Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про корпоративне управління за 2014 рік Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аха страхування» Вкажіть мету провадження діяльності страховика

Звіт про корпоративне управління за 2014 рік Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аха страхування» Вкажіть мету провадження діяльності страховика
Сторінка1/4
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0.68 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4

Звіт про корпоративне управління за 2014 рік

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «АХА Страхування»
1.
Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Вкажіть мету провадження діяльності страховика.

Згідно Статуту метою діяльності Товариства є підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства
2.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в товаристві не приймався (не затверджувався)
3. Вкажіть інформацію про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх
складу за рік.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Код за ЄДРПОУ: відсутній; найменування: АХА S.A.; місцезнаходження: 75008, Французька республіка, м. Париж, проспект Матіньон, буд. 25;

Код за ЄДРПОУ: 09807750; найменування: АТ «УкрСиббанк»; місцезнаходження: Україна,


м. Харків, проспект Московський, буд. 60;

Код за ЄДРПОУ: 32338678; найменування: ТОВ «УкрСиб Фінанс»; місцезнаходження: Україна,


м. Харків, вул. Дарвіна, 20;

Опосередкована істотна участь:

Код за ЄДРПОУ відсутній; найменування: BNP Paribas; місцезнаходження: 16, бульвар дез Італьєнз, 16, м. Париж, Французька республіка;

Перелічені юридичні особи відповідають встановленим законодавством вимогам.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


Зміна складу власників істотної участі: за звітний рік зміни відсутні.
4. Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.
Голова Наглядової Ради: Філіп Ів Анрі Жоаньє (Philippe Ives Henri Joannier), 23 квітня 2014 року обраний Головою Комітету з аудиту Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування»

Члени Наглядової Ради: Жан-Ів Ле Берр (Jean-Yves Le Berre), 23 квітня 2014 року обраний членом Комітету з аудиту Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування»

Джозеф Ван Ін (Jozef Van In),

Лежнін Костянтин Петрович (Лежнин Константин Петрович)

23 квітня 2014 року утворено Комітет з аудиту Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування»
5. Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.
28 квітня 2014 року склад Правління АТ «СК «АХА Страхування» змінено:

Голова Правління: Філіп Вотле (Philippe Wautelet) обраний з 30 квітня 2014 року;

Член Правління: Фінансовий директор Іванінів Микола Іванович обраний з 30 квітня 2014 року;

Фіна́нсовий дире́ктор (CFO англ. Chief Financial Officer) - один з вищих керівників компанії, відповідальний за управління фінансовими потоками бізнесу, за фінансове планування та звітність. Визначає фінансову політику організації, розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення її фінансової стійкості.

Член Правління: Перший заступник Голови Правління Перетяжко Андрій Іванович обраний з 30 квітня 2014 року;

Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.

Член Правління: Заступник Голови Правління Межебицький Максим Станіславович обраний з 30 квітня 2014 року;

Член Правління: Заступник Голови Правління Гавриленко Вячеслав Віталійович обраний з 30 квітня 2014 року;

Член Правління: Заступник Голови Правління Кравченко Ольга Володимирівна обрана з 30 квітня 2014 року.
6. Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг відсутні
7. Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу.
Заходи впливу, застосовані протягом року до членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства відсутні.
Інші заходи впливу:

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – «Нацкомфінпослуг») № 266 від 30.01.2014 р.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
про усунення порушення законодавства у сфері фінансових послуг (у справі Денисенко Л.І.).

Постанова Нацкомфінпослуг № 25/17-4/20ФМ від 12.03.2014 р. про застосування штрафу в розмірі 51 000,00 грн. за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом (роялті).

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1047 від 10.04.2014 р. АТ «СК «АХА Страхування» усунути порушення законодавства у сфері фінансових послуг (планова перевірка).

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2442 від 14.08.2014 р. АТ «СК «АХА Страхування» усунути порушення вимог законодавства про фінансові послуги стосовно правомірності визначення вартості ТЗ після ДТП та прийняття рішення про виплату або про відмову у виплаті Свиридову К.О. в строки, передбачені законодавством.

Постанова Нацкомфінпослуг № 291/13-16/13/5 від 17.10.2014 р. про накладення штрафу у розмірі 3 400,00 грн. за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг, стосовно неправомірності визначення вартості ТЗ після ДТП та не прийняття рішення про виплату або про відмову у виплаті Свиридову К.О. в строки, передбачені законодавством.

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2950 від 16.10.2014 р. щодо приписання АТ «СК «АХА Страхування» усунути порушення вимог законодавства про фінансові послуги стосовно невиконання обов’язку щодо виплати страхового відшкодування згідно з договором страхування Новикову І.В.

Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.

Рішення про зобов'язання АТ «СК «АХА Страхування» вжити заходів для усунення порушення, Розпорядження Нацкомфінпослуг №2539 від 28.08.2014 року.

Рішення про зобов'язання АТ «СК «АХА Страхування» вжити заходів для усунення порушення, Розпорядження Нацкомфінпослуг №1047 від 10.04.2014 року.

Постанова Нацкомфінпослуг про накладення штрафу в розмірі, передбаченому статтею 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (3 400 грн.) № 247/13-16/13/5 від 08.08.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
2014 року.

Постанова Нацкомфінпослуг про накладення штрафу в розмірі, передбаченому статтею 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (1 700 грн.) № 273/13-16/13/3 від 05.09.2014 року.
8. Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.
Загальний розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу, що сплачений Товариством становить 24 487 526,61 грн.
9. Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.
Погіршення економічної ситуації в країні.

Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

10. Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

В Компанії є система управління ризиками. Її ключові характеристики: • Адекватність розрахунку страхових резервів

 • Участь у затвердження нових продуктів та змін до існуючих

 • Участь у розробці та оптимізація програм перестрахування

 • Оцінка операційних ризиків


11. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.


інформація про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю):

Управління Внутрішнього Аудиту АТ «СК «АХА Страхування» функціонувало протягом усього 2014 року. На 31.12.2014 р. згадане Управління мало у своєму складі одного аудитора. Протягом 2014 року згідно плану аудиту було завершено 5 аудиторських перевірок, за результатами яких були складені аудиторські звіти з наданими рекомендаціями. Відповідні рекомендації були впроваджені керівництвом Компанії у відповідності з встановленими термінамидані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
  1   2   3   4 • 4. Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.
 • 5. Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.
 • 7. Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади
 • Закону України
 • 8. Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.
 • 9. Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року. Погіршення економічної ситуації
 • 10. Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи управління
 • 11. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності