Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про стан навколишнього природного середовища Луганської області у 2006 році Луганськ 2007 екологічна політика україни

Звіт про стан навколишнього природного середовища Луганської області у 2006 році Луганськ 2007 екологічна політика україни
Сторінка1/31
Дата конвертації28.04.2017
Розмір4.09 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області

Звіт

про стан навколишнього природного середовища Луганської області

у 2006 році

Луганськ 2007
  1. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИСтан розв’язання проблем структурного реформування економіки, ступень зношення основних фондів, рівень застосування інноваційних, ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Водні ресурси. По запасах водних ресурсів Луганська область відноситься до недостатньо забезпечених.

Водозабезпеченість території і населення області загальними водними ресурсами в 1,65 рази і місцевими в 2,0 рази нижче, ніж у середньому по Україні. На одного мешканця в області залежно від водності року припадає від 0,16 до 0,5 тис.м3 /рік (проти 1,01 тис. м3 /рік в середньому по державі). Основним поверхневим джерелом прісної води на території області є ріка Сіверський Донець з притоками, а також річка Міус.

Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Прісні води (англ. fresh (sweet) water; нім. Süsswasser n) - природні води з мінералізацією до 1 ‰ (проміле), вода з вмістом солі, меншим за 1‰ (1 г/дм³ або 1000 мг/дм³). Крижані масиви в полярних регіонах і льодовики містять в собі найбільшу частину прісної води землі.

Забезпечення водою населення області в необхідному обсязі ускладнюється через незадовільну якість води в водних об’єктах. В більшості з них за станом хімічного і бактеріального забруднення вода класифікується як забруднена (4 клас якості).

Основною проблемою області є збереження та відродження поверхневих та підземних вод.

Проблема пов’язана з тим, що територія басейну р. Сіверський Донець у межах Луганської області є найбільше урбанізованим і індустріальним регіоном України з інтенсивним сільським господарством і несе величезне антропогенне навантаження.

Наванта́ження антропоге́нне - ступінь прямого і опосередкованого впливу людей, господарства на природу в цілому та окремі її компоненти і елементи.
Якість води - поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей води водного об'єкта, яке зумовлює її придатність для певних видів використання. Якість води належить до найважливіших характеристик водних ресурсів, що визначають можливість їх раціонального використання та охорони від забруднення та виснаження.
Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.

Як і раніше, у теперішній час суб’єкти господарювання Луганської області в основному використовують ресурсномісткі технології, які призводять до значних обсягів утворення забруднених стічних вод. Особливо це стосується вуглевидобувної промисловості, де скиди забруднених зворотних вод становлять 67,5 відсотків від загальних по області.

Вугі́льна промисло́вість - одна з сучасних основних енергозабезпечуючих промисловостей для світової економіки.
До категорії забруднених шахтні води відносяться через їх високу мінералізацією.

На сьогоднішній час існуючі методи демінералізації (електродіаліз, випарювання, осмос) винятково енергоємні, а також вимагають глибокого рівня попереднього освітлення шахтних вод (до 3-5 мг/л), рішення питань утилізації мутних розсолів або сухих солей.

Значні питомі витрати водоспоживання на одиницю продукції притаманні практично всім підприємствам області.

Питання покращення якості питної води та забезпеченості нею населення Луганській області є найбільш гострим, тому що значна частина води, яка подається споживачам, не відповідає вимогам чинного законодавства ДСТУ “Вода питна”. При цьому, до показників, що виводять джерела водопостачання з розряду кондиційних для питних цілей, як правило відноситься жорсткість великій вміст хлоридів, сульфатів. Як відомо, видалення зазначених компонентів у процесах водоподготовки є найбільш складним та капіталомістким.

З метою поліпшення екологічного стану басейнів річок області за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища здійснювалась реконструкція будівництво, переоснащення біологічних очисних споруд та каналізаційних систем.

Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Закінчується реконструкція і проводяться пусконалагоджувальні роботи на очисних спорудах у мм. Антрацит, Кіровськ, Красний Луч, Первомайськ, смт. Новотошківське, Іванівка, Новосвітлівка, Новоайдар.

Проводяться аварійно-відновлювальні роботи каналізаційних мереж у мм. Ровеньки, Попасна, Сватове.
Відходи. Стан поводження з відходами в області характеризується наявністю потужної вугільної галузі, металургійної та енергетичної, наявністю підприємств хімічної промисловості, які є основними утворювачами відходів.

Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.
Останні роки спостерігається збільшення обсягів утворення відходів – у середньому останні три роки спостерігається збільшення обсягів утворення відходів приблизно на 40% у порівнянні з попереднім, у зв’язку з чим обсяги утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки у 2006 р. склали 63 тис.т., від більш ніж 1,5 тис. підприємств та організацій всіх форм власності.

За статистичними даними у 2006р. підприємствами та організаціями області враховано 15,6 млн.т знов утворених відходів виробництва (вторинних ресурсів), що на 2,9% більше ніж у 2005 р. Великі обсяги утворення вторинних ресурсів зумовлені, в основному, обсягами відходів вуглевидобутку і вуглезбагачення, шлаків доменного і сталеплавильного виробництв, золи і золошлакових, залізовмісних та відходів твердих побутових. Основна частка утворених відходів припадає на промислові підприємства – добувні 11,9 млн.

Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
т (76,3%), переробні – 2,9 млн.т (18,5%), підприємства по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води – 0,5 млн.т (3,5%). У структурі утворення вторинних ресурсів на підприємства інших видів діяльності припадає всього лише 0,2 млн.т або 1,7%.

Сьогодні, як і раніше, суб’єкти господарювання Луганської області в основному використовують ресурсномісткі технології, які призводять до значних обсягів утворення та накопичення відходів. Особливо це стосується вуглевидобувної та вуглепереробної промисловості, металургії, теплоенергетики. Нажаль і на теперішній час відсутні ефективно діючі правові, адміністративні та економічні механізми, які б дозволили впроваджувати ресурсозбережувальні технології з вторинної переробки відходів вуглевидобутку у т.ч. розробка та впровадження сучасних технологій переробки багатотоннажних відходів вуглевидобутку та отримання для потреб металургії, хімічної та машинобудівної промисловості імпортозамінюючої продукції (вилучення рідкоземельних металів), технології проведення робіт з забезпечення селекційного видобування вугілля (без підйому породи на поверхню) та закладки породи у відпрацьований простір, вирішувати питання раціонального використання сировинних ресурсів та реабілітації, зокрема рекультивації, зайнятих та / чи забруднених відходами територій.

Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Рі́дкісноземе́льні елеме́нти (англ. rare-earth elements; нім. Seltenerdmetalle n pl, Seltenerden f pl, seltene Erden f pl) - хімічні елементи: Sc, Y, La і 14 елементів сімейства лантаноїдів - Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu.

Кількість підприємств, діяльність яких пов’язана з утворенням та розміщенням відходів, за останні роки зросла. В основному це відбувалось за рахунок утворення декількох нових підприємств на базі одного (ліквідованого). В основному підприємства, діяльність яких пов’язана з утворенням та розміщенням відходів виробництва, сконцентровані у містах Алчевськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Стаханов, Кіровськ, Брянка та підприємства вугледобувної промисловості у Краснодонькому, Антрацитівському, Свердловському, Перевальському районах.

Як і раніше, екологічний ефект переробки відходів є незначним, рівень утилізації відходів вторинних ресурсів не впливає на поліпшення стану довкілля. На території Луганської області це пов’язане з незначною кількістю підприємств, які здійснюють переробку відходів. В основному відходи використовуються на виробництво продукції виробничо – технічного призначення (82,1 %), на паливні потреби (1,1%), на виробництво товарів широкого вжитку (0,2%).

Також, на території області відсутні спеціалізовані підприємства з переробки токсичних промислових відходів, відсутні техніка та обладнання для переробки відходів будівництва і комунального господарства.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
На сьогодні в області знаходить своє рішення питання централізованого збору з подальшою передачею на утилізацію або знешкодження таких видів небезпечних відходів, як відпрацьовані кислотні і лужні акумулятори, відпрацьовані масла, відпрацьовані люмінесцентні лампи та вторинної сировини (відпрацьовані шини, макулатура, матеріали текстильні, скло бій).
Люмінесце́нтна (флуоресцентна) ла́мпа, лампа денного світла - газорозрядне джерело світла, світловий потік якого визначається в основному світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового випромінювання розряду: широко застосовується для загального освітлення, оскільки світлова віддача і термін служби в кілька разів більший, ніж у ламп з ниткою розжарювання того ж призначення.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31  • Стан розв’язання проблем структурного реформування економіки, ступень зношення основних фондів
  • Водні ресурси.
  • Відходи.