Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання

Скачати 1.14 Mb.

Звіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання
Скачати 1.14 Mb.
Сторінка 1/4
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 1.14 Mb.
Тип Звіт
  1   2   3   4

Звіт

про наукову роботу

факультету культури і мистецтв

у 2016 році
3. Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
ступінь, наук. звання), № держреєстрації, термін виконання.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):3.1 Резюме українською мовою (0,3с.);

На кафедрі бібліотекознавства і бібліографії виконується тема в межах робочого часу «Культурно-освітні, соціально-комунікативні пріоритети діяльності організацій, товариств, інституцій ХІХ – початку ХХІ ст. у царині книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства» (№ держреєстрації 0116U001691, термін виконання – 01.01.2016 – 31.12.2018 рр.). Науковий керівник – доц. Демчук Н.Р.


Упродовж 2016 року тривала робота 1. над бібліографічним виявленням і добором матеріалу з історії бібліотек Львівщини періоду німецької окупації. На підставі публікацій газети “Львівські вісті” (1941–1944 рр.) зібрано бібліографічний масив (понад 50 позицій), що окреслює особливості функціонування книгозбірень Львівщини зазначеного періоду, а саме: реорганізаційні процеси в бібліотечній справі, склад і специфіку комплектування фондів бібліотечних інституцій Львова; 2. зі збору архівного матеріалу, який репрезентує книговидавничі пріоритети культурно-просвітницької діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1939 рр.
Бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек.
Товариство імені Михайла Качковського - галицьке москвофільське товариство, засноване у 1874 р. Іваном Наумовичем. Виникнення товариства було обумовлене зростом впливу українофільського товариства «Просвіта» і намаганням галицьких русофілів поширити свій вплив, зокрема серед галицького селянства.
); 3. із пошуку та збору матеріалу, який висвітлює становлення та діяльність дитячих бібліотек України;
Дитячі бібліотеки України Мережа спеціалізованих бібліотек для дітей є складовою бібліотечної системи України, сукупністю однорідних бібліотек, об’єднаних спільністю завдань, принципів діяльності, організаційних рішень та територією розташування.
4. із вивчення наукового доробку Михайла Павлика у сфері персональної бібліографії; 5. із опрацювання книжкових фондів бібліотек Львова і Вроцлава, які містять українські друки до 1939 р., із метою виявлення видів українських видавництв Галичини кінця ХІХ ст.–1939 р., вивчення їх основних завдань і особливостей їх тематичного репертуару. Особливу увагу зосереджено на діяльності маловідомих видавничих осередків Львова, зокрема, їхній ролі як закладів культурно-освітньої і соціальної комунікації.
Миха́йло Іва́нович Павли́к (17 вересня 1853, Монастирське - 26 січня 1915, Львів) - український письменник, публіцист, громадський і політичний діяч. Дійсний член НТШ. Разом з Іваном Франком у 1890 р. створили Русько-українську радикальну партію (РУРП).
Соціальна комунікація (англ. social communication) - обмін між людьми або іншими соціальними суб'єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві.

За звітній період викладачами кафедри було опубліковано 25 статей у вітчизняних фахових виданнях, 8 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
За межами наукової тематики викладачами кафедри було опубліковано 25 статей.


Викладачі кафедри музикознавства упродовж 2016 року працювали над розробкою кафедральної теми: «Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Ю. Є.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
; № держреєстрації 0113U001904, термін виконання – 01.01.2013–31.12.2016 рр.).

За звітний період викладачі кафедри працювали над проблематикою музичної україністики, філософії мистецтв, дослідження взаємозв’язків української та західноєвропейської культури, етномузикознавчої європеїстики та орієнталістики.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Досліджено окремі питання історії української музичної культури доби Бароко та Романтизму, які стосуються вибраних жанрів паралітургійної та світської музичної культури; окрему увагу було приділено питанням етномузикології, зокрема творчості В. Гошовського, специфіці сучасного функціонування музично-інструментальної культури Індії; проаналізовано тяглість традиції галицького бідермаєру в колекціях музичних альбомів домашнього музикування;
Музичний альбом - запис або набір записів музичних композицій, випущених разом, у стандартному форматі, на носії доступному для відтворення на популярних аудіопрогравачах.
здійснено аналіз творчості Р. Штайнера в контексті культурологічної думки ХХ століття;

За результатами дослідження за звітний період здійснено такий обсяг роботи:

2 монографії, 5 навчально-методичних посібників, 1 колективний посібник, 39 наукових статей, 5 енциклопедичних гасла, 8 нотних репертуарних збірники, 1 довідник, 4 рецензії на опубліковані видання, 5 публікації у формі тез наук. конференцій. Захищено 2 кандидатські дисертації

Упродовж року викладачі кафедри опублікували 19 наукових та науково-методичних праць.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
З них: 1 монографія, 1 стаття у міжнародному науковому часописі, 6 статей у фахових виданнях, 1 стаття у навчальному підручнику, опубліковано 2 тези доповідей, 1 довідник, 3 навчальних посібники.


Викладачі кафедри філософії мистецтв в межах робочого часу працюють над такою науковою темою: «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі» (№ держреєстрації 0116U001689. Термін виконання роботи 01.01.2016–31.12.2018 рр. Науковий керівник – професор Козаренко О. В.).

За звітний період викладачі кафедри опрацювавали основні напрямки планованої теми «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі». Осмислювалися філософські підходи до розуміння музичного мистецтва у писаннях Блаженного отця Іоанна (його монографій «Фортепіано як Орфеон», «Новий Парсіфаль»), естетика українського екслібриса з колекції Національної бібліотеки ім. В.

Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Стефаника, міждисциплінарні підходи у вихованні молодого покоління української шляхти кінця ХІХ поч. ХХ століття, стильова визначеність лемківської етнічної культури тощо.

