Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст Вступ Загальна характеристика транспортних sdh-мереж

Зміст Вступ Загальна характеристика транспортних sdh-мереж
Сторінка1/5
Дата конвертації24.05.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4   5

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Зміст

Вступ……..……………………………………………………………………………………………...3

1. Загальна характеристика транспортних SDH-мереж……...…………………………………4

2. Модель транспортної SDH-мережі……………………………………………...…………….....7

3. Елементи функціональної архітектури мережі SDH і логічні функції функціональних елементів……………………………...………………………..………………………………..…..16

4. Функціональні модулі і базові топології SDH-мереж………..…………………………...
Тополо́гія (грец. τόπος - місце, logos - наука) - розділ математики, який наближений до геометрії. У той час як алгебра починається з розглядання операцій, геометрія - фігур, а математичний аналіз - функцій; найфундаментальніше поняття топології - неперервність.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
…21


5. Проект SDH-мережі Західного територіального вузла на основі обладнання

SL16 V.2………………………………………………………………………………………………26

6.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Розрахунок РРСП Львів – Ужгород на основі обладнання
Alcatel 9600 LSY………….....37

7. Висновки………………………………………...……………………………………….………..44

8. Список використаної літератури………………………………………………………………45

Вступ

Понад двісті років тому індустріалізація глибоко вплинула на світову економіку.

Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
Сьогоднішня інформатизація матиме всесвітній вплив значно більших розмірів і змінить долю компаній, країн і людей.
Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Інформатизація змінює спосіб праці, життя розваг і навчання, надає можливості, які ми тільки починаємо усвідомлювати. Ці зміни утворюють нову інформативну економіку, де технологія єднає кожного з усім, де домінують відкриті комунікації, відкриті стандарти і відкриті ринки.

Інтенсивний розвиток нових інформаційних технологій стимулював розвиток цифрових методів передачі голосу і даних, що в кінцевому рахунку привело до створення не тільки технологій локальних мереж, але й нових високошвидкісних транспортних технологій глобальних мереж.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Найбільш цікавою транспортною технологією, що набула широкого застосування – є синхронна цифрова ієрархія SDH. Ця технологія прийшла на зміну імпульсно-кодовій модуляції РСМ і плезіохронній цифровій ієрархії PDH і стала інтенсивно запроваджуватися у результаті масового встановлення сучасних цифрових АТС, що дозволяє оперувати потоками 2 Мбіт/с і утворення у регіонах локальних кілець SDH.

Модуляція (від лат. modulatio - мірність, розміреність) перехід з одної тональності в іншу з подальшим закріпленням в новій тональності.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
SDH (англ. Synchronous Digital Hierarchy) - принцип побудови цифрових систем передачі, що використовують мультиплексування цифрових потоків, але зі значно більшою базовою швидкістю передачі і синхронізацією усього каналоутворюючого і передавального устаткування від загального генератора, у порівнянні з PDH.
Плезіохронна цифрова ієрархія (англ. Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)) - принцип побудови цифрових систем передачі даних, що використовують груповий мультиплексований ІКМ-сигнал, який складається з цифрових 30-канальних потоків (2,048 Мбіт/с), котрі потребують синхронізації швидкостей цифрових потоків на вході обладнання групоутворювання.

При створенні Україною національної служби зв'язку її не обминули вищезгадані події і проблеми. Тому у нас технологія SDH знайшла місце для існування.

Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Більше того, її симбіоз із цифровою комутацією, не тільки дає змогу інтегрування зі світом і технічного переоснащення первинної мережі, але й поштовх до територіального реформування систем зв'язку України, яке являє собою поділ країни на чотири територіальні вузли – Центральний, Східний, Південний і Західний.1. Загальна характеристика транспортних SDH-мереж.

Синхронна цифрова ієрархія дає змогу організувати універсальну транспортну систему, яка охоплює всі ділянки мережі й виконує функції передавання інформації контролю та керування.

Дані - це багатоаспектне, багатофункціональне, багатозначне поняття. У різних суспільних відносинах має різний науково формалізований зміст та сутність.
Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. – комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства.
Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Вона розрахована на транспортування сигналів плезіохронної цифрової ієрархії, а також усіх діючих і перспективних служб, у тому числі й широкосмугової цифрової мережі з інтеграцією служб B-ISDN, яка використовує асинхронний спосіб передавання АТМ.

