Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт незалежного аудитора щодо повного пакету фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» за 2011 рік Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України Звіт щодо фінансової звітності

Скачати 160.01 Kb.

Звіт незалежного аудитора щодо повного пакету фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» за 2011 рік Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України Звіт щодо фінансової звітності
Скачати 160.01 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір160.01 Kb.
ТипЗвіт


Товариство з обмеженою відповідальністю

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів

№ 0150 від 26.01.2001

69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. № 1

тел. (061) 213-17-45, 213-57-60,

e-mail: capital@infocom.zp.uawww.capital.net.ua
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо повного пакету фінансової звітності

Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»

за 2011 рік

Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку України

Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Капітал», свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0150 від 26.01.2001, дію якого продовжено до 04.11.2015р., проведено аудит фінансової звітності компанії Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» (код ЄДРПОУ 00130926;

Аудиторська фірма - організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається винятково наданням аудиторських послуг.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.

місцезнаходження органа управління: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14; дата державної реєстрації 17.05.2000 р.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.

), яка включає:

Баланс станом на 31 грудня 2011 року,

Звіт про фінансові результати за 2011 рік,

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік,

Звіт про власний капітал за 2011 рік,

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік,

опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Фінансова звітність компанії підготовлена відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України.

Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, та Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528, і Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати аудиторського висновку. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої позитивної аудиторської думки.

Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за 2011 рік у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).Звіт щодо вимог законодавчих і нормативних актів
Розкриття інформації відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

2006 № 1528

Стан бухгалтерського обліку
На підставі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік в цілому ведеться товариством у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та наказу від 29.12.2002 № 253 Положення «Особливості облікової політики ВАТ «Запоріжжяобленерго» із змінами та доповненнями за 2003-2011 роки.

У звітному періоді облікова політика компанії не змінювалась.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.


Розкриття інформації про активи
Облік нематеріальних активів (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та обліковій політиці товариства.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2011 року складає 9 912 тис. грн., сума накопиченої амортизації – 7 313 тис. грн., або 73,8 % первісної вартості нематеріальних активів. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється за прямолінійним методом протягом терміну корисного використання, який установлюється компанією при визнанні об’єкта активом. У звітному періоді введено в експлуатацію нематеріальних активів на суму 1 540 тис. грн., до складу яких увійшла вартість прав користування програмним забезпеченням.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Дані аналітичного обліку нематеріальних активів відповідають даним синтетичного обліку та даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.

Облік основних засобів та незавершених капітальних інвестицій (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 «Основні засоби» та обліковій політиці компанії.

Основні засоби, придбані до 1996 р., відображені у балансі за переоціненою вартістю відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України.

Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Аналітичний облік (грец. analitykos - відповідний) - система бухгалтерських записів, що дає детальні відомості про рух господарських засобів; призначається для оперативного керівництва господарством і складання звітності; будується по кожному синтетичному рахунку окремо.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Більша частина об’єктів основних засобів, відображена в балансі за історичною собівартістю, яка, починаючи з 1 липня 2001 р., визначається відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». У звітному році компанією проведена дооцінка основних засобів на суму 2 088,9 тис. грн.

Нарахування амортизації для всіх груп основних засобів здійснюється за прямолінійним методом, виходячи із строку корисного використання об’єкту, що відповідає вимогам П(С)БО 7 та обліковій політиці компанії.

Первісна вартість основних засобів, оформлених у заставу складає 321 101тис. грн., тимчасово не використовуються у зв’язку з реконструкцією, консервацією основні фонди, залишкова вартість яких складає 5 977 тис. грн.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів компанія відносить активи строк служби корисного використання яких більше одного року, а вартість перевищує 2,5 тис. грн., крім необоротних активів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини та обладнання), які включаються до основних засобів незалежно від їх вартості. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів нараховується в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об’єкта.

Бала́нсова ва́ртість акти́вів (англ. Book Value) - вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об’єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу.

Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).

Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним синтетичного обліку та даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.У складі незавершених капітальних інвестицій відображена вартість капітального будівництва, виготовлених господарським способом або придбаних компанією необоротних матеріальних і нематеріальних активів, а також сума авансових платежів підрядникам для фінансування капітального будівництва. Загальна вартість незавершеного будівництва станом на 31.12.2011 року складає 61 730 тис. грн. та відображена відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» та обліковій політиці товариства.

У складі довгострокових фінансових інвестицій компанією враховані інвестиції у дочірнє підприємство «ПК енергетиків» ВАТ «Запоріжжяобленерго» в розмірі 410 тис.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.

Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.

грн. Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі, сума врахованих доходів від інвестиції у поточному році склала 11 тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість включає заборгованість за виданими працівникам позиками.

