Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст вступ основні економічні проблеми розвитку ракетно-космічної промисловості україни проблеми тронсформації науково-технічного потенціалу висновок література вступ

Скачати 267.65 Kb.

Зміст вступ основні економічні проблеми розвитку ракетно-космічної промисловості україни проблеми тронсформації науково-технічного потенціалу висновок література вступ
Скачати 267.65 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір267.65 Kb.
  1   2

ЗМІСТ
ВСТУП

1.ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

2. ПРОБЛЕМИ ТРОНСФОРМАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ВИСНОВОК


ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Нові політичні та економічні умови, процеси глобалізації вимагають сучасних організаційних підходів до здійснення космічної діяльності, розв’язання проблем ефективності космонавтики, її комерціалізації.
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
Важливим напрямком удосконалення організаційно-управлінського механізму у цій сфері є створення проектно-орієнтованих виробничо-комерційних систем. Комплексний науково-технічний проект у сфері космічної діяльності е сукупністю заходів, які здійснюються під контролем держави і мають за мету вирішення складної науково-технічної проблеми. Масштабність, складність, ресурсоємкість, висока вартість космічних науково-технічних проектів потребують удосконалення методів їх комплексної оцінки

Кінець XX століття став фіналом ери геополітичного антагонізму, що стимулював розвиток космічної діяльності з моменту її народження. Майже за 50 років свого існування світова космонавтика довела свою значущість в галузях стратегічного, політичного, наукового та соціально-економічного розвитку держав. На сьогоднішній день космічна діяльність інтегрує і використовує досягнення таких найважливіших високотехнологічних галузей, як комп'ютерне програмне забезпечення, електроніка, зв'язок, біотехнології, створення нових матеріалів та ін.

Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Космічна діяльність пов'язана з міжнародною торгівлею та політикою, глобальними ринками, міжнародною конкуренцією, стандартизацією та регулюванням. Глобальна космічна індустрія вже у 1996 році досягла обсягу доходів у розмірі 77 млрд. дол. США і в ній було зайнято понад 800 000 працівників. Космонавтика акумулює цінний банк даних, які використовуються державами в процесі виходу з новими товарами та послугами на світовий ринок. Все це робить космічну діяльність однією з найважливіших рушійних сил світової економіки, знаменує новий—глобальний — етап у її розвитку.1.ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РАКЕТНО-

КОСМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Ракетно-космічна галузь України має значний економічний та науково-технічний потенціал. На початок 1992 р. В Україні налічувалося близько 600 спеціалізованих підприємств, які брали участь у створенні ракетно-космічної техніки і на яких працювало понад 250 тис.
Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
Космічна промисловість - це сукупність підприємств, зайнятих конструюванням, виробництвом і випробуваннями ракет, космічних апаратів і кораблів, а також їхніх двигунів і бортового обладнання (електричної та електронної апаратури).
Кваліфікованих спеціалістів.

Основною продукцією ракетно-космічного комплексу України за часів СРСР були бойові ракетні комплекси стратегічного призначення всіх класів (шахтного, залізничного, морського базування), «а які було зорієнтовано 90% виробничих потужностей. Пише близько 5% потужностей використовувалося для створення космічних засобів наукового і господарського призначення. В Україні створено чотири покоління бойових ракет стратегічного призначення, в тому числі найдосконаліші в світі СС-18 та СС-24. а також високоефективні космічні ракетні комплекси «Циклон» і «Зеніт».

Після розладу Радянського Союзу підприємства ракетно-космічного сектора, як і більшість українських промислових підприємств, опинились у скрутному становищі: було втрачено необмежене фінансування, стабільні замовлення на продукцію, централізовані постачання та управління. Крім цього, гостро відчувалася нестача знань і досвіду роботи в нових умовах ринкових відносин.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Усе це істотно вплинуло на стан ракетно-космічної галузі. Відбулося значне скорочення обсягів виробництва як продукції космічного призначення, так і споживчих товарів. Найбільш потужне підприємство галузі «Південмаш», що виробляло за рік близько ста ракет різного призначення, нині випускає близько десяти. Зросла заборгованість підприємств, у тому чисті по заробітній платі. Майже у 5 разів скоротилася кількість працівників.

Завдяки зусиллям Національного космічного агентства України (НКАУ) – спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої впади, створеного для забезпечення реалізації державної політики у галузі космічної діяльності, - кризу вдалось призупинити.

Спожи́вчі това́ри - це товари, які купуються для особистого (сімейного) споживання, для задоволення власних потреб. Залежно від споживацьких звичок ці товари підрозділяють на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту.
Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Держа́вне космі́чне аге́нтство Украї́ни (ДКА) - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності та несе відповідальність за стан розвитку галузі.
Агентство забезпечило:

- об’єднання українських підприємств, що проектують та виробляють ракетно-космічну техніку, з метою вирішення спільних проблем;

- розробку і прийняття відповідної законодавчої бази у сфері космічної діяльності, в тому числі Законів України „Про космічну діяльність” (1996 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
) та „Про Загальнодержавну {Національну) космічну програму України на 1998-2002 роки (1997 р.};

- започаткування процесу ринкових перетворень у космічній галузі.

Важливим кроком у реформуванні космічної галузі є проведення ефективної реструктуризації. Для цього слід провести всебічний аналіз функціонування галузі в сучасних умовах. Уже попередній аналіз показує, що найбільш істотними суперечностями функціонування галузі є суперечності між новими ринковими умовами, що створюються в Україні, та діяльністю підприємств галузі, які докорінно не змінили форм і методів господарювання.

При підготовці та проведенні ринкових перетворень у ракетно-космічній галузі необхідно врахувати основні обмеження, що випливають із зобов’язань України в межах відповідних міжнародних і національних документів. Найзначнішими зовнішніми обмеженнями є зобов’язання України в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, зобов’язання в рамках додержання режиму щодо непоширення ракетних технологій (РКРТ).

Міжнаро́дний валю́тний фонд, МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй (ООН), засноване 29-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті.
Зобов’язання в рамках роззброєння та конверсії військового виробництва. Крім того, слід враховувати національні економічні та політичні пріоритет, що випливають, перш за все, з положень „Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2000-2004 роки”. Концепції державної промислової політики України.

Реструктуризація космічної галузі передбачає вирішення основних проблем, які постали перед більшістю високотехнологічних підприємств. Насамперед, це;

- неефективне використання наявних ресурсів підприємствами галузі;

- нестача оборотних коштів, дешевих кредитів для розвитку підприємств;

- неефективне використання власних технологій;

- наявність істотних політичних і фінансових ризиків для іноземних партнерів при співробітництві з підприємствами галузі;

- відсутність достатнього досвіду та знань у сфері менеджменту, маркетингу, фінансів і сучасних ринкових відносин.

Ракетно-космічну галузь України складають близько ЗО підприємств різних форм власності. Більша частина – державні підприємства, решта – акціонерні товариства.

Обіговий капіта́л (current capital) - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Усі вони входять до сфери управління НКАУ. Державні підприємства підпорядковані НКАУ безпосередньо, в акціонерних товариствах агентство має контрольні чи блокуючи пакети акцій. Попередній аналіз чинної системи управління підприємствами галузі показує її значні недоліки.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Недосконала законодавча база не дозволяє ефективно здійснювати управління державними підприємствами. Відповідно до Законів України „Про підприємства в Україні” (1991 р.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
}та „Про власність”(1991р.), закріпленим за державним підприємством майном і прибутком розпоряджається його колектив. Майже єдиною підоймою впливу з боку НКАУ є призначення і звільнення директора державного підприємства, але для ефективного впливу цього недостатньо. Таким чином, колектив підприємства фактично на свій розсуд управляє майном, яке йому не належить {належить державі). На практиці така ситуація призводить до відсутності стимулів для розвитку виробництва, ефективного використання державного майна.

Необхідно детально вивчити ситуацію на кожному державному підприємстві і розробити відповідну програму їх реструктуризації, суть якої полягає в перетворенні державних підприємств на сучасні ринкові структури (наприклад, акціонерні товариства), що забезпечить підвищення їх прибутковості.

НКАУ має всі правові підстави для здійснення управління даними підприємствами (володіючи контрольними чи блокуючими пакетами акцій) через механізм призначення уповноважених осіб. На практиці це реалізується призначенням однієї з посадових осіб НКАУ (за погодженням з Фондом держмайна) як уповноваженої особи. Разом з тим, щоб здійснювати ефективне управління підприємством у ринкових умовах, уповноважена особа повинна мати певну підготовку не тільки в космічній сфері, а й у галузі менеджменту, маркетингу, фінансів. Крім того, уповноважена особа повинна мати апарат всебічно підготовлених фахівців, які б проводили щоденний аналіз діяльності підприємства, готували пропозиції щодо управління. Таким чином, на практиці механізм уповноважених осіб у багатьох випадках не забезпечує здійснення реального управління державною часткою, а уповноважена особа інколи виступає е ропі „весільного генерала”.