У синхронній цифровій ієрархії використано останні досягнення електроніки, системотехніки, обчислювальної техніки тощо.

Системоте́хніка (англ. Systems Engineering) - напрямок науки і техніки, який охоплює проектування, створення, випробування та експлуатацію складних систем технічного і соціально-технічного характеру. Є прикладним втіленням теорії систем.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Її застосування уможливлює суттєве скорочення обсягу й вартості апаратури,експлуатаційних витрат, а також тривалості монтажу й настроювання устаткування.
Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Разом з тим її застосування значно підвищує надійність живучість і гнучкість мереж та якість зв'язку.
Живу́чість (англ. Survivability) - властивість об'єкта зберігати обмежену працездатність в умовах зовнішніх діянь, що призводять до відмов його складових частин.
Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.

Лінійні сигнали синхронної цифрової ієрархії організовані в синхронні транспортні модулі SТМ (табл. 1.1), перший з яких відповідає швидкості 155 Мбіт/с, а кожний наступний має швидкість у 4 рази вищу від попереднього й утворюється байтовим синхронним мультиплексуванням.

Таблиця 1.1 – Ієрархія швидкостей SDH.


Рівень

ієрархії

SDH

Швидкість

1

STM-1

155.520 Мбіт/с

4

STM-4

622.080 Мбіт/с

16

STM-16

2.488 Гбіт/с

64

STM-64

9.953 Гбіт/с

256

STM-256

39.81 Гбіт/с

Як уже зазначалося, основним середовищем передавання сигналів для SDH є ВОЛЗ, хоча можливе використання й радіоліній. якщо пропускна спроможність радіоліній недостатня для STM-1 застосовується субпервинний транспортний модуль STM-RR зі швидкістю передавання 52 Мбіт/с (що втричі менше, ніж у STM-1). Проте STM-RR не є рівнем синхронної цифрової ієрархії і не може використовуватись на інтерфейсах мережних вузлів.

У мережі синхронної цифрової ієрархії використовується принцип контейнерних перевезень.

Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Сигнали, що підлягають транспортуванню, попередньо розміщуються в стандартних контейнерах. Всі операції з контейнерами відбуваються незалежно від їхнього вмісту. Завдяки цьому досягається прозорість мережі синхронної цифрової ієрархії, тобто можливість транспортування сигналів плезіохронної цифрової ієрархії, потоків АТМ або будь-яких нових сигналів.

Найвищий шар утворює мережу каналів, якими обслуговуються кінцеві користувачі. Групи каналів об'єднуються в групові тракти різних порядків (середній шар), які організовуються в лінійні тракти, що належать до нижнього шару фізичного середовища передавання.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Нижній шар поділяється на підшар секцій (мультиплексних і регенераційних) та підшар фізичного середовища.

Існують контейнери чотирьох рівнів (табл. 1.2, в якій не наведено швидкість 8 Мбіт/с європейської плезіохронної цифрової ієрархії, тому що контейнер С2 призначений для нових сигналів з неієрархічними швидкостями).

Важливою особливістю мережі синхронної цифрової ієрархії є поділ її на функціональні шари та підшари. Кожен нижчий шар обслуговує вищий і має заміняти його. Незалежність кожного шару дає змогу впроваджувати, модернізовувати або заміняти його, не торкаючись інших шарів.

Таблиця 1.2. – Швидкості стандартних каналів доступу.


Рівень

Контейнер

Швидкість транспортування

сигналів PDH, Мбіт/с


1


С11

С121.544

2.048


2

С2

8.448

3

С3

34.368

4

С4

140

Найвищий шар утворює мережу каналів, якими обслуговуються кінцеві користувачі. Групи каналів об'єднуються в групові тракти різних порядків (середній шар), які організовуються в лінійні тракти, що належать до нижнього шару фізичного середовища передавання Нижній шар поділяється на підшар секцій (мультиплексних і регенераційних) та підшар фізичного середовища.

