Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт по проекту "Розробка та впровадження типових рішень щодо комплексної системи захисту інформації в аіс нану" Частина Опис процесу діяльності нан україни та технології безпеки Київ-2004 зміст

Звіт по проекту "Розробка та впровадження типових рішень щодо комплексної системи захисту інформації в аіс нану" Частина Опис процесу діяльності нан україни та технології безпеки Київ-2004 зміст
Сторінка4/18
Дата конвертації12.05.2017
Розмір1.43 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

2 Опис процесу діяльності

2.1 Характеристики НАН України


Національна академія наук України є вищою державною науковою організацією України.
Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.

Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство; створення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.

НАН України має в своїй структурі Президію НАН України, секції, відділення з галузей наук, регіональні наукові центри, а також установи НАН України.

2.1.1 Президія Академії наук


У період між сесіями Загальних зборів НАН України керівництво роботою НАН здійснює Президія НАН України.

Президія НАН України в установленому порядку: 1. скликає сесії Загальних зборів НАН України;

 2. затверджує кількість і перелік вакансій дійсних членів, членів-кореспондентів й іноземних членів НАН України та призначає вибори членів НАН України;

 3. подає на обговорення і затвердження Загальних зборів НАН України програми, прогнози й звіти про діяльність НАН України та її установ;

 4. готує на розгляд Загальних зборів НАН України питання про бюджет НАН України та його виконання;

 5. організовує координацію наукових досліджень у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук;
  Акаде́мік або ді́йсний член акаде́мії (рос. академик, англ. academician, нім. Akademiker) - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами. Зазвичай, академіками без уточнення називають членів національної академії наук, академіками (з вказівкою академії) називають дійсних членів інших академій.
  Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.


 6. створює наукові ради, комітети, комісії та інші дорадчо-консультативні органи НАН України з найважливіших проблем у галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук, заслуховує звіти про їх роботу;

 7. сприяє використанню результатів науково-дослідних робіт у народному господарстві, культурі, в соціальній сфері;
  Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.


 8. організовує наукові зв'язки з галузевими академіями наук та іншими науковими установами в країні й за кордоном, встановлює міжнародні наукові та науково-технічні зв'язки, укладає відповідні угоди та договори;

 9. затверджує положення про секцію НАН України, відділення НАН України та “Основні принципи організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України”;

 10. створює, реорганізує і ліквідує установи НАН України, затверджує основні напрями їх наукової діяльності, визначає їх завдання та належність до структури НАН України;
  Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.


 11. організовує проведення державної атестації наукових установ НАН України та комплексних перевірок їх діяльності;
  Державна атестація - для осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.


 12. затверджує рішення загальних зборів відділень НАН України про обрання директорів наукових установ НАН України;

 13. веде облік об'єктів майнового комплексу НАН України, здійснює управління ними і контроль за ефективністю їх використання та збереження, зокрема:
  - закріплює майно НАН України за установами, що перебувають у її віданні:

 • визначає відповідно до чинного законодавства України та статутних завдань НАН України межі управління майном, у тому числі з боку установ, на балансі яких воно обліковується;
  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


 • здійснює перерозподіл майна між установами НАН України;

 • дає дозвіл на передачу прав користування майном, об'єктами інтелектуальної власності тощо як внесків при заснуванні та діяльності суб'єктів підприємницької діяльності й інших організацій, виступає засновником підприємств із змішаною формою власності;
  Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.


 • виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що передане державою у безстрокове користування НАН України;
  Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.


 • надає дозвіл установам, віднесеним до відання НАН України, на укладання договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на балансах їх організацій;

 • надає дозвіл на списання майна, яке знаходиться на балансах установ НАН України;

 • приймає рішення про розміщення установ НАН України в адміністративних будинках і нежилих приміщеннях організацій, що перебувають у віданні НАН України, та визначає розмір плати за користування цими будинками і приміщеннями;

 1. вносить пропозиції щодо передачі об'єктів майнового комплексу НАН України до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також щодо передачі об'єктів комунальної власності у державну власність та віднесення їх до майнового комплексу НАН України;
  Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.
  Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.


 2. здійснює інші повноваження щодо управління об'єктами майнового комплексу НАН України, передбачені чинним законодавством;

 3. визначає згідно з законодавством порядок використання об'єктів інтелектуальної власності, що створюються в установах НАН України;

 4. затверджує та реєструє статути (положення) установ НАН України, здійснює контроль за їх дотриманням і приймає рішення у разі порушення вимог статутів (положень);

 5. укладає й розриває контракти з керівниками відповідних установ та договори-доручення з уповноваженими особами;

 6. забезпечує в установах НАН України збереження державної таємниці;

 7. встановлює і присуджує почесні звання НАН України, премії імені видатних учених України, стипендії та премії молодим ученим та студентам вищих навчальних закладів України за найкращі наукові роботи та інші нагороди НАН України;
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Держа́вна таємни́ця - інформація у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці держави і яка спеціально охороняється державою.
  Почесне звання - є державна нагорода країни, яка присвоюється за особисті заслуги перед нею громадянам, що працюють у відповідній галузі економічної, соціально-культурної або військової (правоохоронної) сфери, як правило, не менше певної кількості років, мають високі трудові досягнення та професійну майстерність.
  Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.


 8. організовує видавничу діяльність НАН України;
  Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.


 9. вирішує основні завдання соціального розвитку.

Президія НАН України приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є НАН України, розподіляє базове бюджетне фінансування між секціями, відділеннями та установами НАН України, контролює правильність витрачання коштів в установах НАН України.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

Для розгляду та оперативного вирішення окремих питань діяльності НАН України створюється Бюро Президії НАН України у складі президента, віце-президентів і головного ученого секретаря НАН України.

Апарат Президії НАН України складається з таких підрозділів:


 • секретаріат;

 • архів;

 • науково-організаційний відділ, що складається з 7 секторів;

 • відділ наукових і керівних кадрів (2 сектори);

 • фінансово-економічний відділ;

 • центральна бухгалтерія;

 • відділ управління майном;

 • контрольно-ревізійний відділ;

 • відділ міжнародних зв’язків (3 сектори);

 • відділ капітального будівництва;

 • режимно-секретний відділ;

 • секція прикладних проблем;

 • відділ науково-правового забезпечення;

 • управління справами, що в свою чергу включає:

 • технічний відділ;

 • відділ соціального захисту;

 • відділ охорони праці;
  Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


 • бухгалтерію Управління справами;

 • відділ майнових питань;

 • військово-мобілізаційний відділ;

 • відділ зв’язку.

2.1.2 Секція НАН України


Секція НАН України є колегіальним координаційним органом НАН України, який об'єднує відповідні відділення наук та окремі установи НАН України, здійснює аналіз стану та перспектив розвитку наукових і науково-технічних напрямів, в першу чергу пріоритетних, діяльності НАН України, готує в межах своїх повноважень питання, які виносяться на розгляд Президії НАН України.

Секція НАН України: • розглядає сучасний стан, визначає основні напрями і принципові питання координації і розвитку відповідних галузей науки, включаючи питання співробітництва з міністерствами і відомствами України;

 • готує пропозиції щодо практичного використання результатів фундаментальних і прикладних досліджень, розвитку науково-технічного потенціалу, підтримки вітчизняного товаровиробника;
  Прикладні́ науко́ві дослі́дження (англ. applied research) - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей - розробка нових виробів, нових матеріалів, технологій та технологічного обладнання, нових методів лікування хвороб, медичних препаратів та медичного обладнання, нових сільгоспкультур, нових порід свійських тварин та промислових риб, нових технологій сільгоспвиробництва, пошук покладів корисних копалин.


 • готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази правових відносин у науковій, науково-технічній і інноваційній сферах, впровадження нових організаційних форм діяльності наукових установ НАН України;

 • аналізує і координує діяльність відділень наук, наукових установ і організацій НАН України, Наукових рад з проблем;

 • заслуховує звіти керівників наукових установ і організацій НАН України про наукову діяльність установ, використання фінансових і матеріальних ресурсів, участь у реалізації наукових програм тощо та готує проекти відповідних рішень Президії НАН України;
  Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.
  Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.


 • готує пропозиції щодо створення, ліквідації або реорганізації наукових установ і госпрозрахункових організацій НАН України, Наукових рад з проблем;

 • бере участь у межах своїх повноважень у розгляді питань матеріально-технічного, фінансового, кадрового та організаційного забезпечення науково-дослідних робіт, зокрема, розподілу лімітів бюджетного фінансування та бюджетної чисельності установ і організацій НАН України.

Національна академія наук України має в своєму складі такі Секції НАН України:

 • Секція фізико-технічних і математичних наук;

 • Секція хімічних і біологічних наук;
  Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
  Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.


 • Секція суспільних і гуманітарних наук.
  Гуманітарні науки - галузі досліджень, предметом яких є людина як суспільна (культурна, моральна, духовна) істота та все нею створене. Гуманітарні науки - група академічних дисциплін, об'єднаних прагненням до вивчення таких аспектів людського буття та якісних підходів, які взагалі не припускають єдиної парадигми, що визначає будь-яку наукову дисципліну.