З метою підвищення ефективності управління пакетом акцій, що належать державі в акціонерному товаристві, доцільно вивчити можливість використання сучасних форм управління – зокрема таких, як холдингова структура. Це може підвищити ефективність координації діяльності підприємств з боку материнської компанії для створення кінцевого продукту і поліпшити роботу підприємств, які увійдуть до холдингової структури.

Винятково важливим для забезпечення успішного функціонування підприємств галузі є залучення інвестицій для відновлення виробництва, фінансування науково-дослідних робіт у перспективних напрямах, впровадження сучасних технологій.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.

Відповідно до поширеної світової практики, НКАУ підготовлено І затверджено Законом України Загальнодержавну (Національну) космічну програму. Вона визначає пріоритетні роботи, що плануються для виконання в космічній сфері протягом найближчих п’яти років, шляхом укладання контрактів з підприємствами галузі на проведення НДДКР, розробку і впровадження нових зразків техніки. Цим законом також передбачено фінансування Космічної профани в розмірі 0,2% В8П. Проте через скрутне становище в країні з наповненням бюджету реальне фінансування Профани становить лише близько 20% від запланованого.

Важливим джерелом фінансування розвитку підприємств можуть бути їх власні кошти – амортизаційні відрахування і прибуток. Але на цей час значна частина підприємств галузі має незначний прибуток чи взагалі працює збиткове. Наприклад, „Південмаш” завершив 1999 р. Із збитками понад 100 млн. Грн. Власних коштів на підготовку та реалізацію проектів (особливо космічного призначення) у підприємств явно не вистачає. Разом з тим навіть ефективні підприємства галузі (такі, як ВАТ „Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань”, м. Харків) потребують додаткових коштів для підготовки своїх проектів. Щодо амортизаційних відрахувань, то вони можуть вважатися джерелом оновлення основних фондів у разі успішного функціонування підприємства, У разі ж його збитковості цей фактор не Відіграє своєї ролі в забезпеченні розвитку. Таким чином, для сталого розвитку підприємств галузі доцільно вивчити можливість використання (відповідно до світової практики) як джерел фінансування позикових ресурсів у вигляді кредитів {у тому числі міжнародних та іноземних організацій), лізингу, інжинірингу, франчайзингу.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Сталий розвиток Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Звичайно, при цьому співвідношення власного і залученого капіталу має бути оптимальним.

Для успішного розвитку галузі необхідно вирішити дна найважливіших завдання використання технологій – ефективного використання потенціалу космічної галузі у сфері високих технологій (комерціалізація технологій) і залучення сучасних іноземних технологій для виробництва товарів загального споживання.

Підприємства галузі мають конкурентоспроможні сучасні космічні технології.

Космічний апарат (КА) - технічний пристрій, що використовується для виконання різноманітних завдань у космічному просторі, а також проведення дослідницьких та іншого роду робіт на поверхні різних небесних тіл.
Прикладом цього є успішні підготовка і реалізація міжнародного комерційного проекту „Морський старт”, У проекті використано новітні технології, розроблені всесвітньо відомими компаніями „Боїнг” (США), РКК „Енергія” (Росія), „Кварнер” (Норвегія), ВО „Південний машинобудівний завод” і ДКБ „Південне” імені М.К.Янгеля (Україна), зразком для яких стала українська ракета-носій „Зеніт”. Виконання проекту зумовило міжнародне визнання досягнень України у сфері сучасних ракетних технологій, можливість виходу Українських підприємств на міжнародний ринок космічних послуг, створило умови для забезпечення виробництва і десятків тисяч робочих місць на підприємствах космічної галузі.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Разом з тим прикладів такого успішного просування вітчизняних технологій ракетно-космічної галузі на світовий ринок небагато. Існує й негативний досвід, пов’язаний з відсутністю знань і практики у сфері комерціалізації технологій. З урахуванням новизни та складності цього питання, доцільно уважно вивчити світові досягнення у цій сфері, шляхи правового захисту технологій, різновиди форм їх передання з метою підвищення ефективності роботи в цьому напрямі.