У межах теми було видано 1 монографія, 16 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, 10 тез доповідей, виголошено 10 доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.
Викладачі кафедри музичного мистецтва в межах робочого часу працюють над такою науковою темою: «Традиції та новації в системі загального музичного виховання» (науковий керівник – канд. пед. наук, професор Тайнель Е. З., № держреєстрації 0112U004034, термін виконання – 01.01. 2012–31.12.2016 рр.)

Упродовж звітного періоду викладачі кафедри дослідили історичні умови створення, основні принципи та методи розвитку музичних здібностей школярів, відомостей про авторів музично-педагогічних систем і концепцій ХХ століття. Досліджено особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ ст. Вивчено музично-виконавську діяльність епохи Просвітництва.

Просві́тництво - широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині XVII -XVIII століття. Представники цієї течії: вчені, філософи, письменники, - вважали метою суспільства людське щастя, шлях до якого - переустрій суспільства відповідно до принципів, продиктованих розумом, були прихильниками теорії природного права.
Узагальнено досвід вокального виховання майбутнього актора драматичного театру і кіно. Окреслено новітні пріоритети всебічного формування вчителя музики української школи в контексті дефініції аспектів комплексної модернізації професійної освіти

В межах даної теми за весь звітний період було опубліковано 4 навчальних посібників, 1 хрестоматію, статті, було захищено 1 кандидатську дисертацію.

Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
Драматичний театр - один з основних видів театру, поряд з оперним і балетним, театром ляльок і пантомімою.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

В цьому році викладачі кафедри видали 1 підручник, 3 посібники та 11 статей.


Викладачі кафедри хорового співу в межах робочого часу працювали над науковою темою: «Українське хорове мистецтво: традиції та сучасні інновації» (науковий керівник – доцент Демцюх С.-З. М.
Хор (грец. χορός - «натовп», рос. собраніє поющіх (П. Чесноков) - колектив співаків; організований колектив співаків, який здатен виконати будь-який твір на найвищому професійному рівні (К. Пігров); колектив співаків, які разом виконують який-небудь вокальний твір з інструментальним супроводом чи без нього (Музична енциклопедія, М., 1981)
, № держреєстрації 0113U004170, термін виконання 01.01.2013–31.12.2016 рр.).

Досліджено фаховий підбір хористів в контексті створення хорового колективу, вивчено питання наповнення репертуару студентського хорового колективу творами сучасних українських композиторів, пріоритетні напрямки концертмейстерської діяльності в роботі з хоровим колективом, проаналізовано постаті диригентів, що діяли у Львові впродовж 1900-1939 рр.

Компози́тор (ж.р. композиторка, від лат. componere - складати в ціле) - автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.
, а також мистецтво диригентів-cучасників. Результати досліджень були впроваджені в організацію навчально-виховного процесу. Досліджено роль Дмитра Котка в процесі становлення професійного хорового виконавства Галичини. Проаналізовано мистецтво концертмейстера мішаного хору з позицій сьогодення Досліджено музично-хорове мистецтво, як складова частина формування світогляду особистості педагога-музиканта. Здійснено аналіз хорової творчості Лесі Дичко та композиторська творчість Дениса Січинського.
Дмитро́ Васи́льович Котко (4 (17) січня 1892 Балки - 18 листопада 1982, Львів) - сотник Армії УНР, диригент військових та хорових колективів.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Дени́с Володи́мирович Січи́нський (2 жовтня 1865, Клювинці, тепер Гусятинський район, Тернопільська область - 26 травня 1909, Івано-Франківськ (тоді Станиславів або Станіслав), нім. Stanislau) - видатний український композитор і хоровий диригент, перший професор музики у Галичині, музично-громадський діяч, педагог.
Було вивчено диригентське мистецтво в музичних інституціях Львова першої третини ХХ століття.

За звітний період викладачами кафедри опубліковано 4 статті та 1 теза міжнародної наукової конференції.
Викладачі кафедри режисури та хореографії в межах робочого часу працюють над темою: «Проблематика хореографічної освіти і науки в Україні: теорія та історія хореографічної культури – «хорологія» як мистецтвознавча дисципліна» (науковий керівник – професор Петрик О. О., № держреєстрації 0113U004174, термін виконання 01.01.2013–30.06.2016 року.).

За звітний період працівниками кафедри було зібрано та узагальнено наукові положення з теорії та історії хореографічної культури, на прикладі дослідження виконавських шкіл контепорарі-джаз-танцю та джаз-танцю, народно-сценічного та українського танцю.

Продовжено роботу над опрацюванням та аналізом провідного досвіду хореографів України та світу, на прикладі: К. Станіславського та В. Немировича-Данченка, А. Ваганової, М. Тарасова, В. Вичегжаніна, представників імпресіонізму у музичному та хореографічному мистецтві, колективів акордеоністів-акомпаніаторів Львова, митців-балетмейстерів хореографічні постановки яких поставлені на основі творів Т. Шевченка.

Досліджено теоретичне моделювання хореографічно-педагогічних процесів з використанням інноваційних методів навчання, що здійснювались у напрямку синтезу акторської та виконавської майстерності у роботі балетмейстера з виконавцем над створенням хореографічного образу, світогляду балетмейстера, використання та втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету.

За звітний період викладачами кафедри було опубліковано 3 монографії, 3 збірники наукових праць, 2 навчально-методичні посібники, 1 навчальний посібник, 49 статей та 28 тез доповідей на конференціях.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
Було захищено 1 кандидатську дисертацію.

За звітний період у 2016 році викладачі кафедри опублікували 1 статтю та 14 тез доповідей на конференціях.


Викладачі кафедри театрознавства та акторської майстерності в межах робочого часу працювали над науковою темою: «Театральна Галичина між Заходом і Сходом: феномен мультикультурного простору (історичний аспект)». № держреєстрації 0116U001690. Термін виконання 01.01.2016–31.12.2019 рр. Науковий керівник – професор Козак Богдан Миколайович.
Акторське мистецтво - мистецтво театральної гри, створення художніх, сценічних образів у театрі, кіно, на телебаченні чи радіо. Акторська майстерність покликана втілити у творі авторський задум, виявити глибину ідейного змісту твору, донести його до глядача.
Богда́н Микола́йович Коза́к (27 листопада 1940, Львів) - український актор і режисер. Народний артист УРСР (1988).