Для оперативного розгляду і вирішення поточних питань діяльності Секції НАН України рішенням Президії НАН України створюється Бюро Секції НАН України у складі голови, його заступників, академіків-секретарів відповідних відділень наук та ученого секретаря Секції.

До Секцій НАН України входять наступні відділення наук НАН України:Секція Фізико-технічних і математичних наук:

- Відділення математики

- Відділення інформатики

- Відділення механіки

- Відділення фізики і астрономії

- Відділення наук про Землю

- Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства

- Відділення фізико-технічних проблем енергетики.Секція хімічних і біологічних наук:

- Відділення хімії

- Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології

- Відділення загальної біології.

Загальна біологія - наука (наукова дисципліна, біологічна область знання, а також відповідна навчальна дисципліна), що вивчає основні і загальні для всіх організмів закономірності життєвих явищ. Завдання загальної біології - виявлення і пояснення загального, однаково вірного для всього різноманіття організмів, загальні закономірності розвитку природи, сутність життя, її форми та розвиток .
Молекуля́рна біоло́гія - галузь біології, яка вивчає біологічні процеси на рівні біополімерів- нуклеїнових кислот і білків та їх надмолекулярних структур.Секція суспільних і гуманітарних наук:

- Відділення економіки

- Відділення історії, філософії та права

- Відділення літератури, мови та мистецтвознавства.


2.1.3 Відділення НАН України


Відділення НАН України має своєю метою визначення пріоритетних напрямів фундаментальних досліджень і підготовку експертних висновків у відповідній галузі науки, організацію досліджень по цих напрямах та координацію наукової діяльності інститутів, що входять до складу відділення.
Фундамента́льні науко́ві дослі́дження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.

Для виконання своїх завдань відділення НАН України: • обговорює та затверджує пріоритети розвитку відповідної галузі науки і основні напрями фундаментальних досліджень інститутів відділення, формує тематику досліджень, що фінансуються з бюджету через відділення НАН України;

 • бере участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд Президії НАН України;

 • розглядає питання підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів;

 • організує роботу наукових рад, наукових товариств, комітетів, комісій і редакцій журналів при НАН України за профілем діяльності відділення.
  Науко́ве товари́ство - товариство, яке об'єднує фахівців з певної наукової дисципліни (гуманітарної, природничої, технічної). Діяльність товариства зазвичай поширюється на певний регіон, державу або мовний чи культурний простір.

2.1.4 Науково-дослідний інститут та прирівняні до нього наукові установи


Науково-дослідний інститут та прирівняні до нього наукові установи (обсерваторії, ботанічні сади, бібліотеки тощо, далі – інститут) НАН України є основною ланкою науково-дослідної діяльності і організаційної структури Національної академії наук України.
Ботані́чний сад́ - науково-дослідницький та культурно-просвітницький заклад, в якому проводиться накопичення колекцій флори з метою її вивчення, збереження, культивування й акліматизації; пошук і добір рослин, перспективних для створення зелених насаджень і здійснення інших видів господарської діяльності; робота щодо збереження генофонду рослинного світу.

Інститут входить до складу відділення НАН України або підпорядковується безпосередньо Президії НАН України. Належність інституту до відповідного відділення Академії, а також переведення інституту з одного відділення до іншого визначає Президія НАН України за поданням (клопотанням) вченої ради інституту та за погодженням з відповідним відділенням (відділеннями) Національної академії наук України.

Інститут є державною науковою установою з правами юридичної особи. У своїй діяльності він керується чинним законодавством, Статутом Національної академії наук України, нормативними актами Національної академії наук України, Статутом інституту.

Інститут може мати статус подвійного підпорядкування – Національній академії наук України та іншому центральному органу виконавчої влади України.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

2.1.5 Регіональні наукові центри НАН України


Регіональні наукові центри НАН України створюються з метою підвищення ролі науки у розробці та реалізації в Україні ефективної регіональної політики, орієнтованої на поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

До складу регіонального наукового центру входять: • Голова наукового центру;

 • Виконавчий директор;

 • Рада наукового центру;

 • Наукові секції;

 • Проблемні комісії;

 • Експертні комісії;

 • Ради регіональних програм;

 • Науково-організаційні підрозділи наукового центру;

 • Бюро наукового центру;

 • Обласні науково-координаційні ради;

 • Регіональні науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади.
  Науково-дослідна установа - установа, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основою і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту, що затверджується у встановленому порядку.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18 • 2.1.1 Президія Академії наук
 • 2.1.2 Секція НАН України
 • 2.1.3 Відділення НАН України
 • 2.1.4 Науково-дослідний інститут та прирівняні до нього наукові установи
 • 2.1.5 Регіональні наукові центри НАН України