Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та річних звітних даних товариства з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «промінвест» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

Скачати 344.12 Kb.

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та річних звітних даних товариства з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «промінвест» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
Скачати 344.12 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір344.12 Kb.
ТипЗвіт
  1   2АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


щодо фінансової звітності та річних звітних даних

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНВЕСТ»

за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

м. Київ «10» квітня 2015 року

Учасникам, керівництву ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНВЕСТ»

Національній Комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до договору № 07/04/15 від 07.04.2015 р.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
, ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНВЕСТ» (далі за текстом – «Товариство»), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Примітки до фінансової звітності за 2014 рік, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Аудиторську перевірку розпочато 07 квітня 2015 року та закінчено 10 квітня 2015 року.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10. Тел. 044-360-46-37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 01.11.2017 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.

Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Аудиторська палата України (далі - АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.
2013 року № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року.

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНВЕСТ»;

Код ЄДРПОУ: 36425137;

Юридична адреса: 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28.

Дата та свідоцтво про державну реєстрацію: Зареєстровано 02.04.2009 року Печерською державною адміністрацією в м. Києві (№ 1070 1020000036303).

В звітному періоді зміни до установчих документів не вносилися.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ФК № 233 від 08.10.2009 року.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти.

Аудиторами встановлено, що видів діяльності, які не зазначені в статуті, Товариство впродовж 2014 року, не здійснювало.

Наявність структурних підрозділів: відсутні.

Наявність ліцензій: Товариство у звітному періоді 30.09.2014 року отримало ліцензію на діяльнясть із залучення коштів установників управління майном для фінансування обєктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (серія АЕ № 199733), строк дії ліцензії до 06.11.2019 року. Пепередня ліцензія, по якій Товариство здійснювало діяльність в звітному періоді (серія АВ № 472928) строком дії з 05.11.2009 р. по 05.11.2014 р.

Перелік фондів фінансування будівництва, майно яких знаходиться в управлінні Товариства: Фонд фінансування будівництва № 1 виду А «9-ти поверховий житловий будинок з мансардним поверхом» з об’єктами соціально-побутового призначення та паркінгом, що здійснює свою діяльність на підставі Правил Фонду фінансування будівництва виду А, затверджених Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ПРОМІНВЕСТ» № 7 від 09.11.2009 р. (Адреса: м. Маріуполь, Жовтневий район, вул. Бахчиванджи, 27-а) та Наказом № 6 від 01.10.2014 р.

Відповідальні за фінансово-господарську діяльність:


  • Директор – Мєшкова Руслана Олександрівна обрана загальними зборами учасників ТОВ «ФК «ПРОМІНВЕСТ» (протокол № 4 від 06 листопада 2009 року) та призначена на посаду на постійне місце роботи (наказ № 1 від 07.11.2009 р.) з 07 листопада 2009 року, по теперішній час.

  • Головний бухгалтер – Колесніченко Ірина Миколаївна призначена на посаду за сумісництвом з 26.11.2009 р. (наказ № 5 від 26.11.2009 р.), по теперішній час.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора , включапючи оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилок. Виконуючи оцінку цих ризики, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.Обсяг аудиторської перевірки:

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
№ 1225 (в редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне у сфері ринків фінансових послуг України від 26.11.2013 р. № 4278); Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами і нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р.
Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.
Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
№ 27 (в редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне у сфері ринків фінансових послуг України від 17.10.2013 р. № 3723); Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 304/1 від 24.12.2014 року. Також врахували вимоги Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
№ 291, із змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.

Висловлення думки щодо активів та зобовязань Товариства.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, затверджена для випуску 20 лютого 2015 року і підписана управлінським персоналом в особі директора та головного бухгалтера.

Фінансова звітність за 2014 рік була підготовлена ​​на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису.

Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.
Подві́йний за́пис - це принцип тотожного відображення господарчих операцій на рахунках, що забезпечує рівність оборотів за дебетом і кредитом відповідних рахунків. Іншими словами, це відображення кожної господарської операції двічі, за дебетом одного й за кредитом іншого рахунку у тій самій сумі.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Фінансова звітність станом на 31.12.2014 року є першою звітністю, складеною відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності(МСФЗ). Станом на 31.12.2013 року складалася попередня фінансова звітність у зв’язку з переходом на складання звітності за МСФЗ.Необоротні активи

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно. Відповідну інформацію розкрито згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основні засоби відображаються у звітності згідно моделі обліку по фактичним витратам, за вирахуванням накопиченої амортизації та резерву під знецінення, коли необхідно. Товариство розкриває у звітності інформацію щодо основних засобів згідно вимогам МСФЗ (IAS) 16.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Строк корисного використання основних засобів визначається на основі передбачуваної корисності активу. Методи визначення зносу (амортизації) основних засобів відповідають обраній обліковій політиці, та залишались незмінними на протязі звітного періоду. Амортизація обєктів основних засобів розраховується за методом рівномірного списання, що застосовується для списання первісної вартості основних засобів до їх ліквідаційної вартості. Інформація щодо визнання та облікових оцінок основних засобів Товариства розкрита у Примітках до фінансової звітності.Основні засоби

Станом на 01.01.2014

Станом на 31.12.2014

Балансова вартість (тис. грн.)

