Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами «інтелект капітал» за 2012 рік Адресат: керівництво куа «інтелект капітал»

Скачати 103.36 Kb.

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами «інтелект капітал» за 2012 рік Адресат: керівництво куа «інтелект капітал»
Скачати 103.36 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір103.36 Kb.
ТипЗвіт
  1   2


АУДИТОРСЬКА ФІРМА ТОВ «СТАНДАРТ - АУДИТ»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1259 від 26.01.2001р. 83017, м. Донецьк вул. Овнатаняна,4 , Код ЄДРПОУ 23980886, р/р 26006003010000 в

ВАТ «ПроФінБанк» м. Донецька, МФО 334594
Товариство з обмеженою відповідальністю

"СТАНДАРТ-АУДИТ"

Свідоцтво АПУ N 1259


Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ«ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»
за 2012 рікАдресат: керівництво КУА «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»

учасники КУА «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»

м. Донецьк

2013 р.

Дата видачі висновку

Аудиторський висновок видано “21” лютого 2013 року.Основні відомості про аудиторську фірму
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт - аудит"

Код за ЄДРПОУ: 23980886

Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво N 1259, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за N 98.

Термін дії свідоцтва: до 04.11.2015 року.

Свідоцтво НКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Реєстраційний номер Свідоцтва – 02;
Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.
Уча́сники ри́нку ці́нних папе́рів - емітенти, інвестори та особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.
Серія та номер Свідоцтва: П 000002.

Термін дії свідоцтва: з 29.01.2013 до 04.11.2015

Номер, серія і дата видачі сертифіката директора аудиторської фірми: Сертифікат аудитора - Серія А № 002673, виданий за рішенням № 36 від 05.10.1995 р.,

Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 205/2 від 24.09.2009р. термін дії продовжено до 05 жовтня 2014 р.

Місцезнаходження: м. Донецьк – 17, вул. Овнатаняна, 4.

Телефон/факс: (062) 3858391 .

Основні відомості про Компанію

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ: 35398197.

Місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 20.

Дата державної реєстрації: 06.09.2007 р., Виконавчий комітет Донецької міської ради.

Основні види діяльності:


Код виду діяльності (КВЕД)

Назва виду діяльності

65.23.0

Інше фінансове посередництво

65.21.0

Фінансовий лізинг

65.22.0

Надання кредитів

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 945 від 29 січня 2013 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 19.02.2013 по 21.02.2013 р.

Перелік перевіреної фінансової інформації

Під час аудиту було перевірено: • Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2012 року.

 • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2012 рік.

 • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2012 рік.
  Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


 • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2012 рік.

 • Примітки до фінансової звітності (Форма №5) за 2012 рік.

 • Оборотна відомість та регістри бухгалтерського обліку за 2012 рік.

 • Первинні документи за 2012 рік (вибірково).

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності ТОВ КУА «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ», визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Компанії.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Відповідальність стосовно зазначеної фінансової інформації згідно МСА 700 несе управлінський персонал Компанії.

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

- вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають особливостям діяльності Компанії;

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цієї звітності на підставі проведеного аудиту.

  1   2


Скачати 103.36 Kb.

 • ВАТ «ПроФінБанк» м. Донецька, МФО 334594 Товариство з обмеженою відповідальністю
 • Дата видачі висновку
 • Код за ЄДРПОУ
 • Термін дії свідоцтва
 • Термін дії сертифіката
 • Телефон /факс
 • Основні види діяльності: Код виду діяльності (КВЕД)
 • Основні відомості про умови договору про проведення аудиту Дата та номер договору на проведення аудиту
 • Законом України