Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт ректора національного технічного університету України

Звіт ректора національного технічного університету України
Сторінка1/4
Дата конвертації26.12.2019
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4ЗВІТ РЕКТОРА

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

за 2017 рік

про виконання Контракту № ІІI-44 від 18 травня 2012 року,

який укладено між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Згуровським М.З.

Київ - 2018

Незважаючи на складну економічну і політичну ситуацію в країні та появу нових викликів українській освіті й науці, КПІ ім. Ігоря Сікорського ефективно здійснював свою статутну діяльність у 2017 році. Протягом звітного періоду університету вдалося вийти на нові рубежі забезпечення якості освіти та проведення перспективних наукових досліджень. Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського неухильно продовжував реалізацію стратегії розвитку університету, затверджену до 2020 року. Ця стратегія втілювалася за рахунок подальшого розвитку власної інноваційної екосистеми на базі наукового парку «Київська політехніка», розширення співпраці з високотехнологічними зарубіжними і національними компаніями, відкриття нових спільних навчально-наукових центрів з світовими лідерами в галузі інженерії.

Протягом 2017 року системно продовжувалася імплементація положень Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та інших важливих системоутворюючих нормативно-правових документів, спрямованих на реформування сфери вищої освіти України. Головними орієнтирами діяльності ректора у звітному періоді були європейські стандарти надання освітніх послуг, розвиток культури академічної доброчесності, реалізація моделі підготовки на основі трикутника знань“освіта-наука-інновації”, затребуваність промисловістю наукових результатів, отриманих вченими університету.

Згідно національних рейтингів, університет зберіг свої лідируючі позиції в Україні і продовжив поступ для отримання гідних позицій в світових рейтингах університетів. Яскравим підтвердженням цих лідерських позицій стали такі досягнення світового рівня, як створення і виведення в космос другого університетського наносупутника «PolyITAN-2», одноосібне лідерство у світі команди «білих» або «етичних» хакерів у сфері кібербезпеки, традиційні перші і призові місця студентів на світових олімпіадах з математики серед класичних університетів та інші досягнення. Результати вступної кампанії 2017 року продемонстрували довіру українського суспільства до діяльності університету, адже кількість абітурієнтів, що вступили до КПІ імені Ігоря Сікорського суттєво зросла.

Продовження бойових дій на Сході України та посилення військових загроз в світі стали індикатором для керівництва університету щодо продовження роботи зі створення наукових розробок, спрямованих на зміцнення обороноздатності держави, а також забезпечення підготовки відповідних фахівців за освітніми програмами, пов’язаними з формуванням ефективної системи національної безпеки («Кібербезпека», «Управління в сфері оборонно-промислового комплексу» тощо).

Разом з тим, керівництво університету опікувалося вирішенням нагальних соціальних проблем студентів та працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, усвідомлюючи необхідність подальшого згуртування колективу для вирішення важливих завдань, що стоять перед університетом та країною в забезпеченні її сталого розвитку.

В 2017 році виконувалися вимоги Статуту Університету, показники ефективності використання державного майна, показники ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, здійснювалося видання підручників, посібників, науково-методичної літератури, було дотримано умови законодавства у сфері діяльності Університету, умови Контракту № ІІI-44 від 18 травня 2012 року, у тому числі:Підпункт 1 пункту 9 контракту:

«Керівник має право затверджувати в установленому законодавством порядку за погодженням з Міністерством структуру та штатний розпис навчального закладу».

У межах затверджених лімітів на 2017 рік були своєчасно підготовлені та надані на затвердження в МОН України штатні розклади та кошториси Університету на 2017 рік за програмами фінансування:

1. КПКВК 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІУ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на суму 1229,6 млн. грн. ( в т.ч. по загальному фонду - на суму 909,3 млн. та спеціальному фонду - на суму 320,3 млн. грн.);

2. КПКВК 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури , наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень" на загальну суму 58,2 млн. грн. (в т.ч. по загальному фонду 28,2 млн. грн., та спеціальному фонду – 30,0 млн. грн.);

3. КПКВК 2201380 «Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва» на суму 50,0 тис. грн.;

4. КПКВК 2201570 «Виконання зобов’язань Украіни у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» - 99,0 тис. грн.