18

12

Первісна вартість (тис. грн.)

30

30

Знос (тис. грн.)

(12)

(18)

Станом на 01.01.2014 року та 31.12.2014 року незалежний оцінювач не залучався для проведення оцінки основних засобів та нематеріальних активів, так як за свідченням управлінського персоналу історична вартість цих активів приближена до справедливої вартості.

Товариством не розроблені критерії визначення ознак можливого зменшення корисності необоротних активів, фінансових інвестицій та сегментів діяльності.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

При відображенні в обліку руху основних засобів порушень не виявлено. У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються інвентаризації основних засобів станом на 31.12.2014 р. через неможливість аудитора бути присутнім при інвентаризації, оскільки призначення нас аудиторами відбулося після дати проведення інвентаризації, аудитор не може висловити думку щодо зазначених статей.

Оцінка нематеріальних активів здійснюється за первісною вартістю. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього обєкта активом (при зарахуванні на баланс). Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. Амортизація нематеріального активу в обліку нараховується із застосуванням лінійного методу. Нематеріальні активи ТОВ «Фінансова компанія «Промінвест» складають:Нематеріальні активи

Станом на 01.01.2014

Станом на 31.12.2014

Балансова вартість (тис. грн.)

10

49

Первісна вартість (тис. грн.)

51

51

Знос (тис. грн.)

(41)

(2)

Найбільшу питому вагу в активах мала стаття «Довгострокові фінансові інвестиції», що складає 92,31 % статутного капіталу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕШ ЕНД ГОУ УКРАЇНА».
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Дана інвестиція обліковується по методу участі в капіталі, сума нарахованого доходу за 2014 рік - 8 тис. грн.

Облік запасів

Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни продажу. Згідно облікової політики собівартість запасів визначається методом специфічної ідентифікації індивідуальних витрат. Товариство розкриває у звітності інформацію згідно вимогам МСФЗ (IAS) 2.

Запаси ТОВ «Фінансова компанія «Промінвест» за даними обліку та звітності станом на 31.12.2014 р. -відсутні.

Фінансові активи

Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», IFRS 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», IFRS 9 «Фінансові інструменти».

Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Основними фінансовими інструментами є: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов'язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту.
Заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються за амортизаційною вартістю, розрахованої з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахування резерву під знецінення (за необхідності).
Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.Фінансові активи

Станом на 01.01.2014

Станом на 31.12.2014

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

14

-

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

6

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

49

70

Облік дебіторської заборгованості здійснюється з веденням оборотно-сальдової відомості і карточки обліку по кожному дебітору.

Грошові кошти

Грошові кошти, відображені у звітності Товариства станом на 31.12.2014 р. становлять 70 тис. грн. Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам в національній валюті не встановлено.

Станом на жовтень 2016 року, за даними НБУ в готівковому обігу перебуває 2,8 млрд штук гривневих банкнот загальною вартістю в 310,4 млрд гривень. Таким чином в середньому на одного українця припадає 65 банкнот загальною вартістю в 7205 грн. На першому місці за кількістю в обігу перебуває банкнота номіналом 200 гривень (553,9 млн штук), на другому - 1-гривнева (470,9 млн штук), а третю позицію займає 100 гривень (442,9 млн штук). За номінальною вартістю перше місце займають 500-гривневі банкноти яких в обігу налічується 270,7 млн штук.
Безготі́вкові розраху́нки - платежі, які здійснюються шляхом перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без використання грошових купюр. Безготівкові розрахунки застосовуються між підприємствами і організаціями для розрахунків за куплені сировину, матеріали, напівфабрикати, відвантажену продукцію, виконані роботи і т. д.
Дані по банківським випискам і дані аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам.
Аналітичний облік (грец. analitykos - відповідний) - система бухгалтерських записів, що дає детальні відомості про рух господарських засобів; призначається для оперативного керівництва господарством і складання звітності; будується по кожному синтетичному рахунку окремо.

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою, та в майбутньому очікуються економічні вигоди, повязані з їх використанням. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації за видами активів вимогам МСФЗ.

Зобов'язання

Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо фінансових зобовязань здійснюється у відповідності до вимог МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», IFRS 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», IFRS 9 «Фінансові інструменти». Фінансові зобовязання ТОВ «Фінансова компанія «Промінвест» становлять:
Фінансові зобовязання

Станом на 01.01.2014

Станом на 31.12.2014

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1

24

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1

3

у тому числі з податку на прибуток

1

3

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

3

-

По термінах фінансові зобов'язання класифікуються як короткострокові.

Довгострокові зобов'язання та забезпечення, станом на 31.12.2014 р., відсутні.

Взаєморозрахунки між Товариством та контрагентами, як правило, урегульовані відповідними договорами. Товариство не має кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по якій минув час позовної давності.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.

Інформацію про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість Товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з спілки, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито відповідно до вимог МСФЗ.