За звітний викладачі кафедри працювали над феноменом діяльності Українського театру міста Львова в період Другої світової війни.

Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
Театральне мистецтво - галузь української культури, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами.
Опрацьовано австрійську німецькомовну періодику під оглядом присутності матеріалів до історії українського театру ХІХ – поч. ХХ ст. Велася робота над проблемою особливості українського дискурсу у польському театрі та драматургії ХІХ ст.

За звітний період було видрукувано 1 монографію, 1 журнал, 30 статей у закордонних та вітчизняних фахових виданнях.
3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ);

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях:

За звітний період на факультеті було опубліковано: 5 монографії, 4 навчальні посібники,2 збірники наукових праць, 1 науковий журнал, 1 Вісник, 139 статті, 11 словникових гасел, 20 тез доповідей.
Науковий журнал, академі́чний журна́л або науковий журнал, що рецензується або рецензований науковий журнал - журнал, в якому публікуються роботи із певної галузі академічної науки. Статті, що надсилаються до таких журналів, перед публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які зазвичай, не входять до складу редакції журналу, а ведуть дослідження в областях, близьких до тематики статті.
Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.

5. Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо):а) Рецензування авторефератів дисертацій та інших наукових досліджень:

Біловус Г.
Автореферат дисертації - стислий виклад кандидатської та докторської дисертації, який виконується після її фактичного завершення. Виконується, як правило, накладом 100-150 примірників і розсилається відповідно до спеціальних списків розсилки у спеціалізовані наукові організації задля апробації та отримання відгуків на автореферат.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Рецензія на рукопис статті “Михайло Павлик та Володимир Дорошенко – перші бібліографи Івана Франка” Н. А. Рибчинської до збірника наукових праць “Записки ЛННБУ ім. В. Стефаника” (Львів, 2016 р.).

Гарбузюк М. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Косаняк Наталії Володимирівни «Музичний театр в інфраструктурі культурно-мистецького життя Львова кінця XVIII – першої третини ХХ ст. (17.00.03, дата захисту 29 січня 2016 р., Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка);

Гарбузюк М. Рецензія на програму: Клековкін О. Ю. Історіографія театру: Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти — доктора філософії PhD спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». — К., 2016. — 168 с.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Доктор філософії ('Ph.D. (іноді: PhD чи DPhil, з лат. Philosophiæ doctor, МФА: [piː eɪtʃ diː]) - науковий ступінь в більшості країн світу, зокрема в Україні (з липня 2016 року). В Україні запровадили науковий ступінь Ph.D.


Гарбузюк М. Рецензія на рукопис навчального посібника: Клековкін О. Театрознавство. Історія. Методи. Постаті. – Київ, 2016. – 312 с.

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Мудрохи Валентини Олександрівни «Науково-методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історико-функціональний аспект та інноівційні особливості», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. (дата захисту – 29.11.2016 р.).

Демчук Н. Відгук на автореферат дисертації Пристай Галини Іванівни «Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища регіону», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України (дата захисту – 29.11.2016 р.).
Київський національний університет імені Тараса Шевченка - державний вищий навчальний заклад України, розташований у місті Києві, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.
Міністерство культури України Міністе́рство культу́ри Украї́ни - міністерство в Україні. Утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства культури і туризму України. Положення про Міністерство культури України затверджене указом Президента України.


Максименко С. Опонування при захисті кандидатської дисертації Захаревича М. В. на тему «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.
Іва́н Я́кович Франко́ (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі - 28 травня 1916, Львів, Австро-Угорщина) - видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії (1893), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1899), почесний доктор Харківського університету (1906).
Динаміка соціокультурних перетворень 1920-2001 років» ( листопад, 2016 р., Київ) .

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Рось З.П. «Розвиток джазового фестивального руху в соціокультурному просторі України періоду незалежності (1991-20012рр.)» - листопад 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Маловічка С.М. «Тернопільщина в культурологічних дослідженнях кінця ХІХ поч.ХХІ ст.» - червень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кириченко А.Д. «Концепція світового театру в оперній творчості німецьких композиторів другої половини ХХ – поч..ХХІ ст.» - травень 2016р.

Козаренко О. Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Олійника Д.Б. «Ксилофон у просторі музичної культури Європи» - квітень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Горбаля В.Я. «Німецький оркестр доби барокко і раннього класицизму» - березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Шевченко Н.С. «Синтез співоцьких манер в українській музиці кінця ХХ поч.
Украї́нська му́зика починає свій відлік з часів Київської Русі і в своєму розвитку охоплює практично всі типи музичного мистецтва - народну і професійну, академічну і популярну музику. Нині українська музика в її різноманітності звучить в Україні та далеко за її межами, вона й далі розвивається в народній та професійній традиціях, вона є предметом вивчення науковців.
ХХІ ст.» – березень 2016р.

Козаренко О. Рецензія на автореферат кандидатської дисертації Москвічової Ю.О. «Соціокультурна динаміка розвитку Вінничини періоду незалежності України» - лютий 2016р.

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Жулковського Б. Є. «Жанр кондака в українському церковно-монодійномуспівіXV – XIX століть» червень 2016..

Медведик Ю. Опонування кандидатської дисертації Ткаченка А. І. . «Українська сакральна монодія в сучасній композиторській творчості», жовтень, 2016

Медведик Ю. Відгук на автореферат дисертації Гиси Оксани Андріївни «Краківська та Львіська музикознавчі школи: історія, типологія, тенденції розвитку», березень, 2016.

Пасічник В. Відгук на автореферат дисертації Наталії Ярославівни Король “Народні традиції в моделюванні дитячого одягу в Україні другої половини XX – початку XXI століття” (10 жовтня 2016 р.).

Салдан С. Опонування кандидатської дисертації Гоблик О. В. « Музичні твори “AveMaria” : жанрово-стильовий аспект” , вересень, 2016.

