Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт щодо проведення операції з авіаційного пошуку І рятування

Звіт щодо проведення операції з авіаційного пошуку І рятування
Сторінка1/4
Дата конвертації28.05.2017
Розмір0.59 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4


Додаток 1

до Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні

(пункт 9 глави 3 розділу ІІ)


ЗВІТ

щодо проведення операції з авіаційного пошуку і рятування (пошуково-рятувальних робіт)


1. Порядковий номер операції з АПР (ПРР) з початку року _____________ 2. Дата _________________________________________________________

3. Класифікація надзвичайної ситуації: (згідно з вимогами Державного класифікатора надзвичайних ситуацій)

код надзвичайної ситуації ________________________________________

назва надзвичайної ситуації _______________________________________

4.

Класифікатор (рос. классификатор, англ. classifier, нім. Klassierer m, Sichter m, Klassifikator m) - безситовий апарат, яким мінеральні суміші поділяють на класи крупності (під впливом сили ваги, відцентрових сил) залежно від розміру, форми або густини частинок.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
Район відповідальності за пошук і рятування ______________________ 5.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Характеристика об’єкта пошуку та рятування:

тип ПС і державний реєстраційний номер ___________________________

експлуатант ПС _________________________________________________ дані про екіпаж ПС (прізвище, ім’я та по батькові командира ПС, кількість членів екіпажу) _______________________________________

кількість пасажирів ______________________________________________

наявність і тип аварійно-рятувального майна та спорядження на борту ПС

____________________________________________________________

6. Обставини і характер події (дата і час (UTC) авіаційної події, етап польоту, місце авіаційної події, причина події) ____________________________

7.

Споря́дження військо́ве або бойова екіпіровка - сукупність предметів, складових екіпіровки військовослужбовця для ведення бойових дій. Найбільшої ефективності бойової екіпіровки можна досягти при оптимальному поєднанні тактико-технічних характеристик всіх складових.
Команди́р частини (підрозділу) - посадова особа командного складу в збройних силах, на котру покладено командування (керівництво) підрозділом, частиною (кораблем), з'єднанням. У більшості країн світу командир є єдиноначальником і несе особисту відповідальність за постійну бойову і мобілізаційну готовність ввіреної йому частини (підрозділу).
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
Координатор операції з АПР ____________________________________

8. Чергові сили та засоби, ступені готовності_______________________

9. Умови проведення операції з АПР (ПРР) __________________________

10. Хід операції з АПР (ПРР):

час повідомлення про подію органу, організації, відомства, що надає звіт і джерело інформації ________________________________________________

оголошення аварійної стадії “Лихо” (аварійних сигналів) ______________

метод виявлення об’єктів пошуку та рятування ______________________ спосіб пошуку та рятування, застосовані схеми пошуку________________

виліт ПС_______________________________________________________

вихід інших засобів ______________________________________________

виявлення потерпілих ____________________________________________

прибуття ПРСЗ _________________________________________________

евакуація потерпілих ____________________________________________

ліквідація пожежі _______________________________________________

термін тимчасового закриття аеродрому для проведення ПРР __________

Продовження додатка 1


11.
Евакуа́ція (лат. evacuatio, від evacuare - спорожняти) - процес виведення населення і життєважливих ресурсів першої необхідності з території можливої загрози від катастрофи чи воєнного конфлікту.
Аеродро́м, також лето́вище - комплекс спеціально підготовлених земельних ділянок, споруд і обладнання, що забезпечують зліт, посадку, розміщення і обслуговування літаків.
Підсумки операції з АПР (ПРР):

обстежена площа під час пошуку (кв. км) ________________, у тому числі:

електронними засобами __________________________________________

візуально _______________________________________________________

фотознімання ___________________________________________________

виявлене місцезнаходження об’єктів пошуку

кількість врятованих, їх стан ______________________________________

перелік наданої допомоги потерпілим ______________________________

кількість загиблих _______________________________________________

кількість польотів, що було виконано під час проведення операції з АПР (ПРР) (за типами ПС) _________________________________________________