Київською міською державною адміністрацією затверджено по КПКВК 2414070 «Музеї і виставки» Державний політехнічний музей КПІ ім. Ігоря Сікорського кошторис за суму 5107,5 тис. грн. ( в т.ч. по загальному фонду – 5097,5 тис. грн. та спеціальному фонду – 10,0 тис. грн.) та штатний розпис музею на 2017 рік.

У відповідні інстанції протягом року своєчасно, в повному обсязі та в установлені законодавством строки подавалась фінансова та статистична звітність, інформація про майновий стан Університету.
Підпункт 2 пункту 9 контракту:

«Керівник має право видавати накази і розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма структурними підрозділами навчального закладу та їх працівниками».

Усі важливі рішення по університету оформлювалися і оформлюються наказами та розпорядженнями. Протягом звітного періоду в Університеті було видано 2858 наказів та розпоряджень загально університетського значення, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами навчального закладу, серед яких: 1. Накази навчального напрямку – 454;

 2. Накази наукового напрямку – 340;

 3. Накази міжнародного напрямку – 559;

 4. Накази господарського напрямку – 185;

 5. Фінансові накази - 985;

 6. Накази управлінського напряму – 120;

 7. Розпорядження - 215.

Також було видано 13840 наказів з кадрових питань та 4563 накази по студентському складу.

Усі накази та розпорядження видавалися відповідно до чинного законодавства.
Підпункт 3 пункту 9 контракту:

«Керівник має право представляти навчальний заклад без довіреності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в установах, підприємствах та організаціях різних форм власності».

Протягом звітного періоду ректор безпосередньо здійснював представництво КПІ ім. Ігоря Сікорського в державних та інших органах, установах, організаціях, підприємствах як України, так і за її межами.

На виконання наданих повноважень ректор університету є членом Національного комітету з промислового розвитку України. Очолює робочу групу за напрямом діяльності: кадрове забезпечення та навчання для промисловості.

Він також входить до складу Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, в 2017 році був обраний заступником Голови Української Ради Миру, є Головою асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України, Заступником голови Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, Головою Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, членом колегії Держінформнауки України, членом громадської ради міністерства внутрішніх справ України, членом науково-консультативної ради Служби Безпеки України та інших організацій.

М.З. Згуровський входить до складу керівного комітету від України по програмі ЮНЕСКО "Цілі сталого розвитку – Освіта 2030" (Second SDG-Education 2030 Steering Committee).

М.З. Згуровський є членом низки українських і зарубіжних наукових товариств, членом Президії НАН України, заступником голови Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України членом правління Світової мережі знань про освіту та наукові обміни (EDNES, Страсбург, Франція), Національним представником України в Міжнародній Раді з науки (ICSU, Париж, Франція), Національним представником України в Комітеті з даних в науках і технологіях (CODATA, Париж, Франція), президентом Центрально-східно-європейського інституту сталого розвитку (Київ, Україна), президентом Національної федерації рукопашного бою України, президентом Всеукраїнської студентської баскетбольної асоціації. КПІ ім. Ігоря Сікорського є колективним членом Української Ради Миру.

Крім того, представництво університету здійснювалося і здійснюється через представників ректорату та провідних учених університету.

Зокрема, перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Ю.І. Якименко є заступником голови Акредитаційної комісії України, членом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. У свою чергу, проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко – голова Ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів МОН України – входить до складу Ради Державного фонду фундаментальних досліджень і є також членом Ради з космічних досліджень НАН України, керівником секції №5 і член наукової ради МОН України, заступником академіка-секретаря відділення інформатики НАН України, головою спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Підпункт 4 пункту 9 контракту:

«Керівник має право розпоряджатися майном навчального закладу відповідно до законодавства і коштами навчального закладу в межах кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому законодавством порядку».