Сирота Л. Відгук на магістерську програму «Цифрові і мережеві видання» Інституту наукової інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету, Польща.
Вроцлавський університет (пол. Uniwersytet Wrocławski, до 1945 р. - університет міста Бреслау) - вищий громадський навчальний заклад у Вроцлаві, Польща.
Інститут наукової інформації (англ. Institute for Scientific Information, ISI) - комерційна організація, що займається питаннями складанням бібліографічних баз даних наукових публікацій, їх індексуванням і визначенням індексу цитування, імпакт-фактора й інших статистичних показників наукових праць.
(Львів, 2016).

Хамула О. Відгук на автореферат дисертації Хощина Х. О. «Інформаційні ресурси місцевих державних архівних установ України: типологія, організація, перспективи розвитку», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство, робота виконана в Харківській державній академії культури. (дата захисту 20.11.2015 р.).
б)Членство у спеціалізованих учених, експертних радах, редколегіях наукових журналів тощо.
Белінська Л. - член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв.

Гарбузюк М.головний редактор театрознавчого журналу “Просценіум”;
Головни́й реда́ктор (реда́ктор) - редактор, який очолює видавництво або видання (газету, журнал тощо), визначає редакційну політику друкованого органу чи видавництва і керує всією редакційною роботою.

член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”; член редколегії наукового збірника «Шекспірівський дискурс» (Запоріжжя); Член редколегії «Записок НТШ. Праці театрознавчої комісії»; голова театрознавчої комісії НТШ; член оргкомітету 6 Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції ЛНУ ім. Івана Франка “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи” (Львів), член експертної ради Першого фестивалю сценічних мистецтв «The theatre time»/«Час театру» (Івано-Франківськ)Дубровний Т. Член Науково-технічної ради ЛНУ імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, член науково-методичної ради факультету культури і мистецтв, Співредактор «Львівсько-Ряшівських наукових зошитів», Науковий редактор 3,4 тому «Львівсько-ряшівських наукових зошитів».

Козак Б. редактор театрознавчого журналу «Просценіум»; член комітету з Національної премії України імені Т. Г. Шевченка; дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України;
Акаде́мік або ді́йсний член акаде́мії (рос. академик, англ. academician, нім. Akademiker) - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами. Зазвичай, академіками без уточнення називають членів національної академії наук, академіками (з вказівкою академії) називають дійсних членів інших академій.
Національна академія мистецтв України Національна академія мистецтв України (НАМ України) - науково-творча установа в галузі художньої культури. Академія мистецтв України (АМУ) заснована відповідно до Указу Президента України в грудні 1996 у м.
дійсний член НТШ; член редакційної колегії Наукових записок НТШ (Театрознавча секція);член комісії з питань культури при департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, член комітету по відзначенню 100-ліття від Дня смерті та 160-ліття від Дня народження І. Франка.

Козаренко О. Член редколегії «Вісника Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство»; Член спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
Васи́ль Семе́нович Стефа́ник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) - 7 грудня 1936) - український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.
Історія культури - розділ історичної науки та культурології, присвячений вивченню розвитку і взаємодії аспектів людської діяльності, так чи інакше пов’язаних з культурою. Крім того, історія культури є окремою соціально-гуманітарною академічною дисципліною.
Співредактор «Львівсько-ряшівських наукових зошитів»,Член редколегії Вісника Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство», член Вченої ради факультету культури і мистецтв.

Коломиєць О.  Член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ІСТМ) при ЮНЕСКО з 2007 р. та офіцер зв'язку від України у цій Раді з 2012 р.

Крохмальний Р. Член редколегії журналу «Міфологія і фольклор», Голова Вченої ради факультету, головний редактор Вісника Львівського університету. Серія мистецтвознавства..

Кундис Р. - член Асоціації акордеоністів-баяністів України;член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; член Національної Всеукраїнської музичної спілки.
Естра́да - різновид сценічного мистецтва, як окремий жанр так і синтез жанрів: спів, танець, оригінальний виступ, клоунада, циркове мистецтво, ілюзії.
Націона́льна всеукраї́нська музи́чна спі́лка (НВМС) - одне із найстаріших і найбільших професійних творчих об'єднань митців України. Членами спілки є майже дві тисячі професійних діячів музичного мистецтва.


Кушніренко О.  Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв,

Лаврентій Р. – секретар Театрознавчої комісії НТШ.

Лань О. - Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Максименко С. – член редколегії театрознавчого журналу «Просценіум»; завідувач відділу літературно-драматичної редакції Львівської державної телерадіокомпанії; Член експертної ради та Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам “Марія” (Київ). Та Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії – 2016» (Херсон).

Медведик Ю. - Експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»), Член науково-методичної ради МОН України (025 Музичне мистецтво), Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, Член Вченої ради факультету культури і мистецтв, Член Національної спілки композиторів України, Дійсний член НТШ, Член Європейського товариства дослідників XVIII ст.
Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ (у 1918-1939 - Університет Яна Казимира) - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні. Заснований у 1784 імператором Йосифом ІІ з латинською мовою викладання.
, Заступник головного редактора зб. «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство, Співредактор видання «Львівсько-Ряшівські наукові зошити», Член редколегії міжвузівського зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук»

Пасічник В. Відповідальний секретар “Вісника Львівського університету” (серія мистецтвознавство), Член Національної Спілки композиторів України.

Паньків М. - Член Національної Всеукраїнської музичної спілки та асоціації баяністів акордеоністів України (2009). Член Світового товариства Християнської культури ім.
Христия́нство (від грец. Χριστός - «помазанник», «Месія») - один з напрямків єдинобожжя. Поряд з ісламом та буддизмом входить до числа 3-х світових релігій. Характерною особливістю християнства, яка відрізняє його від інших напрямків єдинобожжя, є віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога заради спасіння всього людства і людського суспільства і настанови в істині.
Іоана Павла II (2009). Член творчої спілки діячів естрадного мистецтва України (2014).

