Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт 2015-2016 н р. Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року

Скачати 462.55 Kb.

Звіт 2015-2016 н р. Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року
Скачати 462.55 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.04.2017
Розмір462.55 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4

Звіт 2015-2016 н.р.

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року.
  На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора ЗОШ І-ІІІ ступенів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.
  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Школа є колективною власністю Львівської міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Залізничного району, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у жовтні 1966 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 0,8938 га.

Право колективної власності - це юридично визначене і забезпечене право організації - юридичної особи, створеної на базі об'єднання майна її членів (учасників), - використовувати належні їй засоби виробництва на власний розсуд і в інтересах її членів (учасників).
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Є акт на землю.


У 2015-2016 навчальному році працювало 46 (6 перебувають у декретній відпустці) педагогічних працівника та 17 працівників з числа обслуговуючого персоналу.
Навчання завершило 571(531) учень у 22 класах, середня наповнюваність класів становить 25,5 учні.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників.

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 


  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
 


  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступниками директора школи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера.

Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Стиль керівн́ицтва - сукупність засобів впливу керівника на підлеглих, яка обумовлена специфікою завдань, поставлених перед підприємством, взаємовідносинами керівника з підлеглими, обсягом його посадових повноважень, особовими якостями всіх членів колективу.

Адміністрація школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.


1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня навчально-виховного процесу у школі

Перед сучасною українською школою постало питання її подальшого розвитку. Мінливі соціальні умови, прискорення життєвого темпу, збільшення, постійне ускладнення та оновлення інформації, ставлять перед суспільством завдання формування нового типу особистості, що вільно орієнтується у сучасному світі, здатної до прийняття та реалізації рішень, відповідальної за свій вибір, готової до саморозвитку та самоосвіти.

У суспільстві гостро постало питання рівного доступу до якісної освіти. Аналіз ситуації показав, що діти нашої школи через віддаленість від центральної частини не тільки міста, але й району, фінансові, соціальні та інші проблеми не мають можливості отримувати весь комплекс освітніх послуг, а зміст освіти та форми організації навчально-виховного процесу не в повному обсязі відповідають запитам сучасного рівня розвитку суспільства.

Виходячи з аналізу стану навчально-виховної діяльності у минулому навчальному році та з метою подальшої реалізації Закону України “Про освіту”, інших нормативних документів, колектив школи у 2015-2016 н.р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
завершує працювати над розв’язанням проблем:


Місія, над реалізацією якої працює колектив школи – організація навчально-виховного процесу з метою сприяння інтелектуальному розвитку кожного учня відповідно до його здібностей та обдарувань, виховання національно свідомої, патріотично налаштованої особистості, яка здатна вибрати своє місце в житті та змінити на краще своє життя та життя своєї країни.

 

Навчально-методичні проблеми, над розв’язанням яких працює школа:1. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі здійснення моніторингу якості знань.
Я́кості знань - в педагогіці - співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями засвоєння.

2. Формування особистості на основі ціннісного ставлення до суспільства, людей, природи і мистецтва; виховання у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

3. Реалізація програми «Обдаровані діти»   

Проблеми школи стали пріоритетами для кожного педагога не лише під час проведення уроків та позакласних заходів, але й лягли в основу роботи з педагогічними кадрами, методичної роботи, психологічної служби, роботи з батьками тощо.

Більшість учнів школи виявили рівень компетенції в оволодінні окремими навчальними дисциплінами від низького до високого, що є підтвердженням того факту, що:

по-перше, учні мають різні нахили до вивчення окремих дисциплін;

по-друге, 12 -бальна система оцінювання дозволила вчителям більш об’єктивно підійти до оцінювання кожного учня.

Зрізи знань, контрольні роботи, ЗНО показали добрий рівень навченості учнів школи.

