Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст вступ І. Тенденції соціально-економічного розвитку

Зміст вступ І. Тенденції соціально-економічного розвитку
Сторінка5/7
Дата конвертації06.04.2017
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ІІІ. БАЧЕННЯ ТА МІСІЯ РОЗВИТКУ РАЙОНУ
Бачення майбутнього – це чітко і лаконічно сформульований стан

розвитку району на кінець реалізації основних цілей Стратегії. Цей елемент

довгострокового планування є основою завдань, на базі яких будується

стратегічний план розвитку території.

В ході розробки Стратегії в результаті проведення семінарів і круглих

столів з представниками органів місцевого самоврядування, громадських

організацій та шляхом соціологічних опитувань, робочою групою по розробці

Стратегії опрацьовано варіанти бачення майбутнього Шаргородського району:

втілення єдиної державної політики розвитку України, забезпечення спільних

дій райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування в її реалізації,

визначення головних цілей та пріоритетів розвитку галузей матеріального

виробництва, соціальної сфери, конкретних завдань щодо підвищення

ефективності використання наявного природно-ресурсного та трудового

потенціалу, прискорення розвитку економіки на основі науково-технічного

прогресу, підвищення якості життя та добробуту населення на основі зростання

конкурентоспроможності району, впровадження інноваційно-інвестиційної

моделі розвитку економіки, комплексного соціально-економічного розвитку

міста та сіл району.


Бачення майбутнього Шаргородського району

Шаргородський район – це економічно розвинений,

екологічно чистий регіон з ефективним використанням

природно-ресурсного потенціалу, привабливим

інвестиційним кліматом, стійким ростом добробуту і

високим соціально-духовним рівнем життя населення.
Це бачення лягло в основу розробки місії району, визначення

стратегічних цілей і перспектив його розвитку.

Місія – це бачення суспільством свого майбутнього, вищий сенс та мета

існування і розвитку територіальної громади.

Місія розвитку

Шаргородського району:

Шаргородщина– екологічно чистий

край з глибокими культурними,

духовними традиціями та високим

рівнем соціальних стандартів

життя громадян.

Жителі району матимуть широкі можливості для успішної реалізації

професійних, освітньо-культурних та духовних сподівань, ефективну систему

охорони здоров‘я та соціальних послуг, проживатимуть в екологічно чистому

середовищі та демократичному суспільстві.

Головним чинником та основою реалізації Стратегії є сталий та

збалансований економічний розвиток як передумова збільшення доходів

населення та забезпечення соціальних гарантій, підвищення якості послуг та

покращення навколишнього середовища, а також генерування та впровадження

нових ідей та проектів розвитку.

Соціальні гарантії - матеріальні і юридичні запоруки, які забезпечують реалізацію соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства. До основних Г. с. відносяться право на працю, право на відпочинок, право на житло, право на освіту й меддопомогу тощо.

Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Для забезпечення втілення в життя бачення та місії розвитку району

розробниками Стратегії окреслено пріоритетні напрями та стратегічні завдання

економічного і соціального розвитку Шаргородського району на період до 2020

року.


ІV. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ
Стратегія розвитку Шаргородського району ґрунтується на амбітному

баченні майбутнього зростання і на трьох ретельно відібраних стратегічних

напрямках. Економічний розвиток належить до основних чинників, що обумовлюють розвиток території району, тоді як стратегічні напрямки, пов‘язані з покращенням стану обслуговування населення та забезпеченням гармонійного розвитку жителів району, дозволяють досягнути високого соціально-духовного рівня життя населення, що й має генерувати успішну реалізацію Стратегії за допомогою виконання операційних планів впровадження.Шаргородський район – це економічно розвинений, екологічно чистий

регіон з ефективним використанням природно-ресурсного потенціалу, привабливим інвестиційним кліматом, стійким ростом добробуту і

високим соціально-духовним рівнем життя населення.

Приро́дно-ресу́рсний потенціа́л (ПРП) - сукупність природних ресурсів, що використовуються (фактично або потенційно) в господарстві. Сума потенціалів окремих видів ресурсів.


Економічний розвиток Покращення стану обслуговування

території району населення

- підвищення продуктивності - підвищення якості надання житлово-

сільськогосподарського комунальних послуг;

сектору; - покращення медичного

- підтримка та розвиток суб‘єктів обслуговування;

господарювання на території - вдосконалення розвитку

району; внутрішнього ринку

- підвищення інвестиційноїпривабливості району.

Забезпечення гармонійного

розвитку жителів району

- удосконалення системи освіти;

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

- розвиток туризму та підвищення

рівня культури;

- стимулювання здорового

способу життя;

- забезпечення продуктивної

зайнятості населення.


Стратегічний напрямок 1. Економічний розвиток території району


Стратегічні цілі


1.1. Підвищення 1.2. Підтримка та розвиток 1.3. Підвищення

продуктивності суб’єктів господарювання інвестиційної привабливості

сільськогосподарського на території району

секторуОпераційні
1.1.1. Підвищення ефективності

господарювання сільськогосподарських

підприємств, особистих селянських та фермерських господарств

1.2.1. Зміцнення промислового потенціалу
1.3.1. Формування привабливого інвестиційного іміджу району в області та за її межами.

1.2.2. Забезпечення підвищення поінформованості суб'єктів господарювання про діючі норми ведення підприємницької діяльності

1.3.2. Формування ефективного інноваційно-інвестиційного середовища

1.1.2. Забезпечення раціонального використння земельних ресурсів сільських та селищних територіальних громад

1.2.3.Удосконалення роботи єдиного дозвільного офісу за принципом створення єдиного вікна

1.3.3. Формування партнерства між бізнесом, владою та громадою
1.2.4. Популяризація підприємництва, підвищення професійного рівня підприємців, підприємців-початківців

1.1.3. Розвиток тваринництва та рослинництва


Стратегічний напрямок 1.

Економічний розвиток території району

Стратегічна ціль 1.2. Підтримка та розвиток суб’єктів господарювання натериторії району.

Операційна ціль 1.2.1.

Зміцнення промислового

потенціалу.


Термін

реалізації:

2013-2020

рр.


Заходи:

-Сприяння збільшенню обсягів

виробництва промислової

продукції;

-сприяння ефективній роботі всіх

підприємств району, забезпечення

не менше 80% загальної кількості

таких, що працюють прибутково;

-сприяння розвитку діючих та

створення нових підприємств;

- сприяння відновленню роботи ДП «Мурафський кар’єр»;

- недопущення закриття підприємств ПрАТ «Шаргородський маслозавод» та ТОВ «Джуринське шахтоуправління»;

- будівництво нафтопереробного заводу в с.

Нафтопереробний завод (НПЗ) - промислове підприємство, яке виробляє з сирої нафти рідкі палива, мастила, бітум, нафтовий кокс, парафін, церезин, ароматичні вуглеводні, органічні кислоти, сірку або сірчану кислоту, розчинники, скраплені гази і нафтохімічну сировину.

Копистирин;

- будівництво цементного заводу в с. Мурафа;

-будівництво комплексу «Сонячних батарей» ТОВ «Праймвуд» на території Шаргородської міської ради;

-подальше впровадження ресурсо-

та енергозберігаючих технологій на

виробничих підприємствах;

- сприяння залученню інвестицій

для вивчення місцевих корисних

копалин та розробки родовищ

корисних копалин;- створення сприятливих умов для

розвитку виробництва, модернізації

виробничих процесів,

впровадження наукомістких

енергозберігаючих технологій та

сучасних систем якості товарів,

робіт, і послуг на діючих

підприємствах, організаціях.

Систе́ма я́кості - сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність встановленим вимогам.

-участь місцевих

товаровиробників у постійно

діючих місцевих та регіональних

ярмарках, виставках товарів та

послуг.


Відповідальні за виконання: управління економіки та розвитку інфраструктури і управлінняагропромислового розвитку райдержадміністрації, органи місцевогосамоврядування, суб’єкти господарювання.

Операційна ціль 1.2.2.

Забезпечення підвищення

поінформованості

суб‘єктів господарювання

про діючі норми ведення

підприємницької

діяльності.


Термін

реалізації:

2013-2020

рр.


Заходи:

-надання кваліфікованих

роз‘яснень податкового та

пенсійного законодавства, норм

ведення підприємницької

діяльності за допомогою ―прямих

телефонних ліній та інформування

через ЗМІ;

-проведення інформаційно-

роз‘яснювальної роботи в трудових

колективах, профспілкових

організаціях;

-організація та проведення

навчально-роз‘яснювальних

семінарів, брифінгів, конференцій,

―круглихстолів;

облаштування інформаційних

куточків, розповсюдження

буклетів, здійснення анкетування.


Відповідальні за виконання: Державна податкова

Інспекція у шаргородському районі, управління Пенсійного фонду у Шаргородському районі, державний адміністратор, управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості.

Операційна ціль 1.2.4.

Популяризація

підприємництва та

фермерства, підвищення

професійного рівня

підприємців,

підприємців-початківців.


Термін

реалізації:

2013-2020

рр.


Заходи:

-надання професійної

консультаційної допомоги

фізичним особам, які виявили

бажання започаткувати

підприємницьку діяльність,

створити юридичну особу або

провести інші реєстраційні дії;

-розробка та впровадження

системи пільг щодо місцевих

податків та зборів на районному

рівні та рівні сіл та міст;

-організація постійно діючої

системи навчання та підвищення

кваліфікації з організації та

управління комерційною

діяльністю в сфері виробництва,

побутового обслуговування у

сільській місцевості, зеленого

туризму, залучати до роботи у цих

сферах діяльності сільських

жителів;


-координація та методологічна

підтримка розробки індивідуальних

програм розвитку конкретних

підприємств та господарств (бізнес-

плани, маркетингова стратегія,

програма навчання).Відповідальні за виконання: державний адміністратор, державний

реєстратор, місцеві дозвільні органи, Державнаподаткова інспекція у Шаргородському районі, управління Пенсійного фонду у Шаргородському районі, районний центр зайнятості, управлінняекономіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

Стратегічна ціль 1.3. Підвищення інвестиційної привабливості району.