Використання коштів КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році здійснювалось відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Указу Президента України від 30.08.2004р. № 1023-2004 «Питання Національного технічного університету України « Київський політехнічний інститут», Закону України «Про вищу освіту», Паспортів бюджетних програм на 2017 рік Міністерства освіти і науки України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, інших чинних нормативних актів. Фінансування Державного політехнічного музею здійснювалось відповідно до законодавства з коштів місцевого бюджету згідно із Законом України «Про музеї та музейну справу», Паспорту бюджетної програми за КПКВК 2414070 «Музеї і виставки», затвердженого КМДА, іншими чинними нормативними актами.Підпункт 5 пункту 9 контракту:

«Керівник має право укладати господарські та інші договори у межах і в спосіб, встановлений законодавством, видавати довіреності, відкривати банківські рахунки».

Протягом звітного періоду здійснювалось укладання господарських договорів в т.ч. договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. Укладання відбувалося в межах повноважень і відповідно до Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського та чинного законодавства. Господарські, науково-дослідні договори та угоди укладались відповідно Закону України від 25.12.2015 р. № 922 «Про публічні закупівлі».

Ректор університету відповідно до наданих законом України «Про вищу освіту» та Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського повноважень делегував частину наданих повноважень шляхом оформлення доручень та довіреностей на виконання юридично значущих дій.

Звітність, щодо виконання доручень та довіреностей відбувалась поточним станом.

КПІ ім. Ігоря Сікорського знаходиться на казначейському обслуговуванні в частині національної валюти, рахунки в іноземній валюті відкриті в Державний експортно-імпортному банку ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Києва відповідно до законодавства. Довіреності видавались на товар, згідно з видатковими накладними в межах укладеного договору. Розрахунки по договорам, що укладені по імпортно-експортним операціям в іноземній валюті, здійснювались відповідно НП (С) БО № 128 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів від 24.12.2010 р № 1629 та НП (С) БО № 130 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів від 11.08.2011р № 1022 (зі змінами).

Обслуговування і використання бюджетних коштів здійснювалось згідно з чинним законодавством та в межах затверджених кошторисів за кожною бюджетної програмою окремо.
Підпункт 6 пункту 9 контракту:

«Керівник має право приймати на роботу та звільняти з роботи працівників відповідно до законодавства, заохочувати та накладати на них стягнення, визначати та розподіляти між ними їх функціональні обов’язки».

Протягом звітного періоду працівники КПІ ім. Ігоря Сікорського приймалися на роботу за трудовим договором (контрактом) відповідно до чинного законодавства. Наукові та науково-педагогічні працівники приймалися на роботу згідно з трудовим договором (контрактом), у тому числі на конкурсній основі в рамках чинного законодавства. Також з науковими працівниками укладались договори цивільно-правового характеру на виконання наукових та науково-технічних робіт.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та рекомендацій Міністерства освіти і науки України розроблений «Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», який покладений в основу відповідного Положення. Наукові працівники проходять в установленому порядку атестацію на відповідність займаній посаді відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Трудовий договір між працівником та роботодавцем укладається та розривається відповідно до чинного законодавства України. Про можливе звільнення працівника персонально попереджають не пізніше, ніж за два місяці до звільнення. Розірвання трудового договору здійснюється з ініціативи працівників або адміністрації університету.

Ректор приділяє велику увагу дотриманню трудової дисципліни університеті. Заохочення працівників здійснюється відповідно до персонального внеску кожного працівника у виробничий процес університету. Накладення стягнень на працівників університету здійснюється по фактам порушень та виключно, в рамках визначених діючим законодавством.

В університеті діє ефективна система захисту прав та інтересів працівників. Здійснюють цей захист профспілкова організація та комісія по розгляду трудових спорів.

При оформлені наказів з кадрових питань відбувається погодження наказів з профспілковим комітетом (у випадках, визначених законодавством України).

Функціональні обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями. Посадові інструкції оновлюється залежно від змін в організації праці та змін організаційної структури університету.
Підпункт 7 пункту 9 контракту:

«Керівник має право формувати контингент студентів, відраховувати та поновлювати осіб, які навчаються в навчальному закладі відповідно до законодавства».

Формування контингенту студентів в КПІ імені Ігоря Сікорського в 2017 році здійснювалось відповідно до «Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017 році» та відповідно до закріплених спеціальностей і спеціалізацій на кафедрах Університеті у 2017/2018 навчальному році. Кількість зарахованих студентів всіх форм на 1 рік навчання (1 курс – бакалаври та 5 курс – магістри) в 2017 році становить 8300 осіб.

Головною метою формування контингенту КПІ імені Ігоря Сікорського є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Переведення, поновлення, відрахування студентів, а також надання академічних відпусток та повторного навчання в КПІ імені Ігоря Сікорського здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства у сфері вищої освіти.

Протягом 2017 року з університету було відраховано 2528 студентів, в тому числі 2250 студентів денної форми навчання, з них 1712 осіб - за невиконання навчального плану. Загальна кількість поновлених студентів у 2017 році складає 946 осіб, переведених з інших ВНЗ - 45 осіб. Кількість студентів, яким надано академічну відпустку в 2017 році становить 122 особи.


Підпункт 8 пункту 9 контракту:

«Керівник має право перевіряти якість роботи викладачів, організацію навчально-виховної та культурно-масової роботи, стан фізичного виховання і здоров’я працівників і студентів»

Для підтримки провідних викладачів університету, які поєднують сучасний рівень викладання з активною науковою діяльністю, широко залучають до наукового пошуку аспірантів і студентів, Вченою радою університету впроваджено почесне звання університету «Молодий викладач–дослідник (року)». Переможцям видається Диплом та встановлюється надбавка до заробітної плати. У 2017 році за рішенням Вченої ради університету численність переможців складає 25 осіб.

За звітний період було відзначено державними нагородами, почесними званнями та державними преміями професорсько-викладацький та науковий склад КПІ ім. І. Сікорського:


 • Державна премія України в галузі науки і техніки – 3 премії, 5 осіб (д.ф.-м.н, проф.Касьянов П.О., д.т.н., проф. Бідюк П.І., д.т.н., проф. Безвесільна О.М., чл.-кор. Лобода П.І., д.т.н., проф. Тітов В.А.).

 • Державна премія України в галузі освіти 2017 – 1 премія, 1 особа (д.т.н., проф. Глоба Л.С.).

 • премія Президента України для молодих вчених 2017 р. –2 премії, 5 лауреатів (к.т.н. Троснікова І.Ю., к.т.н. Солодкий Є.В., к.т.н. Золотухіна К.І., к.т.н. Клименко Т.Є., к.т.н. Талімонова Н.Л. ).

 • гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених - 4 (к.т.н Галецький О.С. д.ф.-м.н. Касьянов П.О., к.т.н. Солодкий Є.В., к.т.н. Трус І.М.).

 • присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" 3 особи (д.т.н., проф. Туз Ю.М., д.т.н., проф. Петраков Ю.В., д.т.н., проф. Уривський Л.О.).

 • призначено державні стипендії видатним діячам науки – 2 особи (д.т.н. проф. Наритник Т.М., д.т.н. проф. Кузнєцов Ю.М.).

 • стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених – 9: Р.С.Борису, Я.І. Лавренку та І.А.Гришку (ММІ), О.М. Маркіній і О.М. Павловському (ПБФ), Г.С.Васильєву (ХТФ), І.І.Івіцькому (ІХФ), А.Г.Кисельовій (ИПСА), М.А. Скулиш (ІТС).

 • Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим – 1 (асист.Клещов А.Й.).