типи, кількість та час залучення інших засобів до проведення операції з АПР (ПРР) __________________________________________________________

кількість осіб, які залучалися до проведення операції з АПР (ПРР) ______

нанесені матеріальні збитки під час проведення операції з АПР (ПРР) ___

12. Аналіз проведеної операції з АПР (ПРР):

позитивний досвід _______________________________________________

основні недоліки ________________________________________________ пропозиції щодо вдосконалення ПРР _______________________________

оцінка ефективності операції з АПР (ПРР) (висновки) ________________

Координатор операції з АПР (керівник підприємства (організації, відомства, начальник служби пошуку і рятування) ______________________ ____________________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

“____” ____________ 20___ р.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Додаток 2

до Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні

(пункт 4 глави 5 розділу ІІ)


ВИМОГИ

до чергових сил і засобів відповідних ступенів готовності
Готовність № 3: ПС, автомобілі та інші пошуково-рятувальні засоби підготовлені для використання і перебувають у визначених місцях. Льотний, технічний склад, РПДГ (ППРГ) та НПРГ перебувають на заняттях, роботах чи на відпочинку.

Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Виліт літаків (вертольотів), а також вихід НПРГ - не пізніше ніж через 1 годину влітку і через 1 годину 30 хвилин - узимку, після подання команди.

Готовність № 2: ПС готові до вильоту, аварійно-рятувальне майно перебуває на борту та готове до використання. Льотний, технічний склад і РПДГ (ППРГ) перебувають у спеціально визначеному місці поблизу літаків (вертольотів). Екіпажі отримали вказівки щодо організації вильоту і способу пошуку.

Завдання з пошуку уточнюються перед вильотом, а при потребі - у польоті. Особовий склад НПРГ перебуває у визначених місцях, майно та спорядження завантажене на транспортний засіб і підготовлене до використання.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Особовий склад - термін, який уживається щодо всіх військослужбовців і цивільних найманих осіб військової частини, з'єднання, об'єднання, установи або іншої військової організації. У ньому виділяють військослужбовців і цивільний персонал.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Виліт вертольотів і вихід НПРГ - не пізніше ніж через 20 хвилин, а виліт літаків - через 30 хвилин після подання команди.

Готовність № 1: ПС готові до негайного вильоту, наземні джерела електроживлення підключено, аварійно-рятувальне майно перебуває на борту літака (вертольота) і підготовлено до негайного використання. Льотний склад

та РПДГ (ППРГ) у літаках (вертольотах) на робочих місцях, а технічний склад - поблизу літаків (вертольотів).

Гелікопте́р або вертолі́т (фр. hélicoptère - від грец. ἕλιξ, «гелікс» (род. відм. ἕλικος, «гелікос») - «гвинтова лінія» + грец. πτερόν, «птерон» - «крило») - літальний апарат, важчий за повітря. Підйом і переміщення в повітрі забезпечується гвинтом, що обертається в горизонтальній площині.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Завдання екіпажам визначено, а в разі потреби уточнюються в польоті, командири екіпажів перебувають на радіозв’язку з пунктами управління польотами. Наземна пошуково-рятувальна група перебуває у готовності до негайного виходу для виконання завдання. Виліт вертольотів і вихід НПРГ - не пізніше ніж через 10 хвилин, а виліт літаків - через 15 хвилин після подання команди.

Строк чергування екіпажів літаків (вертольотів):

не більше 2 годин у готовності № 1;

не більше 2 діб у готовності № 2;

не більше 7 діб при чергуванні у готовності № 2 протягом не більше 12 годин, а решту частину доби у готовності № 3;

не більше 15 діб при чергуванні у готовності № 3.