Петрик О. - Голова Громадської організації Творчої спілки «Прем’єра»;
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Плахотнюк О.- Секретар Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія», Голова науково-методичних семінарів кафедри режисури та хореографії; Керівник студентського наукового гуртка кафедри режисури та хореографії; Секретар науково-методичної ради факультету культури і мистецтв; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка; Член Національної хореографічної спілки України; Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». Куратор та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Директор та організатор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-данс».

Седляр О. – секретар редакційної колегії “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”(Львів), член редакційної колегії (Rady Redakcyjnej) періодичного наукового видання “Studia o Książce i Informacji” (Вроцлав, Польща).

Стригун Ф. - головний редактор журналу «Театральна бесіда».;голова Львівського міжобласного відділення НСТД України;Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, член-кореспондент Академії мистецтв України.

Хамула О. – член редколегії збірника матеріалів студентської науково-практичної міжнародної конференції «Printing Future Days» (Німеччина), член редакційної колегії наукового видання «Мир науки» (Росія) включеного в базу даних РІНЦ.

Шіт Т. - Член Національної спілки хореографів України; Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України; Член Вченої ради факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка.

Ямаш Ю. – член наукової ради технологічного факультету Національного лісотехнічного університету України;
Націона́льний лісотехні́чний університе́т Украї́ни - вищий навчальний заклад у Львові. В основному знаходиться у місцевості Новий Світ.

6. Зовнішні зв'язки:
6.1.Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи):
Кафедра театрознавства та акторської майстерності:

Угода про співпрацю з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені І.Карпенка-Карого.

З 13 по 30 червня 2016 р. на кафедрі театрознавства та акторської перебувала доктор мистецтвознавства, професор Наталія Вікторівна Владимирова. Вона приїхала для перегляду вистав випускників напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності та їх подальшої участі у фестивалях театральних шкіл України.

Театра́льне мисте́цтво (англ. Performing arts) - вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами.


6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).
Кафедра бібліотекознавства та бібліографії

Угода про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща).

Стажування Сироти Л.Б. у Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету (2–9.11.2015 р.).

Стажування на кафедрі бібілотекознавства і бібілографії ад’юнкта Інституті Наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету Галіни Гєртих-Русінської (13–20.04.2016 р.).

Кафедра театрознавства та акторської майстерності:

Угода про співпрацю з Вроцлавським університетом (Республіка Польща).

1 - 9 листопада 2015 року студенти кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка: групи КМА-21 –Кіндрат Денис, Смульська Ольга, Губрій Тетяна, Гордієнко Дарина, Поцілуйко Уляна, групи КМТ-41 Матюнка Андрій, Солов`юк Вікторія, Ліпська Ірина, Андросюк Ольга під керівництвом викладача кафедри – доцента Світлани Максименко перебували на стажуванні у Вроцлавському університеті (Польща). Регулярні студентські та викладацькі обміни, що відбуваються щороку в рамках підписаної поміж цими університетами Угоди про співпрацю, дають нові можливості українській та польській молоді навзаєм знайомитись із культурою, особливостями навчання, театральним мистецтвом наших країн.
9 по 19 травня 2016 р. У рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Вроцлавським університетом у Львівському університеті (кафедра театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв) перебувала група студентів Вроцлавського університету. Керівник групи: викладач Гжегож Малецькі

Для студентів була складена окрема програма, яка включала перегляд вистав львівських театрів, екскурсії містом, відвідини Національного музею, наукової бібліотеки ім. В.Стефаника, наукової бібліотеки університету та інше.

Асистент Патрон І. провела 11 травня для студентів відкриту лекцію-обговорення про творчість українського режисера О.Довженка та перегляд його фільму «Земля».

9 – 18 лютого 2016 р. на прохання Фундації європейської культури і мистецтва «ARS LONGA» групу студентів четвертого курсу (група КМА-41) напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво) кафедри театрознавства та акторської майстерності під керівництвом асистента Євгена Худзика було запрошено для реалізації спільного етнографічно-музично театрального проекту

Кафедра музикознавства

В рамках угоди про співпрацю з Ряшівським університетом (РП)

доц. Дубровний Т.М. - керівник українсько-польського наукового проекту «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр.
Кафедра філософії мистецтв

В рамках співпраці з Інститутом культурознавства Вроцлавського університету, педагогічним факультетом Ряшівського університету, Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом історії Віденського університету.

Віденський університет (нім. Universität Wien, лат. Alma Mater Rudolphina Vindobonensis) - державний університет, розташований у Відні, Австрія. Заснований у 1365 році, є одним із найстаріших та найбільших університетів Європи.
Украї́нський ві́льний університе́т (УВУ) (нім. Ukrainische Freie Universität) - приватний український університет, розташований у Мюнхені, Німеччина.

Відбулися концерти фортепіанної музики А.Кос-Анатольського у Мюнхені (лютий 2016р.), Барселоні (вересень 2016р.), у виконанні проф.Козаренка О.В.

Стажування у Ряшівському університеті доц. Белінської Л. С. (квітень 2016р.)Інші заходи проведені в межах зовнішніх і внутрішніх зв’язків:
Кафедра театрознавства та акторської майстерності:
Лаврентій Роман – старший викладач кафедри із 2012 року є учасником польсько-українського науково-дослідницького проекту «Театральне життя Львова кін.
Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.
ХVІІІ – першої пол. ХХ ст.” (в рамках співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка та Ягеллонського університету (Краків, Польща).

Гарбузюк Майя – доцент кафедри отримала Наукову стипендію ім. Королеви Ядвіги (Ягеллонський університет, Польща) 15.01.2016 – 15.02.2016).