 • Почесна грамота Верховної ради України і пам'ятний знак – 1 (д.т.н., проф. Н.Д. Панкратова).

 • Почесна грамота Кабінету міністрів України і пам'ятний знак – 1 (д.т.н., проф. Луговський О.Ф.).

 • Почесним знаком «Відмінник освіти України» -2, (Шевель Є.В., к.т.н., доц.).

 • Почесною грамотою МОН України -Лимоннік Ю.М.

 • Подякою Міністерства освіти і науки України – 6 осіб (Байсков М.Ф., н.с., Барабаш П.О. доц.,Лєвий С.В., Кондратюк В.А., к.т.н., ст. викладач, Рома О.М., д.т.н., с.н.с.,Фуртат І.Е.).

 • Грамотою Міністерства освіти і науки України 1 особа (д.т.н., проф. Найда С.А.)

 • медаллю НАН України “За наукові досягнення” – 1 особа (проф. Сидоренко С.І.).

 • міжнародні наукові нагороди – 11;

 • почесною відзнакою Вченої ради – 28 осіб;

 • почесною грамотою Вченої ради - 66 осіб;

 • грамотою Вченої ради – 43 особи.

 • присвоєно почесне звання:

“Заслужений професор КПІ ім. Ігоря Сікорського ” – д.т.н., проф. Н.Д.Панкратова

«Заслужений винахідник КПІ ім. Ігоря Сікорського» - д.т.н., проф.. Л.О. Уривський.

В 2017 році університет виборов І-ше місце за підсумками ХІІІ -ї Універсіади серед ВНЗ  м. Києва в своїй категорії закладів вищої освіти та ІІ-ге місце в загальному заліку з 25-ти вишів сукупно зі спортивними ВНЗ.

Цьому сприяла участь збірних команд у 16-ти видах спорту з 18-ти за програмою Універсіади  та перемоги команд зі спортивної аеробіки, з волейболу серед жінок та чоловіків, призові місця з баскетболу, настільного тенісу, плавання, боротьби дзюдо. Команда університету, що була складена з курсантів ІСЗЗІ, посіла 1-ше місце в змаганнях з військового багатоборства «Захисник України» та 2-ге місце в змаганнях «Снайпер столиці» серед ВНЗ м. Києва.

В складі національної збірної команди України студент 5 курсу ФБМІ Івахненко Віктор посів 2-ге місце на чемпіонаті світу з гірьового спорту серед чоловіків.

Загалом в 2017 році 301 студент брав участь у Всеукраїнських чемпіонатах та турнірах, з яких 163 студента стали призерами та переможцями таких змагань, а 27 студентів - в Міжнародних змаганнях, з яких 14 здобули перемоги різного ступеня.

За період роботи з січня по грудень 2017 року колективом Центру культури та мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського було підготовлено та проведено ряд культурно-мистецьких заходів, які відвідало близько 8000 чоловік. Це - «День першокурсника», «Дебют першокурсника», «Битва факультетів», «Містер КПІ», «Королева КПІ», урочисті заходи і святкові концерти, а саме:


 • у квітні 2017 року силами творчих колективів проведений урочистий концерт, присвячений Форуму ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Республіки Польща в рамках Українсько-Польських днів освіти, науки та інновацій;

 • у серпні 2017 року проведений урочистий захід в зв’язку з підписанням угоди між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанським Університетом Технологій;

 • у жовтні 2017 року проведений урочистий концерт в рамках щорічного Фестивалю інноваційних проектів «SIKORSKY CHALLENGE - 2017»;

 • 23 листопада 2017 року проведений концерт з нагоди 70-річчя Народної академічної хорової капели.