Ієрархія SDH включає декілька рівнів STM. Як приклад використання рівнів в мережі SDH на Рис.1 показана первинна мережа SDH, що включає кільця магістральної мережі, побудованої на потоках STM-16, регіональних мереж, побудованих на потоках STM-4, і локальних мереж з потоками STM-1.

Рис.1. Приклад первинної мережі, побудованої на технології SDH

В процесі упровадження технології SDH на першому етапі вірогідна поява комбінованих мереж SDH/PDH. Технологія SDH упроваджується звичайно у вигляді "островів", об'єднаних каналами існуючої первинної мережі (Рис. 2). На другому етапі "острови" об'єднуються в первинну мережу на основі SDH. В результаті на сучасному етапі необхідно не тільки розглядати технологію SDH, але і орієнтуватися на вивчення комбінованих мереж і процесів взаємодії SDH і PDH.

Рис. 2. Приклад комбінованої первинної мережі PDH/SDH


2. Модель транспортної SDH мережі.

Принципи, побудови транспортних мереж визначені сектором телекомунікацій Міжнародного Союзу Електрозв'язку (МСЕ-Т) в серії рекомендацій:

G.803 - транспортна мережа SDH;

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Транспортна мережа, або ядро мережі (backbone або core network), - це універсальна мережа, що реалізує функції транспортування/комутації й об’єднує окремі мережі доступу із забезпеченням транзиту трафіка між ними високошвидкісними каналами.

G.805 - загальна функціональна архітектура транспортних мереж;

І.326 - функціональна архітектура транспортної мережі на основі АТМ;

G.872 - оптична транспортна мережа.

У цих рекомендаціях запропоновано розглядати транспортні мережі у вигляді багаторівневих моделей. Кожен рівень зазвичай представлений окремою службою електрозв'язку, що надає послуги іншій службі, розташованій вище.

У структурах моделей визначені функціональні рівні: фізичний, трактів і каналів.Модель транспортної мережі SDH представлена трьома самостійними за своєю структурою рівнями: середовища передачі, трактів (маршрутів передачі інформації), каналів.
О́птика (англ. optics) - розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.


Рівень каналів

Цифрові канали Е1, Е3, Е4


Рівень трактів


Тракти віртуальних контейнерів VC-12

Тракти віртуальних контейнерів VC-3, VC4

Фізичний рівень

Секції мультиплексування і регенерації

Фізичне середовище

SDH

Волоконна оптика, мідні кабелі, радіоканалиРисунок 2.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
1 Модель транспортної SDH мережі.


Рівень середовища передачі базується переважно на оптоволоконних лініях (середовища передачі), в яких створюються секції регенерації цифрових лінійних сигналів і секції мультиплексування цифрових даних. Середовище передачі містить: волоконні світловоди в конструкціях різних кабелів; електрооптичні перетворювачі на передачу та оптоелектронні перетворювачі на прийом; оптичні підсилювачі, оптичні атенюатори і компенсатори дисперсії;
Атенюа́тор (рос. аттенюатор; англ. attenuator; від франц. attenuer - послаблювати)- спеціальний пасивний пристрій, що зменшує напругу, струм або потужність електричних або електромагнітних коливань. Існують А.
Перетво́рювач - пристрій, елемент електричних, гідравлічних, пневматичних та інших схем, який перетворює один вид енергії на інший або сприяє цьому.
Оптоелектрóніка - розділ фізики та техніки, пов'язаний з перетворенням світлового випромінювання в електричний струм і навпаки.
Підси́лювач (англ. amplifier, нім. Verstärker m) - пристрій, в якому здійснюється збільшення потужності вхідного сигналу за рахунок енергії допоміжного джерела живлення. За видом використовуваної енергії розрізняють П.
роз'ємні і нероз'ємні оптичні з'єднувачі; лінійні кодери і декодери; оптичні модулятори і оптичні детектори .


Секцією мультиплексування починається і закінчується ділянка волоконно-оптичної системи передачі. Секція мультиплексування може містити від одної до кількох ділянок - секцій регенерації, які необхідні для усунення спотворень лінійних імпульсних сигналів та відновлення їх форми та потужності. Секції регенерації та мультиплексування є предметом проектних розрахунків, побудов і технічної експлуатації. Для цього в рамках стандартизації SDH передбачені службові повідомлення з контролю якості передачі по бітовим помилкам, службовий зв'язок, канали управління та синхронізації.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Секція мультиплексування разом з вхідними в неї секціями регенерації може дублюватися з метою гарантованого захисту від пошкоджень. Для цього дублююча (захисна) секція оснащується сигналами автоматичного перемикання за інтервал часу не більше 50 мс.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Сигнали, що передаються через фізичне середовище моделі мережі SDH, являють собою цикли тривалістю 125 мкс, названі синхронними транспортними модулями STM-N (Synchronoi; Transport Module) порядку N = 0, 1, 4, 16, 64, 256. Порядок характеризує ієрархічний рівень і відповідний швидкісний режим передачі.


Рівень трактів мережі SDH розділений на два підрівня - високий і низький - стандартно що позначаються в технічній літературі: HOVC (Higher Order Virtual Container) - віртуальний контейнер верхнього рівня, і LOVC (Lower Older Virtual Container) - віртуальний контейнер нижнього рівня.
Віртуа́льність (від лат. virtus - потенційний, можливий) - вигаданий, уявний (можливо, для деяких певних цілей) об'єкт, суб'єкт, категорія, ставлення, дія тощо, не присутній в цей час в реальному світі, а створений лише грою уяви людської думки (також див. Фантазія)
Віртуальні контейнери високого і низького рівнів представляють собою циклічні цифрові ємності, що надаються під завантаження інформаційними даними з відповідними швидкостями. Віртуальні контейнери низького рівня можуть об'єднуватися для розміщення у віртуальні контейнери високого рівня. Поняття «віртуальність» цим цифровим блокам присвоєно через спеціальні дані, названих заголовками, в яких: прописується унікальний маршрутний ідентифікатор для адресного перенесення кожного контейнера через транспортну мережу від джерела інформації до одержувача;
Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
ведеться контроль якості передачі «з кінця в кінець » по окремих дільницях маршруту; вставляються повідомлення про необхідність захисних перемикань; вставляються повідомлення про вид інформаційних даних підтримується службовий зв'язок і т.д. Віртуальні контейнери можуть з’єднуватися для перенесення нестандартних інформаційних навантажень. Завдяки безперервній циклічній передачі віртуальних контейнерів може підтримуватися однонаправлене і двонаправлене транспортне з’єднання - тракт або маршрут розраховується на різну пропускну здатність в інтересах споживача транспортних послуг.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Ці з'єднання можуть проходити через різні системи передачі SDH (волоконно-оптичні та радіорелейні) з різними ієрархічними рівнями STM-N.


Рівень каналів мережі SDH забезпечує інтерфейси для користувача транспортної мережі. Враховуючи, що транспортна мережа SDH є частиною первинної мережі зв'язку, на рівні каналів проводиться узгодження з вторинними мережами (користувачами), наприклад, з телефонними мережами через потоки цифрових даних 2,048 Мбіт/с (E1), з мережами Ethernet на швидкостях передачі 10, 100, 1000 Мбіт/с, через з’єднання віртуальних контейнерів і протоколів узгодження.
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.

Всі процедури формування цифрових блоків SDH відбуваються з використанням єдиного високостабільного тактового механізму - тактової мережевої синхронізації (ТМС). Створення та підтримка всіх з'єднань в мережі SDH і контроль всіх функцій забезпечуються системою управління, яка має мережу виділених каналів зв'язку та засоби протокольної взаємодії через ці канали.


  1   2   3   4   5 • Зміст Вступ……..……………………………………………………………………………………………...3 1. Загальна характеристика транспортних SDH -мереж……...…………………………………4
 • 2. Модель транспортної SDH -мережі……………………………………………...…………….....7 3. Елементи функціональної архітектури мережі SDH і логічні
 • 4. Функціональні модулі
 • 5. Проект
 • Розрахунок
 • 8. Список використаної літератури………………………………………………………………45 Вступ
 • 1. Загальна характеристика транспортних SDH-мереж.
 • Рівень ієрархії SDH Швидкість
 • 2. Модель транспортної SDH мережі.
 • Рівень каналів Цифрові канали Е1, Е3, Е4 Рівень трактів
 • Рівень середовища передачі
 • Рівень трактів мережі SDH
 • Рівень каналів мережі SDH