Визнання, оцінка, представлення та розкриття всіх виплат працівникам, здійснюється у відповідності до вимог МСБО 19 «Виплати працівникам».

Розрахунки по заробітній платі відповідають чинному законодавству.

Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню ведуться згідно нормативам.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду. Поточний податок на прибуток відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком операцій визнаних безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому структурному прибутку.

Податкові зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний період оцінюються за сумою, передбачуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам.

Розрахунок зобов'язань і сплата податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
Аудитор підтверджує, що зобов'язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою, та в майбутньому існує ймовірність їх погашення. На підставі наведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобовязання вимогам МСФЗ.Власний капітал

Величина зареєстрованого та сплаченого Статутного капіталу Товариства становить 12 062 тис. грн.

Відображення власного капіталу та його зміни, у фінансовій звітності підприємства здійснюється згідно вимог діючого законодавства. Для формування статутного капіталу товариства не використовуються бюджетні кошти, кошти одержані в кредит під заставу.

Бюдже́т (з франц. budget, давн. франц. bougette - «шкіряний гаманець») - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.

Засновниками статутний капітал сплачено повністю. Власники істотної участі в статутному капіталі Товариства (в тому числі контролери Товариства): Тютюн Олександр Євгенович 0,2591 % - 31250,00 грн.; Мєшкова Руслана Олександрівна 0,2565 % -30937,50 грн.; Юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕШ ЕНД ГОУ УКРАЇНА» 99,4845 % -12000312,50 грн.Облік доходів і витрат

Облік доходів і витрат у 2014 році проводилось у відповідності до вимог П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318 (із змінами та доповненнями) та положеннями наказу про облікову політику, та не суперечать вимогам МСФЗ.

Доходи визнаються Товариством в той момент, коли існує висока ймовірність того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат компанії.

Доходи і витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки в тому періоді, в якому товари (послуги) були реально надані і була завершена передача повязаних з цими товарами (послугами) ризиків і економічних вигод, незалежно від того, чи була проведена фактична оплата.

Доходи та витрати ТОВ «Фінансова компанія « Промінвест» в порівняльних показниках складають:

Стаття

Станом на 31.12.2014 (тис. грн.)

Станом на 31.12.2013 (тис. грн.)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

321

186

Собівартість реалізації

-

-

Інші операційні доходи

4

2

Адміністративні витрати

(232)

(152)

Витрати на збут

(81)

(34)

Дохід від участі в капіталі

8

2

Інші операційні витрати

-

-

Витрати (дохід) з податку на прибуток

(3)

(1)

Чистий прибуток (збиток)

17

3

Фінансовий звіт по формі № 3 «Звіт про рух грошових коштів» складений у відповідності з МСФЗ (ІАS) 7 «Звіт про рух грошових коштів». При складанні звіту використані дані первинних облікових регістрів.

Фінансовий звіт по формі № 4 «Звіт про власний капітал» складений у відповідності з МСФЗ (ІАS) 1 «Представлення фінансової звітності». Дані звіту достовірно відображають реальний стан та рух власного капіталу Товариства за 2014 рік. Дані звіту ідентичні відповідним даним 1 розділу пасиву «Власний капітал» форми № 1 «Баланс».

Примітки до річної фінансової звітності складені з урахуванням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Дані звіту достовірно відображають реальний стан та показники діяльності Товариства за 2014 рік. Дані звіту тотожні відповідним даним форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації.

Чисті активи станом на 31.12.2014 року становлять 12108 тис. грн., в тому числі статутний капітал 12 062 тис. (99,6%), нерезподілений прибуток Товариства становить 17 тис. грн. (0,14 %), резервний капітал 26 тис.

Резе́рвний капіта́л (англ. Capital Reserves) - частина власного акціонерного капіталу, який не належить ні до оплаченого акціонерного капіталу, ні до нерозподіленого прибутку і включає такі статті, як
грн. (0,21 %) та капітал у дооцінках 3 тис. грн. (0,2%).

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Товариством в 2014 році створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду внутрішнього аудитора. В обов’язки внутрішнього аудитора, згідно Положення, входить контроль фінансової діяльності Товариства, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснення фінансових досліджень та інше.

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності Компанії, а також на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть причинити припинення діяльності Товариства чи не можливості продовження на безперервній основі.

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал Товариства.

Висновок про надання впевненості щодо іншої річної звітності.

Спеціальна звітність Товариства за 2014 рік підготовлена у відповідності до вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами і нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р. № 27 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.10.2013 р. № 3723).За наслідками завдання з надання впевненості іншої річної звітності Товариства, ми перевірили Баланс управителя (фонду) на 31.12.2014 року, в якому відображені наступні види активів та зобов’язань:

Стаття

Станом на 31.12.2014 (тис. грн.)

Станом на 31.12.2013 (тис. грн.)

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

1 739,5

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

121,91

0

РАЗОВ АКТИВИ

1 861,41

0

Цільове фінансування

1 861,41

0

РАЗОМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ

1 861,41

0
  1   2


Скачати 344.12 Kb.