Середній бал

Свідоцтва – 8,6 (9-а), 7,7 (9-б)

атестата – 9 (11-а), 7,8 (11-б)

Високі досягнення ЗНО з укр.. мови – 17 учнів з 32 – 10-12 балів

значення по рокахПоказник

2006

2007-8

2008-9

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-2015

15-16

1

Кількість учнів

610

568

530

538

510

504

492

501

531

571

2

Кількість вчителів

44

43

42

42

43

41

41

45

46

47 3

3

Кількість першокласників

49

50

50

58

57

47

47

61

73

63

4

Кількість випускників

9 клас


61

64

27

74

54

50

38

54

48

52
11 клас

58

45

36

39

13

30

26

22

13

32

5

Кількість медалістів2з 1с

1з 1с

-

1з 1с

4

3

3 1

-

4

6

К-сть учасників олімпіад:

ІІ рівня


ІІІ рівня

ІV рівня
37

41

38

22

24

28

21

22

19

24

2

3

-

2

3

3

2

1

2

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАНІ про продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х класівСЗШ № 68 2015 н.р


 1. Подано у відділ освіти довідки про місце навчання випускників 9-ого класу та інформацію про продовження навчання і працевлаштування випускників 9-ого класу (статистичний звіт 1-ЗСО). За даними класних керівників 9-х класів, за інформацією по довідках із навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, згідно наказу СЗШ № 68 №1621 від 31.08.2015р.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
  «Про зарахування учнів до 10 класу», із 48 випускників 9-их класів 2014-2015 н.р. 30 учнів (63%) продовжили навчання у СЗШ №68.
 1. У попередньому навчальному році продовжити навчання у 10-х класах своєї школи вирішили 63% минулорічних випускників. 23 випускників 2014-2015 н.р. продовжили навчання у навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах. З них у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 13 учнів (це 27% , у попередньому випуску - 55%), у ПТУ – 5 учнів (це 10% у попередньому випуску - 40%).

 2. За даними класних керівників 11-х класів, із 13 випускників 2014-2015н.р. 100% продовжили навчання (у попередньому, 2013-2014 н.р., 95,5% випускників 11-х класів продовжили навчання). З 13 випускників 2014-2015 н.р. 10 учнів (це 76,9 %) продовжили навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (у попередньому навчальному році - 81,8%);
  Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
  троє випускників (це 23,1%; у попередньому році - 9,5%) продовжили навчання у ПТУ. Троє учнів (30% із тих, що вступали до ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації) стали студентами Львівського національного університету ім. Ів. Франка (у попередньому навчальному році - 38,9%), троє (30%) стали студентами національного університету «Львівська політехніка» (у попередньому навчальному році 11,1%). Крім того інші випускники 2014-2015 н.р. стали студентами таких вищих навчальних закладів: Львівської комерційної академії (1), Львівського національного медичного університету (1), Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій (1), Львівської філії Київського національного університету культури і мистецтв (1).
  Ветеринарія (від лат. veterinarius - той, що лікує худобу) - комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, методи захисту людей від зоонозів.
  Львівський торговельно-економічний університет - економічний вищий навчальний заклад міста Львова IV рівня акредитації. Найстаріший торговельно-економічний ВНЗ України.
  Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ (у 1918-1939 - Університет Яна Казимира) - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні. Заснований у 1784 імператором Йосифом ІІ з латинською мовою викладання.
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ; лат. Universitatis Medicinalis Leopoliensis) - один з найбільших та найстаріших медичних навчальних закладів України. Готує спеціалістів за напрямами , медицина, медико-профілактична справа, стоматологія та фармація.
  Двоє випускників продовжили навчання у Ставропігійському ВПУ, одна випускниця продовжила навчання на курсах при учбово-методичному центрі "ROYAL CLUB" Academy.

  1   2   3   4


Скачати 462.55 Kb.

 • 1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня навчально-виховного процесу у школі
 • Львівського національного університету
 • Львівської комерційної академії (1), Львівського національного медичного університету