Додаток 3

до Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні

(пункт 4 глави 7 розділу ІІ)
Радіочастоти,

що виділяються для пошуково-рятувальних сил і засобів,

які беруть участь в операції з авіаційного пошуку і рятування
1. Спеціально призначені частоти для повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха:
1.1. Частота 2182 кГц може бути використана для зв’язку між ПС і станціями морської служби. Ця частота є міжнародною аварійною частотою для радіотелефонії, що повинна використовуватися для цієї мети морськими суднами, ПС і станціями рятувальних засобів, що користуються частотами в затверджених діапазонах між 1605 кГц і 4000 кГц при запиті допомоги від морської служби.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.
Авіа́ція (фр. aviation - від лат. avis - птах) - галузь техніки, пов'язана з польотами в атмосфері апаратів важчих за повітря.
Судно́ - узагальнювальний морський термін, який застосовується до усіх видів плавучих засобів, включаючи неводовитісняючі і гідролітаки, які використовуються або можуть бути використаними як засоби пересування по воді.

1.2. Частота 4125 кГц може бути використана для забезпечення зв’язку між станціями морської служби і станціями ПС, що зазнають лиха.

1.3. Частоти 3023 кГц і 5680 кГц можуть використовуватися для проведення узгоджених пошуково-рятувальних операцій спільно авіаційною та морською службами.

1.4. Частота 500 кГц є міжнародною аварійною частотою для радіотелефонії Морзе, що повинна використовуватися для цієї мети морськими суднами, повітряними суднами і станціями рятувальних засобів, що користуються частотами в діапазонах 415 кГц і 535 кГц при запиті допомоги від морської служби.

Пошуково-рятувальна операція (англ. Search and rescue (SAR) - комплекс заходів, який проводиться спеціально навченими та оснащеними фахівцями з організації пошукових робіт та рятування в зоні стихійного лиха, природної або техногенної катастрофи, наслідків складних погодних або географічних умов з метою евакуації (вивезення, виведення) постраждалого (постраждалих, вцілілих, поранених тощо) з місця події до безпечного місця, а також надання ним першої медичної допомоги.
Повітряне судно - літальний апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні. Повітряне судно долає силу тяжіння використовуючи статичний підйом або підйомну силу крила.

1.5. Станції рятувальних засобів використовують частоти 500 кГц,
8364 кГц, 2182 кГц, 121,5 МГц і 243 МГц у тих випадках, коли рятувальний засіб може працювати в діапазонах частот відповідно між 415 – 535 кГц, 4000 – 27500 кГц, 1605 – 2850 кГц, 117,975 – 137 МГц і 235 – 328,6 МГц.

2. Аварійні приводні передавачі (ELT) для пошуку і рятування працюють на частотах 406 МГц і 121,5 МГц одночасно.

3. Частоти, що використовуються з метою пошуку і рятування:

3.1. У разі, коли для координації пошуково-рятувальних операцій на місці потрібно використовувати високі частоти, застосовуються 3023 кГц і


5680 кГц.
Координа́ція (рос. координация, англ. coordination, нім. Koordinierung f) - кристалохімічне поняття про співвідношення структурних одиниць (атомів, йонів) у структурі мінералу.

3.2. Частота 123,1 МГц є допоміжною авіаційною аварійною частотою і призначається для забезпечення радіотелефонного зв’язку між ПС та засобами пошуку та рятування.

Додаток 4

до Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні

(пункт 3 глави 8 розділу ІІ)
План

заходів на випадок виникнення аварійної ситуацій з повітряним судном в авіаційному районі пошуку і рятування України
1. Загальні положення.

2. Порядок організації авіаційного пошуку і рятування.

2.1. Характеристика авіаційного району пошуку і рятування України.

2.1.1. Межі авіаційного району пошуку і рятування України.

2.1.2. Межі підрайонів пошуку і рятування.

2.1.3. Адміністративний розподіл.

2.1.4. Географічні та кліматичні особливості.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.

2.2. Функції органів управління (ГАКЦПР, КЦПР ЗС України, КЦПР ЦА, СКП Управління авіації ГУ ВВ МВС України, ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби України, Украероцентру, ДМРКЦ).

Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».

2.3. Організація взаємодії органів управління та сил, які залучаються до АПР.

2.4. Порядок оповіщення про повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха.

