Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «нмт інвестментс» код за єдрпоу 33234889 станом на 31 грудня 2016 року 2017 рік

Скачати 396.09 Kb.

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «нмт інвестментс» код за єдрпоу 33234889 станом на 31 грудня 2016 року 2017 рік
Скачати 396.09 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації21.04.2017
Розмір396.09 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2904,
видане за рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.
Аудиторська палата України (далі - АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.
2002 року

ako-3

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«НМТ ІНВЕСТМЕНТС»

КОД ЗА ЄДРПОУ 33234889

станом на 31 грудня 2016 року

2017 рік
В аудиторському висновку відображено наступну інформацію:

1. Основні положення

2. Аудиторський висновок містить:

2.1. Адресат

2.2. Вступний параграф:

2.2.1. Основні відомості про Товариство:

2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

2.3.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

2.4. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

2.5. Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності

2.5.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

2.5.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора

2.5.1.2. Застереження щодо фінансових інвестицій

2.5.2.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Умовно-позитивна думка

2.5.3. Параграф з інших питань

3. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

3.1. Статутний капітал

3.2.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Власний капітал

3.3 Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу

3.4. Облік фінансових вкладень

3.5. Облік коштів і розрахунків

3.6. Облік розрахунків з дебіторами

3.7. Облік розрахунків з кредиторами

3.8. Облік фінансових результатів.

3.9. Розрахунок вартості чистих активів

3.10 Додаткова та допоміжна інформація за вимогами Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку

4.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Основні відомості про аудиторську фірмуСвідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2904,
видане за рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року

ako-3
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«НМТ ІНВЕСТМЕНТС»

КОД ЗА ЄДРПОУ 33234889

станом на 31 грудня 2016 року
м. Київ «28» лютого 2017 року
1. Основні положення
Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС" (далі – ТОВ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС", або Товариство) станом на кінець дня 31 грудня 2016 року. Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2016 року та закінчився 31 грудня 2016 року станом на кінець дня 31.12.2016 року: а саме: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, а також Приміток до звітів (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються. Річна фінансова звітність складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО), Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), облікової політики Товариства на підставі даних бухгалтерського обліку.
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

2. Аудиторський висновок містить:
2.1. Адресат

Аудиторський висновок (звіт) призначається для керівництва ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації Товариством.


2.2. Вступний параграф:


2.2.1. Основні відомості про Товариство:

Детальна інформація про юридичну особу:Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС"
(ТОВ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС")

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва юридичної особи

"НМТ ІНВЕСТМЕНТС"

Ідентифікаційний код юридичної особи

33234889

Місцезнаходження юридичної особи

01133, м. Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, кімната 36

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ"
Код ЄДРПОУ засновника: 30968038
Адреса засновника: 01133, м. Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 316/1
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 23599500.00
БЕРЕЖНЮК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: 02140, м. Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСА ГМИРІ, будинок 6, квартира 44
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500.00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 23600000.00

Види діяльності

Код КВЕД 66.30 Управління фондами (основний)

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

БЕРЕЖНЮК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА - підписант;
 
БЕРЕЖНЮК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

Дата запису: 24.11.2004
Номер запису: 1 070 102 0000 003775

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Дата взяття на облік: 25.11.2004
 
ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 39669867;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Дата взяття на облік: 26.11.2004;
Номер взяття на облік: 36649
 
ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI:
Ідентифікаційний код органу: 39669867;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 29.11.2004;
Номер взяття на облік: 10-041365

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік

Код КВЕД 66.30 Управління фондами

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10-041365;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 5

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою

Телефон 1: 80442535406
Телефон 2: 80442535105
Факс: 80442535406

Розрахункові рахунки Товариства

-26501036184;

-26048016184;

-2650026184;

-26502046184;

-26503056184;

-26504066184;

-26523036184 (депозитний рахунок)


МФО

322335

Назва банку

ПАТ АКБ «АРКАДА»

Середньооблікова чисельність працівників

7

Товариство має Ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серія АЕ № 294764, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 20.03.2015 року. Строк дії ліцензії з 20.03.2015 року, строк дії необмежений.

Товариство є дійсним членом Української Асоціації інвестиційного бізнесу – Протокол № 2 від 03.03.2005р.

Перелік інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні Товариства:

1.

Акаде́мік або ді́йсний член акаде́мії (рос. академик, англ. academician, нім. Akademiker) - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами. Зазвичай, академіками без уточнення називають членів національної академії наук, академіками (з вказівкою академії) називають дійсних членів інших академій.
Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.
Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Сучасні будівельні технології», код за ЄДРІСІ – 233184, свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ № 184 від 12 липня 2005 року;

2. Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Стратегія будівництва», код за ЄДРІСІ – 233501, свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ № 501 від 27 жовтня 2006 року;

3. Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Патріот-Буд», код за ЄДРІСІ – 233890, свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ №890 від 25 грудня 2007 року;

4. Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Сучасні інвестиції», код за ЄДРІСІ – 2331474, свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ №1474 від 16 серпня 2010 року.

5. Публічне акціонерне Товариство «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Профіт Проджект Інвестментс», код ЄДРІСІ 1331276, код ЄДРПОУ 36216071, Свідоцтво про внесення в ЄДРІСІ № 1276-1 від 03.11.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
2010 року.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.
2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» станом на 31.12.2016 року, які складають повний комплект фінансової звітності:

- форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2016 року,

- форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2016 рік,

- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2016 рік,

- форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2016 рік,

- Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122/2 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», «Про акціонерні товариства», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
2003 року № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів», з урахуванням Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 року №1414 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

При складанні висновку ми керувались вимогами, що викладені у рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №991 від 11 червня 2013 року «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних фондів) та компанії з управління активами».

Фінансова звітність Товариства складається за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2016 року та закінчився 31 грудня 2016 року станом на кінець дня 31.12.2016 року. На виконання ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Постанови Кабінету міністрів України №820 від 07.11.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2013 року, фінансова звітність складена згідно з вимогами МСФЗ. Датою переходу ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» на МСФЗ є 01 січня 2014 року.

На момент підготовки даної фінансової звітності в поточному році Товариство використало всі нові і змінені стандарти і інтерпретації, затверджені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надані - «РМСБО») та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (надані – «КТМФЗ»), ), в редакції чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України і які набули чинності при складанні звітності.

Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Прийняття нових і змінених стандартів і інтерпретацій не призвело до змін протягом року в обліковій політиці Товариства, яка використовувалась для відображення даних звітного року.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Основні принципи облікової політики Товариства викладені в Положенні про облікову політику ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» на 2016 рік, яка затверджена наказом №1 від 02.01.2016 року, на період перевірки залишалась незмінною.

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ТОВ «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» за станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду..


  1   2   3   4


Скачати 396.09 Kb.

 • Аудиторської палати України
 • АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 • «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» КОД ЗА ЄДРПОУ 33234889 станом на 31 грудня 2016 року
 • «НМТ ІНВЕСТМЕНТС» КОД ЗА ЄДРПОУ 33234889 станом на 31 грудня 2016 року м. Київ «28» лютого 2017 року 1. Основні положення
 • ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НМТ ІНВЕСТМЕНТС"
 • Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
 • 2. Аудиторський висновок містить: 2.1. Адресат
 • 2.2. Вступний параграф: 2.2.1. Основні відомості про Товариство
 • ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
 • ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI : Ідентифікаційний код органу: 39669867; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків
 • ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI
 • 2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
 • Закону України
 • Законів України «Про державне регулювання ринку
 • Постанови Кабінету міністрів України
 • Міністерства фінансів України