Співпраця у наукових виданнях кафедри :

 • членами редколегії театрознавчого журналу «Просценіум» є : Грейзенеггер В. (Відень, Австрія), Ратайчакова Д. (Познань, Польща), Безгін І. (Київ), Богдашевський Ю. (Київ), Єрмакова Н. (Київ), Корнієнко Н. (Київ), Липківська Г. (Київ), Міляєва Л. (Київ), Заболотна В. (Київ).Кафедра музикознавства

проф. Медведик Ю.Є. – міжнародний проект «Spiritualsongsascollectorsitems» -

дослідницький німецько-українсько-бельгійсько-словацький джерелознавчо-археграфічний проект). Розпочато роботу від липня 2015 р. Термін закінчення 2019 р. Співголова Проекту.Коломиєць О.І. Стажування у Чиказькому університеті (США) в рамках наукової програми імені Фулбрайта, 2015-2016 рр.
Чика́зький університе́т (англ. The University of Chicago) - приватний вищий навчальний заклад, розташований у Гайд-парку неподалік від Чикаго, Іллінойс. Заснований у 1890 році Джоном Рокфелером, Чиказький університет прийняв перші лекції 1 жовтня 1892 року.

Кафедра філософії мистецтв

проф. Козаренко О.В. - прочитано курс лекцій з історії українського музичного мистецтва в УВУ (Мюнхен, січень- лютий 2016р.)
7.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури: 

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закінчення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації7.2 Захист дисертацій співробітниками:

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації


8. Студентська наукова робота (кількість наукових гуртків та кількість студентів, що беруть участь у їх роботі; участь (кількість студентів) у виконанні бюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; індивідуальні та спільні з викладачами публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.
Кафедра режисури та хореографії:
Діє студентський науковий гурток, в якому бере участь 27 студентів.

Організація конференцій, семінарів, дебатів та інших наукових заходів; Видання періодичних та неперіодичних видань студентських наукових праць; Співробітництво з навчальними закладами та громадськими організаціями у сфері правових досліджень студентів; Сприяння студентській науково-дослідницькій роботі шляхом надання матеріальної та іншої допомоги; Створення допоміжних органів та організацій з метою поліпшення студентської науково-дослідницької роботи; Залучення спонсорської та благодійницької допомоги на проведення студентських наукових досліджень у сфері художньої культури, режисури, хореографічних дисциплін, хореографічної педагогіки, хореології, балетознавства та проведення наукових заходів;

Худо́жня літерату́ра, також кра́сне письме́нство - складова літератури, сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами.
Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать меті створення СНГ.Проведено V Всеукраїнську студентську наукову конференцію на базі Університету, секція «Хореографія (Хореологія)» «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (13 квітня 2016 року). Студентами кафедри було виголошено 14 доповідей.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності
А)Діяльність студентського театрознавчого наукового гуртка 2015/2016 н.р.:
Упродовж 2015 – 2016 н. р. діяльність студентського наукового гуртка була скерована реалізацію індивідуальних наукових тем студентів, а також на організацію та проведення VІ Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції та участі в наукових заходах, що відбувались на кафедрі, факультеті, в Університеті. Також продовжувалась робота над підготовкою студентів до інших наукових заходів та конференцій в межах України.

На початку навчального року було визначено наукові теми студентів, плани роботи над ними, обрано наукових керівників (вересень).

У листопаді учасникам було організовано та проведено навчально-наукове стажування студентів 2,3 та 4 курсу театрознавчого відділення у Вроцлавському університеті (листопад 2015).

У грудні відбулось низка робочих засідань, присвячених підготовці VІ Всеукраїнської студентської театрознавчої конференції: уточнення формулювання тем наукових доповідей, з’ясування стану їх готовностей, наукові консультації, організаційні питання.

У грудні двоє студентів виступило на Конференції з нагоди ювілею Харківського театру юного глядача (м.

Театр Юного Глядача́, скорочено ТЮГ - професійний театр для дітей і юнацтва.
Харків)

У березні 2016 р. студентка-учасник наукового гуртка виступила на XVІ науковій конференції студентів та аспірантів ХНУМ ім. І. Котляревського (Харків).

У квітні було проведено VІ Всеукраїнську студентську театрознавчу конференцію “Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи”. Виголошено 9 доповідей студентів театрознавчого відділення кафедри театрознавства та акторської майстерності. У програмі конференції також відбулись: круглий стіл «Театр як біль суспільства», перегляди та обговорення вистав чинного репертуару театрів Львова та Харкова.

Кру́глий стіл - форма публічного обговорення чи висвітлення якихось питань, коли учасники висловлюються у визначеному порядку; нарада, обговорення проблем з рівними правами учасників.

16 вересня відбулася зустріч учасників театрознавчого гуртка з театрознавцем С. Васильєвим.

Студенти групи КМТ-31 з керівником курсу доц Максименко С.М. були учасниками фестивалю моно вистав «Марія» (жовтень 2016 р., Київ).
Б) Студентська наукова конференція
6-9 квітня 2016 року відбулась VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Національний театр у європейському мистецькому просторі: становлення, розвиток, самобутність, взаємовпливи»

Організатор – кафедра театрознавства та акторської майстерності ЛНУ імені Івана Франка; учасники: студенти-театрознавці Львівського національного університету ім. Івана Франка та Харківського національного університету мистецтв ім. І. П.

Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна - університет у місті Харків, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 17 листопада 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна.
 Котляревського.

На конференції студенти кафедри виголосили 9 доповідей:

В)Заохочення студентів:
Заохочувальні грамоти:

За участь у концертах з нагоди святкувань 202-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка:

Поліновський О.С. (КМА-32), Банько М.В. (КМА-41), Грицюк Б. Р. (КМА-41), Кміть М.Б. (КМА-41),Ковальчук О. (КМА-41),Котеленець В.С. (КМА-41), Лісовська А.Л. (КМА-41),Наумець Д.А. (КМА-41), Перець А.П. (КМА-41), Петрук А.В. (КМА-41), Сидорко В.В, (КМА-41), Сулик Ю.Р. (КМА-41), Ціхацька В.В. (КМА-41), Янчук В.І. (КМА-41), Прибиловський К.О. (КМА-21), Тур П.А. (КМА-21), Титар Н.В. (КМА-21), Алєйнікова Я.А. (КМА-21), Михайленко В.В. (КМА-21)
За популяризацію творчості українських поетів ХХ століття:

Білоус О.В. (КМА-31), Курило Ю.Р. (КМА-31), Збаразький О.Я, (КМА-31), Іванів Ю.І, (КМА-31), Побуринний Н.Ю. (КМА-31), Романчук І.Л. (КМА-31), Хавунка А.М. (КМА-31), Росчіс А.С. (КМА-31).