Важливим для підтримки іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського є участь творчих колективів у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та конкурсах. Так участь у IX Всеукраїнському фестивалі хорів принесла перше місце Народній академічній хоровій капелі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Народний ансамбль танцю «Політехнік» в продовж червня місяця брав участь у трьох Міжнародних фестивалях танців народів світу «ТЕСКО» в Польщі (м. Елк, м. Піш, м. Бартошиця), а також здобув перші місця у вересні у фестивалі «Танці народів світу» (м. Київ), у листопаді у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зірковий парад» (м. Львів), гідно представив наш університет у Міжнародних конкурсах «Діамант запрошує» та «Палаюча зірка». Народна капела бандуристів посіла почесне друге місце у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зірковий парад» (м. Львів). Колектив сучасної хореографії хіп-хоп «Ейч-ді-тім» є багаторазовими лауреатами у Міжнародних фестивалях, які проходили в Нідерландах (м. Амстердам), Франції (м. Париж), Росії (м. Санкт-Петербург), Естонії (м. Таллінн), а також займав призові місця у Всеукраїнських конкурсах (м. Київ, м. Черкаси, м. Одеса, м. Харків, м. Рівне, м. Дніпро).

В листопаді 2017 року вперше в Україні стартував перший сезон «Ліги сміху КПІ», в якому брали участь близько 100 студентів нашого університету.

Майже всі колективи Центру культури та мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського займають активну громадську позицію та беруть участь у соціальних проектах. Це концерти для поранених бійців АТО в шпиталях (м. Ірпінь, м. Київ), в дитячих будинках та інтернатах, в лікарнях для хворих на рак дітей, для дітей з обмеженими можливостями тощо.

Студентською соціальною службою КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі – ССС) в 2017 році проведено ряд заходів у наступних напрямах роботи: • соціально-профілактичний напрям, що включає в себе профілактику соціально небезпечних захворювань (ВІЛ/СНІДу, гепатитів, ЗПСШ, туберкульозу), захворювання на цукровий діабет та онкозахворювань, виховання толерантності до ВІЛ-інфікованих людей, а саме: курс соціально-профілактичних лекційно-тренінгових занять, інформаційна соціально-профілактичні акції «FREE HUGS», «КПІшнику, будь обізнаний!», «КПІшнику, контролюй свій цукор!», «Make Love Not War, «Дізнайтесь більше про вірусні гепатити!», «КПІшнику, ти маєш знати!», лекція-бесіда «Здорове харчування», двічі проведено соціально-профілактичну акцію «Пройди тест на ВІЛ у своєму ВНЗ!», цикл зустрічей з провідними фахівцями імунології, онкології та онкопсихології з профілактики ВІЛ/СНІДу та онкозахворювань для молоді м. Києва в рамках Всеукраїнського соціально-освітнього проекту в галузі охорони здоров’я у формі лекцій з профілактики важких захворювань (ВІЛ/СНІД та рак) – «Здоров’я вибір кожного»); впровадження у студентському середовищі навичок здорового способу життя і непримиренного ставлення до шкідливих звичок (інформаційні соціально-профілактичні акції «Ви маєте знати більше!» та «КПІшники за здоровий спосіб життя!»);

 • психологічний напрям включає в себе індивідуальні психологічні консультації (228 індивідуальних консультацій), засідання студентського клубу з практичної психології, курс психологічних тренінгів з особистісного зростання;

 • благодійний напрям включає залучення до благодійної діяльності університетського загалу, прищеплення культури благодійництва молодому поколінню, а також підвищення їх активної громадянської позиції (благодійна акція з донорства крові «День донора в КПІ ім. Ігоря Сікорського» для потреби Київського міського центру крові та ДП «Дорожна станція переливання крові Південно-західної залізниці», благодійна екологічна акції зі збору макулатури та благодійна акція «Подаруй надію!» зі збору гуманітарної допомоги вихованцям сиротинців та малозабезпеченим родинам, що вимушено переміщені із зони проведення АТО);

 • спортивно-оздоровчий напрям передбачає збереження та зміцнення здоров'я студентів, шляхом залучення їх до масової, спортивної й оздоровчої фізичної культури, який спрямований на покращення загального стану організму людини та здатність опиратись негативним впливам зовнішнього середовища (спортивно-оздоровча акція «KPI RUN», студентський забіг «Молодь за здорове життя»);

 • соціальний напрям спрямований на підтримку соціальних ініціатив, а саме: програма допомоги в поселенні студентам, аспірантам та співробітникам університету, допомога в реалізації університетських проектів, організація та підтримка волонтерського руху КПІ ім. Ігоря Сікорського, майстер-клас з орігамі «Мир на крилах» та ін.

Загалом, за 2017 рік, в різноманітних заходах ССС було охоплено 9482 особи. У якості волонтерів до різних заходів долучився 41 студент Університету. Розповсюджено 19050 інформаційних профілактичних матеріалів, 46720 презервативів та 15520 лубрикантів. Налагоджено співпрацю з 21 організацією-партнером. До заходів ССС окрім студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського долучилася молодь 4 ВНЗ м. Києва.

Центром розвитку кар’єри КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 р. проведено роботу по профорієнтаційному спрямуванню студентської молоді, сприяння налагодженню контактів між студентами/випускниками та роботодавцями, ознайомлення студентів з кон’юнктурою на ринку праці. Були проведені дві Ярмарки вакансій «beAhead» (квітень та листопад 2017 р.), а також презентації, тренінги від провідних компаній України. Зацікавленість компаній в майбутніх фахівцях нашого університету з року в рік збільшується, про це свідчить позитивна динаміка збільшення кількості компаній-партнерів університету (понад 87 компаній).Велика кількість студентів бере активну участь у всеукраїнських і міжнародних студентських предметних олімпіадах. Про це свідчить перше місце серед технічних університетів, яке КПІ ім. Ігоря Сікорського посідає вже не перший рік, а саме: 2007/2008 н.р. – 20 переможців, 2008/2009 н.р – 37 переможців, 2009/2010 н.р – 38 переможців, 2010/2011 н.р. – 53 переможця, 2011/2012 н.р. – 39 переможців, 2012/2013 н.р. – 51 переможець, 2013/2014 н.р. – 27 переможців, 2014/2015 н.р. – 49 переможців, в 2015/2016 н.р. – 48 переможця, в 2016/2017 н.р. кількість переможців склала 44 особи.

Студенти хіміко-технологічного факультету Бас Микита Валерійович та Кулик Іван Володимирович брали участь у Міжнародному студентському турнірі природничих дисциплін у 2017 р. та здобули командне третє місце.

У Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Тараса Григоровича Шевченка студентка факультету менеджменту та маркетингу Потапова Вікторія Павлівна посіла перше місце, а студент Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Кубак Володимир Олександрович - третє місце.

У Міжнародній олімпіаді зі спеціальності «Телекомунікації» прийняли участь студенти  Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Рогожкін Микола Вікторович та Симотюк Владислав Вікторович, які здобули призові перше та друге місце відповідно.

Вже не перший рік на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського проводяться сім всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей: 1. Енергетичний менеджмент (ІЕЕ);

 2. Проектування видавничо-поліграфічного виробництва (ВПІ);

 3. САПР та комп’ютерне моделювання в машинобудуванні (ММІ);

 4. Стратегічне управління (ФСП);

 5. Соціологія (ФСП);

 6. Технічна електрохімія (ХТФ);

 7. Програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням (ММІ).

В липні 2017 року в університеті пройшла ХІІ Відкрита міжнародна студентська олімпіада з програмування ім. С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова
«KPI–ОРЕN 2017», у якій взяло участь 106 команд з 9 країн світу.

Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
  1   2   3   4 • Підпункт 1 пункту 9 контракту
 • Підпункт 2 пункту 9 контракту
 • Підпункт 3 пункту 9 контракту
 • Підпункт 4 пункту 9 контракту
 • Підпункт 5 пункту 9 контракту
 • Підпункт 6 пункту 9 контракту
 • Підпункт 7 пункту 9 контракту
 • Підпункт 8 пункту 9 контракту