Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт за договором №02/2010 від 27. 07. 2010 про виконання наукових досліджень за темою: Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем інформаційно-аналітичної підтримки у сфері організації науково-дослідної роботи що виконується в

Скачати 380.62 Kb.

Звіт за договором №02/2010 від 27. 07. 2010 про виконання наукових досліджень за темою: Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем інформаційно-аналітичної підтримки у сфері організації науково-дослідної роботи що виконується в
Скачати 380.62 Kb.
Сторінка 1/9
Дата конвертації 10.03.2017
Розмір 380.62 Kb.
Тип Звіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


УДК 608.2; 624.244.63

Держ. реєстрація № 0110U005179

Інвентарний № ________
Національна академія наук

Інститут фізики конденсованих систем

79011, м. Львів, вул. Свєнціцького 1, тел. (032) 2761157
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний вчений секретар НАН України

академік НАН України


___________ А.Г. Загородній

(підпис)
ЗВІТ


за договором № 02/2010 від 27.07.2010

про виконання наукових досліджень за темою:Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем інформаційно-аналітичної підтримки у сфері організації науково-дослідної роботи
що виконується в рамках Програми інформатизації НАН України на 2010 рік

на підставі розпорядження Президії НАН України №386 від 30.06.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

2010

та розпорядження Президії НАН України №442 від 26.07.2010

Науковий керівник,

директор ІФКС НАН України

чл.-кор. НАН України


______________ І.М. Мриглод

(підпис)


Звіт заслухано та схвалено на засіданні Вченої ради Інституту фізики конденсованих систем НАН України від 23 грудня 2010р., протокол № 48.

Львів – 2010Виконавці проекту


чл.-кор. НАН України Мриглод Ігор Миронович

керівник проекту
заступник директора з загальних питань Пацаган Микола Іванович
вчений секретар Мельник Роман Степанович
старший науковий співробітник Швайка Андрій Михайлович
старший науковий співробітник Дручок Максим Юрійович
науковий співробітник Величко Олег Володимирович
молодший науковий співробітник Мриглод Олеся Ігорівна
провідний інженер Фаренюк Олег Ярославович


Реферат
Зміст містить 29 сторінок машинописного тексту і складається з вступу, 4 розділів основної частини з викладом основних результатів, висновків, списку літератури з 10 найменувань. У звіті наведено 14 рисунків.
Ключові слова: інформаційні технології, WiFi, ІР-телефонія, електронна бібліотека, система документообігу, системи керування вмістом, інформаційна підтримка керування науковим періодичним виданням.

Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)

Преса - друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений наклад.

Систе́ма керува́ння вмі́стом (СКВ; англ. Content Management System, CMS) - програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах.


Звіт присвячено впровадженню нових інформаційних технологій для оптимізації телекомунікаційної структури та засобів підтримки науково-організаційної діяльності установ та підрозділів НАН.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Значна увага присвячена вдосконаленню архітектури та параметрів локальної мережі. Для збільшення пропускної здатності обміну інформаційними потоками проведена модернізація інститутського сервера-маршрутизатора. Обстежено та дооснащено окремі вітки локальних комп’ютерних мереж, на важливих ділянках замінено мережеві комутатори. Виконано ремонт вузлів безперервного живлення функціональних систем електромережі. Для забезпечення ефективного доступу до локальних ресурсів прокладено додаткові лінії зі стаціонарними точками доступу та встановлено точки WiFi доступу. Для підвищення ефективності телефонного зв'язку виконано роботи із забезпечення доступу у академічну мережу ІР-телефонії з усіх робочих місць через єдину локальну телефонну мережу.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Проведено розробку нового веб-сайту ІФКС НАН України у відповідності з новітніми стандартами та технологічними можливостями, що, зокрема, дозволило на якісно іншому рівні висвітлювати результати роботи Інституту, створило кращі умови для забезпечення наукової спільноти актуальною і повною інформацією. Запущено в дію електронну бібліотеку з функціями збереження, каталогізації та пошуку електронних документів.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

На основі електронної бібліотеки створено підсистему документообігу з розмежуванням прав доступу для цільових груп.

У тій частині проекту, що пов’язана із впровадженням інформаційних технологій у процес роботи наукового періодичного видання «Condensed Matter Physics», покращено діючу веб-сторінку видання із використанням нових можливостей і розроблено компоненти системи моніторингу та підтримки прийняття експертних рішень на основі аналізу поточних та ретроспективних даних.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 380.62 Kb.

2021