально-економічно розвитку
1. Загальна характеристика Шаргородського району
Шаргородський район свою назву, як адміністративно територіальна одиниця, вперше отримав в 1923 році. Протягом існування району неодноразово змінювались територія та назва. В жовтні 1964 року Шаргородський район було поновлено. Тодішні розміри району, його склад, в основному збереглися й до сьогодні.

Район розташований на південних схилах Волино-Подільської височини Правобережної України, у Південно-Західній частині Вінницької області.

Волино-Подільська височина - височина, розташована на заході України, в межах Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та (частково) Одеської областей.

Правобере́жна Украї́на (Правобережжя, Правобічна Україна) - історико-географічна назва частини території України на правому березі Дніпра. Займала територію сучасних Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Київської та частково Черкаської областей.

Площа Шаргородського району становить 1,137 тис.кв.км. Район межує з Тиврівським, Тульчинським, Томашпільським, Чернівецьким, Могилів-Подільським, Муровано-Куриловецьким, Барським та Жмеринським районами.

З Півночі на Південь район перетинає Південно-Західна залізнична дорога, на якій розташовані дві залізничні станції – Ярошенка і Рахни-Лісові. Залізничні та автомобільні шляхи прямують до Києва, Львова, Одеси. Через територію району проходить магістральний нафтопровід Одеса-Броди.

Адміністративна територія району поділяється на 61 село і місто Шаргород.

Адміністративним, господарським та культурним центром району є місто Шаргород – місто районного значення з населенням 6,9 тис.

Нафтопровід Одеса - Броди нафтогін, побудований між містом Одеса на Чорному морі і містом Броди у Львівській області, де приєднанний до нафтогону «Дружба». Експлуатаційна довжина - 674 км, проектна потужність - 14,5 млн тон нафти на рік.

Залізни́чна ста́нція - виробничо-технологічний підрозділ залізниці з організації перевезень пасажирів, вантажу, вантажобагажу і пошти

Місто районного значення - адміністративно-територіальна одиниця в Україні. До категорії міст районного значення віднесено міста з кількістю населення менше 50 тисяч осіб, які не мають статусу міст обласного значення.

чол. Місто Шаргород розташовано за 90 км. від Вінниці, за 27 км від залізничної станції Ярошенка, за 37 км від залізничної станції Рахни-Лісові.

Чисельність наявного населення станом на 01.01.12 р. складає 58,9 тис. чол., що становить 5,6 % від населення Вінницької області. У т.ч. – міське – 6,9 тис.чол., сільське - 52,0 тис.чол.

Рельєф району – хвиляста рівнина із невеликим схилом на Південний Схід. Наявність балочної системи визначає водно-ерозійний характер рельєфу, але це не перешкоджає використовувати сільськогосподарську техніку.

Сільськогосподарська техніка, сільгосптехніка - широкий спектр технічних засобів, призначених для підвищення продуктивності праці в сільському господарстві шляхом механізації і автоматизації окремих операцій або технологічних процесів.

Ґрунти району переважно сірі і світло-сірі опідзолені. Клімат помірний.
Гідрогеологічні умови - ґрунтові води зафіксовані колодязями на глибині 2,9-26 м, в балках — 0,5-1,5 м. Рівень води в свердловинах коливається від 22 до 73 м. За хімічним складом води гідрокарбонатно – кальцієві.

Рівень води - висота вільної водної поверхні водоймищ і водотоків відносно якої-небудь умовної горизонтальної поверхні (відносний рівень води) чи рівня моря (абсолютний рівень води). Коливання рівня води бувають добові, сезонні, річні, багаторічні.

Хімічний склад, також Склад речовини - термін хімії - частка вмісту окремих хімічних елементів у речовині, матеріалі, сплаві, породі тощо.

Мінералізація до 1 г/л, загальна жорсткість 5,53-8,09 мг-екв. Глибина можливих свердловин на сарматському водонесучому горизонті глибиною свердловин до 60 м, орієнтовною потужністю свердловини до 940 м3/доб.

По території району протікають невеличкі річки Мурашка, Мурафа, Лозова, Ковбасна, Деребчина, які належать басейну Дністра.Корисні копалини. Район багатий на будівельні матеріали. Місцеві будівельні матеріали - це каміння будівельні, вапняки для випалювання на вапно, піски для викладки і штукатурних розчинів, цегельно-черепична сировина. Запаси корисних копалин свідчать про можливість розвитку на території району будівельної індустрії.

Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.

Запа́си ко́рисних копа́лин - кількість корисних копалин, виявлена та підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ (покладів).

В районі виявлені родовища підземних питних вод. 1. Галузева інфраструктура району.


2.1. Ринок землі та нерухомості.