Д) участь студентів у інших (неуніверситетських) наукових конференціях (проектах, фестивалях):
14 -15 грудня 2015 р. – Конференція з нагоди ювілею Харківського театру юного глядача

(м. Харків)Солов’юк В.В. (КМТ-41) «Львівський період діяльності режисера Анатолія Горчинського  (1957-1968 рр.)»: конференція з нагоди ювілею Харківського Театру юного глядача (Харків,

Квятківська А.Е. (КМТ-41) «Маленький принц зі Львова (до творчого портрета Романа Віктюка

24-25 березня 2016 р.
Рома́н Григо́рович Віктю́к (нар. 28 жовтня 1936, Львів) - радянський, український, російський театральний актор і режисер, народний артист України, народний артист Росії.
– XVІ наукова конференція «Мистетцво та його осмислення в дослідженнях молодих науковиців» (м. Харків):

Підлужна М.І. (КМТ-11) – доповідь «Театральна лабораторія міжнародної групи Subpoetics: європейський методі і його реалізація в Україні (з досвіду міжнародного проекту за участю студентів IV курсу акторського відділення ЛНУ ім. І. Франка)

Студенти групи КМА-51с 19 листопада 2015 р. у вечорі пам’яті Євгена Сверстюка з літературно-музичною композицією за книгою «На синьому крилі» у Національному музеї літератури у Києві.

Євге́н Олекса́ндрович Сверстю́к (13 грудня 1928, Сільце, Волинське воєводство, Республіка Польща - 1 грудня 2014, Київ, Україна) - український письменник, мислитель, філософ, гоголезнавець, громадський діяч.

Студенти групи КМА-21 Михайленко В.В., Алейнікова Я.А., Тур П.А,, Титар Н.В, взяли участь в Урочистому вечорі, присвяченому Т. Шевченку, що відбувся 15 березня 2016 р. у Львівській філармонії.

Студенти групи КМА-51с взяли участь в заходах, присвячених 145-річчю від Дня народження Лесі Українки, що відбувалися в ЦМБ імені Лесі Українки (м. Львів).

Студент групи КМА-31 Курило Ю.Р. отримав ІІ місце та спеціальну премію «за створення виразного художнього образу» від театрального журналу «Артерія» на VІІ Всеукраїнському конкурсі професійних читців імені Романа Черкашина (Харків).
Дипломом учасника VІІ Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Романа Черкашина (Харків) були нагороджені студенти групи КМА-31 Росчіс А.С., Романчук І.Л. та Хавунка А.-М.А..

Студентка групи КМА-31 Романчук І.Л. взяла участь у проведенні просвітянської конференції «Українське письменство: історія та сучасність» від Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.

Льві́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.
Шевченка.

Студенка групи КМА-31 Хавунка А.А. отримала подяку від ХVІІ різдвяного фестивалю «Велика коляда» за поширення християнських цінностей та розвиток українських різдвяних традицій (7-24 січня 2016 р.

Е́тика (лат. ethica, від грец. ήθος - звичай) - наука, що вивчає мораль. Філософська дисципліна, яка вивчає мораль, суспільні норми поведінки, звичаї.
)
Кафедра бібліотекознавства та бібліографії
I. На базі університету було проведено:
а) IX Студентську наукову конференцію „Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору” (Львів, 19 квітня 2016 року).
Участь взяли студенти групи КМБ-21 (8 студ.), КМБ-31 (9 студ.), КМБ-41 (7 студ.), КМБ-51м (3 студ.), КМБ-61з (1 студ.)
б) ІІ Студентську інтернет-конференцію “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна” (26 квітня 2016 року, Львів-Вроцлав-Харків-Мінськ).
1. Дасюк Галина, Дубенська Христина - Бібліотерапія – стратегічний напрям діяльності бібліотек для дітей (КМБ-31). Науковий керівник – доц. Демчук Наталія Романівна.

2. Скварок Марія «Цензура як знаряддя комунікаційного примусу» (КМБ-21). Науковий керівник – ст. викладач Пугач Любов Юріївна.Кафедра музичного мистецтва
Студентська наукова конференція (7 квітня 2016 р.) на якій студентами кафедри було виголошено 21 доповідь.
II. Участь студентів у інших (неуніверситетських) наукових міжнародних конференціях:

Кафедра бібліотекознавства та бібліографії

Загальнопольська студентська конференція "Нові простори інформації" (Вроцлав, 21 квітня 2016 р.). Участь взяло 2студентів груп КМБ-51з та КМБ-61з 

Кафедра філософії мистецтв

Міжнародна студентська конференція «Діалог міст» (Вроцлав, травень 2016р.) (за участю 12 студентів групи КМК-21)

б) Студентські статті (24):

Басай С. М. Брейк денс як форма спілкування / С. М. Басай // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 75–81. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Боліжевська Ю. В. Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина»: Історія розвитку і сучасна діяльність! / Ю. В. Боліжевська // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 119–124. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Вереснюк М. Р. Народного ансамблю танцю «Стрияночка» / М. Р. Вереснюк // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 124–130. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Наук. керівник – доц. Плахотнюк О.).

Віль Ю. С. Акторська майстерність в роботі танцівника / Ю. С. Віль // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 33–44. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Гавришків Т. П. Вплив хореографії на естетичне виховання та розвиток творчого мислення дітей / Т. П. Гавришків // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 15–23. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Горохівська О. В. Танець в супроводі декламаційного мистецтва / О. В. горохівська // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 113–119. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Губрій Т., Гордієнко Д., Поцілуйко У., Смульська О. Нотатки подорожніх студентів з Вроцлава. – Просценіум. – Львів, 2016. – Ч. 1-3(44-46). – С. 118.