Значними проблемами для розвитку високотехнологічних підприємств галузі, налагодження співробітництва з іноземними партнерами, виходу на світовий ринок товарів і послуг є політичні та фінансові ризики для іноземних інвесторів в Україні.

З метою запобігання політичним ризикам при реалізації міжнародного комерційного проекту «Морський старт» Урядом України спільно з Світовим банком створено систему захисту іноземних інвесторів від політичних ризиків в Україні, яка забезпечила залучення до проекту іноземних фінансових ресурсів у розмірі 100 млн.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Дол. Без жодних витрат з бюджету України.

З огляду на цей позитивний досвід, готувалась аналогічна схема захисту для численних іноземних партнерів, що бажають співробітничати з підприємствами високотехнологічного сектора України. Головна мета проекту – створення політико-правових та економічних умов для широкого залучення іноземних приватних інвестицій у космічну галузь. На жаль, підготовку проекту призупинено за Ініціативою Світового банку у зв’язку з розробкою останнім нової стратегії співробітництва з Україною.

Значним вкладом у створення сприятливого інвестиційного клімату стало прийняття Закону України „Про державну підтримку космічної діяльності” від 16 березня 2000 р. Даним законом визначено засади державної підтримки космічної діяльності та передбачено ряд заходів з сприяння розвиткові галузі (пільгові розрахунки за експортно-імпортними операціями, тимчасове призупинення сплати деяких податків та ін.). Разом з тим для залучення іноземних інвестицій доцільно вивчити можливість створення спеціального режиму інвестиційної діяльності для ракетно-космічної галузі на основі українського та світового досвіду.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Розбудова в Україні ринкової економіки, проведення реструктуризації та конверсії ракетно-космічної галузі вимагають впровадження науково обґрунтованої системи роботи з фахівцями космічної галузі щодо їх навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації’. Показники освітнього потенціалу кадрів повинні відповідати показникам промислове розвинутих країн;

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
якість підготовки працівників та фахівців галузі –вимогам, які ставляться до працівників роботодавцями розвинутих країн, тобто вони повинні бути конкурентоспроможними на світовому ринку. Обсяги та структура підготовки мають забезпечувати потреби галузі, а фінансування – здійснюватися за рахунок як бюджетних коштів, так і позабюджетних надходжень.

Необхідно розробити нормативні умови для ширшої участі іноземних і українських донорів, інвесторів, підприємців у фінансовому і матеріально-технічному забезпеченні комплексного плану підготовки та перепідготовки кадрового потенціалу. У великих інвестиційних проектах, здійснюваних із залученням Іноземного капіталу І за підтримки держави, слід в обов’язковому порядку передбачити кошти на підготовку, перепідготовку І підвищення кваліфікації робітничих кадрів. Для забезпечення ефективного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців космічної галузі необхідно розробити галузевий комплексний план підготовки та перепідготовки кадрів у межах положень Закону України „Про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України”. Спільно з міжнародними організаціями та фінансовими інституціями, а також окремими країнами розробити і відпрацювати двосторонні і багатосторонні плани співробітництва у сфері підвищення кваліфікації фахівців, передбачивши окремі програми для фахівців НКАУ, спеціалістів середньої ланки і керівних кадрів підприємств галузі;

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
організацію системи коротко-та середньострокових семінарів і навчальних курсів; залучення за рахунок міжнародних фантів висококваліфікованих іноземних та вітчизняних фахівців.


Каталог: uploads -> files
files -> Історія створення І розвитку 6 Принцип роботи bluetooth 7
files -> Характеристика стану ринку ноутбуків в Україні Класифікація та асортимент ноутбуків
files -> Застосування програмного продукту «In Team» у процесі автоматизації роботи менеджера Зміст
files -> Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи
files -> Основні поняття багатозадачності в Windows 95 процес (задача)
files -> Реферат на тему: " Вимоги до апаратного забезпечення ос win95/94/2000/Me/xp "
files -> І. Поняття локальної мережі
files -> Нова операційна система Microsoft Millennium
  1   2


Скачати 267.65 Kb.

  • ВСТУП Нові політичні та економічні умови, процеси глобалізації
  • Міжнародним валютним фондом
  • Урядом України