Операційна ціль 1.3.1.

Формування

привабливого

інвестиційного іміджу

району в області та за їїмежами.


Термін

реалізації:

2013-2020

рр.


Заходи:

-просування інформації про

Шаргородський район як

привабливого району для

інвестування;

з метою розширення діючих та

створення нових субєктів

господарювання: забезпечити:

а) періодичне оновлення баз

даних ресурсів району -

нерухомості, промислових

майданчиків та вільних земельних

ділянок, об‘єктів незавершеного

будівництва, інвестиційних та

інноваційних проектів тощо;

оперативне висвітлення інформації

на сайті райдержадміністрації;

б) створення та періодичне

оновлення електронної бази

земельних ресурсів району;

-сприяти максимальному

освоєнню вільної нерухомості для

реалізації інвестиційних

пропозицій ;

-проведення ефективної

бюджетної політики;

-впорядкування містобудівної

документації району шляхом

оновлення та виготовлення

генеральних планів населених

пунктів району.


Відповідальні за виконання: управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації,відділ дердкомзему у Шаргородському районі, фінансове управління райдержадміністрації, відділмістобудування та архітектури райдержадміністрації, органи місцевогосамоврядування.

Операційна ціль 1.3.2.

Формування ефективного

інноваційно-

інвестиційного

середовища.


Термін

реалізації:

2013-2020

рр.


Заходи:

-проводити постійний моніторинг

інвестиційної привабливості

району;


-виявляти та сприяти залученню

нових компаній-інвесторів (як

вітчизняних, так і зарубіжних) на

територію району;

-розробка та впровадження

методики надання в оренду

об‘єктів комунальної власності

(землі та приміщень) на пільгових

умовах для початківців-

підприємців та фермерів, в

концесію;

-співробітництво із вітчизняними

та іноземними підприємствами,

установами і організаціями, які

займаються залученням інвестицій;

систематична розробка

інвестиційних проектів та

пропозицій;

-поширення інвестиційних

пропозицій та проектів через

спеціалізовані організації та

заходи (сайти, виготовлення

буклетів, участь в Міжнародному

інвестиційному Форумі, різних

виставках та презентаціях).


Відповідальні за виконання: структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ Держкомзему у Шаргородському районі, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання.

Операційна ціль 1.3.3.

Формування партнерства

між бізнесом, владою та

громадою.Термін

реалізації:

2013-2020

рр.


Заходи:

- створення та забезпечення ефективного функціонування Ресурсного центру підтримки громад на базі Шаргородської

районної ради та районної державної адміністрації;

- передбачення щорічного виділення коштів з районного бюджету для підтримки та розвитку малого підприємництва;

- проведення навчальних програм,

конференцій та круглих столів із

питань стимулювання інвестиційної діяльності з залученням суб‘єктів

підприємницької діяльності та

представників громади;

- розвиток партнерства з іншими

регіонами України, Білорусії,

Польщі, Росії та іншими країнами,

співпраця з Програмою розвитку

ООН, іншими міжнародними

проектами та програмами,

висвітлення її результатів в ЗМІ.Відповідальні за виконання: управління райдержадміністрації: економіки та фінансове, фінансово-кредитні організації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання.
Стратегічний напрямок 2. Покращення стну обслуговування населення


Стратегічні цілі


2.1. Підвищення якості 2.2.Покращення 2.3. Вдосконалення

якості надання житлово- медичного обслуговування розвитку внутрішнього ринку

комунальних послуг

Операційні
2.1.1. Поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності системи водопостачання та водовідведення
2.2.1. Поліпшення якості надання

медичної допомоги.


2.3.1. Подальший розвиток

мережі об‘єктів торгівлі.2.2.2. Лікарня доброзичлива до

дитини.


2.3.2. Забезпечення співпраці з

суб‘єктами підприємницької

діяльності щодо надання

торгівельних та побутових

послуг у населених пунктах

району.


2.1.2. Розвиток та поліпшення

стану інфраструктури на території району2.2.3. Рання діагностика та

зниження захворюваності серед

населення.


2.1.3. Підвищення ефективності

управління житловим фондом.2.2.4. Поліпшення матеріально-

технічної бази лікарсько-

профілактичних закладів району
1   2   3   4   5   6   7  • Бачення майбутнього Шаргородського району Шаргородський район – це економічно розвинений
  • Місія розвитку Шаргородського району: Шаргородщина– екологічно чистий край з глибокими культурними
  • ІV. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ
  • Шаргородський район – це економічно розвинений, екологічно чистий регіон з ефективним використанням природно-ресурсного потенціалу
  • Економічний розвиток Покращення стану обслуговування території району населення
  • Забезпечення гармонійного розвитку жителів району
  • Стратегічний напрямок 1. Економічний розвиток території району
  • Стратегічний напрямок 1. Економічний розвиток території району
  • Стратегічна ціль 1.3. Підвищення інвестиційної привабливості району.
  • Стратегічний напрямок 2. Покращення стну обслуговування населення