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

Строк погашення позик 2015 рік. Загальна вартість довгострокової дебіторської заборгованості складає 4 тис. грн.

Облік інвестиційної нерухомості (визнання, класифікація, оцінка, амортизація тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» та обліковій політиці компанії. Інвестиційна нерухомість у балансі відображена за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації. До складу інвестиційної нерухомості товариство відносить об’єкти нерухомості, утримувані з метою отримання орендних платежів. Об’єкти, які передані в оренду частково, не вважаються інвестиційною нерухомістю. Амортизація об’єктів інвестиційної нерухомості нараховується із застосуванням прямолінійного методу, виходячи із строку корисного використання об’єкту, що відповідає вимогам П(С)БО 7 та обліковій політиці компанії. Залишкова вартість інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2011 складає 359 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 компанією нараховані відстрочені податкові активи відповідно до вимог П(С)БУ 17 «Податок на прибуток». При визначенні суми відстрочених податкових активів використовувалась ставка податку на прибуток, яка буде діяти у періодах погашення тимчасової різниці.

Податкова ставка - законодавчо визначена величина податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування.Облік запасів компанії (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 9 «Запаси» та обліковій політиці компанії. Оцінка запасів при їх вибутті здійснювалась за ідентифікованою вартістю, що відповідає обліковій політиці товариства і протягом звітного періоду не змінювалась.

Дані аналітичного обліку запасів відповідають даним синтетичного обліку та підтверджені даними первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.Облік поточної дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Векселі одержані відображені у балансі за вирахуванням суми резерву сумнівних боргів у розмірі 50 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображена у балансі за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів нарахований відповідно до облікової політики компанії за методом аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Інша дебіторська заборгованість відображена у балансі за первісною вартістю. У звітному періоді компанією використано весь резерв, нарахований у попередніх роках на іншу сумнівну заборгованість.Сума грошових коштів, відображених у балансі на початок 2011 року та на 31.12.2011, підтверджена банківськими та касовими документами.

У складі інших оборотних активів враховані грошові документи у національній валюті 157 тис. грн., податкові зобов’язання з ПДВ за розрахунками з бюджетом – 5 443 тис. грн., податковий кредит з ПДВ за розрахунками з бюджетом 478 тис. грн. (в частині розрахунків з постачальником, за якими у податковому обліку використовується касовий метод).

До складу витрат майбутніх періодів віднесено витрати у розмірі 329 тис. грн. на передплату періодичних видань, витрати за договорами страхування.

Податко́вий креди́т - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного податку), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених Законом.

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.Вартість необоротних активів, призначених для продажу, станом на 31.12.2011 року складає 12 839 тис. грн. Облік необоротних активів, призначених для продажу (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 27 «Необоротні активи, які утримуються для продажу, та діяльність, що припиняється».

Розкриття інформації про зобов’язання
Облік зобов’язань (визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Відповідно до облікової політики товариством нараховуються забезпечення виплат для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Облік забезпечень ведеться, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання» та П(С)БО 26 «Виплати працівникам».

У складі інших довгострокових зобов’язань компанією врахована реструктуризована заборгованість перед ДП «Енергоринок» у сумі 705 800 тис. грн. Строк погашення заборгованості до 2017 року.
Інформація про інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2011

податкові зобов’язання з ПДВ за товари (роботи, послуги),

строк сплати яких не настав - 626 тис. грн.,

податковий кредит з ПДВ за товари (роботи, послуги),

строк сплати яких не настав - 1 899 тис. грн.,

розрахунки з підзвітними особами - 25 тис. грн.,

розрахунки з постачальника необоротних активів - 4 598 тис. грн.,

розрахунки за роботи капітального характеру - 7 626 тис. грн.,

розрахунки з іншими кредиторами

(фінансові санкції, тендерні забезпечення) - 11 815тис. грн.,

Разом - 26 589 тис. грн.
Розкриття інформації про власний капітал
Власний капітал складається із статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого збитку.

Резе́рвний капіта́л (англ. Capital Reserves) - частина власного акціонерного капіталу, який не належить ні до оплаченого акціонерного капіталу, ні до нерозподіленого прибутку і включає такі статті, як

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

Облік власного капіталу у 2011 році ведеться, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів товариства від 20 квітня 2011 року, протокол № 19, у зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності компанії у 2010 році нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) не здійснювалась.

Компанією проведено перерахунок статей фінансової звітності на початок 2011 року після аудиторського висновку внаслідок виправлення помилок, які мали місце в попередньому періоді, та складають 6 135 тис. грн. Статті фінансової звітності минулих періодів були перераховані з метою подання порівняльної інформації. У зв’язку з недоцільністю (не суттєво) виправлені фінансові звіти повторно не оприлюднювались.


Розкриття інформації про сплату статутного фонду
Статутний капітал товариства складає 44 840 000 грн. та поділений на 179 360 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.

кожна.

Дані бухгалтерського обліку статутного капіталу відповідають даним Статуту компанії. Станом на 31.12.2011 року статутний фонд товариства сплачено в повному розмірі.


Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
Компанією після дати балансу були внесені зміни до фінансових звітів внаслідок проведеного перерахунку податку на прибуток за звітний рік, які привели до збільшення прибутку компанії.

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Чистий прибуток компанії, відображений у Звіті про фінансові результати, складає за 2011 рік 22 596 тис. грн. та визначений, згідно з вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів
На наш запит відносно особливої інформації управлінський персонал компанії повідомив, що у 2011 році:

не відбувались зміни власників, яким належить 10 і більше відсотків статутного капіталу,

не приймалися рішення про утворення, припинення його філій, представництв,

не порушувалися справи про банкрутство емітента, не виносились ухвали про його санацію,

не приймалися рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента, про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу,

не приймалися рішення про зменшення статутного капіталу,

не отримувались позики або кредити на суму, що перевищує 25 відсотків активів,

не мали місце факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі,

не приймалися рішення про викуп власних акцій,

не відбувалась зміна складу посадових осіб.

Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.Розкриття інформації відповідно Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (кріс емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360

Інша відповідальність аудитора
Іншою відповідальністю є висловлювання думки щодо іншої інформації, розкриття якої вимагається рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

Перевірка іншої інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором фінансовою звітністю виконувались запити персоналу компанії та аналітичні процедури.


Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Вартість чистих активів товариства станом на 31 грудня 2011 року складає 185 205 тис. грн. та перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.


Відповідність фінансової звітності, що підлягала аудиту, іншій інформації, що розкривається емітентом
Звіт до перевірки не надано у зв’язку тим, що дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) передувала даті оновлення програмного забезпечення для формування річної звітності згідно із Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджених Рішенням ДК ЦПФРУ від 19.12.2006 № 1591, яке розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних НК ЦПФРУ.
Виконання значних правочинів
У звітному періоді компанією не здійснювались значні (10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності) правочини та не приймались рішення про здійснення таких правочинів.
Стан корпоративного управління компанії
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

загальні збори акціонерів;

Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації

наглядова рада;

виконавчий орган – Дирекція;

ревізійна комісія.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства ВАТ «Запоріжжяобленерго» здійснюється відповідно до розділу 8 Статуту Товариства, затвердженого 22.06.2010 року протоколом № 18 позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим положеннями про Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства.

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.

Ревізі́йна комі́сія - в юридичній особі - суб'єкті господарювання - орган, обраний на загальних зборах учасників, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності через проведення планових та позапланових перевірок документації (ревізій), а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

Наглядова рада діє на підставі Статуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» та Положення про Наглядову раду, затверджених позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 22.06.2010 року (протокол № 18). Положенням про наглядову раду не визначено на який термін обрано членів Наглядової ради. Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного року Дирекція Товариства здійснювала поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного Товариства. Змін у складі Дирекції протягом звітного року не відбувалось. Дирекція діє на підставі Статуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» та Положення про Дирекцію ВАТ «Запоріжжяобленерго» затверджених позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 22.06.2010 року (протокол № 18). Положенням про Дирекцію не визначено на який термін обрано членів Дирекції.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов’язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 рік. Звіт ревізійної комісії на дату подання аудиторського висновку не затверджено. Ревізійна комісія складається з 5 осіб, обраних загальними зборами акціонерів 31.03.2010 року (протокол № 17 від 31.03.2010 р.). Ревізійна комісія діє на підставі Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів протокол № 16 від 26.03.2009 року. Положенням про Ревізійну комісію не визначено на який термін обрано членів Ревізійної комісії.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався.

ВАТ «Запоріжжяобленерго» не обирало корпоративного секретаря, тому, що цю функцію виконує у Товаристві керівник групи корпоративного управління відділу тарифної політики та економічних розрахунків ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора. Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ АФ «Капітал» відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства та рішення Наглядової ради (протокол засідання наглядової ради № 12 від 11.04.2011 року.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи відповідають Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.


Аудит проводився на підставі договору від 25.02.2011 № 01/11, у строк з 27.01.2012 по 17.03.2012.


Аудитор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» І.Г. Дядюра ____________

(Сертифікат аудитора № 005338 серії «А» від 27.06.2002,

чинний до 27.06.2012)


Директор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал» І.М. Сокол ___________

(Сертифікат аудитора серії «А» № 000229 від 17.02.1994,чинний до 13.02.2013)
17 березня 2012 року
69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45Скачати 160.01 Kb.