Структура земельного фонду Шаргородського району характеризується

такими показниками:

Територія всього 113,7 тис. га

В тому числі:

- сільськогосподарські угіддя 86,8 тис.

Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.

Сільськогоспо́дарські угі́ддя - це земельні угіддя, які систематично використовуються для одержання сільськогосподарської продукції. Ці угіддя є головним засобом в сільськогосподарському виробництві.

га

з них:

- рілля 75,0 тис. га- ліси і інші вкриті лісом площі 17,6 тис. га

- земля під забудовою 4,0 тис. га

- землі водного фонду 1,1 тис. га

- інші землі – 4,6 тис.га

Показник сільськогосподарського освоєння території району понад 76 %.

Ринок нерухомості представлено ринком житлових будинків, торгівельних площ, приміщень кафе, барів, складських приміщень.

На території Шаргородського району 62 населених пункти.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

Во́дний фо́нд - усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд (Водний кодекс України, 1995 р.).

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Кількість житлових будинків складає 24 682.

Станом на 1 січня 2012 року загальний житловий фонд району складає 1 633 тис.

Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.

кв.м. Середня забезпеченість одного мешканця району загальною площею становить 28 м. кв. За 2011 рік введено в експлуатацію 1199 м кв. загальної площі житла. Обсяг інвестицій в житлове будівництво становить 3,3 млн.грн.


2.2. Транспортні комунікації
Район має розгалужену мережу автомобільних та залізничних доріг.

Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

По території району проходить дорога Немирів-Могилів-Подільський. З Півночі на Південь район перетинає Південно-Західна залізнична дорога. Залізнична та автомобільні шляхи прямують до Києва, Львова, Одеси. На території району розміщено 2 залізничних станції – Ярошенка і Рахни-Лісові.
Наявність автомобільних доріг 362,9 км,

в т.ч.

Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.- територіальні 80,6 км

- районні 282,3 км

Комунальні (сільські) дороги налічують 807,1 км. в т.ч. асфальтованих – 86,9 км, відсипані 502,2 км. ґрунтові 218 км.

Транспортним сполученням забезпечено всі населені пункти району.


На території району пасажирські перевезення забезпечують

перевізники - приватні підприємці Баланчук В.О.

Приватні підприємці, тж індивідуальні підприємці - фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни чи особи без громадянства) з повною цивільною дієздатністю, не обмежені законом у правоздатності, які зареєстровані в установленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та безпосередньо виконують таку діяльність (виробляють продукцію, виконують роботи, надають послуги тощо) і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить їм на праві власності.

та Бабак О.О.

ПРАТ «Шаргородське АТП 10528».
Автомобільним транспортом району в 2011 році здійснювались вантажні та пасажирські перевезення. За 2011 рік перевезено пасажирів 2 292,6 тис. чол., пасажирооборот складає 45 010,0 тис. пас.км.. Перевезено вантажів 48,8 тис.тон, вантажооборот становить 10,0 млн.ткм.

На території району функціонує філія «Шаргородський райавтодор», якою обслуговуються 362,9 км. в т.ч: 80,6 км. територіальних доріг, 106,6 км.

обласних доріг, 175,7 км. районних доріг.

По території району проходить магістральний нафтопровід «Одеса –Броди».

Магістральний нафтопровід (рос. нефтепровод магистральный; англ. oil main, oil-trunk pipeline, нім. Haupterdölleitung f) - комплекс споруд для транспортування нафти від пункту видобування до споживачів (нафтопереробного заводу або перевалочних нафтобаз).2.3. Телекомунікаційні системи
В районі працює ПАТ «Укртелеком» Вінницька філія ЦТП №26

м.Шаргород та Цех обслуговування споживачів №4 Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта». Станом на 01.01.2012 року в районі числиться 35 сільських телефонних станцій та 7900 абонентів, працює ефірне радіомовлення. Кількість основних телефонів на 100 жителів –13,3.

На території району функціонують 16 вишок мобільного зв‘язку та

нараховується близько 39 тис. абонентів мобільного зв‘язку.

Поштові послуги надають 26 стаціонарних сільських та 3 пересувних

відділень зв‘язку.

  1   2   3   4   5   6   7 • Житлово-комунальне господарство
 • Соціальний захист та пенсійне забезпечення
 • ІІ. SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
 • IV. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ V. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВИСНОВКИ Вступ
 • Указом Президента України
 • І. Тенденції соціально-економічно розвитку 1. Загальна характеристика Шаргородського району
 • Волино-Подільської височини Правобережної України
 • Гідрогеологічні умови
 • Корисні копалини.
 • Галузева інфраструктура району. 2.1. Ринок землі та нерухомості.
 • 2.3. Телекомунікаційні системи