Довганюк Я. М. Ансамбль народного танцю «Покуття» під керівництвом Дани Демків / Я. М.
Народний танець - фольклорний танець, який побутуює у своєму природному середовищі і має певні традиційні для даної місцевості рухи, ритми, костюми тощо. Фольклорний танець - це стихійний вияв почуттів, настрою, емоцій і виконується в першу чергу для себе, а потім - для глядача (товариства, гурту, громади).
Довганюк // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 130–137. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Долайчук Х. В. Заснування Ярославом Чуперчуком вокально-хореографічного ансамблю «Галичина» / Х. В. Долайчук // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 137–141. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Кондера О. Р. Творче життя від заснування і до сьогодення Заслуженого ансамблю танцю України «Юність» / О. Р. Кондера // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 141–149. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Кшен К. С. Прояв жанру Реквієму та його вплив на мистецтво / К. С. Кшен // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 88–95. (студентка V курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О.).

Літовченко О. А. Балетна мізансцена – вагома складова хореографічного образу/ О. А. Літовченко // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : НАККіМ, 2016. – С. 126–131.

Матюнка А. Шоста наукова зустріч майбутніх театрознавців / Андрій Матюнка // Просценіум. – Львів, 2016. – Ч. 1-3(44-46). – С. 96-98.

Паляничка О. “Різдвяна ніч“: Дітям до 16” [Електронний ресурс] http://zbruc.eu/node/47680 // (15.02.2016). – Назва з екрану.

Пантелеймонова Ю. Я. Проблеми естетичного виховання учнівської молоді засобами хореографічного мистецтва / Ю. Я. Пантелеймонова // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 11–15. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Пилип’як Х. М. Народний ансамбль танцю «Мрія» / Х. М. Пилип’як // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 66–75. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Пинда О. В. Музично-ритмічне виховання Еміля Жак-Далькроза: ритмічна гімнастика / О. В.
Еміль Жак-Далькроз (фр. Emile Jaques-Dalcroze) (6 липня 1865, Відень - 1950) - швейцарський музикант і педагог.
Пинда // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 23–33. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Рижевська Я. А. «Фаєрінг» як вид мистецтва. Представники стилю – колектив «Фаєр Драйв» / Я. А. Рижевська // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 163–168. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Сальникова З. О. Площини чоловічої ролі у балеті: Переосмислення хореографами головних партій у класичних постановках / З. О. Сальникова // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : НАККіМ, 2016. – С. 145–151.

Сидорук С. М. Прояв підсвідомості у творчості балетмейстера / С. М. Сидорук // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 100–107. (студентка V курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О.).

Сікан М. Р. Навички, знання і вміння майбутнього студента-хореографа / М. Р. Сікан // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 5–11. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Терентьева А. А. Інсценізації та екранізації повісті Вільяма Шекспіра «ромео і Джульєтта» / А. А.
Ві́льям Шекспі́р (англ. William Shakespeare /ˈʃeɪkspɪə/, точна дата народження невідома, хрещений 26 квітня 1564, Стретфорд-на-Ейвоні - 23 квітня (3 травня) 1616, Стретфорд-на-Ейвоні) - англійський драматург Єлизаветинської епохи, актор і поет.
Терентьева // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 107–113. (студентка V курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Тинянова В. С. Грим – як доповнення хореографічного образу / В. С. Тинянова // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 81–88. (студентка ІV курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).

Фесюк О. О. Відтворення проблеми безкомпромісності поколінь в одноактному балеті «сучасна історія Червоного Капелюшка» / О. О. Фесюк // Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2015. – С. 95–100. (студентка V курсу кафедри режисури та хореографії, Львівського національного університету імені Івана Франка, Науковий керівник – доц. Плахотнюк О. А.).


в) отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності:

Студент групи КМА-21 Титар Н.В. протягом 2015-2016 року отримав стипендію Фундації Лозинських.


За успіхи в навчанні, відмінне оволодіння майстерністю актора до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське мистецтво):

Стипендію імені заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, США) отримали: • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Алейнікова Я.А.

 • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Панцерно О.О.

 • студентка другого курсу, гр. КМА-21 Кузіна В.В.

Стипендію Богдана Козака, народного артиста України, Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіка НАМ України отримав: • студент четвертого курсу, гр. КМА-41 Грицюк Б.Р.

Стипендію Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука (артистів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримали: • студент третього курсу, гр.
  Наро́дний арти́ст Украї́ни - державна нагорода України - почесне звання України, яке надається Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди України».
  Націона́льний академі́чний украї́нський драмати́чний теа́тр і́мені Марі́ї Занькове́цької - відкритий як «Театр Скарбека» у Львові 28 березня 1842 року. На момент відкриття був третім за розмірами театром Європи.
  КМА-32 Деркач О.В,

 • студентка третього курсу, гр. КМА-32 Магденко К.Є.

Стипендію заслуженої артистки України Олександри Лютої (артистки Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької) отримала • студентка третього курсу, гр.
  Марія Костянти́нівна Занькове́цька (справжнє прізвище - Адасовська; 23 липня (4 серпня) 1854(18540804) село Заньки, нині Ніжинський район, Чернігівська область - 4 жовтня 1934 Київ) - українська актриса і театральна діячка, провідна зірка українського театру кінця ХІХ і початку ХХ століть.
  КМА-31 Романчук І.Л.

За успіхи в навчанні та активну науково-пошукову роботу до Дня театру відзначили студентів напряму підготовки Театральне мистецтво (театрознавство):


Стипендію імені Григора Лужницького (засновник – родина Лужницького у США) отримала:

 • студент другого курсу, гр. КМТ-21 Гугнин Д.А.

 • студентка третього курсу, гр. КМТ-31 Кондратюк Т.В.

 • студентка четвертого курсу, гр. КМТ-41 Оліщук О.С.


9. Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом)
  1   2   3   4


Скачати 1.14 Mb.

2021