Спові́щення про небезпеку - доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

2.5. Порядок залучення сил і засобів ЄСПАРПР, ЄДСЦЗ, НСПРМ до проведення операцій з АПР (ПРР).

2.6. Організація управління та зв’язку.

3. Дії органів управління та сил.

3.1. При повсякденній діяльності.

3.2. При оголошенні стадії невизначеності.

3.3. При оголошенні стадії тривога.

3.4. При оголошенні стадії лиха.

3.5. При виникненні аварійної ситуації з ПС на аеродромі та в районі відповідальності аеродрому (злітно-посадкового майданчика) за пошук і рятування.

Стандартна невизначеність (англ. standard uncertainty) u - невизначеність результату вимірювання, виражена як його стандартне (середнє квадратичне) відхилення.
Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

4. Додатки.

4.1. Карта з позначеними: авіаційним районом пошуку і рятування України, морським пошуково-рятувальним районом України, районами польотної інформації України, підрайонами пошуку і рятування, морськими пошуково-рятувальним підрайонами, адміністративним поділом, розташуванням чергових авіаційних та морських сил і засобів, органів управління системи авіаційного пошуку і рятування, аеродромною мережею тощо.

4.2. Довідкові дані про взаємодіючі органи управління.

Продовження додатка 4


4.3. ПРСЗ, місця дислокації, час готовності до виходу (вильоту), належність та зв’язок.

4.4. Схема оповіщення про повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха.

4.5. Форми повідомлень та донесень.

4.6. Формалізовані плани пошуку та рятування.

4.7. Порядок надання звітів про проведення операції з АПР(ПРР) та їх форми.

4.8. Плани заходів на випадок виникнення аварійної ситуації з повітряним судном у підрайонах пошуку і рятування.

4.9. Плани заходів на випадок виникнення аварійної ситуації з повітряним судном КЦПР ЗС, КЦПР ЦА, СКП Управління авіації ГУ ВВ МВС України, ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби України та ДМРКЦ.

Додаток 5

до Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні

(пункт 3 глави 8 розділу ІІ)План

взаємодії між ГАКЦПР та КЦПР ЗСУ, КЦПР ЦА, СКП Управління авіації ГУ ВВ МВС України, ГЦУС Адміністрації Держприкордслужби України при проведенні авіаційного пошуку і рятування
1.Загальні положення.

2. Організація взаємодії.

2.1. Завдання взаємодії.

2.2. Функції взаємодіючих органів управління при організації та проведенні авіаційного пошуку і рятування.

2.3. Порядок оповіщення про повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха.

2.4. Порядок залучення ПРСЗ до проведення пошуку і рятування.

2.5. Організація управління та зв’язку.

3. Порядок взаємодії.

3.1. При повсякденній діяльності.

3.2. При виникненні аварійної ситуацій з повітряним судном.

4. Додатки:

4.1. Карта з позначеними: авіаційним районом пошуку і рятування України, підрайонами пошуку і рятування, аеродромами (злітно-посадковими майданчиками), органами управління ПРСЗ тощо.

4.2. Довідкові дані про взаємодіючі органи управління.

4.3. ПРСЗ, місця їх дислокації, час готовності до виходу (вильоту), належність та зв’язок.

4.4. Схема оповіщення про повітряні судна, що зазнають або зазнали лиха

та виклику чергових сил.

4.5. Форми повідомлення та донесень.

4.6. Формалізовані плани пошуку і рятування.

4.7. Порядок надання звітів про проведення операції з АПР(ПРР) та їх форми.

Додаток 6

до Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні

(пункти 3, 4 глави 8 розділу ІІ)


  1   2   3   4  • ВИМОГИ до чергових сил і засобів відповідних ступенів готовності Готовність № 3
  • Завдання
  • Радіочастоти, що виділяються для пошуково-рятувальних сил і засобів, які беруть участь в операції з авіаційного пошуку і рятування
  • 2. Аварійні приводні передавачі (ELT) для пошуку і рятування працюють на частотах 406 МГц і 121,5 МГц одночасно.